◄ Część II 
Główna
Część IV ►  
Część III

Historia Urantii

{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Przekaz 57 - Pochodzenie Urantii

1. Mgławica Andronover

2. Pierwsze stadium mgławicowe

3. Drugie stadium mgławicowe

4. Trzecie i czwarte stadium

5. Pochodzenie Monmatii—Układu Słonecznego Urantii

6. Stadium Układu Słonecznego—era formowania się planet

7. Era meteorytów—epoka wulkaniczna—prymitywna atmosfera planetarna

8. Stabilizacja skorupy—epoka trzęsień ziemi—ocean światowy i pierwszy kontynent

Przekaz 58 - Ustanowienie życia na Urantii

1. Warunki niezbędne dla zaistnienia życia materialnego

2. Atmosfera Urantii

3. Środowisko kosmiczne

4. Era początków życia

5. Dryf kontynentalny

6. Okres przejściowy

7. Księga historii geologicznej

Przekaz 59 - Era życia morskiego na Urantii

1. Wczesne życie morskie w płytkich morzach—epoka trylobitów

2. Pierwszy okres zalewu kontynentów—epoka zwierząt bezkręgowych

3. Drugie stadium wielkiego potopu—koralowy—epoka ramienionogów

4. Stadium wielkiego wynurzenia lądu—okres życia roślinnego na lądzie—epoka ryb

5. Stadium przemieszczania się skorupy ziemskiej—las paprotny okresu karbońskiego—epoka żab

6. Stadium zmian klimatycznych—okres roślin nasiennych—epoka perturbacji biologicznych

góra

Przekaz 60 - Urantia we wczesnej erze życia lądowego

1. Wczesna epoka gadów

2. Późniejsza epoka gadów

3. Stadium kredowe—okres roślin kwiatowych—epoka ptakó

4. Koniec okresu kredowego

Przekaz 61 - Era ssaków na Urantii

1. Nowe stadium lądu kontynentalnego—epoka wczesnych ssaków

2. Ostatnie stadium zatopienia—epoka zaawansowanych ssaków

3. Stadium współczesnych gór—epoka słonia i konia

4. Nowe stadium wyniesienia kontynentalnego—ostatnai wielka migracja ssaków

5. Pierwsza epoka lodowcowa

6. Człowiek prymitywny w epoce lodowcowej

7. Dalszy ciąg epoki lodowcowej

Przekaz 62 - Zaranie gatunku człowieka pierwotnego

1. Wczesne gatunki lemurów

2. Ssaki wczesne

3. Ssaki pośrednie

4. Naczelne

5. Pierwsze istoty ludzkie

6. Ewolucja umysłu ludzkiego

7. Uznanie świata za zamieszkały

Przekaz 63 - Pierwsza rodzina ludzka

1. Andon i Fonta

2. Ucieczka bliźniaków

3. Rodzina Andona

4. Klany Andonowe

5. Rozproszenie Andonitów

6. Onagar—pierwszy nauczyciel prawdy

7. Przetrwanie Andona i Fonty

Przekaz 64 - Ewolucyjne rasy kolorowe

1. Andoniczni autochtoni

2. Ludy foxhalskie

3. Plemiona badonańskie

4. Rasy neandertalskie

5. Początek ras kolorowych

6. Sześć sangikowych ras Urantii

7. Rozproszenie ras kolorowych

Przekaz 65 - Kontrola ewolucji

1. Funkcje Nosicieli Życia

2. Panorama ewolucyjna

3. Wspomaganie ewolucji

4. Urantiańska epopeja

5. Zmienne koleje życia ewolucyjnego

6. Ewolucyjne technologie życia

7. Ewolucyjne poziomy umysłu

8. Ewolucja w czasie i przestrzeni

Przekaz 66 - Planetarny Książę Urantii

1. Książę Caligastia

2. Personel Księcia

3. Dalamatia—miasto Księcia

4. Wczesne dni setki

5. Organizacja setki

6. Rządy Księcia

7. Życie w Dalamatii

8. Nieszczęścia spowodowane przez Caligastię

Przekaz 67 - Bunt planetarny

1. Zdrada Caligastii

2. Wybuch buntu

3. Siedem krytycznych lat

4. Setka Caligastii po buncie

5. Bezpośrednie skutki buntu

6. Niezłomny Van

7. Późniejsze następstwa grzechu

8. Ludzki bohater buntu

Przekaz 68 - Zaranie cywilizacji

1. Uspołecznienie obronne

2. Czynniki postępu społecznego

3. Uspołeczniający wpływ strachu przed duchami

4. Ewolucja obyczajów

5. Metody uprawy ziemi—sztuka zdobywania środków do życia

6. Ewolucja kultury

Przekaz 69 - Prymitywne instytucje ludzkie

1. Podstawowe instytucje ludzkie

2. Początki wytwórczości

3. Podział pracy

4. Początki handlu

5. Początki kapitału

6. Znaczenie ognia dla cywilizacji

7. Zastosowanie zwierząt

8. Niewolnictwo jako czynnik cywilizacyjny

9. Własność prywatna

góra

Przekaz 70 - Ewolucja rządu u ludzi

1. Geneza wojny

2. Społeczne wartości wojny

3. Wczesne związki międzyludzkie

4. Klany i plemiona

5. Początki rządu

6. Rząd monarszy

7. Prymitywne kluby i tajne stowarzyszenia

8. Klasy społeczne

9. Prawa człowieka

10. Ewolucja systemu sprawiedliwości

11. Prawa i sądy

12. Podział władzy państwowej

Przekaz 71 - Kształtowanie się państwa

1. Zalążek państwa

2. Ewolucja rządu przedstawicielskiego

3. Ideały państwowości

4. Rozwijająca się cywilizacja

5. Ewolucja współzawodnictwa

6. Motyw zysku

7. Edukacja

8. Charakter państwowości

Przekaz 72 - Rząd na pobliskiej planecie

1. Naród kontynentalny

2. Organizacja polityczna

3. Życie rodzinne

4. System edukacyjny

5. Organizacja industrialna

6. Zabezpieczenie na starość

7. Opodatkowanie

8. Wyższe szkoły specjalistyczne

9. Plan powszechnego głosowania

10. Walka z przestępczością

11. Gotowość bojowa

12. Pozostałe narody

Przekaz 73 - Ogród Eden

1. Nodyci i Amadonici

2. Planowanie Ogrodu

3. Lokalizacja Ogrodu

4. Założenie Ogrodu

5. Zabudowania ogrodowe

6. Drzewo życia

7. Losy Edenu

Przekaz 74 - Adam i Ewa

1. Adam i Ewa na Jerusem

2. Przybycie Adama i Ewy

3. Adam i Ewa zaznajamiają się z planetą

4. Pierwsze problemy

5. Rządy Adama

6. Życie rodzinne Adama i Ewy

7. Życie w Ogrodzie

8. Legenda o stworzeniu świata

Przekaz 75 - Odstępstwo Adama i Ewy

1. Problem Urantii

2. Intryga Caligastii

3. Kuszenie Ewy

4. Zrozumienie odstępstwa

5. Konsekwencje odstępstwa

6. Adam i Ewa opuszczają Ogród

7. Degradacja Adama i Ewy

8. Tak zwany upadek człowieka

Przekaz 76 - Drugi ogród

1. Edeńczycy wkraczają do Mezopotamii

2. Kain i Abel

3. Życie w Mezopotamii

4. Rasa fioletowa

5. Śmierć Adama i Ewy

6. Przetrwanie Adama i Ewy

Przekaz 77 - Istoty pośrednie

1. Pośredni pierwotni

2. Rasa Nodytów

3. Wieża Babel

4. Nodyckie centra cywilizacji

5. Adamson i Ratta

6. Pośredni wtórni

7. Zbuntowani pośredni

8. Zjednoczeni pośredni

9. Stali obywatele Urantii

Przekaz 78 - Rasa fioletowa po dniach Adama

1. Rozmieszczenie kulturowe i rasowe

2. Adamici w drugim ogrodzie

3. Wczesne rozprzestrzenianie się Adamitów

4. Andici

5. Migracje Anditów

6. Ostatnie rozproszenie Anditów

7. Powodzie w Mezopotamii

8. Sumerowie—ostatni z Anditów

Przekaz 79 - Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie

1. Andici z Turkiestanu

2. Podbój Indii przez Anditów

3. Indie drawidyjskie

4. Aryjski najazd na Indie

5. Człowiek czerwony i żółty

6. Zaranie cywilizacji chińskiej

7. Andici wkraczają do Chin

8. Późniejsza cywilizacja chińska

góra

Przekaz 80 - Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie

1. Adamici wkraczają do Europy

2. Zmiany klimatyczne i geologiczne

3. Kromanioński człowiek niebieski

4. Najazd Anditów na Europę

5. Podbój Europy północnej przez Anditów

6. Andici w dolinie Nilu

7. Andici z wysp Morza Śródziemnego

8. Andonici naddunajscy

9. Trzy rasy białe

Przekaz 81 - Kształtowanie się cywilizacji współczesnej

1. Kolebka cywilizacji

2. Elementy rozwoju cywilizacji

3. Miasta, wytwórczość i handel

4. Rasy mieszane

5. Społeczeństwo kulturowe

6. Zachowanie cywilizacji

Przekaz 82 - Ewolucja małżeństwa

1. Instynkt kojarzenia się

2. Tabu ograniczające

3. Wczesne obyczaje małżeńskie

4. Małżeństwo wobec obyczajów własności

5. Endogamia i egzogamia

6. Rasy mieszane

Przekaz 83 - Instytucja małżeństwa

1. Małżeństwo jako instytucja społeczna

2. Zaloty i zaręczyny

3. Kupno a wiano

4. Ceremonia ślubna

5. Małżeństwa wieloosobowe

6. Prawdziwa monogamia—para małżeńska

7. Rozwiązanie węzła małżeńskiego

8. Idealizacja małżeństwa

Przekaz 84 - Małżeństwo a życie rodzinne

1. Prymitywny związek pary

2. Wczesny matriarchat

3. Rodzina w epoce patriarchatu

4. Status kobiety w społeczeństwie pierwotnym

5. Kobieta na tle kształtujących się obyczajów

6. Partnerstwo mężczyzny i kobiety

7. Ideały życia rodzinnego

8. Niebezpieczeństwa samozadowolenia

Przekaz 85 - Początki czczenia

1. Czczenie kamieni i wzgórz

2. Czczenie roślin i drzew

3. Czczenie zwierząt

4. Czczenie żywiołów

5. Czczenie ciał niebieskich

6. Czczenie człowieka

7. Przyboczni czci i mądrości

Przekaz 86 - Wczesne stadium ewolucji religii

1. Przypadek: szczęście i nieszczęście

2. Personifikacja przypadku

3. Niewytłumaczalna śmierć

4. Idea życia po śmierci

5. Idea ducha-duszy

6. Środowisko widm-duchów

7. Funkcja prymitywnej religii

Przekaz 87 - Kult duchów

1. Strach przed duchami

2. Przebłaganie duchów

3. Czczenie przodków

4. Dobre i złe duchy-widma

5. Zaawansowany kult duchów

6. Przymuszanie i egzorcyzm

7. Natura kultów

Przekaz 88 - Fetysze, amulety i magia

1. Wiara w fetysze

2. Ewolucja fetysza

3. Totemizm

4. Magia

5. Magiczne amulety

6. Praktykowanie magii

Przekaz 89 - Grzech, ofiara i pokuta

1. Tabu

2. Koncepcja grzechu

3. Asceza i upokorzenie

4. Początki ofiarowania

5. Ofiary i kanibalizm

6. Ewolucja ofiar ludzkich

7. Modyfikacje ofiar ludzkich

8. Odkupienie i przymierza

9. Ofiarowania i sakramenty

10. Przebaczenie grzechu

góra

Przekaz 90 - Szamanizm—uzdrawiacze i kapłani

1. Pierwsi szamani—uzdrawiacze

2. Praktyki szamańskie

3. Teoria choroby i śmierci w szamanizmie

4. Medycyna według szamanów

5. Kapłani i rytuały

Przekaz 91 - Ewolucja modlitwy

1. Prymitywna modlitwa

2. Rozwijająca się modlitwa

3. Modlitwa i alter ego

4. Modlitwa etyczna

5. Społeczne reperkusje modlitwy

6. Domena modlitwy

7. Mistycyzm, ekstaza i natchnienie

8. Modlitwa jako doświadczenie osobiste

9. Warunki skutecznej modlitwy

Przekaz 92 - Późniejsza ewolucja religii

1. Ewolucyjna natura religii

2. Religia a obyczaje

3. Natura religii ewolucyjnej

4. Dar objawienia

5. Wielcy przywódcy religijni

6. Religie złożone

7. Dalsza ewolucja religii

Przekaz 93 - Machiventa Melchizedek

1. Wcielenie Machiventy

2. Mędrzec z Salemu

3. Nauki Melchizedeka

4. Religia salemska

5. Wybór Abrahama

6. Przymierze Melchizedeka z Abrahamem

7. Misjonarze Melchizedeka

8. Odejście Melchizedeka

9. Po odejściu Melchizedeka

10. Obecny status Machiventy Melchizedeka

Przekaz 94 - Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie

1. Nauki salemskie w Indiach wedyjskich

2. Braminizm

3. Filozofia bramińska

4. Religia hinduska

5. Walka o prawdę w Chinach

6. Lao-tsy i Konfucjusz

7. Gautama Siddhartha

8. Wiara buddyjska

9. Szerzenie się buddyzmu

10. Religia w Tybecie

11. Filozofia buddyjska

12. Buddyjska koncepcja Boga

Przekaz 95 - Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie

1. Religia salemska w Mezopotamii

2. Wczesna religia egipska

3. Ewolucja koncepcji moralnych

4. Nauki Amenemopa

5. Znakomity Echnaton

6. Doktryny salemskie w Iranie

7. Nauki salemskie w Arabii

Przekaz 96 - Jahwe—Bóg Hebrajczyków

1. Koncepcje Bóstwa u Semitów

2. Ludy semickie

3. Niezrównany Mojżesz

4. Obwieszczenie Jahwe

5. Nauki Mojżesza

6. Koncepcja Boga po śmierci Mojżesza

7. Psalmy i Księga Hioba

Przekaz 97 - Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków

1. Samuel—pierwszy z proroków hebrajskich

2. Eliasz i Elizeusz

3. Jahwe i Baal

4. Amos i Ozeasz

5. Pierwszy Izajasz

6. Nieustraszony Jeremiasz

7. Drugi Izajasz

8. Historia święta i świecka

9. Historia hebrajska

10. Religia hebrajska

Przekaz 98 - Nauki Melchizedeka na Zachodzie

1. Religia salemska u Greków

2. Grecka myśl filozoficzna

3. Nauki Melchizedeka w Rzymie

4. Kulty misteryjne

5. Kult Mitry

6. Mitraizm a chrześcijaństwo

7. Religia chrześcijańska

Przekaz 99 - Społeczne problemy religii

1. Religia a przebudowa społeczna

2. Słabość religii instytucjonalnej

3. Religia a człowiek religijny

4. Trudności okresu przejściowego

5. Społeczne aspekty religii

6. Religia instytucjonalna

7. Zasługi religii

góra

Przekaz 100 - Religia w doświadczeniu ludzkim

1. Rozwój religijny

2. Rozwój duchowy

3. Koncepcje najwyższych wartości

4. Problemy rozwoju

5. Nawrócenie i mistycyzm

6. Cechy charakterystyczne życia religijnego

7. Kulminacja życia religijnego

Przekaz 101 - Prawdziwa natura religii

1. Prawdziwa religia

2. Rzeczywistość religii

3. Cechy charakterystyczne religii

4. Ograniczenia objawienia

5. Religia poszerzona przez objawienie

6. Progresywne doświadczenie religijne

7. Osobista filozofia religii

8. Wiara a wierzenie

9. Religia a moralność

10. Religia jako wyzwoliciel człowieka

Przekaz 102 - Podstawy wiary religijnej

1. Pewność jaką daje wiara

2. Religia a rzeczywistość

3. Wiedza, mądrość i wnikliwość

4. Fakt doświadczenia

5. Najwyższość celowego potencjału

6. Pewność wiary religijnej

7. Pewność tego, co Boskie

8. Dowody religii

Przekaz 103 - Rzeczywistość doświadczenia religijnego

1. Filozofia religii

2. Religia a jednostka

3. Religia a gatunek ludzki

4. Komunia duchowa

5. Pochodzenie ideałów

6. Koordynacja filozoficzna

7. Nauka a religia

8. Filozofia a religia

9. Istota religii

Przekaz 104 - Rozwój koncepcji Trójcy

1. Urantiańskie koncepcje Trójcy

2. Jedność Trójcy a wielorakość Bóstwa

3. Trójce i trójjedności

4. Siedem trójjedności

5. Triodyty

Przekaz 105 - Bóstwo a rzeczywistość

1. Filozoficzna koncepcja JESTEM

2. JESTEM jako trójjeden i jako siedmioraki

3. Siedem Absolutów Nieskończoności

4. Jedność, dualizm i trójjedność

5. Pojawienie się rzeczywistości skończonej

6. Reperkusje rzeczywistości skończonej

7. Wynikanie istot transcendentalnych

Przekaz 106 - Wszechświatowe poziomy rzeczywistości

1. Pierwszy związek funkcjonalności skończonych

2. Druga najwyższa integracja skończonego

3. Transcendentalny trzeci związek rzeczywistości

4. Ostateczna czwarta integracja

5. Związek współabsolutny albo piątego stadium

6. Absolutne albo szóste stadium integracji

7. Finalizm przeznaczenia

8. Trójca Trójc

9. Egzystencjalne, nieskończone zjednoczenie

Przekaz 107 - Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli

1. Pochodzenie Dostrajaczy Myśli

2. Klasyfikacja Dostrajaczy

3. Divinington—ojczyzna Dostrajaczy

4. Natura i indywidualność Dostrajaczy

5. Umysłowość Dostrajacza

6. Dostrajacze jako czyste duchy

7. Dostrajacze a osobowość

Przekaz 108 - Misja i służba Dostrajaczy Myśli

1. Wybór i przydział

2. Warunki wstępne zamieszkania przez Dostrajacza

3. Organizacja i administracja

4. Powiązania z innymi wpływami duchowymi

5. Misja Dostrajaczy

6. Bóg w człowieku

Przekaz 109 - Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi

1. Rozwój Dostrajaczy

2. Samodzielne Dostrajacze

3. Związek Dostrajaczy z różnymi rodzajami śmiertelników

4. Dostrajacze a osobowość ludzka

5. Materialne przeszkody uniemożliwiające zamieszkanie Dostrajacza

6. Trwałość prawdziwych wartości

7. Przeznaczenie Uosobionych Dostrajaczy

góra

Przekaz 110 - Związki miedzy Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami

1. Zamieszkanie w umyśle śmiertelnika

2. Dostrajacze a wola ludzka

3. Współpraca z Dostrajaczem

4. Działalność Dostrajacza w umyśle

5. Błędne koncepcje o przewodnictwie Dostrajaczy

6. Siedem okręgów psychicznych

7. Zdobywanie nieśmiertelności

Przekaz 111 - Dostrajacz a dusza

1. Umysł jako arena wyboru

2. Natura duszy

3. Rozwijająca się dusza

4. Życie wewnętrzne

5. Uświęcenie wyboru

6. Paradoks ludzki

7. Problem Dostrajacza

Przekaz 112 - Wieczne trwanie osobowości

1. Osobowość a rzeczywistość

2. Jaźń

3. Zjawisko śmierci

4. Dostrajacze po śmierci

5. Wieczne trwanie ludzkiej jaźni

6. Jaźń morontialna

7. Zespolenie z Dostrajaczem

Przekaz 113 - Seraficzni opiekunowie przeznaczenia

1. Anioły stróże

2. Opiekunowie przeznaczenia

3. Związki z innymi wpływami duchowymi

4. Domeny działalności seraficznej

5. Seraficzna służba dla śmiertelników

6. Anioły stróże po śmierci

7. Serafini a droga wznoszenia się

Przekaz 114 - Seraficzny rząd planetarny

1. Najwyższe władze Urantii

2. Rada nadzorców planetarnych

3. Rezydujący gubernator generalny

4. Najwyższy Ojciec-obserwator

5. Rząd planetarny

6. Wyżsi serafini nadzoru planetarnego

7. Rezerwowy korpus przeznaczenia

Przekaz 115 - Istota Najwyższa

1. Relatywność ram pojęciowych

2. Absolutna podstawa najwyższości

3. Pierwotne, aktualne i potencjalne

4. Źródła rzeczywistości najwyższej

5. Związek Najwyższego z Rajską Trójcą

6. Związek Najwyższego z triodytami

7. Natura Najwyższego

Przekaz 116 - Wszechmocny Najwyższy

1. Najwyższy Umysł

2. Wszechmocny a Bóg Siedmioraki

3. Wszechmocny a Rajskie Bóstwo

4. Wszechmocny a Najwyżsi Stwórcy

5. Wszechmocny a siedmioracy kontrolerzy

6. Dominacja ducha

7. Żywy organizm wielkiego wszechświata

Przekaz 117 - Bóg Najwyższy

1. Natura Istoty Najwyższej

2. Źródło rozwoju ewolucyjnego

3. Znaczenie Najwyższego dla wszechświatowych istot stworzonych

4. Skończony Bóg

5. Naddusza stworzenia

6. Poszukiwanie Najwyższego

7. Przyszłość Najwyższego

Przekaz 118 - Najwyższy i Ostateczny—czas i przestrzeń

1. Czas i wieczność

2. Wszechobecność a wszechbytność

3. Związki czasowo-przestrzenne

4. Przyczynowość pierwotna i wtórna

5. Wszechmoc a możliwości koegzystencji

6. Wszechmoc a wszechtworzenie

7. Wszechwiedza a predestynacja

8. Kontrola i kontrola nadrzędna

9. Mechanizmy wszechświata

10. Funkcje opatrzności

Przekaz 119 - Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała

1. Pierwsze obdarzenie

2. Drugie obdarzenie

3. Trzecie obdarzenie

4. Czwarte obdarzenie

5. Piąte obdarzenie

6. Szóste obdarzenie

7. Siódme i ostatnie obdarzenie

8. Postobdarzeniowy status Michała

  ◄ Część II 
Góra
Część IV ►  
{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }