◄ 39:3
Luku 39
39:5 ►

Serafien armeijakunnat

4. Hallintoserafit

39:4.1

Serafien neljäs luokka osoitetaan paikallisjärjestelmien hallintotehtäviin. He kuuluvat alun perin järjestelmäpääkaupunkeihin, mutta heitä sijoitetaan suurin määrin mansio- ja morontiasfääreille sekä asuttuihin maailmoihin. Neljänteen luokkaan kuuluvat serafit on luontaisesti varustettu erinomaisin hallinnollisin kyvyin. He ovat Luoja-Pojan universumihallituksen alempia jakautumia johtavien persoonallisuuksien kyvykkäitä avustajia, ja he työskentelevät pääasiassa paikallisjärjestelmien ja niihin kuuluvien maailmojen asioiden parissa. Palvelun osalta heidät on organisoitu seuraavasti:

39:4.2

1. Hallinnolliset avustajat. Nämä taitavat serafit ovat järjestelmän hallitsijan eli ensiasteisen Lanonandek-Pojan lähimpiä avustajia. He ovat verrattomia apulaisia toteutettaessa järjestelmäpäämajan toimeenpanotehtävien mutkikkaita yksityiskohtia. He palvelevat myös järjestelmänhallitsijoiden henkilökohtaisina edustajina matkustamalla suurin joukoin eri siirtymämaailmoihin sekä asutuille planeetoille ja niistä takaisin täyttäessään moniaita toimeksiantoja järjestelmän menestykseksi sekä asuttujen maailmojen fyysiseksi ja biologiseksi hyödyksi.

39:4.3

Näitä samoja hallintoserafeja otetaan myös maailmojen hallitsijoiden eli Planeettaprinssien hallitusten palvelukseen. Jossakin universumissa planeettojen enemmistö kuuluu toisasteisen Lanonandek-Pojan hallintaan, mutta tietyissä maailmoissa, kuten Urantialla, jumalallista suunnitelmaa on kohdannut epäonnistuminen. Siinä tapauksessa, että Planeettaprinssi osoittautuu luopioksi, nämä serafit liitetään pesänhoitaja-Melkisedekien ja heidän jälkeensä seuraavien planetaaristen vallankäyttäjien palvelukseen. Urantian nykyistä virkaatekevää hallitsijaa avustaa tuhatpäinen joukko tähän monitaitoisten serafien luokkaan kuuluvia serafeja.

39:4.4

2. Oikeuden opastajat. Nämä enkelit esittävät yhteenvedon todistusaineistosta, joka koskee ihmisten ja enkelien ikuista hyvinvointia, aina kun tällaiset asiat tulevat järjestelmän tai planeetan oikeusistuinten käsittelyyn. He valmistelevat lausunnot kaikkia niitä alustavia todistajainkuulusteluja varten, joissa on kysymys kuolevaisen eloonjäämisestä. Lausunnot toimitetaan sittemmin tällaisten oikeustapausten pöytäkirjojen mukana universumin ja superuniversumin korkeampiin tuomioistuimiin. Nämä enkelit valmistelevat kaikkien niiden tapausten puolustuksen, joissa eloonjääminen on epävarmaa. He ymmärtävät täysin universumin oikeusviranomaisten nostamien kanteiden jokaisen syytekohdan jokaisen yksityiskohdan kaikki vivahteet.

39:4.5

Näiden enkelten tehtävänä ei ole kumota eikä viivyttää oikeuden toteutumista, vaan paremminkin taata, että erehtymätöntä oikeutta jaetaan ylitsevuotavaa armeliaisuutta noudattaen tasapuolisesti kaikille luoduille. Nämä serafit toimivat usein paikallismaailmoissa ja ilmaantuvat yleisesti sovittelukomissioiden—vähäisempiä väärinkäsityksiä käsittelevien oikeusistuinten—välitystuomarikolmikoiden eteen. Monet, jotka aikanaan palvelivat oikeuden opastajina alemmissa maailmoissa, ilmaantuvat myöhemmin Armon Ääninä korkeammille sfääreille ja Salvingtoniin.

39:4.6

Sataniassa tapahtuneessa Luciferin kapinassa menetettiin vain muutama oikeuden opastaja, mutta viisastelut henkilökohtaisen vapauden kahlitsemattomuudesta eksyttivät ja johtivat harhaan enemmän kuin yhden neljäsosan muista hallintoserafeista ja serafihoivaajien alemmista luokista.

39:4.7

3. Kosmisen kansalaisuuden tulkitsijat. Kun taivaaseen matkaavat kuolevaiset ovat päättäneet mansiomaailmassa annetun koulutuksen, universumissa läpikäytävään elämänjaksoon kuuluvan ensimmäisen opiskeluvaiheen, heidän sallitaan nauttia suhteellisen kypsyyden tuottamista ohimenevistä tyydytyksen tuntemuksista—järjestelmäpääkaupungin kansalaisena olosta. Vaikka ylösnousemukseen kuuluvan jokaisen tavoitteen saavuttaminen on tosiasiallinen sankariteko, laajemmassa mielessä nämä tavoitteet ovat kuitenkin pelkkiä virstanpylväitä pitkän, Paratiisiin nousevan tien varrella. Mutta niin suhteellisia kuin tällaiset onnistumiset ovatkin, yhdeltäkään evolutionaariselta luodulta ei koskaan evätä tavoitteen saavuttamisen tuottamaa täyttä tyydytyksen tunnetta olkoonkin, että se on ohimenevää. Paratiisiin-nousun varrella pidetään tuon tuostakin lepohetki, lyhyt hengähdystauko, jonka aikana universumin taivaanranta pysyy paikallaan, luodun tilanne on muuttumaton, ja persoonallisuus saa maistaa tavoitteen saavuttamisen suloisuutta.

39:4.8

Ensimmäinen tällaisista ylösnousemuskuolevaisen elämänuran jaksoista osuu paikallisjärjestelmän pääkaupunkiin. Tämän tauon aikana yrität Jerusemin kansalaisena tuoda julki sellaisia luodun olennon elämän asioita, jotka olet omaksunut edellisten kahdeksan elämän kokemusten aikana—Urantialla ja seitsemässä mansiomaailmassa.

39:4.9

Kosmisen kansalaisuuden tulkitsijaserafit opastavat järjestelmäpääkaupunkien uusia kansalaisia ja elvyttävät heidän tuntemaansa arvostusta universumihallituksen velvollisuuksia kohtaan. Nämä serafit ovat myös läheisessä yhteistyössä järjestelmän hallinnossa toimivien Aineellisten Poikien kanssa sikäli, että he välittävät asuttujen maailmojen aineellisille kuolevaisille kuvan kosmiseen kansalaisuuteen sisältyvästä vastuullisuudesta ja moraalista.

39:4.10

4. Moraalisuudenvoimistajat. Mansiomaailmoissa alat oppia itsehallintoa, joka koituu kaikkien asianosaisten hyödyksi. Mielesi oppii yhteistyötä, se oppii tekemään suunnitelmia toisten ja viisaampien olentojen kanssa. Järjestelmän päämajassa serafiopettajat voimistavat edelleen sitä arvonantoa, jota tunnet kosmista moraalisuutta kohtaan—vapauden ja lojaalisuuden vuorovaikutussuhteita kohtaan.

39:4.11

Mitä on lojaalisuus? Se on universumissa vallitsevan veljeyden älyllisen arvostamisen tuottama hedelmä; tunne, ettei niin paljon voisi ottaa ja olla samalla mitään antamatta. Persoonallisuusasteikkoa ylöspäin kavutessasi opit ensin olemaan lojaali; sitten rakastamaan; sitten opit olemaan sitä, mitä poika on, ja sen jälkeen voit olla vapaa. Mutta vasta kun olet finaliitti, vasta, kun olet saavuttanut täydellisen lojaalisuuden, vasta sitten pystyt omalla kohdallasi toteuttamaan vapauden lopullisuutta.

39:4.12

Nämä serafit opettavat kärsivällisyyden hedelmällisyyttä; sitä, että pysähtyneisyys merkitsee varmaa kuolemaa, mutta että liian nopea kasvu merkitsee sekin itsemurhaa; että samoin kuin vesipisara vierii korkeammalta tasolta alemmalle ja virratessaan eteenpäin valuu aina alaspäin lyhyin, toisiaan seuraavin putoamisin, samoin tapahtuu edistyminen aina ylöspäin morontia- ja henkimaailmoissa—ja aivan yhtä hitaasti ja juuri tällaisten asteittaisten vaiheitten kautta.

39:4.13

Asutuille maailmoille moraalisuudenvahvistajat kuvailevat kuolevaisen elämän monista renkaista koostuvana katkeamattomana ketjuna. Lyhyt oleskelusi Urantialla, tällä kuolevaisen ihmisen lapsuudensfäärillä, on vain yksi rengas, heti ensimmäinen pitkässä ketjussa, joka on ulottuva universumien yli ja ikuisten aikakausien läpi. Tärkeätä ei niinkään paljon ole se, mitä opit tässä ensimmäisessä elämässä, vaan tärkeätä on tämän elämän elämisen kokemus. Edes tässä maailmassa tehtävä työ, niin tuiki tärkeää kuin se onkin, ei ole läheskään yhtä tärkeää kuin on se tapa, jolla tämän työn teet. Mitään aineellista palkkiota ei vanhurskaasta elämisestä saa, mutta siitä saa syvällisen tyydytyksen—tietoisuuden saavutuksesta—ja tämä ylittää minkä tahansa ajateltavissa olevan aineellisen palkinnon.

39:4.14

Taivaan valtakunnan avaimet ovat: vilpittömyys, lisää vilpittömyyttä ja yhä enemmän vilpittömyyttä. Jokaisella ihmisellä on nämä avaimet. Ihmiset käyttävät niitä—edistyvät henkisyyden suhteen—tekemällä päätöksiä, lisää päätöksiä ja yhä enemmän päätöksiä. Korkein moraalinen valinta on valinta, jolla on korkein mahdollinen arvo, ja tämä on aina—millä tahansa sfäärillä, kaikilla sfääreillä—valinta Jumalan tahdon tekemisen hyväksi. Jos ihminen näin valitsee, hän on suuri, vaikka hän olisi Jerusemin kansalaisista vähäpätöisin tai jopa Urantian kuolevaisista vähäisin.

39:4.15

5. Kuljettajat. Nämä ovat paikallisjärjestelmissä toimivia kuljetusserafeja. Omassa järjestelmässänne, Sataniassa, he kuljettavat matkustajia Jerusemiin ja sieltä pois ja palvelevat muutoinkin planeettainvälisinä kuljettajina. Harvoinpa kuluu edes yhtä päivää, ettei Satanian kuljetusserafi sen aikana jättäisi opiskelijavierasta tai muuta olemukseltaan henkeä olevaa tai puolittain henkeä olevaa matkustajaa Urantian rannoille. Nämä samaiset avaruuden taivaltajat tulevat kerran viemään sinut järjestelmän päämajaryhmään kuuluviin maailmoihin ja niistä pois, ja kun olet suorittanut tehtäväsi Jerusemissa, he vievät sinut eteenpäin Edentiaan. Mutta missään olosuhteissa he eivät vie sinua takaisinpäin, siihen maailmaan, josta ihmisenä olet peräisin. Kuolevainen ei koskaan palaa synnyinplaneetalleen ajallisen olemassaolonsa aikaisen tuomiokauden kestäessä, ja mikäli hän sattuisi palaamaan jonkin myöhemmän tuomiokauden aikana, häntä olisi saattamassa universumin päämajaryhmän kuljetusserafi.

39:4.16

6. Kirjurit. Tässä on kysymys serafeista, jotka hoitavat paikallisjärjestelmien kolminkertaisia muistiinmerkintöjä. Järjestelmän pääkaupungissa sijaitseva arkistotemppeli on ainutlaatuinen rakennelma: yhdeltä kolmannekseltaan se on nimittäin aineellinen ja rakennettu hohtavista metalleista ja kristalleista; toiselta kolmannekseltaan morontiaalinen ja valmistettu hengellisen ja aineellisen energian yhdistelmästä, mutta se on kuolevaisen olennon näkökyvyn ulottumattomissa; ja kolmannelta kolmannekseltaan se on hengellinen. Tähän luokkaan kuuluvat kirjurit hoitavat ja ylläpitävät tätä kolminkertaisten tallenteiden järjestelmää. Ylösnousemuskuolevaiset kääntyvät ensin aineellisen arkiston puoleen, Aineelliset Pojat ja korkeammat siirtymätilassa olevat olennot etsivät kysymyksiinsä vastausta morontiasaleista, kun taas serafit ja toimialueen korkeammat henkipersoonallisuudet tutkivat hengellisen osaston tallenteita.

39:4.17

7. Reservit. Jerusemin hallintoserafien varajoukot käyttävät suuren osan odotusajastaan siihen, että he henkikumppanin ominaisuudessa seurustelevat järjestelmän eri maailmoista vasta saapuneiden ylösnousemuskuolevaisten eli mansiomaailmojen loppututkinnoista hyväksyttävästi selvinneitten kanssa. Eräs mielihyvän aiheista Jerusemissa-oleskelusi aikana on vapaa-aikoina tapahtuva keskustelu ja seurustelu näiden paljon matkustaneiden ja monessa mukana olleiden, tehtävää odottavien reserviserafien kanssa.

39:4.18

Juuri tämänkaltaiset ystävälliset suhteet tekevät järjestelmän pääkaupungin varsin rakkaaksi ylösnouseville kuolevaisille. Jerusemissa kohtaatte ensi kerran olentojen sekoituksen, jossa on Aineellisia Poikia, enkeleitä ja ylösnousemuspyhiinvaeltajia. Siellä seurustelevat veljellisesti keskenään kokonaan hengelliset ja puolittain hengelliset olennot sekä aineellisen olomuodon piiristä vasta ilmaantuvat yksilöt. Kuolevaisten hahmo on siellä sillä tavoin modifioitunut ja ihmisten valoonreagoinnin skaala siinä määrin laajentunut, että kaikki kykenevät nauttimaan toistensa tuntemisesta ja persoonallisuuden myötätuntoisesta ymmärtämisestä.


◄ 39:3
 
39:5 ►