◄ Część III
 
Główna   
Część IV

Życie i nauki Jezusa

{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Przekaz 120 - Obdarzenie Urantii przez Michała

1. Zalecenia dla siódmego obdarzenia

2. Ograniczenia obdarzenia

3. Dalsze rady i wskazówki

4. Wcielenie—uczynienie z dwu jedności

Przekaz 121 - Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię

1. Zachód w pierwszym wieku ery chrystusowej

2. Naród żydowski

3. Świat innowierców

4. Filozofia innowierców

5. Religie innowierców

6. Religia hebrajska

7. Żydzi i innowiercy

8. Poprzednie zapisy

Przekaz 122 - Narodziny i lata niemowlęce Jezusa

1. Józef i Maria

2. Gabriel ukazuje się Elżbiecie

3. Zwiastowanie Gabriela dla Marii

4. Sen Józefa

5. Ziemscy rodzice Jezusa

6. Dom w Nazarecie

7. Podróż do Betlejem

8. Narodziny Jezusa

9. Prezentacja w Świątyni

10. Czyny Heroda

Przekaz 123 - Wczesne dzieciństwo Jezusa

1. Znowu w Nazarecie

2. Piąty rok (2 p.n.e.)

3. Wydarzenia roku szóstego (1 p.n.e.)

4. Rok siódmy (1 n.e.)

5. Szkolne lata w Nazarecie

6. Jego ósmy rok (2 n.e.)

Przekaz 124 - Późne dzieciństwo Jezusa

1. Dziewiąty rok życia Jezusa (3 n.e.)

2. Rok dziesiąty (4 n.e.)

3. Rok jedenasty (5 n.e.)

4. Rok dwunasty (6 n.e.)

5. Jego rok trzynasty (7 n.e.)

6. W drodze do Jerozolimy

Przekaz 125 - Jezus w Jerozolimie

1. Jezus ogląda Świątynię

2. Jezus i Pascha

3. Wyruszenie w drogę Józefa i Marii

4. Pierwsze dwa dni w Świątyni

5. Trzeci dzień w Świątyni

6. Czwarty dzień w Świątyni

Przekaz 126 - Dwa przełomowe lata

1. Jego rok czternasty (8 n.e.)

2. Śmierć Józefa

3. Rok piętnasty (9 n.e.)

4. Pierwsze kazanie w synagodze

5. Kłopoty finansowe

Przekaz 127 - Lata młodzieńcze

1. Rok szesnasty (10 n.e.)

2. Rok siedemnasty (11 n.e.)

3. Rok osiemnasty (12 n.e.)

4. Rok dziewiętnasty (13 n.e.)

5. Rebeka córka Ezry

6. Jego rok dwudziesty (14 n.e.)

Przekaz 128 - Wczesny wiek męski Jezusa

1. Rok dwudziesty pierwszy (15 n.e.)

2. Rok dwudziesty drugi (16 n.e.)

3. Rok dwudziesty trzeci (17 n.e.)

4. Epizod damasceński

5. Rok dwudziesty czwarty (18 n.e.)

6. Rok dwudziesty piąty (19 n.e.)

7. Rok dwudziesty szósty (20 n.e.)

Przekaz 129 - Jezus jako człowiek dorosły

1. Rok dwudziesty siódmy (21 n.e.)

2. Rok dwudziesty ósmy (22 n.e.)

3. Rok dwudziesty dziewiąty (23 n.e.)

4. Jezus-człowiek

góra

Przekaz 130 - W drodze do Rzymu

1. W Jafie—rozprawa o Jonaszu

2. W Cezarei

3. W Aleksandrii

4. Rozprawa o rzeczywistości

5. Na wyspie Krecie

6. Zdjęty strachem młodzieniec

7. W Kartaginie—rozprawa o czasie i przestrzeni

8. W drodze do Neapolu i Rzymu

Przekaz 131 - Religie świata

1. Cynizm

2. Judaizm

3. Buddyzm

4. Hinduizm

5. Zoroastryzm

6. Sudanizm (Dżinizm)

7. Sinto

8. Taoizm

9. Konfucjanizm

10. „Nasza religia”

Przekaz 132 - W Rzymie

1. Prawdziwe wartości

2. Dobro i zło

3. Prawda i wiara

4. Służba indywidualna

5. Porady dla bogatego

6. Służba społeczna

7. Wycieczki po okolicach Rzymu

Przekaz 133 - Powrót z Rzymu

1. Miłosierdzie i sprawiedliwość

2. Zaokrętowanie w Tarencie

3. W Koryncie

4. Działalność indywidualna w Koryncie

5. W Atenach—rozprawa o nauce

6. W Efezie—rozprawa o duszy

7. Pobyt na Cyprze—rozprawa o umyśle

8. W Antiochii

9. W Mezopotamii

Przekaz 134 - Lata przejściowe

1. Rok trzydziesty (24 n.e.)

2. Podróż karawaną do Morza Kaspijskiego

3. Wykłady w Urmii

4. Władza—Boska i ludzka

5. Suwerenność polityczna

6. Prawo, wolność i suwerenność

7. Rok trzydziesty pierwszy (25 n.e.)

8. Pobyt na górze Hermon

9. Czas oczekiwania

Przekaz 135 - Jan Chrzciciel

1. Jan zostaje nazirejczykiem

2. Śmierć Zachariasza

3. Życie pasterza

4. Śmierć Elżbiety

5. Królestwo Boże

6. Jan zaczyna głosić kazania

7. Jan idzie na północ

8. Spotkanie Jana z Jezusem

9. Czterdzieści dni uzgodnień

10. Podróż Jana na południe

11. Jan w więzieniu

12. Śmierć Jana Chrzciciela

Przekaz 136 - Chrzest i czterdzieści dni

1. Idee oczekiwanego Mesjasza

2. Chrzest Jezusa

3. Czterdzieści dni

4. Plany pracy publicznej

5. Pierwsza wielka decyzja

6. Druga decyzja

7. Trzecia decyzja

8. Czwarta decyzja

9. Piąta decyzja

10. Szósta decyzja

Przekaz 137 - Czas oczekiwania w Galilei

1. Wybór pierwszych czterech apostołów

2. Wybór Filipa i Nataniela

3. Pobyt w Kafarnaum

4. Wesele w Kanie

5. Znowu z Kafarnaum

6. Wydarzenia dnia szabatu

7. Cztery miesiące szkolenia

8. Rozprawa o królestwie

Przekaz 138 - Nauczanie posłańców królestwa

1. Końcowe pouczenia

2. Wybór sześciu

3. Powołanie Mateusza i Szymona

4. Powołanie bliźniaków

5. Powołanie Tomasza i Judasza

6. Tydzień intensywnej nauki

7. Nowe rozczarowanie

8. Pierwsza praca dwunastu

9. Pięć miesięcy prób

10. Organizacja Dwunastu

Przekaz 139 - Dwunastu apostołów

1. Andrzej, pierwszy wybrany

2. Szymon Piotr

3. Jakub Zebedeusz

4. Jan Zebedeusz

5. Filip Ciekawy

6. Uczciwy Nataniel

7. Mateusz Lewi

8. Tomasz Didymos

9. i 10. Jakub i Judasz Alfeusz

11. Szymon Zelota

12. Judasz Iskariota

góra

Przekaz 140 - Wyświęcenie Dwunastu

1. Nauczanie wstępne

2. Wyświęcenie

3. Kazanie wyświęcające

4. Jesteście solą ziemi

5. Ojcowska i braterska miłość

6. Wieczór wyświęcenia

7. Tydzień po wyświęceniu

8. Czwartkowe popołudnie na jeziorze

9. Dzień konsekracji

10. Wieczór po konsekracji

Przekaz 141 - Początek działalności publicznej

1. Wyruszenie z Galilei

2. Boskie prawo i wola Ojca

3. Pobyt w Amatus

4. Nauka o Ojcu

5. Jedność duchowa

6. Ostatni dzień w Amatus

7. W Betanii za Jordanem

8. Praca w Jerychu

9. Droga do Jerozolimy

Przekaz 142 - Pascha w Jerozolimie

1. Nauczanie w Świątyni

2. Gniew Boży

3. Idea Boga

4. Flawiusz i kultura grecka

5. Rozprawa o pewności

6. Spotkanie z Nikodemem

7. Lekcja o rodzinie

8. W Judei południowej

Przekaz 143 - Po Samarii

1. Głoszenie kazań w Archelais

2. Lekcja samokontroli

3. Rozrywka i odpoczynek

4. Żydzi i Samarytanie

5. Kobieta z Sychar

6. Odrodzenie religijne Samarytan

7. Nauka o modlitwie i czczeniu

Przekaz 144 - Na Gilboa i w Dekapolu

1. Obozowisko na Gilboa

2. Rozprawa o modlitwie

3. Modlitwa wierzącego

4. Jeszcze o modlitwie

5. Inne formy modlitwy

6. Narada z apostołami Jana

7. W miastach Dekapolu

8. W obozie niedaleko Pelli

9. Śmierć Jana Chrzciciela

Przekaz 145 - Cztery pamiętne dni w Kafarnaum

1. Połów ryb

2. Popołudnie w synagodze

3. Uzdrowienie o zachodzie słońca

4. Wieczorem

5. Wczesny niedzielny poranek

Przekaz 146 - Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei

1. Nauczanie w Rimmonie

2. W Jotapacie

3. Postój w Haramie

4. Głoszenie ewangelii w Jireon

5. Znowu w Kanie

6. Nain i syn wdowy

7. W Endorze

Przekaz 147 - Krótka wizyta w Jerozolimie

1. Służący setnika

2. W drodze do Jerozolimy

3. Przy sadzawce Betesda

4. Zasady życia

5. Odwiedziny u Szymona faryzeusza

6. Powrót do Kafarnaum

7. Znowu w Kafarnaum

8. Święto duchowej dobroci

Przekaz 148 - Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie

1. Nowa szkoła proroków

2. Szpital w Betsaidzie

3. Sprawy Ojca

4. Zło, grzech i nikczemność

5. Sens cierpienia

6. Niezrozumienie cierpienia—rozprawa o Hiobie

7. Człowiek z uschniętą ręką

8. Ostatni tydzień w Betsaidzie

9. Uzdrowienie paralityka

Przekaz 149 - Druga tura głoszenia kazań

1. Szerząca się sława Jezusa

2. Nastawienie ludzi

3. Wrogość przywódców religijnych

4. Przebieg tury kazań

5. Nauka o zadowoleniu

6. „Bojaźń Pańska”

7. Powrót do Betsaidy

góra

Przekaz 150 - Trzecia tura głoszenia kazań

1. Kobieca grupa ewangeliczna

2. Postój w Magdali

3. Szabat w Tyberiadzie

4. Rozesłanie apostołów parami

5. Co muszę zrobić, aby być zbawiony(a)?

6. Lekcje wieczorne

7. Pobyt w Nazarecie

8. Szabatowe nabożeństwo

9. Odrzucenie w Nazarecie

Przekaz 151 - Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem

1. Przypowieść o siewcy

2. Interpretacja przypowieści

3. Więcej o przypowieściach

4. Więcej przypowieści nad morzem

5. Pobyt w Gergezie

6. Opętany z Gergezy

Przekaz 152 - Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum

1. W domu Jaira

2. Nakarmienie pięciu tysięcy

3. Obwołanie królem

4. Nocne widzenie Szymona Piotra

5. Powrót do Betsaidy

6. W Genezaret

7. W Jerozolimie

Przekaz 153 - Kryzys w Kafarnaum

1. Tło wydarzeń

2. Epokowe kazanie

3. Zakończenie spotkania

4. Ostatnie słowa w synagodze

5. Sobotni wieczór

Przekaz 154 - Ostatnie dni w Kafarnaum

1. Tydzień narad

2. Tydzień odpoczynku

3. Druga narada w Tyberiadzie

4. Sobotni wieczór w Kafarnaum

5. Pamiętny niedzielny poranek

6. Przybycie rodziny Jezusa

7. Pospieszna ucieczka

Przekaz 155 - Ucieczka przez północną Galileę

1. Dlaczego burzą się poganie?

2. Ewangeliści w Korazin

3. W Cezarei Filipowej

4. W drodze do Fenicji

5. Rozprawa o prawdziwej religii

6. Druga rozprawa o religii

Przekaz 156 - Pobyt w Tyrze i Sydonie

1. Syryjska kobieta

2. Nauczanie w Sydonie

3. Wybrzeżem na północ

4. W Tyrze

5. Nauki Jezusa w Tyrze

6. Powrót z Fenicji

Przekaz 157 - W Cezarei Filipowej

1. Poborca podatków świątynnych

2. W Betsaidzie Juliusza

3. Wyznanie Piotra

4. Rozmowa o królestwie

5. Nowa koncepcja

6. Następnego popołudnia

7. Rozmowy Andrzeja

Przekaz 158 - Góra Przemienienia

1. Przemienienie

2. Zejście z góry

3. Znaczenie przemienienia

4. Chłopiec epileptyk

5. Jezus uzdrawia chłopca

6. W ogrodzie Celsusa

7. Protest Piotra

8. W domu Piotra

Przekaz 159 - Tura po Dekapolu

1. Rozprawa o przebaczaniu

2. Obcy kaznodzieja

3. Instrukcja dla nauczycieli i wierzących

4. Rozmowa z Natanielem

5. Konstruktywny charakter religii Jezusa

6. Powrót do Magedanu

góra

Przekaz 160 - Rodan z Aleksandrii

1. Grecka filozofia Rodana

2. Sztuka życia

3. Pokusy dojrzałości

4. Równowaga dojrzałości

5. Religia ideału

Przekaz 161 - Dalsze rozmowy z Rodanem

1. Osobowość Boga

2. Boska natura Jezusa

3. Ludzki i boski umysł Jezusa

Przekaz 162 - Święto Namiotów

1. Niebezpieczeństwa wizyty w Jerozolimie

2. Pierwsza mowa w Świątyni

3. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie

4. Święto Namiotów

5. Kazanie o światłości świata

6. Rozprawa o wodzie życia

7. Rozprawa o wolności duchowej

8. Spotkanie z Martą i Marią

9. Z Abnerem w Betlejem

Przekaz 163 - Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie

1. Wyświęcenie Siedemdziesięciu

2. Bogaty młodzieniec i inni

3. Rozmowa o bogactwie

4. Pożegnanie Siedemdziesięciu

5. Przeniesienie obozu do Pelli

6. Powrót Siedemdziesięciu

7. Przygotowania do ostatniej misji

Przekaz 164 - Święto Poświęcenia

1. Opowieść o dobrym Samarytaninie

2. W Jerozolimie

3. Uzdrowienie ślepego żebraka

4. Jozjasz przed Sanhedrynem

5. Nauczanie w Portyku Salomona

Przekaz 165 - Początek misji pereańskiej

1. W obozie w Pelli

2. Kazanie o dobrym pasterzu

3. Szabatowe kazanie w Pelli

4. Podział spadku

5. Pogadanka dla apostołów o bogactwie

6. Odpowiedź na pytanie Piotra

Przekaz 166 - Ostatnia wizyta w północnej Perei

1. Faryzeusze w Ragabie

2. Dziesięciu trędowatych

3. Kazanie w Gerasie

4. Nauka o wypadkach

5. Kongregacja w Filadelfii

Przekaz 167 - Wizyta w Filadelfii

1. Śniadanie z faryzeuszami

2. Przypowieść o wspaniałej wieczerzy

3. Kobieta dotknięta duchem niemocy

4. Wieści z Betanii

5. W drodze do Betanii

6. Błogosławienie małych dzieci

7. Rozmowa o aniołach

Przekaz 168 - Wskrzeszenie Łazarza

1. Przy grobowcu Łazarza

2. Zmartwychwstanie Łazarza

3. Zebranie Sanhedrynu

4. Odpowiedź na modlitwę

5. Dalsze losy Łazarza

Przekaz 169 - Ostatnie nauki w Pelli

1. Przypowieść o straconym synu

2. Przypowieść o sprytnym rzadcy

3. Bogacz i żebrak

4. Ojciec i jego królestwo

góra

Przekaz 170 - Królestwo nieba

1. Koncepcje królestwa nieba

2. Jezusowa koncepcja królestwa

3. O prawości

4. Jezusowe nauki o królestwie

5. Późniejsze idee królestwa

Przekaz 171 - W drodze do Jerozolimy

1. Wyruszenie z Pelli

2. O obliczaniu kosztu

3. Tura pereańska

4. Nauczanie w Liwias

5. Ślepiec w Jerychu

6. W gościnie u Zacheusza

7. „Gdy Jezus przechodził obok”

8. Przypowieść o minach

Przekaz 172 - Wjazd do Jerozolimy

1. Szabat w Betanii

2. Niedzielny ranek z apostołami

3. Droga do Jerozolimy

4. Pobyt w Świątyni

5. Postawa apostołów

Przekaz 173 - Poniedziałek w Jerozolimie

1. Oczyszczenie Świątyni

2. Kwestionowanie autorytetu Mistrza

3. Przypowieść o dwóch synach

4. Przypowieść o nieobecnym ziemianinie

5. Przypowieść o uczcie weselnej

Przekaz 174 - Wtorkowy ranek w Świątyni

1. Boskie przebaczenie

2. Indagowanie przez władców żydowskich

3. Saduceusze i zmartwychwstanie

4. Największe przykazanie

5. Dociekliwi Grecy

Przekaz 175 - Ostatnia mowa w Świątyni

1. Mowa

2. Status Żydów jako jednostek

3. Pamiętne spotkanie Sanhedrynu

4. Sytuacja w Jerozolimie

Przekaz 176 - Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej

1. Zniszczenie Jerozolimy

2. Drugie przyjście Mistrza

3. Dalsza dyskusja w obozie

4. Powrót Michała

Przekaz 177 - Środa, dzień odpoczynku

1. Dzień sam na sam z Bogiem

2. Wczesne życie rodzinne

3. Dzień w obozie

4. Judasz i wyżsi kapłani

5. Ostatnie spotkanie towarzyskie

Przekaz 178 - Ostatni dzień w obozie

1. Rozprawa o synostwie i obywatelstwie

2. Po obiedzie

3. W drodze na wieczerzę

Przekaz 179 - Ostatnia Wieczerza

1. Pragnienie pierwszeństwa

2. Początek wieczerzy

3. Mycie stóp apostołom

4. Ostatnie słowa do zdrajcy

5. Ustanowienie wieczerzy upamiętniającej

góra

Przekaz 180 - Mowa pożegnalna

1. Nowe przykazanie

2. Krzew winny i latorośle

3. Wrogość świata

4. Obiecany pomocnik

5. Duch Prawdy

6. Konieczność odejścia

Przekaz 181 - Ostatnie upomnienia i przestrogi

1. Ostatnie słowa pocieszenia

2. Pożegnalne napomnienia osobiste

Przekaz 182 - W Getsemane

1. Ostatnia wspólna modlitwa

2. Ostatnia godzina przed zdradą

3. Samotnie w Getsemane

Przekaz 183 - Zdrada i aresztowanie

1. Wola Ojca

2. Judasz w mieście

3. Aresztowanie Mistrza

4. Dyskusja przy tłoczni oliwy

5. W drodze do pałacu arcykapłana

Przekaz 184 - Przed sądem Sanhedrynu

1. Przesłuchanie u Annasza

2. Piotr na dziedzińcu

3. Przed sądem członków Sanhedrynu

4. Godzina upokorzenia

5. Drugie posiedzenie sądu

Przekaz 185 - Rozprawa przed Piłatem

1. Poncjusz Piłat

2. Jezus staje przed Piłatem

3. Prywatne przesłuchanie u Piłata

4. Jezus przed Herodem

5. Powrót Jezusa do Piłata

6. Ostatni apel Piłata

7. Ostatnie przesłuchanie u Piłata

8. Tragiczna kapitulacja Piłata

Przekaz 186 - Tuż przed ukrzyżowaniem

1. Koniec Judasza Iskarioty

2. Postawa Mistrza

3. Niezawodny Dawid Zebedeusz

4. Przygotowania do ukrzyżowania

5. Śmierć Jezusa a Pascha

Przekaz 187 - Ukrzyżowanie

1. W drodze na Golgotę

2. Ukrzyżowanie

3. Świadkowie ukrzyżowania

4. Złodziej na krzyżu

5. Ostatnia godzina na krzyżu

6. Po ukrzyżowaniu

Przekaz 188 - Czas grobu

1. Pogrzeb Jezusa

2. Zabezpieczenie grobu

3. W dzień szabatu

4. Znaczenie śmierci na krzyżu

5. Nauki wynikające z krzyża

Przekaz 189 - Zmartwychwstanie

1. Przejście morontialne

2. Materialne ciało Jezusa

3. Zmartwychwstanie na koniec systemu sprawiedliwości

4. Odkrycie pustego grobu

5. Piotr i Jan przy grobie

góra

Przekaz 190 - Morontialne ukazania się Jezusa

1. Heroldowie zmartwychwstania

2. Ukazanie się Jezusa w Betanii

3. W domu Józefa

4. Ukazanie się Grekom

5. Spacer z dwoma braćmi

Przekaz 191 - Ukazanie się apostołom i innym przywódcom

1. Ukazanie się Piotrowi

2. Pierwsze ukazanie się apostołom

3. Z istotami morontialnymi

4. Dziesiąte ukazanie się (w Filadelfii)

5. Drugie ukazanie się apostołom

6. Ukazanie się w Aleksandrii

Przekaz 192 - Ukazania się Jezusa w Galilei

1. Ukazanie się nad jeziorem

2. Rozmowy z dwójkami apostołów

3. Na górze wyświęcenia

4. Zgromadzenie nad jeziorem

Przekaz 193 - Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie

1. Ukazanie się w Sychar

2. Ukazanie się w Fenicji

3. Ostatnie ukazanie się w Jerozolimie

4. Przyczyny upadku Judasza

5. Wniebowstąpienie Mistrza

6. Piotr zwołuje zebranie

Przekaz 194 - Obdarzenie Duchem Prawdy

1. Kazanie w dzień Zesłania Ducha

2. Doniosłość Zesłania Ducha

3. Co się stało podczas Zesłania Ducha

4. Początki Kościoła chrześcijańskiego

Przekaz 195 - Po Zesłaniu Ducha

1. Wpływy Greków

2. Wpływy rzymskie

3. W Cesarstwie Rzymskim

4. Europejskie średniowiecze

5. Problem współczesny

6. Materializm

7. Słabość materializmu

8. Sekularny totalitaryzm

9. Problem chrześcijaństwa

10. Przyszłość

Przekaz 196 - Wiara Jezusa

1. Jezus—człowiek

2. Religia Jezusa

3. Supremacja religii

  ◄ Część III
Góra
Główna   
{ Przekaz  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }