Del 1 ▲
 
Kapitel 1 ►

Förord

Gudom och gudomlighet  •  Gud  •  Det Första Ursprunget och Centret  •  Universumverkligheten  •  Personlighetsrealiteter  •  Energi och mönster  •  Den Suprema Varelsen  •  Gud den Sjufaldige  •  Gud den Ultimate  •  Gud den Absolute  •  De Tre Absoluten  •  Treenigheterna  •  Erkännande

I SINNET hos de dödliga på Urantia—som är namnet på er värld—råder en stor förvirring beträffande betydelsen av sådana termer som Gud, gudomlighet och gudom. Människovarelserna är ännu mera förvirrade och osäkra beträffande förhållandena mellan de gudomliga personligheter som betecknas med dessa mångahanda benämningar. På grund av denna begreppsfattigdom i förening med mycken idémässig förvirring har jag blivit anmodad att formulera denna inledande redogörelse för att förklara innebörden av vissa ordsymboler som i det följande används i de kapitel som sanningsuppenbararnas Orvonton-kår har befullmäktigats att överföra till engelska språket på Urantia.

0:0.2

Det är oerhört svårt att presentera vidgade begrepp och avancerad sanning, i vår strävan att utvidga den kosmiska medvetenheten och förbättra den andliga uppfattningsförmågan, då vi är hänvisade till att använda det begränsade språket inom en värld. Men vårt förordnande uppmanar oss att på allt sätt försöka föra fram betydelsen genom att använda engelska språkets ordsymboler. Vi har blivit ombedda att introducera nya termer endast då det begrepp som skall framföras inte i engelskan har någon motsvarighet, som kan användas för att ange ett sådant nytt begrepp delvis eller rentav med i någon mån förvänd betydelse.

0:0.3

I hopp om att underlätta förståelse och förhindra förvirring hos alla dödliga som kan tänkas läsa igenom dessa skrifter anser vi det klokt att i denna inledande redogörelse presentera en sammanfattning av betydelser som bör ges åt de mångahanda engelska [till svenska översatta] ord som kommer att användas för att beskriva Gudomen och vissa därmed sammanhängande begrepp om ting, betydelser och värden i den universella verkligheten.

0:0.4

För att formulera detta förord om definitioner av och begränsningar i terminologin är det nödvändigt att förutse användningen av dessa termer i de följande framställningarna. Detta förord är därför inte en avslutad redogörelse i och för sig; det är endast en definierande guide avsedd att hjälpa dem som läser de efterföljande kapitlen om Gudomen och universernas universum, vilka har formulerats av en Orvonton-kommission som har sänts till Urantia för detta ändamål.

0:0.5

Er värld, Urantia, är en av många liknande bebodda planeter som tillsammans utgör lokaluniversumet Nebadon. Detta universum bildar tillsammans med liknande skapelser superuniversumet Orvonton, från vars huvudstad Uversa vår kommission kommer. Orvonton är ett av de sju evolutionära superuniverserna i tid och rymd, som roterar kring den gudomliga fullkomlighetens skapelse som är utan begynnelse och utan slut—centraluniversumet Havona. I hjärtat av detta eviga och centrala universum befinner sig den stationära Paradisön, infinitetens geografiska centrum och den evige Gudens residens.

0:0.6

De sju evolverande superuniverserna i förening med det centrala gudomliga universumet betecknar vi vanligen som storuniversum; dessa är de nu organiserade och bebodda skapelserna. De utgör alla en del av totaluniversum, som även omfattar yttre rymdens obebodda men mobiliserande universer.


 
 
0:1 ►
Urantiaboken