◄ 17:7
Kapitel 17
18:0 ►

De sju grupperna av Suprema Andar

8. De Suprema Andarnas funktioner

17:8.1

De sju grupperna av Suprema Andar bildar kärnan i det Tredje Ursprungets och Centrets familj, varvid det Tredje Ursprunget och Centret betraktas både som den Oändlige Anden och som Samverkaren. De Suprema Andarnas domän sträcker sig från Treenighetens närvaro i Paradiset till verksamheten av det sinne som är av evolutionär och dödlig klass på planeterna i rymden. De förenar sålunda de nedstigande administrativa nivåerna och koordinerar personalens mångahanda funktioner där. Vare sig det är fråga om en grupp Återspeglande Andar i förbindelse med Dagarnas Forna, en Skapande Ande som verkar tillsammans med en Mikael-Son, eller de Sju Härskarandarna inkopplade kring Paradistreenigheten, så möter man de Suprema Andarnas aktivitet överallt i centraluniversumet, i superuniverserna och i lokaluniverserna. De fungerar på samma sätt med treenighetspersonligheterna av ”Dagarnas” klass som med paradispersonligheterna av ”Sönernas” klass.

17:8.2

Tillsammans med den Oändliga Moderanden är grupperna av Suprema Andar de omedelbara skaparna av det Tredje Ursprungets och Centrets omfattande familj av varelser. Alla klasser av omvårdande andar härstammar från denna förening. Första gradens supernafer har sitt ursprung i den Oändlige Anden; andra gradens varelser av denna klass skapas av Härskarandarna; tredje gradens supernafer av Kretsarnas Sju Andar. De Återspeglande Andarna är gemensamt mödrar-skapare till den storartade klassen av änglaskaror som utgör superuniversumtjänstens mäktiga sekonafer. En Skapande Ande är moder till änglaklasserna i en lokal skapelse; dessa serafiska omvårdare är egenartade i varje lokalt universum, fastän de gestaltas enligt mönster från centraluniversumet. Alla dessa skapare av omvårdande andar assisteras endast indirekt från den centrala boplatsen för den Oändlige Anden, den ursprungliga och eviga modern till alla omvårdande änglar.

17:8.3

De sju grupperna av Suprema Andar är den bebodda skapelsens koordinatorer. Sammanslutningen av deras styrande överhuvuden, de Sju Härskarandarna, förefaller att koordinera Gud den Sjufaldiges vittutspridda aktiviteter:

17:8.4

1. Kollektivt motsvarar Härskarandarna nästan gudomsnivån som Treenigheten av Paradisets Gudomar befinner sig på.

17:8.5

2. Individuellt uttömmer de den treeniga Gudomens primära associerbara möjligheter.

17:8.6

3. Som diversifierade representanter för Samverkaren utgör de förvarare av den Suprema Varelsens suveränitet av ande, sinne och styrka som han ännu inte personligen utövar.

17:8.7

4. Genom de Återspeglande Andarna synkroniserar de Dagarnas Fornas superuniversumstyrelser med Majeston, Paradisets centrum för universell återspegling.

17:8.8

5. Med sitt deltagande i individualiserandet av lokaluniversernas Gudomliga Omvårdare bidrar Härskarandarna till den sista nivån av Gud den Sjufaldige, föreningen mellan Skaparsonen och den Skapande Anden i lokaluniverserna.

17:8.9

Funktionell enhetlighet, som är en naturlig del av Samverkaren, uppenbaras för de evolverande universerna i de sju Härskarandarna, hans primära personligheter. Men i framtidens fulländade superuniverser kommer denna enhetlighet utan tvivel inte att kunna särskiljas från den Supremes erfarenhetsmässiga suveränitet.

17:8.10

[Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa]


◄ 17:7
 
Kapitel 18 ►
 

Svensk översättning © Urantia-stiftelsen. Eftertryck förbjudes.