◄ 30:2
Kapitel 30
30:4 ►

Personligheterna i storuniversum

3. Goodwillkolonierna

30:3.1

De sju goodwillkolonierna vistas på de arkitektoniska sfärerna under en längre eller kortare tid medan de ägnar sig åt att främja sina uppdrag och utföra sina speciella uppgifter. Deras arbete kan beskrivas som följer:

30:3.2

1. Stjärnforskarna, de himmelska astronomerna, väljer att arbeta på sfärer som Uversa emedan sådana speciellt konstruerade världar är ovanligt gynnsamma för deras observationer och beräkningar. Uversa är gynnsamt belägen för denna kolonis arbete, inte endast på grund av sitt centrala läge, utan även för att det inte i närheten finns några jättelika levande eller döda solar att störa energiströmmarna. Dessa forskare är på intet sätt organiskt förbundna med superuniversumets angelägenheter; de är enbart gäster.

30:3.3

Den astronomiska kolonin i Uversa består av individer från många närbelägna sfärer, från centraluniversumet och även från Norlatiadek. Varje varelse i varje värld i varje system i varje universum kan bli stjärnforskare, kan sträva efter att upptas i någon kår av himmelska astronomer. De enda fordringarna är: fortsatt liv och tillräckligt med kunskap om världarna i rymden, i synnerhet de fysiska lagarna om deras evolution och övervakning. Det fordras inte att stjärnforskarna skulle tjäna för evigt i denna kår, men ingen som har antagits till denna grupp får avgå inom ett tusen år enligt tideräkningen i Uversa.

30:3.4

Stjärnobservatörernas koloni i Uversa uppgår nu till ett antal om över en miljon. Dessa astronomer kommer och går, fastän en del stannar för ganska långa perioder. De utför sitt arbete med hjälp av en mängd mekaniska instrument och fysiska apparater; de får också stor hjälp av de Ensamma Budbärarna och andra andeutforskare. Dessa himmelska astronomer utnyttjar ständigt de levande energiomformarna och -överförarna så väl som de återspeglande personligheterna i sitt arbete med att studera stjärnorna och kartlägga rymden. De studerar alla former och faser av rymdmaterial och energimanifestationer, och de är alldeles lika intresserade av kraftens funktion som av stjärnfenomen; ingenting i hela rymden undgår deras undersökande.

30:3.5

Liknande kolonier av astronomer finns såväl i högkvartersvärldarna i superuniversernas sektorer som i de arkitektoniska huvudstäderna i lokaluniverserna och deras administrativa underavdelningar. Kunskapen är inte medfödd, med undantag av i Paradiset; förståelsen av det fysiska världsalltet är till stor del beroende av observationer och forskning.

30:3.6

2. De himmelska artisanerna tjänar överallt i de sju superuniverserna. De uppstigande dödliga får sin första kontakt med dessa grupper under morontiaskedet i lokaluniversumet och i samband därmed diskuteras dessa artisaner mera ingående.

30:3.7

3. Omväxlingsledarna är befrämjare av avslappning och humor—återvändande till minnen från det förgångna. Deras tjänst har stor betydelse för det praktiska genomförandet av uppstigningsplanen för de dödligas framskridande, i synnerhet under de tidigare faserna av morontiaövergång och andeerfarenhet. Berättelsen om dem hör till skildringen av de dödligas levnadsbana i lokaluniversumet.

30:3.8

4. Fortbildningsinstruktörerna. Den nästföljande högre residensvärlden i uppstigningslivsskedet upprätthåller alltid en stor kår av lärare i världen strax nedanför, ett slags förberedande skola för de framåtskridande invånarna på den sfären; detta är en fas i uppstigningsplanen då tidens pilgrimer avancerar. Dessa skolor, deras undervisnings- och examinationsmetoder, är helt olika allt det som ni försöker utföra på Urantia.

30:3.9

Hela uppstigningsplanen för de dödligas framåtskridande karaktärisera av förfarandet att ge vidare till andra varelser ny sanning och erfarenhet så snart man har förvärvat den. Ni arbetar er igenom den långa utbildningen för att uppnå Paradiset genom att tjäna som lärare för de elever som kommer genast efter er på framåtskridandets skala.

30:3.10

5. De olika reservkårerna. Omfattande reserver av varelser som inte står under vår direkta överinsyn samlas i Uversa till reservkårskolonin. Det finns sjuttio primära divisioner i denna koloni i Uversa, och det är en allmänbildande utbildning att få tillåtelse att vistas en period med dessa anmärkningsvärda personligheter. Liknande allmänna reserver upprätthålls i Salvington och i andra universumhuvudstäder; de sänds ut till aktiv tjänst på begäran av sina respektive gruppledare.

30:3.11

6. Gäststuderande. Från hela universum flyter det en ständig ström av himmelska besökare genom de olika högkvartersvärldarna. Som individer och som klasser dessa olika typer av varelser flockas till oss som observatörer, utbyteselever och praktikanter. I Uversa finns det för närvarande över en miljard personer i denna goodwillkoloni. En del av dessa besökare stannar kanske en dag, andra kanske ett år, beroende på arten av deras uppdrag. Denna koloni består av nästan varje klass av universumvarelser förutom Skaparpersonligheter och morontiadödliga.

30:3.12

De morontiadödliga är gäststuderande endast inom lokaluniversumet där de har sitt ursprung. De kan göra besök inom hela superuniversumet först efter att ha uppnått andestatus. Hela hälften av vår gästkoloni består av ”mellanlandande”, varelser på väg någon annanstans vilka stannar för att besöka huvudstaden i Orvonton. Dessa personligheter kan ha ett universumuppdrag att utföra, eller de kan ha en semesterperiod—ledighet från uppdrag. Privilegiet att resa och göra observationer inom universumets gränser är en del av alla uppstigande varelsers levnadsbana. Människans önskan att resa och iaktta nya folk och världar blir fullt tillgodosedd under den långa och händelserika uppstigningen till Paradiset genom lokaluniversumet, superuniversumet och centraluniversumet.

30:3.13

7. De uppstigande pilgrimerna. Då de uppstigande pilgrimerna förordnas till olika tjänster i samband med sitt framskridande mot Paradiset har de sitt hemvist i form av en goodwillkoloni på de olika högkvarterssfärerna. Medan de tjänstgör här och var, överallt i ett superuniversum, är dessa grupper i stort sett självstyrande. De utgör en koloni med ständigt växlande sammansättning, och de omfattar alla klasser av evolutionära dödliga och deras uppstigande medarbetare.


◄ 30:2
 
30:4 ►