◄ 30:0
Kapitel 30
30:2 ►

Personligheterna i storuniversum

1. Paradisets klassifikation av levande varelser

30:1.1

Levande varelser klassificeras i Paradiset enligt medfött och uppnått förhållande till Paradisgudomarna. Under storsamlingarna i centraluniversumet och i superuniverserna grupperas de närvarande ofta enligt ursprung: de med treenigt ursprung eller som har uppnått Treenigheten, de med dubbelt ursprung och de med enkelt ursprung. Det är svårt att tolka paradisklassificeringen av levande varelser för det dödliga sinnet, men vi är befullmäktigade att framföra följande:

30:1.2

I. VARELSER MED TREENIGT URSPRUNG. Varelser skapade av alla tre Paradisgudomar, antingen tillsammans eller i egenskap av Treenigheten, samt de Treenigades Kårer, vilken beteckning anger alla grupper av treenigade varelser: uppenbarade och ouppenbarade.

30:1.3

A. De Suprema Andarna

30:1.4

1. De Sju Härskarandarna.

30:1.5

2. De Sju Suprema Verkställarna.

30:1.6

3. De Sju Klasserna av Återspeglande Andar.

30:1.7

B. Treenighetens Stationära Söner

30:1.8

1. Suprematetens Treenigade Hemligheter.

30:1.9

2. Dagarnas Eviga.

30:1.10

3. Dagarnas Forna.

30:1.11

4. Dagarnas Fulländade.

30:1.12

5. Dagarnas Sentida.

30:1.13

6. Dagarnas Förenade.

30:1.14

7. Dagarnas Trogna.

30:1.15

8. Visdomens Fulländare.

30:1.16

9. Gudomliga Rådgivare.

30:1.17

10. Universella Censorer.

30:1.18

C. Varelser med Treenighetsursprung och Treenigade Varelser

30:1.19

1. Treenighetens Undervisande Söner.

30:1.20

2. Inspirerade Treenighetsandar.

30:1.21

3. Infödda Havoniter.

30:1.22

4. Paradisets Medborgare.

30:1.23

5. Ouppenbarade Varelser med Treenighetsursprung.

30:1.24

6. Ouppenbarade av Gudomen Treenigade Varelser.

30:1.25

7. Uppnåelsens Treenigade Söner.

30:1.26

8. Utväljningens Treenigade Söner.

30:1.27

9. Fulländningens Treenigade Söner.

30:1.28

10. Av de Skapade Treenigade Söner.

30:1.29

II. VARELSER MED DUBBELT URSPRUNG. De med ursprung i vilka som helst två av Paradisgudomarna eller annars skapade av vilka som helst två varelser med direkt eller indirekt härstamning från Paradisgudomarna.

30:1.30

A. De Nedstigande Klasserna.

30:1.31

1. Skaparsönerna.

30:1.32

2. Administratörsönerna.

30:1.33

3. De Klara Morgonstjärnorna.

30:1.34

4. Fader-Melkisedekarna.

30:1.35

5. Melkisedekarna.

30:1.36

6. Vorondadekarna.

30:1.37

7. Lanonandekarna.

30:1.38

8. De Lysande Aftonstjärnorna.

30:1.39

9. Ärkeänglarna.

30:1.40

10. Livsbärarna.

30:1.41

11. De Ouppenbarade Universummedhjälparna.

30:1.42

12. Guds Ouppenbarade Söner.

30:1.43

B. De Stationära Klasserna

30:1.44

1. Abandonterna.

30:1.45

2. Susatia.

30:1.46

3. Univitatia.

30:1.47

4. Spironga.

30:1.48

5. De Ouppenbarade Varelserna med Dubbelt Ursprung

30:1.49

C. De Uppstigande Klasserna

30:1.50

1. De Riktarfusionerade Dödliga.

30:1.51

2. De Sonfusionerade Dödliga.

30:1.52

3. De Andefusionerade Dödliga.

30:1.53

4. De Omvandlade Mellanvarelserna.

30:1.54

5. De Ouppenbarade Uppstigna.

30:1.55

III. VARELSER MED ENKELT URSPRUNG. De med ursprung i en av Paradisgudomarna eller annars skapade av en enda varelse med direkt eller indirekt härstamning från Paradisgudomarna.

