◄ 28:4
Kapitel 28
28:6 ►

De omvårdande andarna i superuniverserna

5. Andra gradens Sekonafer

28:5.1

Sekonaferna av andra gradens klass är inte mindre reflektiva än sina kollegor av första graden. Klassificeringen i första, andra och tredje graden anger inte i sekonafernas fall en olikhet i status eller funktion; den betecknar endast deras verksamhetsordning. Alla tre grupper uppvisar identiska egenskaper i sina sysslor.

28:5.2

De sju återspeglande typerna av andra gradens sekonafer förordnas till tjänst hos de med Dagarnas Forna jämställda medarbetarna med treenighetsursprung enligt följande:

28:5.3

Till Visdomens Fulländare—Visdomens Röster, Filosofins Själar och Själarnas Förenande.

28:5.4

Till de Gudomliga Rådgivarna—Rådets Hjärtan, Tillvarons Fröjder och Tjänstens Tillfredsställelser.

28:5.5

Till de Universella Censorerna—Andarnas Urskiljare.

28:5.6

Liksom första gradens klass skapas denna grupp i serier; det betyder att den förstfödde var en Visdomens Röst, likaså den sjunde därefter, och likadant med de sex övriga typerna av dessa återspeglande änglar.

28:5.7

1. Visdomens Röst. Vissa av dessa sekonafer står i ständig förbindelse med Paradisets levande bibliotek, kunskapens bevarare, som hör till de primära supernaferna. I specialiserad reflekterande tjänst är Visdomens Röster levande, tidsenliga, fullständiga och alltigenom tillförlitliga koncentreringar och fokuseringar av den koordinerade visdomen i universernas universum. I förhållande till den närapå oändliga volymen av information som cirkulerar i superuniversernas huvudströmkretsar, är dessa superba varelser så reflektiva och selektiva och så känsliga att de kan särskilja och ta emot det viktigaste av visdomen och ofelbart överföra dessa själsverksamhetens juveler till sina överordnade: Visdomens Fulländare. Och de fungerar på ett sådant sätt att Visdomens Fulländare inte endast hör de verkliga och ursprungliga uttrycken för denna visdom utan även återspeglat ser själva de varelser, av högt eller ringa ursprung, som uttryckte den.

28:5.8

Det står skrivet: ”Om någon brister i visdom, må han utbedja sig sådan.” När det i Uversa blir nödvändigt att fatta beslut som fordrar visdom i förbryllande situationer i samband med superuniversumstyrelsens invecklade ärenden, när man måste få fram både fulländningens och utförbarhetens visdom, då kallar Visdomens Fulländare på ett batteri av Visdomens Röster, och med denna klassens fulländade färdighet ställer och riktar de in dessa levande mottagare av den sinnesinslutna och cirkulerande visdomen i universernas universum på ett sådant sätt att från dessa sekonafiska röster framflyter det då en ström av gudomlighetens visdom från universumet ovanför och utförbarhetens visdom från de högre sinnena i universerna nedanför.

28:5.9

Om förvirring uppstår beträffande harmoniseringen av dessa två versioner av visdom görs en omedelbar hänvändelse till de Gudomliga Rådgivarna som genast avgör den rätta kombinationen av förfaranden. Om det finns tvivel beträffande äktheten i något som kommer in från världar där det har rått uppror sker hänvändelse till Censorerna som med sina Andarnas Urskiljare genast kan avgöra ”vad slags ande” som har påverkat rådgivaren. Sålunda är tidernas visdom och stundens förstånd ständigt närvarande hos Dagarnas Forna, som en öppen bok inför deras välvilliga blick.

28:5.10

Ni kan endast svagt förstå vad allt detta betyder för dem som är ansvariga för ledningen av superuniversernas styrelser. Den enorma storleken och omfattningen av dessa transaktioner ligger helt bortom den finita uppfattningen. När ni står, vilket jag upprepade gånger har gjort, i de speciella mottagningskamrarna i visdomens tempel i Uversa och ser allt detta i verkligheten fungera blir ni rörda till dyrkan av att se hur fulländat komplicerad universernas interplanetariska kommunikation är och hur säkert den fungerar. Ni kommer att framföra er hyllning inför den gudomliga visdomen och godheten hos Gudarna som planerar och verkställer med en sådan utomordentlig teknik. Och allt detta sker verkligen alldeles så som jag har beskrivit det.

28:5.11

2. Filosofins Själ. Dessa underbara lärare är också knutna till Visdomens Fulländare, och när de inte på annat sätt är inriktade förblir de fokuserat synkroniserade med filosofins mästare i Paradiset. Tänk er att stiga fram liksom till en väldig levande spegel, men i stället för att se bilden av ert finita och materiella jag skulle ni se en återspegling av gudomlighetens visdom och Paradisets filosofi. Och om det blir önskvärt att ”inkarnera” denna fulländningens filosofi, att späda ut den så att den blir praktiskt användbar för, och kan assimileras av, de ringa folken i de lägre världarna, så behöver dessa levande speglar endast vända sina ansikten nedåt för att återspegla normerna och behoven i en annan värld eller ett annat universum.

28:5.12

Med själva dessa förfaranden anpassar Visdomens Fulländare beslut och rekommendationer till de ifrågavarande folks och världars verkliga behov och aktuella status, och alltid verkar de i samförstånd med de Gudomliga Rådgivarna och de Universella Censorerna. Men den sublima fullödigheten i dessa åtgärder överstiger även min fattningsförmåga.

28:5.13

3. Själarnas Förenande. Den treförenade staben knuten till Visdomens Fulländare blir fulltalig av dessa återspeglare av idealen och tillstånden i etiska förhållanden. Av alla problem i universumet som fordrar ett utövande av erfarenhetens och tillämpningens fulla visdom, är inga viktigare än de som uppkommer av förhållandena och föreningarna mellan intelligenta varelser. Vare sig det rör sig om mänskliga sammanslutningar för handel och varuutbyte, vänskap och äktenskap eller änglaskarornas förbindelser, så uppstår det alltid små friktioner, smärre missförstånd, alltför obetydliga för att ens tilldra sig medlarnas uppmärksamhet men tillräckligt irriterande och besvärande för att störa universumets smidiga funktion om de tilläts sprida sig och fortsätta. Därför gör Visdomens Fulländare sin klass’ visa erfarenhet tillgänglig som ”förlikningens olja” för ett helt superuniversum. I allt detta arbete får dessa superuniversumets vise män god hjälp av sina återspeglande medarbetare, Själarnas Förenande, som gör den aktuella informationen om tillståndet i universumet tillgänglig och samtidigt skildrar Paradisets ideal om det bästa sättet att lösa dessa förvirrande problem. När dessa sekonafer inte är specifikt inriktade på någonting annat, håller de sig i reflektiv förbindelse med etikens uttolkare i Paradiset.

28:5.14

Detta är de änglar som fostrar och främjar grupparbete i hela Orvonton. En av de viktigaste läxorna som ni kan lära er under ert livsskede som dödliga är grupparbete. Fulländningens sfärer är befolkade av dem som har lärt sig behärska denna konst att arbeta tillsammans med andra varelser. Få är uppgifterna i universumet för en ensam tjänare. Ju högre upp ni kommer desto ensammare känner ni er då ni tillfälligt är utan era kamraters sällskap.

28:5.15

4. Rådets Hjärtan. Detta är den första gruppen bland dessa reflektiva genier som placeras under överinseende av de Gudomliga Rådgivarna. Sekonaferna av denna typ är i besittning av rymdens fakta, emedan de utväljer dessa data från tidens strömkretsar. De återspeglar särskilt de supernafiska informationskoordinatorerna, men selektivt återspeglar de också råden från alla varelser av såväl hög som låg ställning. När man än vänder sig till de Gudomliga Rådgivarna för viktiga råd eller avgöranden, kallar dessa omedelbart på en grupp av Rådets Hjärtan, och om en stund framkommer ett avgörande som faktiskt samlar koordinerat visdomen och råden från de mest kompetenta sinnena i hela superuniversumet. Och allting har blivit granskat och kontrollerat i ljuset av rådgivningen från de höga sinnena i Havona och även Paradiset.

28:5.16

5. Tillvarons Fröjd. Dessa varelser är av naturen reflektivt inställda till de supernafiska harmoniövervakarna ovanför och till vissa av seraferna nedanför, men det är svårt att förklara exakt vad medlemmarna av denna intressanta grupp verkligen gör. Deras huvudsakliga aktiviteter inriktar sig på att främja glädjereaktioner bland olika klasser av änglaskaror och lägre viljevarelser. De Gudomliga Rådgivarna, som de är knutna till, använder dem sällan för att finna något speciellt glädjeämne. Mera allmänt taget och i samarbete med omväxlingsledarna fungerar de som fröjdens spridningscentral som strävar efter att förhöja glädjereaktionerna i världarna, samtidigt som de försöker förbättra smaken när det gäller humor. De har som mål att utveckla en superhumor bland dödliga och änglar. De strävar efter att visa att en existens med fri vilja innehåller en naturlig glädje som är oberoende av alla yttre inflytanden; och de har rätt, fastän de stöter på stora svårigheter i att inprägla denna sanning i primitiva människors sinne. De högre andepersonligheterna och änglarna reagerar snabbare för dessa utbildningssträvanden.

28:5.17

6. Tjänstens Tillfredsställelse. Dessa änglar återspeglar i hög grad Etikettshandledarnas inställning i Paradiset; de fungerar i stort sett som Tillvarons Fröjder och strävar efter att höja värdet av tjänandet och öka de tillfredsställelser som det medför. De har gjort mycket för att belysa de senare utfallande belöningar som finns inbyggda i osjälvisk tjänst, tjänande för utvidgande av sanningens rike.

28:5.18

De Gudomliga Rådgivarna, till vilka denna klass är knuten, använder dem för att från en värld till en annan återspegla de välsignelser som står att få av andlig tjänst. Och genom att använda de bästas prestationer för att inspirera och uppmuntra de medelmåttiga, bidrar dessa sekonafer enormt till kvaliteten på hängiven tjänst i superuniverserna. Den broderliga tävlingsandan används effektivt genom att till varje enskild värld distribuera information om vad de andra, i synnerhet de bästa, gör. En upplivande och hälsosam rivalitet främjas även bland serafskarorna.

28:5.19

7. Andarnas Urskiljare. En speciell förbindelse existerar mellan rådgivarna och handledarna på den andra havonacirkeln och dessa återspeglande änglar. De är de enda sekonaferna knutna till de Universella Censorerna, men de är antagligen de mest unikt specialiserade bland alla sina kollegor. Oberoende av källan till eller kanalen för informationen, oberoende av hur magert det bevismaterial är som finns till handa, när det underställs dessa urskiljares reflektiva granskning informerar de oss genast om det sanna motivet, det verkliga syftet och ursprungets reella natur. Jag förundrar mig över hur utomordentligt de fungerar, dessa änglar som så ofelbart återspeglar den verkliga moraliska och andliga karaktären hos varje individ som ställs i fokus.

28:5.20

Andarnas Urskiljare utför dessa intrikata tjänster tack vare sin medfödda ”andliga insikt”, om jag får använda sådana ord i ett försök att till det mänskliga sinnet förmedla tanken att dessa återspeglande änglar på detta sätt fungerar intuitivt, medfött och ofelbart. När de Universella Censorerna ser dessa presentationer är de ansikte mot ansikte med den återspeglade individens nakna själ; och just denna säkra och perfekta porträttering förklarar delvis varför Censorerna alltid kan fungera så rättvist som rättfärdiga domare. Urskiljarna åtföljer alltid Censorerna på varje uppdrag ut från Uversa, och de är precis lika effektiva ute i universerna som i sitt högkvarter i Uversa.

28:5.21

Jag försäkrar er att alla dessa handlingar i andevärlden är verkliga, att de sker i enlighet med etablerade förfaranden och i harmoni med de universella domänernas oföränderliga lagar. De varelser som hör till varje ny skapad klass återspeglas ögonblickligen i höjden så snart de har fått livets anda; en levande beskrivning av de skapades natur och potential sänds blixtsnabbt till superuniversumets högkvarter. Genom urskiljarnas förmedling hålls Censorerna sålunda medvetna om exakt ”vad för slags ande” som har fötts i rymdens världar.

28:5.22

Så är det också med den dödliga människan: Moderanden i Salvington känner er till fullo, ty den Heliga Anden i er värld ”utrannsakar allt”, och vad Anden än vet om er är omedelbart tillgängligt när de sekonafiska urskiljarna än återspeglar med Anden beträffande Andens kunskap om er. Det bör emellertid nämnas att Fadersfragmentens kunskap och planer inte kan återspeglas. Urskiljarna kan återspegla, och gör det också, Riktarnas närvaro (och Censorerna förklarar dessa vara gudomliga), men de kan inte uttyda innehållet i Mysterieledsagarnas sinnesutrustning.


◄ 28:4
 
28:6 ►