Główna
 
Część II ►  
Część I

Wszechświat centralny i superwszechświaty

{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Przedmowa

I. Bóstwo i boskość

II. Bóg

III. Pierwsze Źródło i Centrum

IV. Wszechświatowa rzeczywistość

V. Rzeczywistości osobowościowe

VI. Energia i forma

VII. Istota Najwyższa

VIII. Bóg Siedmioraki

IX. Bóg Ostateczny

X. Bóg Absolutny

XI. Trzy Absoluty

XII. Trójce

Objaśnienie

Przekaz 1 - Ojciec Uniwersalny

1. Imię Ojca

2. Rzeczywistość Boga

3. Bóg jest wszechświatowym duchem

4. Tajemnica Boga

5. Osobowość Ojca Uniwersalnego

6. Osobowość we wszechświecie

7. Duchowa wartość koncepcji osobowości

Przekaz 2 - Natura Boga

1. Nieskończoność Boga

2. Wieczna doskonałość Ojca

3. Sprawiedliwość i prawość

4. Boskie miłosierdzie

5. Boża miłość

6. Boża dobroć

7. Boża prawda i piękno

Przekaz 3 - Atrybuty Boga

1. Boska wszechobecność

2. Nieskończona moc Boża

3. Wszechwiedza Boża

4. Boża nieograniczoność

5. Najwyższa władza Ojca

6. Prymat Ojca

Przekaz 4 - Stosunek Boga do wszechświata

1. Postawa Ojca wobec wszechświata

2. Bóg i natura

3. Niezmienny charakter Boga

4. Uświadomienie sobie Boga

5. Błędne idee Boga

Przekaz 5 - Stosunek Boga do jednostki

1. Dostęp do Boga

2. Boska obecność

3. Prawdziwe czczenie

4. Bóg w religii

5. Poznanie Boga

6. Bóg osobowości

Przekaz 6 - Wieczny Syn

1. Tożsamość Wiecznego Syna

2. Natura Wiecznego Syna

3. Służba Ojcowskiej miłości

4. Atrybuty Wiecznego Syna

5. Ograniczenia Wiecznego Syna

6. Umysł ducha

7. Osobowość Wiecznego Syna

8. Rozpoznanie Wiecznego Syna

Przekaz 7 - Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata

1. Obwód grawitacji duchowej

2. Administracja Wiecznego Syna

3. Stosunek Wiecznego Syna do jednostki

4. Boskie plany doskonalenia

5. Duch obdarzenia

6. Rajscy Synowie Boga

7. Najwyższe objawienie Ojca

Przekaz 8 - Nieskończony Duch

1. Bóg działania

2. Natura Nieskończonego Ducha

3. Stosunek Ducha do Ojca i Syna

4. Duch Boskiej służby

5. Obecność Boga

6. Osobowość Nieskończonego Ducha

Przekaz 9 - Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata

1. Atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum

2. Wszechobecny duch

3. Wszechświatowy operator

4. Absolutny umysł

5. Służba umysłu

6. Obwód grawitacji umysłu

7. Wszechświatowe odzwierciedlanie

8. Osobowości Nieskończonego Ducha

góra

Przekaz 10 - Rajska Trójca

1. Samorozdzielczość Pierwszego Źródła i Centrum

2. Uosobienie Bóstwa

3. Trzy osoby Bóstwa

4. Trójcowa jedność Bóstwa

5. Funkcje Trójcy

6. Niezmienni Synowie Trójcy

7. Kontrola nadrzędna najwyższości

8. Trójca poza skończonym

Przekaz 11 - Wieczna Wyspa Raj

1. Rezydencja Boga

2. Natura Wiecznej Wyspy

3. Raj górny

4. Raj obwodowy

5. Raj dolny

6. Oddychanie przestrzeni

7. Funkcje przestrzenne Raju

8. Grawitacja Raju

9. Unikalność Raju

Przekaz 12 - Wszechświat wszechświatów

1. Poziomy przestrzeni wszechświata nadrzędnego

2. Domeny Absolutu Nieuwarunkowanego

3. Powszechna grawitacja

4. Przestrzeń i ruch

5. Przestrzeń i czas

6. Wszechświatowa kontrola nadrzędna

7. Część i całość

8. Materia, umysł i duch

9. Rzeczywistości osobowe

Przekaz 13 - Święte sfery Raju

1. Siedem świętych światów Ojca

2. Związki wzajemne światów Ojca

3. Święte światy Wiecznego Syna

4. Światy Nieskończonego Ducha

Przekaz 14 - Wszechświat centralny i Boski

1. System Raj-Havona

2. Struktura Havony

3. Światy Havony

4. Istoty wszechświata centralnego

5. Życie w Havonie

6. Cel istnienia wszechświata centralnego

Przekaz 15 - Siedem superwszechświatów

1. Poziomy przestrzeni superwszechświatowej

2. Struktura superwszechświatów

3. Superwszechświat Orvonton

4. Mgławice—protoplastki wszechświatów

5. Pochodzenie ciał niebieskich

6. Sfery przestrzeni

7. Sfery zaprojektowane

8. Kontrola i regulacja energii

9. Obwody superwszechświatów

10. Władcy superwszechświatów

11. Zgromadzenie opiniodawcze

12. Najwyższe trybunały

13. Rządy sektora

14. Cele istnienia siedmiu superwszechświatów

Przekaz 16 - Siedem Duchów Nadrzędnych

1. Związek z Bóstwem trójjednym

2. Związek z Nieskończonym Duchem

3. Tożsamość i zróżnicowanie Duchów Nadrzędnych

4. Cechy i funkcje Duchów Nadrzędnych

5. Stosunek do istot stworzonych

6. Kosmiczny umysł

7. Moralność, cnota i osobowość

8. Urantiańska osobowość

9. Rzeczywistość świadomości ludzkiej

Przekaz 17 - Siedem grup Duchów Najwyższych

1. Siedmiu Najwyższych Wykonawców

2. Majeston—szef odzwierciedlania

3. Duchy Zwierciadlane

4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane

5. Siedem Duchów Orbit

6. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych

7. Przyboczne umysły-duchy

8. Funkcje Duchów Najwyższych

Przekaz 18 - Najwyższe Osobowości Trójcy

1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości

2. Wieczni Czasu

3. Pradawni Czasu

4. Doskonalący Czasu

5. Niedawni Czasu

6. Jednoczący Czasu

7. Wierni Czasu

Przekaz 19 - Partnerzy pochodzących od Trójcy

1. Nauczyciele-Synowie Trójcy

2. Perfektorzy Mądrości

3. Niebiańscy Radcy

4. Uniwersalni Cenzorzy

5. Natchnione Duchy Trójcy

6. Mieszkańcy Havony

7. Obywatele Raju

góra

Przekaz 20 - Rajscy Synowie Boga

1. Zstępujący Synowie Boga

2. Synowie-Arbitrzy

3. Czynności sędziowskie

4. Misje arbitrażowe

5. Obdarzenia dokonywane przez Rajskich Synów Boga

6. Misje obdarzające w charakterze śmiertelnika

7. Nauczyciele-Synowie Trójcy

8. Służba Daynali we wszechświecie lokalnym

9. Planetarna służba Daynali

10. Jednolita służba Rajskich Synów

Przekaz 21 - Rajscy Synowie Stwórcy

1. Pochodzenie i natura Synów Stwórcy

2. Stwórcy wszechświatów lokalnych

3. Władza we wszechświecie lokalnym

4. Obdarzenia dokonywane przez Michałów

5. Stosunek Synów-Mistrzów do wszechświata

6. Przeznaczenie Mistrzów Michałów

Przekaz 22 - Utrójcowieni Synowie Boga

1. Synowie objęci Trójcą

2. Możni Posłańcy

3. Posiadający Wysokie Uprawnienia

4. Nieposiadający Imienia i Numeru

5. Utrójcowieni Kuratorzy

6. Utrójcowieni Ambasadorzy

7. Procedura utrójcowienia

8. Synowie utrójcowieni przez stworzonych

9. Niebiańscy Opiekunowie

10. Asystenci Wysokiego Syna

Przekaz 23 - Samotni Posłańcy

1. Natura i pochodzenie Samotnych Posłańców

2. Zadania Samotnych Posłańców

3. Służba Samotnych Posłańców w czasie i przestrzeni

4. Służba specjalna Samotnych Posłańców

Przekaz 24 - Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha

1. Nadzorcy Obwodów Wszechświata

2. Kierownicy Spisu

3. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha

4. Inspektorzy Pomocniczy

5. Przydzieleni Strażnicy

6. Przewodnicy Absolwentów

7. Pochodzenie Przewodników Absolwentów

Przekaz 25 - Zastępy Posłańców Przestrzeni

1. Servitale Havony

2. Wszechświatowi Rozjemcy

3. Szeroki zakres służby rozjemców

4. Doradcy Proceduralni

5. Opiekunowie Zapisów w Raju

6. Niebiańscy Kronikarze

7. Morontiańscy Towarzysze

8. Rajscy Towarzysze

Przekaz 26 - Duchy usługujące wszechświata centralnego

1. Duchy usługujące

2. Możni supernafini

3. Supernafini klasy trzeciej

4. Supernafini klasy drugiej

5. Pomocnicy pielgrzymów

6. Przewodnicy do najwyższości

7. Przewodnicy do Trójcy

8. Odkrywający Syna

9. Przewodnicy do Ojca

10. Doradcy i konsultanci

11. Asystenci w odpoczynku

Przekaz 27 - Służba supernafinów klasy pierwszej

1. Inspiratorzy odpoczynku

2. Szefowie od przydziału

3. Interpretatorzy etyki

4. Koordynatorzy postępowania

5. Kuratorzy wiedzy

6. Mistrzowie filozofii

7. Przewodnicy czczenia

Przekaz 28 - Duchy usługujące superwszechświatów

1. Tertiafini

2. Omniafini

3. Sekonafini

4. Sekonafini klasy pierwszej

5. Sekonafini klasy drugiej

6. Sekonafini klasy trzeciej

7. Służba sekonafinów

Przekaz 29 - Dyspozytorzy Mocy Wszechświata

1. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy

2. Najwyższe Centra Mocy

3. Zakres działania Centrów Mocy

4. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni

5. Nadrzędni Organizatorzy Siły

góra

Przekaz 30 - Osobowości wielkiego wszechświata

1. Rajska klasyfikacja istot żywych

2. Rejestr osobowości Uversy

3. Kolonie kurtuazyjne

4. Wznoszący się śmiertelnicy

Przekaz 31 - Korpus Finalizmu

1. Mieszkańcy Havony

2. Posłańcy Grawitacji

3. Gloryfikowani Śmiertelnicy

4. Przybrani Serafini

5. Gloryfikowani Synowie Materialni

6. Gloryfikowane Istoty Pośrednie

7. Ewangeliści Światłości

8. Transcendentalni

9. Architekci Wszechświata Nadrzędnego.

10. Ostateczna epopeja

  Główna
Góra
Część II ►  
{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }