Kezdőlap
 
II. rész ►  
I. rész

A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek

{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Előszó

I. Istenség és Isteniség

II. Isten

III. Az Első Forrás és Középpont

IV. A világegyetemi valóság

V. A személyiségi valóságok

VI. Energia és minta

VII. A Legfelsőbb Lény

VIII. A Hétszeres Isten

IX. A Végleges Isten

X. Az Abszolút Isten

XI. A három Abszolút

XII. A Háromságok

Az írások hiteléül

1. írás - Az Egyetemes Atya

1. Az Atya neve

2. Az Isten valósága

3. Az Isten egyetemes szellem

4. Isten rejtélye

5. Az Egyetemes Atya személyisége

6. A személyiség a világegyetemben

7. A személyiségfogalom szellemi értéke

2. írás - Az Isten természete

1. Az Isten végtelensége

2. Az Atya örök tökéletessége

3. Igazságosság és pártatlanság

4. Az isteni irgalom

5. Az Isten szeretete

6. Az Isten jósága

7. Isteni igazság és szépség

3. írás - Az Isten sajátosságai

1. Isten mindenütt-jelenvalósága

2. Isten végtelen hatalma

3. Isten egyetemes tudása

4. Isten határtalansága

5. Az Atya legfelsőbb uralma

6. Az Atya elsősége

4. írás - Isten viszonya a világegyetemhez

1. Az Atya világegyetemi magatartásformája

2. Isten és természet

3. Isten változatlan jelleme

4. Az Isten megértése

5. Az Istenről alkotott téveszmék

5. írás - Isten viszonya az egyénhez

1. Az Isten megközelítése

2. Az Isten jelenléte

3. Igaz istenimádat

4. Isten a vallásban

5. Az Isten-tudat

6. A személyiség Istene

6. írás - Az Örökkévaló Fiú

1. Az Örökkévaló Fiú önazonossága

2. Az Örökkévaló Fiú természete

3. Segédkezés az Atya szeretetében

4. Az Örökkévaló Fiú sajátosságai

5. Az Örökkévaló Fiú korlátai

6. A Szellem-elme

7. Az Örökkévaló Fiú személyisége

8. Az Örökkévaló Fiú megértése

7. írás - Az Örökkévaló Fiú viszonya a világegyetemhez

1. A Szellem-gravitációs kör

2. Az Örökkévaló Fiú kormányzása

3. Az Örökkévaló Fiú viszonya az egyénhez

4. Az isteni tökéletességi tervek

5. A szellemadomány

6. A paradicsomi Istenfiak

7. Az Atya legfelsőbb kinyilatkoztatása

8. írás - A Végtelen Szellem

1. A Cselekvő Isten

2. A Végtelen Szellem természete

3. A Szellem viszonya az Atyához és a Fiúhoz

4. Az isteni segédkezés Szelleme

5. Az Isten jelenléte

6. A Végtelen Szellem személyisége

9. írás - A Végtelen Szellem viszonya a világegyetemhez

1. A Harmadik Forrás és Középpont sajátosságai

2. A mindenütt jelenvaló Szellem

3. Az egyetemes átalakító

4. Az Abszolút Elme

5. Az elme-segédkezés

6. Az elme-gravitációs kör

7. Világegyetemi tükrözőműködés

8. A Végtelen Szellem személyiségei

fel

10. írás - A paradicsomi Háromság

1. Az önmagát szétosztó Első Forrás és Középpont

2. Istenségi megszemélyesülés

3. Az Istenség három személye

4. Az Istenség háromsági egyesülése

5. A Háromság szerepkörei

6. A Háromság Állandó Fiai

7. A Felsőség felügyelete

8. A Végesen túli Háromság

11. írás - A Paradicsom Örök Szigete

1. Az isteni székhely

2. Az Örök Sziget természete

3. A Felső-Paradicsom

4. A Külső-Paradicsom

5. Az Alsó-Paradicsom

6. A tér lélegzése

7. A Paradicsom térműködései

8. Paradicsomi gravitáció

9. A Paradicsom különlegessége

12. írás - A világegyetemek mindensége

1. A világmindenség térszintjei

2. A Korlátlan Abszolút területe

3. Világegyetemi gravitáció

4. Tér és mozgás

5. Tér és idő

6. Egyetemes felügyelet

7. A rész és az egész

8. Anyag, elme és szellem

9. Személyes valóságok

13. írás - A Paradicsom szent szférái

1. Az Atya hét szent világa

2. Atya-világi viszonyok

3. Az Örökkévaló Fiú szent világai

4. A Végtelen Szellem világai

14. írás - A központi és isteni világegyetem

1. A Paradicsom-Havona rendszer

2. A Havona felépítése

3. A Havona-világok

4. A központi világegyetem teremtményei

5. Az élet a Havonában

6. A központi világegyetem rendeltetése

15. írás - A hét felsőbb-világegyetem

1. A felsőbb-világegyetemi térszintek

2. A felsőbb-világegyetemek szerveződése

3. Az Orvonton felsőbb-világegyetem

4. Csillagködök—a világegyetemek elődei

5. Az égitestek eredete

6. A tér szférái

7. Az épített szférák

8. Energiafelügyelet és energiaszabályozás

9. A felsőbb-világegyetemi körök

10. A felsőbb-világegyetemi vezetők

11. A tanácskozó közgyűlés

12. A legfelsőbb bíróságok

13. Az övezeti kormányzatok

14. A hét felsőbb-világegyetem rendeltetési céljai

16. írás - A Hét Tökéletes Szellem

1. A hármas Istenséghez fűződő viszony

2. A Végtelen Szellemhez fűződő viszony

3. A Tökéletes Szellemek azonossága és különbözősége

4. A Tökéletes Szellemek sajátosságai és szerepkörei

5. A teremtményekhez fűződő viszony

6. A Mindenségrendi Elme

7. Erkölcsök, erény és személyiség

8. Az Urantia-személyiség

9. Az emberi tudat valósága

17. írás - A hét legfelsőbb szellem-csoport

1. A Hét Legfőbb Végrehajtó

2. Madzseszton—a tükrözőműködés vezetője

3. A Tükröző Szellemek

4. A Tükröző Kép Segítők

5. A Körök Hét Szelleme

6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek

7. Az elmeszellem-segédek

8. A Legfelsőbb Szellemek szerepkörei

18. írás - A Legfelsőbb Háromsági Személyiségek

1. A Felsőség Háromságivá Tett Titkai

2. A Nappalok Örökkévalói

3. A Nappalok Elődei

4. A Nappalok Tökéletességei

5. A Nappalok Utódai

6. A Nappalok Szövetségei

7. A Nappalok Hűséges Követői

19. írás - A mellérendelt háromsági-származású lények

1. A Háromsági Tanító Fiak

2. A Bölcsesség-tökéletesítők

3. Az Isteni Tanácsosok

4. A Világegyetemi Ítélők

5. Ihletett Háromsági Szellemek

6. Havona-honosok

7. Paradicsomi létpolgárok

fel

20. írás - A paradicsomi Istenfiak

1. Az alászálló Istenfiak

2. Az Ítélkező Fiak

3. Ítélői feladatok

4. Ítélőhatósági küldetések

5. A paradicsomi Fiak alászállása

6. A halandó-alászállási létpályák

7. A Háromsági Tanító Fiak

8. A daynalok helyi világegyetemi segédkezése

9. A daynalok szolgálata a bolygókon

10. A paradicsomi Fiak egyesített segédkezése

21. írás - A paradicsomi Teremtő Fiak

1. A Teremtő Fiak eredete és természete

2. A helyi világegyetemek teremtői

3. A helyi világegyetem feletti fennhatóság

4. A mihályi alászállások

5. A Tökéletes Fiak viszonya a világegyetemhez

6. A Tökéletes Mihályok rendeltetése

22. írás - Az Isten Háromságot-elért Fiai

1. A Háromságba-foglalt Fiak

2. A Fenséges Hírvivők

3. A Nagytekintélyűek

4. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak

5. A Háromságot-elért Felügyelők

6. A Háromságot-elért Követek

7. A háromságivá alakítás eljárása

8. A Teremtményi-háromságot elért Fiak

9. A Mennyei Oltalmazók

10. A Magas Fiú-segédek

23. írás - A Független Hírvivők

1. A Független Hírvivők természete és eredete

2. A Független Hírvivők feladatai

3. A Független Hírvivők idő- és térszolgálatai

4. A Független Hírvivők különleges segédkezése

24. írás - A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei

1. A Világegyetemi Körök Felügyelői

2. Az Összeírási Igazgatók

3. A Végtelen Szellem Személyi Segédei

4. A Társfelügyelők

5. A Kinevezett Őrök

6. A Végzős Kísérők

7. A Végzős Kísérők eredete

25. írás - A tér hírvivő seregei

1. A Havona-szolgálók

2. A Világegyetemi Békéltetők

3. A Békéltetők kiterjedt szolgálata

4. Szakmai Tanácsadók

5. A Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők

6. A Mennyei Adatrögzítők

7. A Morontia Társak

8. A Paradicsomi Társak

26. írás - A központi világegyetem segédkező szellemei

1. A segédkező szellemek

2. A fenséges szupernáfok

3. A harmadrendű szupernáfok

4. A másodrendű szupernáfok

5. A Zarándok-segítők

6. A Felsőségi Kísérők

7. A Háromsági Kísérők

8. A Fiút-elértek

9. Az Atyai Kísérők

10. A tanácsosok és tanácsadók

11. A Pihenés Személyi Állománya

27. írás - Az elsőrendű szupernáfok segédkezése

1. Pihenés-ösztönzők

2. Kinevezési Elöljárók

3. Etika-tolmácsok

4. Viselkedés-igazgatók

5. A Tudás Őrzői

6. A Bölcselet Mesterei

7. Istenimádat-vezetők

28. írás - A felsőbb-világegyetemek segédkező szellemei

1. A terciáfok

2. Az omniáfok

3. A szekonáfok

4. Az elsőfajú szekonáfok

5. A másodfajú szekonáfok

6. A harmadfajú szekonáfok

7. A szekonáfok segédkezése

29. írás - A Világegyetemi Erőtér-irányítók

1. A hét Legfelsőbb Erőtér-irányító

2. A Legfőbb Erőtér-központok

3. Az Erőtér-központok területe

4. A Fizikai Főszabályozók

5. A Fő-erőszervezők

fel

30. írás - A nagy világegyetem személyiségei

1. Az élőlények paradicsomi osztályozása

2. Az uverszai személyi nyilvántartás

3. Az önkéntes telepesek

4. A felemelkedő halandók

31. írás - A végleges testületek

1. A Havona honosai

2. Gravitációs Hírvivők

3. Megdicsőült halandók

4. Befogadott szeráfok

5. Megdicsőült Anyagi Fiak

6. Megdicsőült köztes teremtmények

7. A Fény Örömhírhozói

8. A Tapasztalattól Függetlenül Létezők

9. A Világmindenség Építészei

10. A végső kaland

  Kezdőlap
Fel
II. rész ►  
{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }