◄ 43:7
Kapitel 43
43:9 ►

Konstellationerna

8. Edentias träningsvärldar

43:8.1

Den fysiska utrustningen på Edentia och dess omgivande sfärer är närapå fulländad; de kan knappast mäta sig med den andliga storslagenheten på Salvingtons sfärer, men de överstiger vida prakten i Jerusems träningsvärldar. Alla dessa Edentias sfärer får sin energi direkt från de universella rymdströmmarna, och deras enorma styrkesystem—både materiella och morontiella—övervakas och fördelas skickligt av konstellationscentren med bistånd av en kompetent kår av Ledande Fysiska Övervakare och Morontiastyrkans Övervakare.

43:8.2

Den tid det tar att vistas i de sjuttio träningsvärldarna för övergångsskedets morontiakultur, som hör till Edentia-eran i den dödligas uppstigning, är den stabilaste perioden i en uppstigande dödligs livsskede på vägen upp till ställningen som finalit; det är verkligen typiskt morontialiv. Fastän du stäms om varje gång du förflyttas från en större kulturvärld till en annan bibehåller du samma morontiakropp, och det förekommer inga perioder då personligheten är medvetslös.

43:8.3

Din vistelse på Edentia och dess tillhörande sfärer upptas i huvudsak av att bemästra gruppetiken, hemligheten med angenäma och givande förhållanden mellan de olika universum- och superuniversumklasserna av intelligenta personligheter.

43:8.4

I mansoniavärldarna avslutade du förenhetligandet av den evolverande dödliga personligheten; i systemhuvudstaden uppnådde du medborgarskap i Jerusem och fick villigheten att underkasta jaget den disciplin som gruppaktiviteter och koordinerade företag förutsätter; men nu i konstellationens träningsvärldar kommer du att uppnå din evolverande morontiapersonlighets verkliga sociala anpassning. Detta himmelska kulturella tillägnande består i att lära sig hur man:

43:8.5

1. Lever lyckligt och arbetar effektivt med tio olika morontiaföljeslagare, medan tio sådana grupper förenas till ett kompani om ett hundra medlemmar och vidare till en kår om ett tusen medlemmar.

43:8.6

2. Med glädje vistas hos och hjärtligt samarbetar med tio univitatier som, fastän de intellektuellt är lika som morontiavarelserna, är mycket olika i alla andra avseenden. Och sedan måste ni fungera med denna grupp om tio då den koordinerar sig med tio andra familjer, som i sin tur förenas till en kår om ett tusen univitatier.

43:8.7

3. Uppnår samtidig anpassning till både morontiaföljeslagare och dessa univitatievärdar; tillägnar sig förmågan att frivilligt och effektivt samarbeta med sin egen klass av varelser i nära arbetsgemenskap med en något annorlunda grupp av förståndsvarelser.

43:8.8

4. Medan man sålunda fungerar socialt tillsammans med varelser som är lika och olika en själv, uppnår intellektuell harmoni med och yrkesmässigt anpassar sig till bägge grupperna av medarbetare.

43:8.9

5. Medan man uppnår tillfredsställande social anpassning av personligheten på intellektuella och yrkesinriktade nivåer, ytterligare fulländar förmågan att leva i nära kontakt med likartade och något olikartade varelser på ett sådant sätt att irritationen och förtrytelsen ständigt minskar. Omväxlingsledarna bidrar genom sina gruppspelsaktiviteter mycket till uppnåendet av denna färdighet.

43:8.10

6. Jämkar alla dessa olika förfaranden för social anpassning så att de främjar den progressiva koordineringen av uppstigningen till Paradiset; ökar universuminsikten genom att förbättra förmågan att fatta de eviga målbetydelser som finns dolda i dessa till synes obetydliga aktiviteter i tid och rymd.

43:8.11

7. Sedan bringar alla dessa förfaranden för mångsidig social anpassning till en höjdpunkt genom att samtidigt höja den andliga insikten, så som den anknyter till förstärkandet av alla faser av personlig förmåga genom andlig förening och morontiakoordinering i grupp. Intellektuellt, socialt och andligen inte endast fördubblar två moraliska varelser sina personliga potentialer för universumuppnåelse genom partnerskapförfarandet; de närmast fyrdubblar sina resultat- och prestationsmöjligheter.

43:8.12

Vi har beskrivit den sociala anpassningen i Edentia som en morontiadödligs förbindelse med en familjegrupp av univitatier, där gruppen består av tio intellektuellt olika individer, samtidigt med en liknande förbindelse med tio morontiaföljeslagare. Men i de första sju större världarna lever endast en uppstigande dödlig med tio univitatier. I den andra gruppen av sju större världar vistas två dödliga hos varje grupp av tio infödda, och så vidare tills på den sista gruppen av sju större sfärer tio morontiavarelser bor tillsammans med tio univitatier. Då du lär dig att bättre umgås med univitatierna kommer du att tillämpa denna förbättrade etik i ditt förhållande till dina framåtskridande morontiaföljeslagare.

43:8.13

I egenskap av uppstigande dödliga njuter ni av er vistelse i Edentias framstegsvärldar, men ni upplever inte den personliga tillfredsställelsens hänförelse som kännetecknar er första kontakt med universumärenden i systemhögkvarteret eller er avskedsberöring med dessa realiteter i universumets sista huvudstadsvärldar.


◄ 43:7
 
43:9 ►