◄ I. rész   
Kezdőlap
III. rész ►  
II. rész

A helyi világegyetem

{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

32. írás - A helyi világegyetemek kialakulása

1. A világegyetemek fizikai megjelenése

2. Világegyetem-szervezés

3. Az evolúciós eszme

4. Isten viszonya a helyi világegyetemhez

5. Az örökkévaló és isteni cél

33. írás - A helyi világegyetem igazgatása

1. A nebadoni Mihály

2. A Nebadon egyeduralkodója

3. A világegyetemi Fiú és Szellem

4. Gábriel—a főigazgató

5. A Háromsági Nagykövetek

6. Általános igazgatás

7. A nebadoni bíróságok

8. Jogalkotói és végrehajtói feladatkörök

34. írás - A helyi világegyetemi Anyaszellem

1. Az Alkotó Szellem megszemélyesülése

2. Az Isteni Segédkező természete

3. A Fiú és a Szellem az időben és térben

4. A helyi világegyetemi körök

5. A Szellem segédkezése

6. A Szellem az emberben

7. A szellem és a húsvér test

35. írás - A helyi világegyetemi Istenfiak

1. A Melkizedek Atya

2. A Melkizedek Fiak

3. A Melkizedek-világok

4. A melkizedekek különleges tevékenysége

5. A Vorondadek Fiak

6. A Csillagvilági Atyák

7. A Vorondadek-világok

8. A Lanonandek Fiak

9. A Lanonandek vezetők

10. A Lanonandek-világok

36. írás - Az élethordozók

1. Az élethordozók eredete és természete

2. Az élethordozók világai

3. Az élet megtelepítése

4. A Melkizedek élethordozók

5. A hét elmeszellem-segéd

6. Az élő hatóerők

37. írás - A helyi világegyetem személyiségei

1. A Világegyetemi Segítők

2. A Ragyogó Estcsillagok

3. A főangyalok

4. Fenséges Segédek

5. Főbiztosok

6. Mennyei Felvigyázók

7. Lakóvilági tanítók

8. Kinevezett felsőbb szellemrendek

9. A helyi világegyetem állandó létpolgárai

10. Egyéb helyi világegyetemi csoportok

38. írás - A helyi világegyetem segédkező szellemei

1. A szeráfok eredete

2. Angyali természetek

3. Ki nem nyilatkoztatott angyalok

4. A szeráfi világok

5. Szeráfi felkészülés

6. Szeráfi szervezet

7. Kerubok és szanóbok

8. A kerubok és szanóbok fejlődési lehetőségei

9. A köztes teremtmények

39. írás - A szeráfseregek

1. Legfelsőbb szeráfok

2. Felettes szeráfok

3. Felügyelő szeráfok

4. Intéző szeráfok

5. A bolygók segítői

6. Az átmenetben segédkezők

7. A jövő szeráfjai

8. Szeráfi rendeltetés-beteljesülés

9. A Teljes Szeráfok Testülete

fel

40. írás - A felemelkedő Istenfiak

1. Evolúciós szeráfok

2. Felemelkedő Anyagi Fiak

3. Átvitt közteslények

4. Megszemélyesült Igazítók

5. Az idő és tér halandói

6. Az Isten hű fiai

7. Az Atyával eggyé kapcsolódást elért halandók

8. A Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandók

9. A Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandók

10. Felemelkedői beteljesülések

41. írás - A helyi világegyetem fizikai sajátosságai

1. A nebadoni erőtér-központok

2. A sataniai fizikai szabályozók

3. Csillagtársaink

4. Napsűrűség

5. Napsugárzás

6. Kalcium—a tér vándora

7. A napenergia forrásai

8. Napenergia-kölcsönhatások

9. A nap egyensúlyi állapotának biztonsága

10. A lakott világok eredete

42. írás - Energia—elme és anyag

1. A paradicsomi erők és energiák

2. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei (a fizikai energiák)

