◄ Luku 38
  Osa 2 ▲
Luku 40 ►
Luku 39

Serafien armeijakunnat

Korkeimmat serafit  •  Korkeammat serafit  •  Valvojaserafit  •  Hallintoserafit  •  Planetaariset auttajat  •  Siirtymähoivaajat  •  Tulevaisuuden serafit  •  Serafien määränpää  •  Täyttymyksen Serafikunta

SIKÄLI kuin tiedämme, Äärettömän Hengen—sellaisena kuin hän personoituu paikallisuniversumin päämajassa—tarkoituksena on tuottaa yhdenmukaisen täydellisiä serafeja, mutta jostakin tuntemattomasta syystä nämä serafijälkeläiset ovat varsin erilaisia. Tämä erilaisuus saattaa johtua kehittyvän kokemuksellisen Jumaluuden tuntemattomasta väliintulosta; mikäli asia on näin, emme kuitenkaan voi sitä todistaa. Mutta panemme silti merkille, että opetuksellisista testeistä ja koulutuksellisesta harjoituksesta selviydyttyään serafit jakautuvat vääjäämättömästi ja selkeästi seuraaviin seitsemään ryhmään:

39:0.2

1. Korkeimmat serafit.

39:0.3

2. Korkeammat serafit.

39:0.4

3. Valvojaserafit.

39:0.5

4. Hallintoserafit.

39:0.6

5. Planetaariset auttajat.

39:0.7

6. Siirtymähoivaajat.

39:0.8

7. Tulevaisuuden serafit.

39:0.9

Olisi tuskin oikein sanoa yhdestäkään serafista, että tämä on alempi kuin johonkin muuhun ryhmään kuuluva enkeli. Siitä huolimatta jokainen enkeli on palvelua ajatellen ensi alkuun rajoittunut sen luokittelun mukaisesti, johon hän alun pitäen ja myötäsyntyisesti kuuluu. Manotia, joka on serafikumppanini tätä esitystä valmisteltaessa, kuuluu korkeimpiin serafeihin ja toimi ennen vain korkeimpana serafina. Uutteruudella ja antaumuksellisesti palvelemalla hän on saavuttanut kaikki seitsemän serafipalvelun tasot, yhden kerrallaan, ja on toiminut lähes jokaisella serafille avoinna olevalla toimintakentällä. Ja nyt hänellä on Urantian serafien apulaispäällikön valtakirja.

39:0.10

Ihmisten on toisinaan vaikea ymmärtää, että luomisessa saatu kapasiteetti korkeamman tason palveluun ei välttämättä merkitse, että asianomainen omaisi myös kyvyn toimia suhteellisesti alemmilla palvelun tasoilla. Ihminen aloittaa elämänsä avuttomana pikkulapsena, niinpä kuolevaisen jokaisen saavutuksen täytyy sisältää kaikki sen kokemisen ennakkoedellytykset. Serafeilla ei ole mitään tällaista aikuisuutta edeltävää elämänvaihetta—lapsuutta. He ovat kuitenkin kokemuksellisia luotuja, ja he voivat kokemuksen avulla ja jatkokoulutuksen kautta lisätä jumalallista ja synnynnäistä kyvykkyyden lahjaansa hankkimalla kokemuksen kautta toiminnallista taitoa yhdellä tai useammalla serafipalvelun alueella.

39:0.11

Sen jälkeen kun serafeille on annettu valtakirja, heidät osoitetaan oman luontaisen ryhmänsä reservijoukkoihin. Planetaarisen statuksen omaavat ja hallintoviranomaisen asemassa olevat serafit palvelevat usein pitkiä ajanjaksoja alkuperäisen luokituksensa mukaisissa tehtävissä, mutta mitä korkeampi enkelihoivaajien myötäsyntyinen toiminnan taso on, sitä ponnekkaammin he tavoittelevat määräystä universumipalvelun alemmille lohkoille. Erityisesti he toivovat määräystä planetaaristen auttajien reserveihin, ja tässä onnistuessaan he kirjoittautuvat jonkin evolutionaarisen maailman Planeettaprinssin päämajan yhteydessä oleviin taivaallisiin kouluihin. Siellä he ryhtyvät opiskelemaan kyseisen ihmiskunnan rotujen kieliä, historiaa ja paikallisia tapoja. Serafien pitää omaksua tietoa ja heidän on hankittava kokemusta paljolti samaan tapaan kuin ihmistenkin. He eivät tiettyjen persoonallisuuteen kuuluvien ominaisuuksien puolesta ole kovinkaan kaukana teistä. Ja he kaikki halajavat päästä aloittamaan pohjalta, hoivaamisen alimmalta mahdolliselta tasolta; näin he voivat toivoa saavuttavansa korkeimman mahdollisen tason siinä, mihin kokemuksen kautta on mahdollista päästä.


 
 
39:1 ►
Urantia-kirja