◄ 30:1
Kapitel 30
30:3 ►

Personligheterna i storuniversum

2. Personlighetsregistret i Uversa

30:2.1

Den gudomliga familjen av levande varelser är registrerad i Uversa i sju stora divisioner:

30:2.2

1. Paradisgudomarna.

30:2.3

2. De Suprema Andarna.

30:2.4

3. Varelserna med Treenighetsursprung.

30:2.5

4. Guds Söner.

30:2.6

5. Den Oändlige Andens Personligheter.

30:2.7

6. Styrkeledarna i Universum.

30:2.8

7. De Permanenta Medborgarnas Kår.

30:2.9

Dessa grupper av viljevarelser är indelade i talrika klasser och mindre undergrupper. Presentationen av klassificeringen av storuniversums personligheter tar emellertid i huvudsak fasta på ett framförande av de klasser av förståndsvarelser som har uppenbarats i dessa berättelser, av vilka de dödliga möter de flesta som en del av sin uppstigningserfarenhet under den progressiva uppstigningen till Paradiset. De följande katalogiseringarna upptar inte de omfattande klasser av universumvarelser som är sysselsatta i sitt arbete utanför uppstigningsplanen för de dödliga.

30:2.10

I. PARADISGUDOMARNA

30:2.11

1. Den Universelle Fadern.

30:2.12

2. Den Evige Sonen.

30:2.13

3. Den Oändlige Anden.

30:2.14

II. DE SUPREMA ANDARNA

30:2.15

1. De Sju Härskarandarna.

30:2.16

2. De Sju Suprema Verkställarna.

30:2.17

3. De Sju Grupperna av Återspeglande Andar.

30:2.18

4. Återspeglingsmedhjälparna.

30:2.19

5. Kretsarnas Sju Andar.

30:2.20

6. Lokaluniversernas Skapande Andar.

30:2.21

7. De Biträdande Sinnesandarna.

30:2.22

III. VARELSERNA MED TREENIGHETSURSPRUNG

30:2.23

1. Suprematetens Treenigade Hemligheter

30:2.24

2. Dagarnas Eviga.

30:2.25

3. Dagarnas Forna.

30:2.26

4. Dagarnas Fulländade.

30:2.27

5. Dagarnas Sentida.

30:2.28

6. Dagarnas Förenande.

30:2.29

7. Dagarnas Trogna.

30:2.30

8. Treenighetens Undervisande Söner.

30:2.31

9. Visdomens Fulländare.

30:2.32

10. De Gudomliga Rådgivarna.

30:2.33

11. De Universella Censorerna.

30:2.34

12. De Inspirerade Treenighetsandarna.

30:2.35

13. De Infödda Havoniterna.

30:2.36

14. Paradismedborgarna.

30:2.37

IV. GUDS SÖNER

30:2.38

A. Nedstigande Söner

30:2.39

1. Skaparsönerna—Mikaelerna.

30:2.40

2. Administratörsönerna—Avonalerna.

30:2.41

3. Treenighetens Undervisande Söner—Daynalerna.

30:2.42

4. Melkisedeksönerna.

30:2.43

5. Vorondadeksönerna.

30:2.44

6. Lanonandeksönerna.

30:2.45

7. Livbärarsönerna.

30:2.46

B. Uppstigande Söner

30:2.47

1. De Faderfusionerade Dödliga.

30:2.48

2. De Sonfusionerade Dödliga.

30:2.49

3. De Andefusionerade Dödliga.

30:2.50

4. De Evolutionära Seraferna.

30:2.51

5. De Uppstigande Materiella Sönerna.

30:2.52

6. De Omvandlade Mellanvarelserna.

30:2.53

7. De Personaliserade Riktarna.

30:2.54

C. Treenigade Söner

30:2.55

1. De Mäktiga Budbärarna.

30:2.56

2. De med Stor Auktoritet.

30:2.57

3. De utan Namn och Nummer.

30:2.58

4. De Treenigade Väktarna.

30:2.59

5. De Treenigade Ambassadörerna.

30:2.60

6. De Himmelska Beskyddarna.

30:2.61

7. De Höga Sönernas Assistenter.

30:2.62

8. De Av de Uppstigna Treenigade Sönerna.

30:2.63

9. De Av Paradis-Havonabor Treenigade Sönerna.

30:2.64

10. Ödesbestämmelsens Treenigade Söner.

30:2.65

V. DEN OÄNDLIGE ANDENS PERSONLIGHETER

30:2.66

A. Den Oändlige Andens Högre Personligheter

30:2.67

1. De Ensamma Budbärarna.

30:2.68

2. Universernas Strömkretsövervakare.

30:2.69

3. Folkräkningsledarna.

30:2.70

4. Den Oändlige Andens Personliga Biträden.

30:2.71

5. De Biträdande Inspektörerna.

30:2.72

6. De Förordnade Vakterna.

30:2.73

7. De Graduerades Guider.

30:2.74

B. Rymdens Budbärarskaror

30:2.75

1. Havonaservitalerna.

30:2.76

2. De Universella Medlarna.

30:2.77

3. De Tekniska Rådgivarna.

30:2.78

4. Väktarna av Paradisets Register.

30:2.79

5. De Himmelska Upptecknarna.

30:2.80

6. Morontiaföljeslagarna.

30:2.81

7. Paradisföljeslagarna.

30:2.82

C. De Omvårdande Andarna

30:2.83

1. Supernaferna.

30:2.84

2. Sekonaferna.

30:2.85

3. Tertiaferna.

30:2.86

4. Omniaferna.

30:2.87

5. Seraferna.

30:2.88

6. Keruberna och Sanoberna.

30:2.89

7. Mellanvarelserna.

30:2.90

VI. STYRKELEDARNA I UNIVERSUM

30:2.91

A. De Sju Suprema Styrkeledarna

30:2.92

B. Suprema Styrkecentrer

30:2.93

1. De Suprema Centerövervakarna.

30:2.94

2. Havonacentrerna.

30:2.95

3. Superuniversumcentrerna.

30:2.96

4. Lokaluniversers Centrer.

30:2.97

5. Konstellationscentrerna.

30:2.98

6. Systemcentrerna.

30:2.99

7. De Oklassificerade Centrerna.

30:2.100

C. Ledande Fysiska Övervakare

30:2.101

1. De Biträdande Styrkeledarna.

30:2.102

2. De Mekaniska Övervakarna.

30:2.103

3. Energiomformarna.

30:2.104

4. Energiöverförarna.

30:2.105

5. Första gradens Förenare.

30:2.106

6. Andra gradens Åtskiljare.

30:2.107

7. Frandalankerna och Kronoldekerna.

30:2.108

D. Morontiastyrkans Övervakare

30:2.109

1. Strömkretsregulatorerna.

30:2.110

2. Systemkoordinatorerna.

30:2.111

3. De Planetariska Väktarna.

30:2.112

4. De Kombinerade Övervakarna.

30:2.113

5. Förbindelsestabilisatorerna.

30:2.114

6. De Utväljande Sorterarna.

30:2.115

7. De Biträdande Registratorerna.

30:2.116

VII. DE PERMANENTA MEDBORGARNAS KÅRER

30:2.117

1. De Planetariska Mellanvarelserna.

30:2.118

2. Systemens Adamiska Söner.

30:2.119

3. Konstellationernas Univitatia.

30:2.120

4. Lokaluniversernas Susatia.

30:2.121

5. Lokaluniversernas Andefusionerade Dödliga.

30:2.122

6. Superuniversernas Abandonter.

30:2.123

7. Superuniversernas Sonfusionerade Dödliga.

30:2.124

8. De Infödda Havoniterna.

30:2.125

9. De Infödda på Andens Sfärer i Paradiset.

30:2.126

10. De Infödda på Faderns Sfärer i Paradiset.

30:2.127

11. De Skapade Medborgarna i Paradiset.

30:2.128

12. De Riktarfusionerade Dödliga Medborgarna i Paradiset.

30:2.129

Detta är den verksamma klassificeringen av universernas personligheter, så som de är registrerade i högkvartersvärlden i Uversa.

30:2.130

SAMMANSATTA PERSONLIGHETSGRUPPER. I Uversa finns ytterligare talrika grupper av förståndsvarelser registrerade, varelser som också är nära relaterade till storuniversums organisation och administration. Bland dessa klasser finns följande tre sammansatta grupper av personligheter:

30:2.131

A. Finalitkåren i Paradiset

30:2.132

1. De Dödligas Finalitkår.

30:2.133

2. Paradisets Finalitkår.

30:2.134

3. De Treenigades Finalitkår.

30:2.135

4. De Gemensamt Treenigades Finalitkår.

30:2.136

5. Havonafinaliternas Kår.

30:2.137

6. De Transcendentala Finaliternas Kår.

30:2.138

7. Kåren för de Ouppenbarade Bestämmelsens Söner.

30:2.139

De Dödligas Finalitkår behandlas i det nästföljande och slutliga kapitlet i denna serie.

30:2.140

B. Universumbiträdena

30:2.141

1. Klara Morgonstjärnorna.

30:2.142

2. Lysande Aftonstjärnorna.

30:2.143

3. Ärkeänglarna.

30:2.144

4. De Allra Högstas Assistenter.

30:2.145

5. De Höga Kommissionärerna.

30:2.146

6. De Himmelska Översynarna.

30:2.147

7. Mansoniavärldens Lärare.

30:2.148

Både i lokaluniversernas och i superuniversernas alla högkvartersvärldar tar man emot dessa varelser som är engagerade i specifika uppdrag för Skaparsönerna, lokaluniversernas härskare. Vi välkomnar dessa Universumbiträden i Uversa, men vi har ingen bestämmanderätt över dem. Dessa emissarier utför sitt arbete och gör sina observationer med behörighet av Skaparsönerna. Deras aktiviteter beskrivs mera ingående i berättelsen om ert lokaluniversum.

30:2.149

C. De Sju Goodwillkolonierna

30:2.150

1. Stjärnforskarna.

30:2.151

2. De Himmelska Artisanerna.

30:2.152

3. Omväxlingsledarna.

30:2.153

4. Fortbildningsinstruktörerna.

30:2.154

5. De Olika Reservkårerna.

30:2.155

6. Gäststuderandena.

30:2.156

7. De Uppstigande Pilgrimerna.

30:2.157

Dessa sju grupper av varelser förekommer sålunda organiserade och styrda i alla högkvartersvärldar från lokalsystemen upp till superuniversernas huvudstäder, i synnerhet i de senare. Huvudstäderna i de sju superuniverserna är mötesplatser för nästan alla klasser och grupper av förståndsvarelser. Med undantag för talrika grupper av Paradis-Havonabor kan man där observera och studera viljevarelser från varje fas av existens.


◄ 30:1
 
30:3 ►