30:1.56

A. De Suprema Andarna

30:1.57

1. Gravitationsbudbärarna.

30:1.58

2. Havonakretsarnas Sju Andar.

30:1.59

3. Havonakretsarnas Tolvfaldiga Biträden.

30:1.60

4. Återspeglingsmedhjälparna.

30:1.61

5. Universernas Moderandar.

30:1.62

6. De Sjufaldiga Biträdande Sinnesandarna.

30:1.63

7. De Ouppenbarade Varelserna med Gudomsursprung.

30:1.64

B. De Uppstigande Klasserna

30:1.65

1. Personaliserade Riktare.

30:1.66

2. Uppstigande Materiella Söner.

30:1.67

3. Evolutionära Serafer.

30:1.68

4. Evolutionära Keruber.

30:1.69

5. Ouppenbarade Uppstigare.

30:1.70

C. Den Oändlige Andens Familj

30:1.71

1. De Ensamma Budbärarna.

30:1.72

2. Universernas Strömkretsövervakare.

30:1.73

3. Folkräkningsledarna.

30:1.74

4. Den Oändlige Andens Personliga Biträden.

30:1.75

5. De Biträdande Inspektörerna.

30:1.76

6. De Förordnade Vakterna.

30:1.77

7. De Graduerades Guider.

30:1.78

8. Havonaservitalerna.

30:1.79

9. De Universella Medlarna.

30:1.80

10. Morontiaföljeslagarna.

30:1.81

11. Supernaferna.

30:1.82

12. Sekonaferna.

30:1.83

13. Tertiaferna.

30:1.84

14. Omniaferna.

30:1.85

15. Seraferna.

30:1.86

16. Keruberna och Sanoberna.

30:1.87

17. De Ouppenbarade Varelserna med Andeursprung.

30:1.88

18. De Sju Suprema Styrkeledarna.

30:1.89

19. De Suprema Styrkecentren.

30:1.90

20. De Ledande Fysiska Övervakarna.

30:1.91

21. Morontiastyrkans Övervakare.

30:1.92

IV. EVENTUERADE TRANSCENDENTALA VARELSER. Det finns i Paradiset en väldig skara transcendentala varelser vilkas ursprung vanligen inte avslöjas för universerna i tid och rymd förrän de är stadgade i ljus och liv. Dessa Transcendentaler är varken skapare eller skapade; de är gudomlighetens, ultimatetens och evighetens eventuerade barn. Dessa ”eventuerare” är varken finita eller infinita—de är absonita; och absonitheten är varken infinitet eller absoluthet.

30:1.93

Dessa oskapade icke-skapare är ständigt lojala mot Paradistreenigheten och lydiga mot den Ultimate. De existerar på personlighetsaktivitetens fyra ultimata nivåer, och de tjänstgör på absonithetens sju nivåer i tolv stora divisioner bestående av ett tusen större arbetsgrupper om sju klasser var. Dessa eventuerade varelser inkluderar följande klasser:

30:1.94

1. Totaluniversums Arkitekter.

30:1.95

2. Transcendentala Upptecknare.

30:1.96

3. Andra Transcendentaler.

30:1.97

4. Första gradens Eventuerade Ledande Kraftorganisatörer.

30:1.98

5. Biträdande Transcendentala Ledande Kraftorganisatörer.

30:1.99

Gud, i egenskap av en superperson, eventuerar; Gud, i egenskap af person, skapar; Gud, i egenskap aven förperson, fragmenterar; och ett sådant Riktarfragment av honom själv evolverar andesjälen ovanpå det materiella och dödliga sinnet enligt personlighetens frivilliga val och vilken har utgivits till en sådan dödlig varelse genom Guds föräldrahandling i egenskap av en Fader.

30:1.100

V. GUDOMENS FRAGMENTERADE VÄSEN. Denna klass av levande existens med ursprung i den Universelle Fadern exemplifieras bäst av Tankeriktarna, fastän dessa väsen på intet sätt är de enda fragmenteringarna av det Första Ursprungets och Centrets förpersonliga verklighet. De andra än Riktarfragmentens funktioner är mångahanda och föga kända. Fusion med en Riktare eller med ett annat sådant fragment gör den skapade till en Faderfusionerad varelse.

30:1.101

Fragmenteringarna av det Tredje Ursprungets och Centrets för-sinnesande bör i detta sammanhang noteras, ehuru de knappast kan jämföras med Fadersfragmenten. Sådana fragment skiljer sig enormt från Riktarna; de vistas inte som sådana i Spiritington; inte heller färdas de som sådana längs sinnesgravitationens strömkretsar; de bebor inte heller de dödliga varelserna under det jordiska livet. De är inte förpersonliga i den mening som Riktarna, men sådana fragment av för-sinnesande utges till vissa överlevande dödliga, och fusion med dem gör dessa till Andefusionerade dödliga till åtskillnad från Riktarfusionerade dödliga.

30:1.102

Ännu svårare att beskriva är en Skaparsons individualiserade ande; förening med denna gör den skapade varelsen till en med Sonen fusionerad dödlig. Och det finns ytterligare andra fragmenteringar av Gudomen.

30:1.103

VI. ÖVERPERSONLIGA VARELSER. Det finns en väldig skara andra än personliga varelser, som är av gudomligt ursprung och som tjänar på mångahanda sätt i universernas universum. Vissa av dessa varelser är bosatta i Sonens paradisvärldar; andra, såsom den Evige Sonens överpersonliga representanter, påträffas annanstans. Till största delen nämns de inte i dessa berättelser, och det vore helt fåfängt att försöka beskriva dem för personliga varelser.

30:1.104

VII. OKLASSIFICERADE OCH OUPPENBARADE KLASSER. Under innevarande universumtidsålder är det inte möjligt att placera alla varelser, personliga eller andra, inom klassifikationer som gäller den nuvarande universumtidsåldern; inte heller har alla sådana kategorier uppenbarats i dessa berättelser; därför har talrika klasser utelämnats från dessa listor. Beakta följande:

30:1.105

Universumbestämmelsens Fullbordare.

30:1.106

Den Ultimates Kvalificerade Ställföreträdare.

30:1.107

Den Supremes Okvalificerade Övervakare.

30:1.108

Dagarnas Fornas Ouppenbarade Skapande Representanter.

30:1.109

Majeston i Paradiset.

30:1.110

Majestons Icke-Namngivna Förbindelsepersonligheter för Återspegling.

30:1.111

Midsonitklasserna i lokaluniverserna.

30:1.112

Ingen speciell betydelse behöver fästas vid att dessa klasser listas tillsammans, förutom att ingen av dem uppträder i paradisklassifikationen så som den nu här har uppenbarats. Dessa är de få oklassificerade; det återstår för er att lära er om de ouppenbarade många.

30:1.113

Det finns andar: andeväsen, andenärvaron, personliga andar, förpersonliga andar, överpersonliga andar, andeexistenser, andepersonligheter—men varken de dödligas språk eller de dödligas intellekt når upp till detta. Vi kan emellertid konstatera att det inte finns några personligheter som är ”endast sinne”; inget väsen har personlighet om det inte har fått den av Gud, som är ande. Inget sinnesväsen som inte är associerat med antingen andlig eller fysisk energi är en personlighet. Men i samma mening som det finns andepersonligheter som har sinne finns det sinnespersonligheter som har ande. Majeston och hans medarbetare är ganska bra illustrationer av sinnesdominerade varelser, men det finns bättre illustrationer av denna typ av personlighet som är okänd för er. Det finns rentav hela ouppenbarade klasser av sådana sinnespersonligheter, men de är alltid andeassocierade. Vissa andra ouppenbarade skapade varelser är vad som kunde kallas den sinnesmässiga och fysiska energins personligheter. Denna typ av varelse reagerar inte på andegravitationen men är icke desto mindre en sann personlighet—den är inom Faderns strömkrets.

30:1.114

Dessa kapitel påbörjar inte ens—kan inte påbörja—uttömmandet av berättelsen om de levande skapade varelserna, skaparna, de eventuerade varelserna och ännu på annat sätt existerande varelserna som lever och dyrkar och tjänar i de vimlande universerna i tiden och i centraluniversumet i evigheten. Ni dödliga är personer; därför kan vi beskriva varelser som är personaliserade, men hur skulle en absonitiserad varelse någonsin kunna förklaras för er?


◄ 30:0
 
30:2 ►