◄ 24:4
Kapitel 24
24:6 ►

Den Oändlige Andens högre personligheter

5. De Förordnade Vakterna

24:5.1

De Förordnade Vakterna är de sju Suprema Verkställarnas koordinerande personligheter och förbindelserepresentanter. De personaliserades i Paradiset av den Oändlige Anden, och de skapades för de speciella ändamålen med deras uppdrag. Deras antal är bestående, och det finns exakt sju miljarder av dem.

24:5.2

I stort sätt så som en Biträdande Inspektör representerar de Sju Suprema Verkställarna i ett helt lokaluniversum, så finns det i vart och ett av den lokala skapelsens tio tusen system en Förordnad Vakt som verkar som den direkta representanten för det avlägsna och suprema superkontrollrådet för angelägenheterna i alla sju superuniverser. Vakterna som är i tjänst i lokalsystemens styrelser i Orvonton verkar under den direkta överhögheten av den Supreme Verkställaren Nummer Sju, koordinatorn för det sjunde superuniversumet. Men i den administrativa organisationen är alla vakter som har förordnats till ett lokaluniversum underställda den Biträdande Inspektören som är stationerad i universumets högkvarter.

24:5.3

Inom en lokal skapelse roterar de Förordnade Vakterna i tjänst genom att de överförs från ett system till ett annat. De byts vanligen vart tusende år enligt lokaluniversumets tid. De hör till de högsta graderna av personligheter stationerade i systemens huvudstäder, men de deltar aldrig i överläggningar om systemangelägenheter. I lokalsystemen tjänar de som överhuvuden å tjänstens vägnar för de tjugofyra administratörer som härstammar från de evolutionära världarna, men i övrigt har uppstigande dödliga föga kontakt med dem. Vakterna är nästan uteslutande sysselsatta med att hålla den Biträdande Inspektören i sitt universum fullt informerad om alla ärenden som gäller välfärden och läget i systemen för deras uppdrag.

24:5.4

Förordnade Vakter och Biträdande Inspektörer rapporterar inte till de Suprema Verkställarna genom högkvarteret i ett superuniversum. De är ansvariga endast inför den Supreme Verkställaren för ifrågavarande superuniversum; deras aktiviteter är åtskilda från Dagarnas Fornas administration.

24:5.5

De Suprema Verkställarna, Biträdande Inspektörerna och Förordnade Vakterna bildar tillsammans med omniaferna och en mängd ouppenbarade personligheter ett effektivt, direkt och centraliserat men vitt utspritt system för rådgivande och administrativ koordinering av hela storuniversum av ting och varelser.


◄ 24:4
 
24:6 ►