◄ 37:8
Luku 37
37:10 ►

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset

37:9.1

Superuniversumien ja keskusuniversumin tapaan myös paikallisuniversumeilla on omat vakinaisten kansalaisten yhteisönsä. Näihin kuuluu seuraavantyyppisiä luotuja:

37:9.2

1. Susatia-olennot.

37:9.3

2. Univitatia-olennot.

37:9.4

3. Aineelliset Pojat.

37:9.5

4. Keskiväliolennot.

37:9.6

Yhdessä Henkeen fuusioituneiden ylösnousemuksellisten ja spironga-olentojen (jotka luokitellaan toisin) kanssa nämä paikallisluomuksen syntyperäiskansalaiset muodostavat verrattain pysyvän kansalaisyhteisön. Yleisesti ottaen nämä olentoluokat eivät ole sen paremmin ylösnousevia kuin alaslaskeutuviakaan olentoja. He ovat kaikki kokemuksellisia luotuja, mutta heidän laajeneva kokemuksensa jää pysyvästi sen universumitason käyttöön, josta he ovat peräisin. Vaikka tämä ei kokonaan pidäkään paikkaansa Aatami-yhteisön Poikien eikä keskiväliolentojen osalta, pitää se näistä yhteisöistä puhuttaessa silti yleisesti ottaen paikkansa.

37:9.7

Susatia. Nämä ihmeteltävät olennot asuvat ja toimivat Salvingtonin, tämän paikallisuniversumin päämajan, vakinaisina kansalaisina. He ovat Luoja-Pojan ja Luovan Hengen loistavia jälkeläisiä ja ovat likeisessä yhteydessä paikallisuniversumin ylösnousemuksellisiin kansalaisiin, Nebadonin Täydellisyyden Joukkokuntaan kuuluviin, Henkeen fuusioituneisiin kuolevaisiin.

37:9.8

Univitatia. Jokainen arkkitehtonisista sfääreistä koostuvasta sadasta konstellaatiopäämajojen sikermästä saa osakseen siellä pysyvästi asuvan, univitatiana tunnetun olentoluokan katkeamatonta huolenpitoa. Nämä Luoja-Pojan ja Luovan Hengen lapset muodostavat konstellaatioiden päämajamaailmojen pysyvän väestön. He ovat lisääntymättömiä olentoja sellaisella elollisen olemassaolon tasolla, joka on suunnilleen järjestelmäpäämajoissa asuvien Aineellisten Poikien puoliaineellisen statuksen ja Henkeen fuusioituneiden Salvingtonin kuolevaisten ja susatia-olentojen selkeämmin hengellisen tason puolivälissä; mutta univitatia-olennot eivät ole morontiaolentoja. Kun ylösnousemuskuolevaiset matkaavat konstellaation sfäärien läpi, univitatiat tekevät näiden hyväksi saman, minkä Havonan syntyperäisasukkaat suorittavat keskusluomuksen kautta kulkevien pyhiinvaeltajahenkien hyväksi.

37:9.9

Aineelliset Jumalan Pojat. Kun Luoja-Pojan ja Äärettömän Hengen universumiedustajan eli Universumin Äiti-Hengen välinen luova liittymä on tehnyt täyden kierroksensa, kun heidän yhteistä olemustaan olevia jälkeläisiä ei enää ole tulossa, silloin Luoja-Poika personoi kaksinaisessa muodossa viimeisen käsityksensä olennosta ja vahvistaa näin lopullisesti oman ja alun perinkin kaksinaisen alkuperänsä. Itsessään ja itsestään hän luo silloin universumipoikien aineellisen luokan kauniit ja ylevät Pojat ja Tyttäret. Tällainen on Nebadonin jokaisen paikallisjärjestelmän alkuperäisen Aatamin ja Eevan syntyperä. He ovat jälkeläisiä tuottava poikien yhteisö, sillä heidät on luotu mies- ja naispuolisiksi. Heidän jälkeläisensä toimivat järjestelmäpääkaupungin verrattain pysyvinä kansalaisina, vaikka heistä muutamia valtuutetaankin planetaarisiksi Aatameiksi.

37:9.10

Planeettaan kohdistuvaa tehtävää suorittavat Aineellinen Poika ja Tytär valtuutetaan tuottamaan tuon maailman aatamirotu, jonka on tarkoitus lopulta sekoittua saman sfäärin kuolevaisten asukkaiden kanssa. Planetaariset Aatamit ovat sekä alaslaskeutuvia että ylösnousevia Poikia, mutta tavallisesti luokittelemme heidät ylösnousemuksellisiksi.

37:9.11

Keskiväliolennot. Useimpien asuttujen maailmojen varhaisaikoina niihin on osoitettuina tiettyjä ihmisen yläpuolella olevia ja kuitenkin aineellistettuja olentoja, mutta tavallisesti he poistuvat, sen jälkeen kun Planetaariset Aatamit ovat saapuneet. Tällaisten olentojen edesottamusten sekä Aineellisten Poikien evolutionaaristen rotujen kohentamiseksi suorittamien ponnistusten seurauksena ilmaantuu usein rajallinen määrä vaikeasti luokiteltavia olentoja. Nämä ainutlaatuiset olennot ovat usein Aineellisten Poikien ja evolutionaaristen luotujen keskivälissä, mistä johtuu heidän nimityksensä: keskiväliolennot. Tietyssä mielessä nämä keskiväliolennot ovat evolutionaaristen maailmojen vakinaisia kansalaisia. Niistä varhaisista ajoista alkaen, jolloin Planeettaprinssi saapuu, siihen kaukaiseen aikaan saakka, jolloin planeetta asettuu valoon ja elämään, he ovat se ainoa älyllisten olentojen ryhmä, joka pysyy tuolla sfäärillä jatkuvasti. Urantialla keskivälihoivaajat ovat todellisuudessa tämän planeetan varsinaisia hoitajia. Käytännön kannalta katsottuna he juuri ovat Urantian kansalaisia. Kuolevaiset ovat eittämättömästi evolutionaarisen maailman fyysisiä ja aineellisia asukkaita, mutta olette kaikki perin lyhytikäisiä; viivähdätte synnyinplaneetallanne kovin lyhyen ajan. Te synnytte, elätte ja kuolette ja siirrytte sitten muihin evolutionaarisen edistyksen maailmoihin. Planeetoilla taivaallisina hoivaajina toimivien, ihmisen yläpuolella olevien olentojen toimeksiannot ovat niin ikään väliaikaisia; vain harvalla heistä on pitkäaikainen kiinnitys jollekin sfäärille. Keskiväliolennot sen sijaan tuovat jatkuvuutta planeetan hallintoon tilanteessa, jossa sen taivaalliset hoivaajat alati vaihtuvat ja kuolevaiset asukkaat jatkuvasti muuttuvat. Koko tämän loputtoman vaihtumisen ja muuttumisen ajan keskiväliolennot pysyvät planeetalla ja jatkavat keskeytyksettä toimintaansa.

37:9.12

Samalla tavoin paikallisuniversumien ja superuniversumien hallinto-organisaation kaikilla jakautumilla on omat enemmän tai vähemmän vakinaiset väestönsä, kansalaisen aseman omaavat asukkaansa. Kun Urantialla on keskiväliolentonsa, järjestelmäpääkaupungillanne Jerusemilla on Aineelliset Pojat ja Tyttäret; Edentialla, konstellaationne päämajalla, on univitatiat, kun taas Salvingtonin kansalaisia on kahta lajia: luotuja susatia-olentoja ja kehityksen kautta syntyneitä, Henkeen fuusioituneita kuolevaisia. Superuniversumien pien- ja suursektoreiden hallintomaailmoilla ei ole vakinaisia kansalaisia. Mutta Uversan päämajasfäärejä vaalii jatkuvasti hämmästyttävä ryhmä olentoja, jotka tunnetaan abandontereina. He ovat Päivien Muinaisten paljastamattomien edustajien ja Orvontonin pääkaupungissa asuvan seitsemän Heijastavan Hengen aikaansaannos. Nämä Uversassa pysyvästi asuvat kansalaiset hoitavat nyt oman maailmansa rutiiniasioita Poikaan fuusioituneiden kuolevaisten Uversassa olevan yhteisön välittömässä valvonnassa. Jopa Havonalla on syntyperäisolentonsa, ja Valon ja Elämän Keskussaari on Paratiisin Kansalaisten eri ryhmien koti.


◄ 37:8
 
37:10 ►