3. Az anyag osztályozása

4. Az energia és az anyag átalakulásai

5. Hullámenergia megnyilvánulások

6. Ultimatonok, elektronok és atomok

7. Atomi anyag

8. Atomi összetartó erő

9. A természetbölcseletek

10. A világegyetem nem-szellemi energiarendszerei (az anyagi elmerendszerek)

11. Világegyetemi működési rendek

12. Minta és forma—az elme fölérendeltsége

43. írás - A csillagvilágok

1. A csillagvilági központok

2. A csillagvilági kormányzat

3. A Norlatiadek Fenségesei

4. A Gyűlés-hegy—a Nappalok Hűséges Követője

5. Az edentiai Atyák a Lucifer-féle lázadás óta

6. Az Isten kertjei

7. Az univitatia

8. Az edentiai felkészülési világok

9. Az edentiai létpolgárság

44. írás - Az égi mesterek

1. Az égi zenészek

2. A mennyei előadóművészek

3. Az isteni építők

4. A gondolatrögzítők

5. Az energia-átalakítók

6. A formatervezők és díszítők

7. Az összhangmunkások

8. Halandói törekvések és morontia teljesítmények

45. írás - A helyi csillagrendszer igazgatása

1. Az átmeneti műveltség világai

2. A Csillagrendszer Fejedelem

3. A csillagrendszeri kormányzat

4. A huszonnégy tanácsos

5. Az Anyagi Fiak

6. A felemelkedők ádámi felkészítése

7. A Melkizedek-tanodák

46. írás - A helyi csillagrendszer központja

1. A Jerusem fizikai felépítése

2. A Jerusem fizikai adottságai

3. A jerusemi híradások

4. Lakó- és igazgatási területek

5. A jerusemi körök

6. A végrehajtói-igazgatási négyzetek

7. A téglalapok—a spornagia

8. A jerusemi háromszögek

47. írás - A hét lakóvilág

1. A végleges rendű lények világa

2. A gyakorlóotthon

3. Az első lakóvilág

4. A második lakóvilág

5. A harmadik lakóvilág

6. A negyedik lakóvilág

7. Az ötödik lakóvilág

8. A hatodik lakóvilág

9. A hetedik lakóvilág

10. Jerusemi létpolgárság

48. írás - A morontia élet

1. Morontia anyagok

2. A Morontia Erőtér-felügyelők

3. A Morontia Társak

4. A visszatekintési igazgatók

5. A lakóvilági tanítók

6. A morontia-világi szeráfok—az átmenetben segédkezők

7. Morontia mota

8. A morontia fejlődő lények

49. írás - A lakott világok

1. A bolygói élet

2. A bolygói fizikai fajták

3. A nemlégzők világai

4. Evolúciós saját akaratú teremtmények

5. A halandók bolygói sorozatai

6. A bolygó elhagyása

fel

50. írás - A Bolygóhercegek

1. A hercegek küldetése

2. A bolygó igazgatása

3. A Herceg testtel bíró törzskara

4. A bolygón létesített központ és a tanintézetek

5. A fokozatosan fejlődő polgárosodott társadalom

6. Bolygói műveltség

7. Az elszigeteltség jutalma

51. írás - A Bolygók Ádámjai

1. Az Isten Anyagi Fiainak eredete és természete

2. A bolygók Ádámjainak átvitele

3. Az ádámi küldetések

4. A hat evolúciós emberfajta

5. Az emberfajták összeolvadása—az ádámi vér adományozása

6. Az édeni rendszer

7. Egyesített igazgatás

52. írás - A bolygók halandói korszakai

1. Az ősember

2. A Bolygóherceg utáni ember

3. Az Ádám utáni ember

4. Az Ítélkező Fiú utáni ember

5. Az alászálló Fiú utáni ember

6. Az Urantia alászállás utáni korszaka

7. A Tanító Fiú utáni ember

53. írás - A Lucifer-féle lázadás

1. A lázadás vezetői

2. A lázadás okai

3. A luciferi kiáltvány

4. A lázadás kitörése

5. Az összeütközés természete

6. Egy állhatatos szeráfparancsnok

7. A lázadás története

8. Az Ember Fia az Urantián

9. A lázadás jelenlegi állása

54. írás - A Lucifer-féle lázadás okozta gondok

1. Igaz és hamis szabadság

2. A szabadság elrablása

3. Az igazság eljövetelének késlekedése

4. A könyörület miatti időbeli késedelem

5. A késlekedésben rejlő bölcsesség

6. A szeretet diadala

55. írás - A fény és élet világai

1. A morontia templom

2. Halál és átmenet

3. Az aranykor

4. Igazgatási átalakítások

5. Az anyagi fejlődés csúcspontja

6. Az egyes halandó

7. Az első vagy bolygói szakasz

8. A második vagy csillagrendszeri szakasz

9. A harmadik vagy csillagvilági szakasz

10. A negyedik vagy helyi világegyetemi szakasz

11. A kis- és nagyövezeti szakaszok

12. A hetedik vagy felsőbb-világegyetemi szakasz

56. írás - Az egyetemes egység

1. Fizikai összehangolódás

2. Értelmi egység

3. Szellemi egyesülés

4. Személyiségi egyesülés

5. Az Istenség-egység

6. Az evolúciós-istenségi egyesülés

7. Az egyetemes fejlődésből eredő hatások

8. A legfelsőbb egyesítő

9. Az egyetemes abszolút egység

10. Igazság, szépség és jóság

  ◄ I. rész   
Fel
III. rész ►  
{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }