◄ 39:1
Luku 39
39:3 ►

Serafien armeijakunnat

2. Korkeammat serafit

39:2.1

Korkeammat serafit eivät saa nimeään siksi, että he olisivat muihin enkeliluokkiin verrattuina jossakin mielessä korkeammanlaatuisia, vaan siksi, että he ovat vastuussa paikallisuniversumin korkeammista toiminnoista. Varsin monet tämän serafikunnan kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvista serafeista ovat tähän asemaan yltäneitä, eli he ovat enkeleitä, jotka ovat palvelleet kaikissa koulutusvaiheissa ja palanneet ylevään toimeen kaltaistensa johtajiksi sfääreille, joilla he aiemmin toimivat. Koska Nebadon on vielä nuori universumi, sillä ei ole montakaan tämän luokan serafia.

39:2.2

Korkeammat serafit toimivat seuraavissa seitsemässä ryhmässä:

39:2.3

1. Tietojenkeruuyksikkö. Nämä serafit kuuluvat Gabrielin, Kirkkaan Aamutähden, henkilökohtaiseen esikuntaan. He kiertävät paikallisuniversumia keräämässä maailmoista tietoa hänen opastuksekseen Nebadonin neuvostoissa. He ovat niiden voimallisten armeijakuntien tiedustelujoukko, joita Gabriel johtaa Mestari-Pojan sijaishallitsijana. Nämä serafit eivät ole välittömästi sidoksissa sen paremmin järjestelmiin kuin konstellaatioihinkaan, ja heidän keräämänsä tietoaineisto virtaa katkeamattoman, välittömän ja itsenäisen yhteyspiirin välityksellä suoraan Salvingtoniin.

39:2.4

Eri paikallisuniversumien tietojenkeruuyksiköt voivat olla ja ovatkin yhteydessä keskenään, mutta pelkästään jonkin tietyn superuniversumin rajoissa. Energian kohdalla esiintyy eroavuutta, joka pitää eri superhallitusten asiat ja toiminnan tehokkaasti toisistaan erillään. Superuniversumi voi yleensä olla yhteydessä toiseen vain Paratiisin selvittelykeskuksen toimenpiteiden ja sen tarjoamien järjestelyjen kautta.

39:2.5

2. Armon ääni. Armo on serafipalvelun ja enkelihoivan perussävel. On sen vuoksi sopivaa, että on olemassa enkelikunta, joka erityisellä tavalla olennoi armoa. Nämä serafit ovat paikallisuniversumien todellisia armohoivaajia. He ovat niitä inspiroituja johtajia, jotka vaalivat ihmisten ja enkelten korkeampia vaikuttimia ja pyhempiä tunteita. Näiden legioonien johtajat ovat nyttemmin aina täyttymyksen serafeja, jotka ovat valmistuneet myös kuolevaisten kohtalonsuojelijapalvelun piiristä; toisin sanoen jokainen enkelipari on ohjannut ainakin yhtä eläimestä polveutuvaa sielua tämän lihallisen elämän ajan ja sen jälkeen käynyt läpi Serafingtonin kehät ja otettu jäseneksi Täyttymyksen Serafikuntaan.

39:2.6

3. Hengen koordinoijat. Korkeampien serafien kolmannen ryhmän tukikohta on Salvingtonissa, mutta he toimivat paikallisuniversumissa kaikkialla, missä heidän palveluksistaan on hyötyä. Vaikka heidän tehtävänsä ovat pääasiassa hengellisiä ja sen vuoksi ihmismielten varsinaisen käsityskyvyn ylittäviä, voitte silti ehkä käsittää jotakin heidän kuolevaisten hyväksi tekemästään hoivatyöstä, jos selitetään, että näille enkeleille uskotaan tehtäväksi valmistaa Salvingtonissa oleskelevat taivasmatkalaiset heidän viimeistä paikallisuniversumissa tapahtuvaa siirtoaan varten—korkeimmalta morontiatasolta vastasyntyneen henkiolennon asemaan. Aivan kuten mansiomaailmojen mielensuunnittelijat auttavat eloonjäänyttä luotua sopeutumaan morontiamielen sisältämiin potentiaaleihin ja käyttämään niitä tehokkaasti hyväkseen, nämä serafit ohjaavat Salvingtonissa morontiatason tutkinnon suorittaneita käyttämään vasta saavutettuja, henkeä olevan mielen sisältämiä mahdollisuuksia. Ja he palvelevat ylösnousemuskuolevaisia monilla muillakin tavoilla.

39:2.7

4. Apulaisopettajat. Apulaisopettajat ovat serafikumppaniensa, opetusneuvojien, avustajia ja työtovereita. He ovat myös yksilöinä yhteydessä paikallisuniversumin laajoihin opetushankkeisiin, eritoten paikallisjärjestelmien mansiomaailmoissa toimivaan seitsenosaiseen opetusjärjestelmään. Ihastuttava joukko tähän luokkaan kuuluvia serafeja toimii Urantialla vaaliakseen ja edistääkseen totuuden ja vanhurskauden asiaa.

39:2.8

5. Kuljettajat. Kaikilla hoivaavien henkien ryhmillä on kuljetusjoukkonsa, enkeliluokkansa, jonka jäsenet antautuvat sellaiseen palveluun, että he kuljettavat sfääriltä toiselle ne persoonallisuudet, jotka eivät itse kykene matkustamaan. Korkeampien serafien viidennen ryhmän päämaja on Salvingtonissa, ja he palvelevat avaruusmatkaajina kulkemalla paikallisuniversumin päämajaan ja sieltä pois. Korkeampien serafien muiden alajakautumien tavoin jotkut heistäkin luotiin tällaisiksi, kun toiset taas ovat kohonneet tähän asemaan alempien eli vähemmän kyvykkäiden ryhmien parista.

39:2.9

Serafien ”energiakantama” riittää täysin siihen, mikä on paikallisuniversumin ja jopa superuniversumin puitteissa tarpeen, mutta he eivät koskaan pystyisi kestämään niitä energiavaatimuksia, jotka tekee välttämättömäksi sellainen pitkä matka kuin vaikkapa Uversasta Havonaan. Tällainen kuluttava matka vaatii kuljetusvalmiuksin varustetun ensiasteisen sekonafin erityisiä voimia. Kuljettajat ottavat lentoa varten energiaa matkan varrella, ja matkan päättyessä he saavat takaisin henkilökohtaisen voimansa.

39:2.10

Ylösnousemuskuolevaisilla ei edes Salvingtonissa ole avaruudessa tarvittavaa henkilökohtaista kulkuhahmoa. Taivasmatkalaisten pitää maailmasta toiseen edetessään luottaa serafikuljetukseen aina siihen asti, kunnes he vaipuvat viimeisen unen lepoon Havonan sisäkehällä ja heräävät ikuisuuteen Paratiisissa. Sen jälkeen ette enää tarvitse enkeleitä kuljettamaan itseänne universumista toiseen.

39:2.11

Serafointiprosessi muistuttaa melkoisesti kuoleman tai nukkumisen kokemusta, paitsi että siirtouinahdukseen liittyy automaattinen aikatekijä. Olet tietoisesti tiedoton serafilevon aikana. Mutta Ajatuksensuuntaaja on täysin ja kaikin puolin tietoinen, itse asiassa se on poikkeuksellisen pystyvä, sillä et kykene vastustamaan, torjumaan etkä muullakaan tavoin estämään sen luovaa ja muuntavaa työtä.

39:2.12

Ollessasi serafoituna nukahdat tietyksi ajaksi ja heräät määrättynä hetkenä. Siirtymäunen aikaisen matkan pituus on merkityksetön. Et ole suoranaisesti tietoinen ajan kulumisesta. On kuin nukahtaisit kulkuneuvoon yhdessä kaupungissa ja koko yön jatkuneen rauhallisen levon jälkeen heräisit toisessa, kaukaisessa metropolissa. Matkustit nukkuessasi. Ja tällä tavoin levätessäsi—nukkuessasi—kiidät serafoituna avaruuden halki. Kuljetusunen saa aikaan Suuntaajien ja serafikuljettajien välinen yhteistyö.

39:2.13

Enkelit eivät voi kuljettaa hapettuvaa ainetta, lihaa ja verta olevia, ruumiita, sellaisia jollainen teillä nyt on. He voivat kuljettaa kuitenkin kaikkia muita, alimmista morontiahahmoista korkeampiin henkihahmoihin. He eivät toimi, silloin kun kysymys on luonnollisesta kuolemasta. Kun päätät maisen elämänvaiheesi, ruumiisi jää tälle planeetalle. Ajatuksensuuntaajasi palaa Isän huomaan, eikä näillä enkeleillä ole suoranaisesti mitään tekemistä persoonallisuutesi jälkeenpäin seuraavassa uudelleenkokoamisessa. Se tapahtuu siinä mansiomaailmassa, johon sinut identifioidaan. Siellä uusi ruumiisi on serafoitavissa oleva morontiahahmo. ”Kylvät kuolevaisen ruumiin” haudan poveen, ”korjaat satona morontiahahmon” mansiomaailmoissa.

39:2.14

6. Kirjurit. Nämä persoonallisuudet huolehtivat erityisesti Salvingtonin ja siihen liittyvien maailmojen muistiinmerkintöjen vastaanottamisesta, arkistoimisesta ja edelleentoimittamisesta. Samoin he palvelevat Salvingtonissa asuvien superuniversumi- ja korkeampien persoonallisuuksien erityiskirjureina sekä Salvingtonin oikeusistuinten virkailijoina ja niitä johtavien persoonallisuuksien sihteereinä.

39:2.15

Kaukoviestittäjät—vastaanottajat ja lähettäjät—ovat serafikirjureiden erikoistunut alajakautuma, joka huolehtii muistiinmerkintöjen lähettämisestä ja oleellisen informaation levittämisestä. Heidän työnsä on varsin tärkeää, ja se on kytketty niin moneen yhteyspiiriin, että samoja energialinjoja myöten voi yhtäaikaisesti kulkea 144.000 viestiä. He soveltavat supernafipääkirjaajien käyttämää korkeampaa ajatusmerkkimenetelmää ja pitävät näiden yhteisten symbolien avulla molemminpuolista yhteyttä sekä kolmannen asteen supernafeihin kuuluviin tiedonkeruun koordinoijiin että Täyttymyksen Serafikuntaan kuuluviin kunnialla kruunattuihin tiedonkeruun koordinoijiin.

39:2.16

Korkeampaan luokkaan kuuluvat serafikirjurit saavat tällä keinoin aikaan läheisen yhteyden omaan luokkaansa kuuluvaan tiedonkeruuyksikköön ja kaikkiin alaisinaan toimiviin kirjureihin, samalla kun kaukoviestilähetykset tekevät heille mahdolliseksi jatkuvan yhteyden ylläpitämisen superuniversumin korkeampiin kirjaajiin sekä tämän kanavan kautta Havonan kirjureihin ja Paratiisissa oleviin tiedonvarjelijoihin. Monet kirjureiden korkeampaan luokkaan kuuluvat ovat tähän asemaan universumin alemmilla lohkoilla suorittamiensa samankaltaisten tehtävien parista kohonneita serafeja.

39:2.17

7. Reservit. Salvingtonissa pidetään laajat reservit kaikentyyppisiä korkeampia serafeja, ja siellä he ovat välittömästi käytettävissä ja lähetettävissä Nebadonin etäisimpiinkin maailmoihin tehtäväinjaonjohtajien määräysten tai universumin hallintoviranomaisten esittämien pyyntöjen mukaisesti. Korkeampien serafien reservit toimittavat myös viestinviejäapulaisia Loistavien Iltatähtien päällikön pyynnöstä. Hänen huolekseen on uskottu kaikkien henkilökohtaisten viestien suojeleminen ja niiden eteenpäintoimittaminen. Paikallisuniversumin käytössä on kaikki tarpeelliset sisäisen viestinnän keinot, mutta silti jäljelle jää aina viestejä, joiden perilletoimittaminen vaatii persoonallisten lähettien käyttöä.

39:2.18

Salvingtonin serafimaailmoissa pidetään perusreserviä koko paikallisuniversumin tarpeisiin. Tähän yhteisöön kuuluu kaikkien ryhmien kaikentyyppisiä enkeleitä.


◄ 39:1
 
39:3 ►