◄ II. rész 
Kezdőlap
IV. rész ►  
III. rész

Az Urantia története

{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

57. írás - Az Urantia keletkezése

1. Az Andronover csillagköd

2. Az első csillagköd szakasz

3. A második csillagköd szakasz

4. A harmadik és negyedik szakasz

5. A Monmatia eredete—az Urantia naprendszere

6. A naprendszeri szakasz—a bolygók kialakulásának kora

7. A meteori korszak—a tűzhányók kora—a kezdetleges földi légkör

8. A földkéreg megszilárdulása—a földrengések kora—a világtenger és az első földrész

58. írás - Élet létesítése az Urantián

1. A fizikai élet előfeltételei

2. Az urantiai légkör

3. A térbeli környezet

4. Az élet kezdetének korszaka

5. A földrészek sodródása

6. Az átmeneti időszak

7. A földtani történelemkönyv

59. írás - A tengervízi élet az Urantián

1. A korai tengervízi élet a sekély tengerekben—a háromkaréjú ősrákok kora

2. Az első szárazföldi áradások korszaka—a gerinctelen állatok kora

3. A második nagy áradási szakasz—a tengeri virágállat időszak—a brachiopodák kora

4. A nagy szárazföld-kiemelkedés szakasza—a szárazföldi növényi élet időszaka—a halak kora

5. A földkéreg-vándorlások szakasza—a páfrányerdők karbon időszaka—a békák kora

6. Az éghajlatváltozás szakasza—magvas növények időszaka—az élőlénytani nehézségek kora

fel

60. írás - Az Urantia a korai szárazföldi élet időszakában

1. A korai hüllő-korszak

2. A kései hüllő-korszak

3. A virágos növények kréta időszaka—a madarak kora

4. A kréta időszak vége

61. írás - Az emlősök kora az Urantián

1. Az új szárazföldi szakasz—a korai emlősök kora

2. A jelenkori áradás szakasza—a fejlett emlősök kora

3. Az újkori hegyképződési szakasz—az elefántok és a lovak kora

4. A jelenkori földrész-kiemelkedési szakasz—az utolsó nagy emlősvándorlás

5. A korai jégkorszak

6. Az ősember a jégkorszakban

7. A folytatódó jégkorszak

62. írás - Az emberi kor hajnalának ősi fajai

1. A korai makifajták

2. A korai emlősök

3. A középemlősök

4. A főemlősök

5. Az első emberi lények

6. Az emberi elme evolúciója

7. A lakott világként való elismerés

63. írás - Az első embercsalád

1. Andon és Fonta

2. Az ikrek elmenekülése

3. Andon családja

4. Az andoni nemzetségek

5. Az andonfiak szétszóródása

6. Onagar—az igazság első tanítója

7. Andon és Fonta továbbélése

64. írás - A színes evolúciós emberfajták

1. Az andoni őslakók

2. A foxhalli népek

3. A Badonan-törzsek

4. A neandervölgyi emberfajták

5. A színes emberfajták eredete

6. Az Urantia hat szangik emberfajtája

7. A színes emberfajták szétszóródása

65. írás - Az evolúció felügyelete

1. Az élethordozók működése

2. Az evolúciós körkép

3. A törzsfejlődés előmozdítása

4. Az urantiai kaland

5. Az élet-evolúció nehézségei

6. Az élet evolúciós módszerei

7. Evolúciós elmeszintek

8. Evolúció időben és térben

66. írás - Az Urantia Bolygóhercege

1. Kaligasztia Herceg

2. A Herceg törzskara

3. Dalamatia—a Herceg városa

4. A százak első napjai

5. A százak megszervezése

6. A Herceg uralkodása

7. A dalamatiai élet

8. Kaligasztia hányattatásai

67. írás - A lázadás a bolygón

1. A Kaligasztia-féle árulás

2. A lázadás kitörése

3. A hét nehéz év

4. A kaligasztiai százak a lázadás után

5. A lázadás közvetlen következményei

6. Van—a megingathatatlan

7. A bűn közvetett következményei

8. A lázadás emberi hőse

68. írás - A polgárosodás hajnala

1. A védelmi közösségtudat

2. A társadalmi haladást meghatározó tényezők

3. A kísértetektől való félelem közösségszervező hatása

4. Az erkölcsök fejlődése

5. A földhasználati módszerek—az ember önfenntartási készségei

6. A műveltség kialakulása

69. írás - Kezdetleges emberi intézmények

1. Alapvető emberi intézmények

2. Az ipar hajnala

3. A munka szakosodása

4. A kereskedelem kezdetei

5. A tőkefelhalmozás kezdetei

6. A tűz és a polgárosodás viszonya

7. Az állatok igénybevétele

8. A rabszolgaság mint polgárosodási tényező

9. Magántulajdon

fel

70. írás - Az emberi közösségek kormányzásának fejlődése

1. A háború eredete

2. A háború társadalmi értéke

3. Az első emberi társulások

4. Nemzetségek és törzsek

5. A kormányzás kezdetei

6. Egyeduralmi kormányzás

7. Kezdetleges társaskörök és titkos társaságok

8. Társadalmi osztályok

9. Emberi jogok

10. Az igazságosság fejlődése

11. Törvények és bíróságok

12. A polgári hatóság felállítása

71. írás - Az állam fejlődése

1. A kezdetleges állam

2. A képviseleti kormányzás kialakulása

3. Az államiság eszményképei

4. Fokozatos polgárosodás

5. A versengés kialakulása

6. A nyereségérdekeltség

7. Nevelés

8. Az államiság jellege

72. írás - Egy szomszédos bolygó kormányzati berendezkedése

1. A földrészen élő nemzet

2. Politikai szerveződés

3. A családi élet

4. Az oktatási rendszer

5. Ipari szerveződés

6. Öregségi biztosítás

7. Adórendszer

8. A szakirányú felsőbb tanintézetek

9. Az általános választójog terve

10. A bűnözés kérdésének kezelése

11. Katonai felkészültség

12. A többi nemzet

73. írás - Az Édenkert

1. A nodfiak és az amadonfiak

2. Előkészületek a kert megépítéséhez

3. A kert helye

4. A kert kialakítása

5. A kertbeli otthon

6. Az élet fája

7. Az Éden létének vége

74. írás - Ádám és Éva

1. Ádám és Éva a Jerusemen

2. Ádám és Éva megérkezése

3. Ádám és Éva ismerkedik a bolygóval

4. Az első zavarok

5. Az Ádám-féle igazgatási rend

6. Ádám és Éva családi élete

7. Élet a kertben

8. A teremtés mondája

75. írás - Ádám és Éva vétsége

1. Az Urantia-kihívás

2. Kaligasztia cselszövése

3. Éva megkísértése

4. A vétség tudatosulása

5. A vétség következményei

6. Ádám és Éva elhagyja a kertet

7. Ádám és Éva leépülése

8. Az ember úgynevezett bűnbeesése

76. írás - A második kert

1. Az édeniek belépnek Mezopotámiába

2. Káin és Ábel

3. Élet Mezopotámiában

4. Az ibolyaszín emberfajta

5. Ádám és Éva halála

6. Ádám és Éva továbbélése

77. írás - A köztes teremtmények

1. Az elsőfajú közteslények

2. A nodfi emberfajta

3. Bábel tornya

4. A nodfi polgárosultság központjai

5. Ádámszon és Ratta

6. A másodfajú közteslények

7. A lázadó közteslények

8. Az Egyesült Közteslények

9. Az Urantia állandó létpolgárai

78. írás - Az ibolyaszín emberfajta az Ádám utáni időkben

1. Faji és kulturális megoszlás

2. Az ádámfiak a második kertben

3. Az ádámfiak első terjeszkedése

4. Az anditák

5. Az andita vándorlások

6. Az utolsó andita kirajzások

7. A mezopotámiai áradások

8. A sumérok—az utolsó anditák

79. írás - Az andita terjeszkedés keleten

1. A turkesztáni anditák

2. India andita meghódítása

3. A dravida India

4. India árja megszállása

5. A vörös ember és a sárga ember

6. A kínai polgárosodás hajnala

7. Az anditák elérik Kínát

8. A kései kínai polgárosodás

fel

80. írás - Az andita terjeszkedés nyugaton

1. Az ádámfiak belépnek Európa területére

2. Éghajlati és földtani változások

3. A cro-magnoni fajta kék ember

4. Az anditák európai betörései

5. Észak-Európa andita meghódítása

6. Az anditák a Nílus mentén

7. A földközi-tengeri szigetek anditái

8. A dunai andonfiak

9. A három fehér emberfajta

81. írás - A mai polgárosodott viszonyok kialakulása

1. A polgárosodás bölcsője

2. A polgárosodás eszközei

3. Városok, kézművesipar és kereskedelem

4. A kevert emberfajták

5. Kulturális társadalom

6. A polgárosodott társadalom fenntartása

82. írás - A házasság fejlődése

1. A párzási ösztön

2. A korlátozó tabuk

3. A korai házassági erkölcsök

4. Házasság a vagyoni erkölcsök mellett

5. Belházasság és külházasság

6. Fajkeveredések

83. írás - A házasság intézménye

1. A házasság mint társadalmi intézmény

2. Udvarlás és jegyesség

3. Vásárlás és hozomány

4. A házassági szertartás

5. Többes házasságok

6. Igazi egynejűség—a párok házassága

7. A házasság felbontása

8. A házasság eszményítése

84. írás - Házasság és családi élet

1. Kezdetleges párkapcsolatok

2. A korai anyaközpontú család

3. Az apa uralta család

4. A nők helyzete a korai társadalomban

5. A nők helyzete a fejlődő erkölcsök mellett

6. A férfi-nő társas viszony

7. A családi élet eszményképei

8. A maga kedvére való létezés veszélyei

85. írás - Az istenimádás gyökerei

1. A kövek és hegyek imádása

2. A növények és fák imádása

3. Az állatok imádása

4. Az elemek imádása

5. Az égitestek imádása

6. Az ember imádása

7. Az istenimádat és a bölcsesség segédje

86. írás - A vallás fejlődésének korai szakasza

1. A véletlen: jó szerencse és balszerencse

2. A véletlen megszemélyesítése

3. A halál—a megmagyarázhatatlan

4. A halál túlélésének fogalma

5. A kísértetlélek fogalma

6. A kísértet-szellem környezet

7. A kezdetleges vallás rendeltetési célja

87. írás - A kísértettiszteletek

1. A kísértetfélés

2. A kísértetek kiengesztelése

3. Az ősök imádása

4. Jó és rossz szellemkísértetek

5. A fejlődő kísértettisztelet

6. Kikényszerítés és elűzés

7. A tiszteletközösség természete

88. írás - Bűvtárgyak, szerencsetárgyak és varázslás

1. A bűvtárgyakban való hit

2. A bűvtárgy fejlődése

3. A megtestesült ős tisztelete

4. Varázslás

5. Varázserejű szerencsetárgyak

6. A varázslás gyakorlása

89. írás - Bűn, áldozás és vezeklés

1. A tabu

2. A bűnről alkotott felfogás

3. Lemondás és sanyargatás

4. Az áldozás gyökerei

5. Áldozás és emberevés

6. Az emberáldozás fejlődési folyamata

7. Változások az emberáldozásban

8. Megváltás és szövetségek

9. Áldozások és szentségek

10. A bűn megbocsátása

fel

90. írás - Sámánizmus—javasok és papok

1. Az első sámánok—a javas emberek

2. Sámánszokások

3. A betegségről és a halálról alkotott sámánfelfogás

4. A gyógyítás a sámánok gyakorlatában

5. Papok és szertartások

91. írás - Az ima fejlődése

1. A kezdetleges ima

2. Az ima kialakulása

3. Az ima és a második én

4. Etikus imádkozás

5. Az ima társadalmi következményei

6. Az ima területe

7. A megmagyarázhatatlan keresése, önkívület és ihletettség

8. Az imádkozás mint személyes tapasztalás

9. A hatékony ima feltételei

92. írás - A vallás fejlődésének későbbi szakasza

1. A vallás evolúciós természete

2. A vallás és az erkölcsök

3. Az evolúciós vallás természete

4. A kinyilatkoztatás ajándéka

5. A nagy vallási vezetők

6. Az összetett vallások

7. A vallás továbbfejlődése

93. írás - Makiventa Melkizedek

1. A Makiventa megtestesülés

2. Sálem bölcse

3. A Melkizedek tanításai

4. A sálemi vallás

5. Ábrahám kiválasztása

6. A Melkizedek szövetsége Ábrahámmal

7. A Melkizedek-féle hitterjesztők

8. A Melkizedek távozása

9. A Melkizedek távozása utáni idők

10. Makiventa Melkizedek jelenlegi helyzete

94. írás - A Melkizedek tanítások keleten

1. A sálemi tanok a védikus Indiában

2. Brahmanizmus

3. A brahman bölcselet

4. A hindu vallás

5. Küzdelem az igazságért Kínában

6. Lao-ce és Konfuciusz

7. Gautama Sziddhártha

8. A Buddhista hit

9. A buddhizmus elterjedése

10. A vallási helyzet Tibetben

11. Buddhista bölcselet

12. A buddhizmus istenképe

95. írás - A Melkizedek tanítások a Levantéban

1. A sálemi vallás Mezopotámiában

2. A korai egyiptomi vallás

3. Az erkölcsi felfogások fejlődése

4. Amenemope tanításai

5. A figyelemre méltó Ehnaton

6. A sálemi tantételek Iránban

7. A sálemi tanok Arábiában

96. írás - Jahve—a héberek Istene

1. Istenségképek a szemiták körében

2. A szemita népek

3. A páratlan Mózes

4. Jahve hirdetése

5. Mózes tanításai

6. Az istenkép Mózes halála után

7. A Zsoltárok és Jób könyve

97. írás - Az istenkép fejlődése a héber népek körében

1. Sámuel—az első héber próféta

2. Illés és Elizeus

3. Jahve és Baál

4. Ámósz és Hósea

5. Az első Ésaiás

6. Jeremiás, a rettenthetetlen

7. A második Ésaiás

8. Szent és világi történelem

9. Héber történelem

10. A héber vallás

98. írás - A Melkizedek tanítások nyugaton

1. A sálemi vallás a görögöknél

2. A görög bölcseleti gondolkodás

3. A Melkizedek tanítások Rómában

4. A rejtelemimádatok

5. A Mitrász-tisztelet

6. Mitraizmus és kereszténység

7. A keresztény vallás

99. írás - A vallást kísérő társadalmi nehézségek

1. Vallás és társadalmi újjászervezés

2. Az intézményesített vallás gyengesége

3. A vallás és a hívő

4. Átmeneti nehézségek

5. A vallás társadalmi vetületei

6. Intézményesített vallás

7. A vallás hozadéka

fel

100. írás - Az ember által megtapasztalható vallás

1. Vallási gyarapodás

2. Szellemi növekedés

3. A legfelsőbb értékkel kapcsolatos fogalmak

4. A növekedéssel járó kihívások

5. Megtérés és a megmagyarázhatatlan imádata

6. A vallásos élet jegyei

7. A vallásos élet tetőpontja

101. írás - A vallás valódi természete

1. Az igaz vallás

2. A vallás ténye

3. A vallás ismérvei

4. A kinyilatkoztatás korlátai

5. A kinyilatkoztatás által kiterjesztett vallás

6. Gyarapodó vallási tapasztalás

7. Személyes vallásbölcselet

8. Hit és hiedelem

9. Vallás és erkölcsiség

10. A vallás mint az ember felszabadítója

102. írás - A vallásos hit alapjai

1. Hitbeli bizonyosságok

2. Vallás és valóság

3. Tudás, bölcsesség és éleslátás

4. A tapasztalás ténye

5. A lehetőségben rejlő célirányos felsősége

6. A vallásos hitbeli meggyőződés

7. Az isteni bizonyossága

8. A vallás tanúságai

103. írás - A vallásos tapasztalás valósága

1. Vallásbölcselet

2. A vallás és az egyén

3. A vallás és az emberi faj

4. Szellemi közösség

5. Az eszményképek eredete

6. Bölcseleti összhangteremtés

7. Tudomány és vallás

8. Bölcselet és vallás

9. A vallás lényege

104. írás - A háromság fogalmának kiteljesedése

1. Az urantiai háromsági fogalmak

2. Háromság-egység és Istenség-többesség

3. Háromságok és hármasegységek

4. A hét hármasegység

5. A trioditák

105. írás - Istenség és valóság

1. A VAGYOK bölcseleti fogalma

2. A VAGYOK mint háromsági és mint hétszeres

3. A végtelenség hét Abszolútja

4. Egység, kettősség és hármasegység

5. A véges valóság kiteljesedése

6. A véges valóság tükröződései

7. A tapasztalás-meghaladók meglényegülése

106. írás - Világegyetemi valóságszintek

1. A véges működésiek elsőrendű társulásai

2. A véges valóságok másodrendű legfelsőbb egységesülése

3. Tapasztalás-meghaladó harmadrendű valóság-csoportok

4. Végleges negyedrendű egységesülés

5. Mellérendelt-abszolút vagy ötödrendű társulás

6. Abszolút vagy hatodrendű egységesülés

7. A beteljesülés véglegessége

8. A Háromságok Háromsága

9. Öröktől való létezésen alapuló végtelen egyesülés

107. írás - A Gondolatigazítók eredete és természete

1. A Gondolatigazítók eredete

2. Az Igazítók csoportosítása

3. Az Igazítók diviningtoni otthona

4. Az Igazítók természete és jelenléte

5. Az igazítói elme jellege

6. Az Igazítók mint tiszta szellemek

7. Az Igazítók és a személyiség

108. írás - A Gondolatigazítók küldetése és segédkezése

1. A kiválasztás és a feladat

2. Az Igazító adományozásának előfeltételei

3. Szervezés és igazgatás

4. Az egyéb szellemi hatásokhoz való viszony

5. Az Igazítók küldetése

6. Isten az emberben

109. írás - Az Igazítók viszonya a világegyetemi teremtményekhez

1. Az Igazítók fejlődése

2. Az öntevékeny Igazítók

3. Az Igazítók viszonya a halandólény-fajtákhoz

4. Az Igazítók és az emberi személyiség

5. Az Igazító beköltözésének anyagi akadályai

6. Az igazi értékek állandósága

7. A megszemélyesült igazítói beteljesülés

fel

110. írás - Az Igazítók viszonya a halandó egyénekhez

1. A halandóelmébe való beköltözés

2. Az Igazítók és az emberi akarat

3. Az Igazítóval való együttműködés

4. Az Igazító munkája az elmében

5. Az igazítói vezetéssel kapcsolatos tévképzetek

6. A hét lelki kör

7. A halhatatlanság elérése

111. írás - Az Igazító és a lélek

1. A választás elme-színtere

2. A lélek természete

3. A kifejlődő lélek

4. A bensőben zajló élet

5. A szabad döntés szentesítése

6. Az emberrel kapcsolatos látszólagos ellentmondás

7. Az Igazító előtt álló kihívás

112. írás - A személyiség továbbélése

1. Személyiség és valóság

2. Az ember önnön valója

3. A halál jelensége

4. Az Igazítók sora a halál után

5. Az emberi sajátlényeg továbbélése

6. Az ember morontia valója

7. Az Igazítóval való eggyé kapcsolódás

113. írás - A szeráfi beteljesülés-őrangyalok

1. Az őrangyalok

2. A beteljesülés-őrangyalok

3. Az egyéb szellemhatásokhoz fűződő viszony

4. A szeráfok tevékenységi köre

5. A halandó számára végzett szeráfi segédkezés

6. Az őrangyalok szerepe a halált követően

7. A szeráfok és a felemelkedési létpálya

114. írás - A bolygó szeráfi kormánya

1. Az Urantia felségjoga

2. A bolygófelügyelők tanácsa

3. A helyben székelő főkormányzó

4. A Fenséges Megfigyelő

5. A bolygó kormánya

6. A bolygó felügyeletét ellátó főszeráfok

7. A beteljesülés tartalékos alakulata

115. írás - A Legfelsőbb Lény

1. A fogalomrendszer határainak viszonylagossága

2. A Felsőség abszolút alapja

3. Az eredeti, a tényleges és a lehetséges

4. A Legfelsőbb valóság forrásai

5. A Legfelsőbb viszonya a paradicsomi Háromsághoz

6. A Legfelsőbb viszonya a trioditákhoz

7. A Legfelsőbb természete

116. írás - A Mindenható Legfelsőbb

1. A Legfelsőbb Elme

2. A Mindenható és a Hétszeres Isten

3. A Mindenható és a Paradicsomi Istenség

4. A Mindenható és a Legfelsőbb Teremtők

5. A Mindenható és a Hétszeres Szabályozók

6. A szellem irányító jellege

7. A nagy világegyetem élő szervezete

117. írás - A Legfelsőbb Isten

1. A Legfelsőbb Lény természete

2. Az evolúciós növekedés forrása

3. A Legfelsőbb jelentése a világegyetemi teremtmények számára

4. A véges Isten

5. A teremtés mindent átható lelke

6. A Legfelsőbb keresése

7. A Legfelsőbb jövője

118. írás - Legfelsőbb és Végleges—idő és tér

1. Idő és örökkévalóság

2. Mindenütt-jelenvalóság és mindenütt-hatóság

3. Tér-idő viszonyok

4. Elsődleges és másodlagos okozati viszony

5. Mindenhatóság és összeférhetőség

6. Mindenhatóság és mindentevőség

7. Mindentudás és eleve elrendelés

8. Szabályozás és felügyelet

9. Világegyetemi működési rendek

10. A Gondviselés rendeltetési céljai

119. írás - Krisztus Mihály alászállásai

1. Az első alászállás

2. A második alászállás

3. A harmadik alászállás

4. A negyedik alászállás

5. Az ötödik alászállás

6. A hatodik alászállás

7. A hetedik és utolsó alászállás

8. Mihály helyzete a megtestesülések után

  ◄ II. rész 
Fel
IV. rész ►  
{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }