◄ 39:2
Luku 39
39:4 ►

Serafien armeijakunnat

3. Valvojaserafit

39:3.1

Tämä universumin enkelten monitaitoinen luokka on osoitettu pelkästään konstellaatioiden palvelukseen. Nämä kyvykkäät hoivaajat pitävät päämajaansa konstellaatiopääkaupungeissa, mutta he toimivat joka puolella Nebadonia niiden maailmojen hyväksi, joihin heidät osoitetaan.

39:3.2

1. Valvovat apulaiset. Valvojaserafien ensimmäinen luokka on osoitettu Konstellaation-Isien kollektiiviseen toimintaan, ja tähän luokkaan kuuluvat ovat Kaikkein Korkeimpien aina yhtä tehokkaita auttajia. Näiden serafien ensisijaisena huolena on koko konstellaation yhdentäminen ja vakiinnuttaminen.

39:3.3

2. Lain ennalta-arvioijat. Oikeuden tiedollisena perustana on laki, ja paikallisuniversumissa laki juontuu konstellaatioiden lakiasäätävistä kokouksista. Nämä keskusteluelimet kodifioivat ja saattavat virallisesti voimaan Nebadonin peruslait, joiden tarkoituksena on tarjota edellytykset koko konstellaation mahdollisimman laajamittaiseen koordinoimiseen sopusoinnussa sen lukkoon lyödyn periaatteen kanssa, että persoonallisten luotujen vapaata tahtoa ei moraalin alueella loukata. Valvojaserafien toisen luokan tehtävänä on esittää konstellaation lainlaatijoille ennakkoarvio siitä, miten jokin ehdotettu säädös tulisi vaikuttamaan vapaatahtoisten luotujen elämään. Paikallisjärjestelmissä ja asutuissa maailmoissa saamansa pitkän kokemuksen perusteella heillä onkin hyvä pätevyys tällaisen palvelun suorittamiseen. Puheena olevat serafit eivät tavoittele mitään erityisiä etuuksia ryhmälle taikka toiselle, vaan he ilmestyvät taivaallisten lainsäätäjien eteen puhuakseen niiden puolesta, jotka eivät voi itse olla läsnä puhumassa omasta puolestaan. Jopa kuolevainen ihminen voi myötävaikuttaa universumin lain kehitykseen, sillä uskollisesti ja täysimääräisesti nämä serafit tuovat tietoon ei välttämättä ihmisen ohimeneviä ja tietoisia toiveita, vaan mieluumminkin sielun, avaruuden maailmoissa olevan aineellisen kuolevaisen kehittyvän morontiasielun, vilpittömät kaipaukset.

39:3.4

3. Sosiaaliset arkkitehdit. Nämä serafit uurastavat yksittäisiltä planeetoilta aina morontiakoulutuksen maailmoihin asti lisätäkseen kaikkia vakavasti otettavia sosiaalisia kontakteja ja edistääkseen universumin luotujen sosiaalista kehitystä. Nämä nimenomaiset enkelit pyrkivät poistamaan älyllisten olentojen välisistä yhteenliittymistä kaiken keinotekoisuuden, samalla kun he yrittävät helpottaa tahdollisten luotujen keskinäistä yhteenkuuluvuutta todellisen itsetuntemuksen ja aidon molemminpuolisen arvostuksen pohjalta.

39:3.5

Toimialansa ja valtansa puitteissa sosiaaliset arkkitehdit tekevät kaikkensa saattaakseen sopivat yksilöt yhteen, jotta nämä voisivat muodostaa maan päällä tehokkaita työryhmiä, joihin on mieluisaa kuulua. Ja joskus tällaiset ryhmät ovat saaneet havaita, että mansiomaailmoissa heidät on saatettu taas yhteen jatkamaan hedelmällistä palveluaan. Mutteivät nämä serafit aina saavuta tavoitteitaan; eivät he aina kykene saattamaan yhteen niitä, jotka jonkin tarkoituksen saavuttamisen tai tehtävän suorittamisen kannalta muodostaisivat ihanteellisimman ryhmän. Sellaisissa olosuhteissa heidän on käytettävä sitä, mikä tarjolla olevassa materiaalissa on parasta.

39:3.6

Nämä enkelit jatkavat hoivaansa mansio- ja korkeammissa morontiamaailmoissa. He ovat mukana jokaisessa hankkeessa, jolla on tekemistä morontiamaailmoissa tapahtuvan edistymisen kanssa ja joka koskee kolmea tai useampaa persoonaa. Kun kysymys on kahdesta olennosta, heidän katsotaan toimivan parinmuodostuksen, toisiaan täydentämisen tai kumppanuuden perustalla, mutta kun kolme tai useampia liittyy ryhmäksi palvelua varten, he muodostavat sosiaalisen ongelman ja siirtyvät sen vuoksi sosiaalisten arkkitehtien toimivallan piiriin. Nämä pystyvät serafit järjestyvät Edentiassa seitsemäksikymmeneksi osastoksi, ja nämä osastot palvelevat seitsemässäkymmenessä päämajasfääriä ympäröivässä morontiaedistymisen maailmassa.

39:3.7

4. Eettiset herkistäjät. Näiden serafien tehtävänä on vaalia ja edistää luodussa olennossa arvostuksen kasvua henkilöidenvälisten suhteiden moraalisuutta kohtaan, sillä se on inhimillisen—tai ihmisen yläpuolella olevan—yhteiskunnan ja hallinnon jatkuvan ja mielekkään kasvun siemen ja salaisuus. Nämä eettisen arvostuksen kohentajat toimivat missä hyvänsä ja kaikkialla, missä he voivat olla hyödyksi, ja he toimivat vapaaehtoisina planeetanhallitsijoiden neuvonantajina ja vaihto-opettajina järjestelmän koulutusmaailmoissa. Ette kuitenkaan pääse nauttimaan heidän opastuksestaan täysimääräisesti, ennen kuin saavutte Edentiassa sijaitseviin veljeydenkouluihin. Siellä he elvyttävät arvonantoanne juuri niitä veljeyden totuuksia kohtaan, joita jo silloin perin hartaasti tutkailette sikäli, että koette parhaillaan, millaista on elää univitatia-olentojen kanssa Edentian sosiaalisissa laboratorioissa, Norlatiadekin pääkaupungin seitsemälläkymmenellä satelliitilla.

39:3.8

5. Kuljettajat. Valvojaserafien viides ryhmä toimii persoonallisuuksien kuljettajina kuljettamalla olentoja konstellaatioiden päämajaan ja sieltä pois. Sfääriltä toiselle lentäessään nämä kuljetusserafit ovat täysin tietoisia nopeudestaan, suunnastaan ja astronomisesta sijainnistaan. He eivät matkaa avaruuden halki hengettömän ammuksen tavoin. He voivat avaruuslennon aikana ohittaa toisensa hyvinkin läheltä ilman vähäisintäkään yhteentörmäyksen vaaraa. He kykenevät esteettä vaihtelemaan kulkunopeutta ja muuttamaan lentosuuntaa, jopa vaihtamaan määräpaikkaansa, jos heidän ohjaajansa jossakin universumin tiedonkeruupiirien avaruussolmukohdassa sattuisivat antamaan heille sellaiset ohjeet.

39:3.9

Nämä kuljetuspersoonallisuudet on organisoitu sillä tavoin, että he voivat käyttää samanaikaisesti kaikkia kolmea koko universumiin johdettua energialinjaa, joista jokaisella esteetön avaruusnopeus on 299.790 kilometriä sekunnissa. Nämä kuljettajat pystyvät näin ollen lisäämään energian nopeuden voiman nopeuteen, kunnes he pitkillä matkoillaan saavuttavat keskinopeuden, jonka vaihteluväli on 893.000:sta 899.600:aan teidän kilometriänne teidän ajanlaskunne mukaisessa sekunnissa. Nopeuteen vaikuttavat läheisyydessä olevan aineen massa ja sen etäisyys samoin kuin universumivoiman lähistöllä olevien päävirtapiirien vahvuus ja suunta. On olemassa lukuisia serafien kaltaisia olentotyyppejä, jotka kykenevät matkaamaan avaruudessa ja myös kuljettamaan muita asianmukaisella tavalla valmisteltuja olentoja.

39:3.10

6. Kirjurit. Valvojaserafien kuudes luokka toimii konstellaation asioiden erityiskirjaajina. Laaja ja tehokas joukko toimii Edentiassa, Norlatiadekin konstellaatiopäämajassa, johon konstellaatioon teidän järjestelmänne ja planeettanne kuuluvat.

39:3.11

7. Reservit. Valvojaserafien yleisreservejä pidetään konstellaation päämajassa. Nämä enkelireserviläiset eivät millään muotoa ole toimettomia. Monet palvelevat konstellaation hallitsijoiden sanansaattaja-apulaisina, toiset ovat tehtäväänosoitusta vailla olevien Vorondadekien Salvington-reservin palveluksessa, toiset taas saattavat olla Urantian Vorondadek-tarkkailijan kaltaisten Vorondadek-Poikien ja toisinaan Kaikkein Korkeimman sijaishallitsijan palveluksessa.


◄ 39:2
 
39:4 ►