◄ 24:1
Kapitel 24
24:3 ►

Den Oändlige Andens högre personligheter

2. Folkräkningens Ledare

24:2.1

Trots att den Universella Intelligensens kosmiska sinne är medvetet om alla tänkande varelsers närvaro och vistelseort, finns det i universernas universum dessutom en oberoende metod att hålla räkning på alla viljevarelser.

24:2.2

Folkräkningens Ledare är en av den Oändlige Andens speciella och avslutade skapelser, och de finns till i ett för oss okänt antal. De är skapade så att de kan vara fullständigt synkroniserade med återspeglingsförfarandet i superuniverserna, samtidigt som de personligen är känsliga för förståndsmässig vilja och reagerar för den. Dessa ledare blir omedelbart medvetna om uppkomsten av vilja var som helst i storuniversum, ett förfarande som inte är helt förstått. De är därför alltid kompetenta att ge oss antalet, naturen och vistelseorten för alla viljevarelser i varje del av den centrala skapelsen och i de sju superuniverserna. Men de fungerar inte i Paradiset; det finns inget behov av dem där. I Paradiset är kunskapen inherent; Gudomarna vet allting.

24:2.3

Sju Folkräkningsledare verkar i Havona; en är stationerad i styrvärlden i varje Havonakrets. Med undantag av dessa sju och de klassens reserver som finns i Andens paradisvärldar verkar alla Folkräkningsledare inom Dagarnas Fornas behörighetsområde.

24:2.4

En Folkräkningsledare presiderar på högkvarteret i varje superuniversum, medan tusenden och åter tusenden är underställda denne huvudledare, en i huvudstaden i varje lokaluniversum. Alla personligheter i denna klass är jämlika förutom de i styrvärldarna i Havona och de sju huvudledarna i superuniverserna.

24:2.5

I det sjunde superuniversumet finns det etthundratusen Folkräkningsledare. Och detta antal består helt och hållet av dem som kan förordnas till lokaluniverser; däri inkluderas inte Usatias personliga stab, superuniversumets huvudledare för alla Folkräkningsledare i Orvonton. Liksom huvudledarna i de övriga superuniverserna är Usatia inte direkt anpassad till att registrera förståndsmässig vilja. Han är enbart inställd till sina underordnade som är stationerade i Orvontons universer; sålunda verkar han som en ypperlig sammanräknande personlighet för deras rapporter, som kommer in från huvudstäderna i de lokala skapelserna.

24:2.6

Från tid till annan för de officiella registratorerna i Uversa in i sina register ställningen i superuniversumet, så som den framkommer i registreringarna i Usatias personlighet. Sådana folkräkningsdata hör hemma i superuniverserna; dessa rapporter överförs varken till Havona eller till Paradiset.

24:2.7

Folkräkningsledarna har att göra med människor—liksom med andra viljevarelser—endast i den utsträckningen att de registrerar själva viljefunktionen. De har inget att göra med uppteckningarna om ert liv och dess händelser; de är inte i något avseende upptecknande personligheter. Folkräkningsledaren i Nebadon, nr 81.412 i Orvonton‑serien, är i själva detta ögonblick personligen medveten om din levande närvaro här på Urantia; och han förser registren med bekräftelse på din död i det ögonblick du upphör att fungera som en viljevarelse.

24:2.8

Folkräkningsledarna registrerar existensen av en ny viljevarelse när den första viljeakten utförs; de anger en viljevarelses död när den sista viljeakten sker. Det partiella framträdandet av vilja som observeras i reaktionerna hos vissa av de högre djuren hör inte till Folkräkningsledarnas område. De håller inte räkning på någonting annat än äkta viljevarelser, och de reagerar inte för någonting annat än viljans funktion. Exakt hur de registrerar viljans funktion vet vi inte.

24:2.9

Dessa varelser har alltid varit Folkräkningsledare och förblir det alltid. De skulle vara relativt onyttiga inom något annat arbetsområde i universum. Men de är ofelbara i sin funktion; de gör sig aldrig skyldiga till försummelse, ej heller till förfalskning. Och trots sin förunderliga förmåga och otroliga förmånsrätt är de personer; de har andenärvaro och ‑form som går att känna igen.


◄ 24:1
 
24:3 ►