◄ 24:6
Kapitel 24
25:0 ►

Den Oändlige Andens högre personligheter

7. Uppkomsten av de Graduerades Guider

24:7.1

Fastän evolutionen inte hör till ordningen i centraluniversumet tror vi att de Graduerades Guider är fullkomnade eller mera erfarna medlemmar av en annan klass av varelser i centraluniversumet, nämligen Servitalerna i Havona. De Graduerades Guider visar en så omfattande sympati och en sådan förmåga att förstå de uppstigande varelserna att vi är övertygade om att de har vunnit denna kultur genom verklig tjänst i superuniversernas världar som Havonaservitaler för universell omvårdnad. Om inte denna åsikt stämmer hur kan vi då förklara att de äldre eller mera erfarna servitalerna fortgående försvinner?

24:7.2

En servital är länge frånvarande från Havona på uppdrag i ett superuniversum, och han har haft många sådana uppdrag tidigare. Han återvänder hem och beviljas förmånen av ”personlig kontakt” med Paradisets Centrala Sken, omfamnas av de Luminösa Personerna och försvinner ur sina andekamraters åsyn utan att någonsin på nytt uppenbara sig bland de sina.

24:7.3

En Havonaservital kan komma i åtnjutande av talrika gudomliga omfamningar, vid återkomsten från superuniversumtjänst, och återvända från dem endast som en upphöjd servital. Att erfara den luminösa omfamningen innebär inte nödvändigtvis att servitalen måste omvandlas till en Graduerades Guide, men nästan en fjärdedel av dem som får ta emot den gudomliga omfamningen återvänder aldrig till tjänst igen.

24:7.4

Det förekommer i de höga registren en följd av anteckningar likt denna:

24:7.5

”Och servital nummer 842.842.682.846.782 i Havona, kallad Sudna, kom över från superuniversumtjänst, mottogs i Paradiset, kände Fadern, gick in i den gudomliga omfamningen och finns ej.”

24:7.6

När en sådan anteckning uppträder i registren är livsskedet för denna servital avslutat. Men efter tre ögonblick (något mindre än tre dagar enligt er tid) framträder en nyfödd Graduerades Guide ”spontant” på den yttre kretsen i Havonauniversumet. Och antalet Graduerades Guider, om man tillåter en obetydlig skillnad som utan tvivel beror på dem som befinner sig i övergång, är exakt detsamma som antalet försvunna servitaler.

24:7.7

Det finns ytterligare en orsak för att anta att de Graduerades Guider är evolverade Havonaservitaler, och det är den ofelbara tendensen hos dessa guider och deras medarbetande servitaler att forma sådana ovanligt starka band till varandra. Det sätt på vilket dessa till synes skilda klasser av varelser förstår och sympatiserar med varandra är helt oförklarligt. Det är uppfriskande och inspirerande att bevittna deras ömsesidiga tillgivenhet.

24:7.8

De Sju Härskarandarna och de med dem associerade Sju Suprema Styrkeledarna är personliga omhändertagare av den sinnespotential respektive styrkepotential hos den Suprema Varelsen som denna ännu inte personligen nyttjar. När dessa medarbetare i Paradiset samverkar för att skapa Havonaservitaler blir dessa medfött involverade i vissa faser av Supremateten. Havonaservitalerna är sålunda i själva verket en återspegling i det fulländade centraluniversumet av vissa evolutionära potentialer i tidens och rymdens domäner, vilket allt avslöjas när en servital undergår omformning och pånyttskapelse. Vi tror att denna omformning sker enligt den Oändlige Andens vilja, och att han otvivelaktigt verkar för den Supremes del. De Graduerades Guider skapas inte av den Suprema Varelsen, men vi drar alla den slutsatsen att den erfarenhetsmässiga Gudomen på något sätt är involverad i de händelser som för in dessa varelser i tillvaron.

24:7.9

Det Havona som de uppstigande dödliga nu färdas genom skiljer sig i många avseenden från centraluniversumet sådant det var före Grandfandas tid. De dödliga uppstigandes ankomst till kretsarna i Havona initierade svepande förändringar i den centrala och gudomliga skapelsens organisation, förändringar otvivelaktigt initierade av den Suprema Varelsen—de evolutionära varelsernas Gud—som reaktion på ankomsten av det första av hans erfarenhetsmässiga barn från de sju superuniverserna. Uppkomsten av de Graduerades Guider tillsammans med skapandet av tredje gradens supernafer tyder på dessa utföranden av Gud den Supreme.

24:7.10

[Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa.]


◄ 24:6
 
Kapitel 25 ►
 

Svensk översättning © Urantia-stiftelsen. Eftertryck förbjudes.