◄ 30:2
Luku 30
30:4 ►

Suuruniversumin persoonallisuudet

3. Hyväntahdon siirtokunnat

30:3.1

Seitsemän hyväntahdon siirtokuntaa oleskelevat arkkitehtonisilla sfääreillä pitempään tai lyhyempään, ja ne paneutuvat tehtäviensä edistämiseen ja erityistoimeksiantojensa toteuttamiseen. Siirtokuntien jäsenten työtä voidaan kuvailla seuraavalla tavalla:

30:3.2

1. Tähtientutkijat, taivaalliset astronomit, haluavat työskennellä Uversan kaltaisilla sfääreillä, koska sellaiset varta vasten konstruoidut maailmat ovat harvinaisen suotuisia heidän tehdä havaintojaan ja laskelmiaan. Uversan sijainti on edullinen tämän siirtokunnan työn kannalta, ei pelkästään keskeisen asemansa vuoksi, vaan myös siksi, ettei lähistöllä ole mitään jättiläismäisiä toimivia tai sammuneita aurinkoja energiavirtoja häiritsemässä. Nämä tutkijat eivät millään tavoin elimellisesti liity superuniversumin tehtäviin; he ovat pelkkiä vierailijoita.

30:3.3

Uversan astronomiseen siirtokuntaan kuuluu yksilöitä monista lähiavaruuden maailmoista, keskusuniver­sumista ja myös Norlatiadekista. Minkä tahansa universumin mihin tahansa järjestelmään kuuluvan maailman mistä tahansa olennosta saattaa tulla tähtientutkija, ja hän saa pyrkiä johonkin taivaallisten astronomien yhteisöön. Ainoat edellytykset ovat: Elämän jatkuminen ja riittävät tiedot avaruuden maailmois­ta, varsinkin niiden kehityksen ja valvonnan fysikaalisista laeista. Tähtientutkijoiden ei edellytetä palvelevan tässä yhteisössä ikuisesti, muttei kukaan tähän ryhmään hyväksytyistä saa erota, ennen kuin on palvellut Uversan ajanlaskun mukaiset tuhat vuotta.

30:3.4

Uversan tähtientarkkailijasiirtokunnassa on nyt yli miljoona jäsentä. Nämä astronomit tulevat ja menevät, jos kohta on myös niitä, jotka jäävät verrattain pitkiksikin ajoiksi. He tekevät työtään apunaan suuri määrä mekaanisia instrumentteja ja fysikaalisia kojeita; he saavat merkittävää apua myös Yksinäisiltä Sanansaattajilta ja muilta henkitutkimusmatkailijoilta. Nämä taivaalliset astronomit käyttävät jatkuvasti tähtientutkimus- ja avaruuden kartoitustyössään eläviä energianmuuntajia ja -välittäjiä samoin kuin heijastavia persoonallisuuk­sia. He tutkivat avaruudessa olevan aineen ja energian ilmentymien kaikkia muotoja ja vaiheita, ja he ovat aivan yhtä kiinnostuneita vahvuuden toiminnasta kuin tähtiin liittyvistä ilmiöistäkin. Koko avaruudessa ei ole mitään, mikä välttyisi heidän tutkailuiltaan.

30:3.5

Samankaltaisia astronomisiirtokuntia esiintyy sekä superuniversumin sektoripäämajamaailmoissa että paikallisuniversumien ja niiden hallinnollisten alajakautumien arkkitehtonisissa pääkaupungeissa. Tieto ei ole myötäsyntyistä muualla kuin Paratiisissa; fyysisen maailmankaikkeuden ymmärtäminen riippuu suurelta osin havaintojenteosta ja tutkimuksesta.

30:3.6

2. Taivaalliset taidetyöntekijät palvelevat joka puolella seitsemää superuniversumia. Taivaaseen nousevat kuolevaiset saavat näihin ryhmiin ensi tuntuman paikallisuniversumissa tapahtuvan morontiaelämänvaiheen aikana, ja siinä yhteydessä näitä taidetyöntekijöitä käsitellään seikkaperäisemmin.

30:3.7

3. Vaihtelunohjaajat ovat rentoutumisen ja huumorin—menneisyyden muistoihin palaamisen—edistäjiä. Heistä on suuri hyöty kuolevaisen edistämiseen tähtäävän ylösnousemussuunnitelman käytännön toteuttami­sessa, eritoten morontiasiirtymävaiheen ja henkikokemuksen varhaisemmissa vaiheissa. Heidän tarinansa kuuluu kertomukseen kuolevaisen elämänvaiheesta paikallisuniversumissa.

30:3.8

4. Jatkokoulun opettajat. Ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseen seuraavaksi kuuluva korkeampi asuinmaailma ylläpitää aina monilukuista opettajakuntaa välittömästi tätä tasoa alemmalla olevassa maailmas­sa. Se on eräänlaatuinen valmistava koulu kyseisen sfäärin eteneville asukkaille. Kysymyksessä on eräs ajallisuudesta tulevien pyhiinvaeltajien edistämiseen tähtäävän ylösnousemusjärjestelmän vaihe. Nämä koulut opetus- ja tutkintomenetelmineen poikkeavat tyystin kaikesta siitä, mitä koetatte saada aikaan Urantialla.

30:3.9

Kuolevaisten edistymiseen tähtäävää ylösnousemussuunnitelmaa luonnehtii kauttaaltaan sellainen käytäntö, että muille olennoille välitetään kaikki uusi tieto ja kokemus, heti kun se on omaksuttu tai hankittu. Selvitätte Paratiisin saavuttamiseen johtavan pitkän koulutuksen palvelemalla sellaisten oppilaiden opettajina, jotka ovat edistymisasteikossa heti takananne.

30:3.10

5. Erilaiset reservijoukot. Välittömän valvontamme ulkopuolella olevien olentojen suurilukuiset reservit kerääntyvät Uversaan reservijoukkosiirtokunnaksi. Uversassa tähän siirtokuntaan kuuluu seitsemänkymmentä ensiasteista jakautumaa, ja on kaikin puolin sivistävää päästä viettämään joitakin aikoja näiden epätavallisten persoonallisuuksien seurassa. Samanlaisia yleisiä varajoukkoja on Salvingtonissa ja muissa universumipääkau­pungeissa. Niiden jäsenet lähetetään aktiivipalvelukseen omien ryhmänjohtajiensa pyynnöstä.

30:3.11

6. Vierailevat opiskelijat. Universumin joka kolkasta soljuu jatkuva taivaallisten vierailijoiden virta eri päämajamaailmojen läpi. Yksilöinä ja olentoluokkina näitä erityyppisiä olentoja parveilee ympärillämme huomioitsijoiden, vaihto-oppilaiden ja opiskelija-apulaisten ominaisuudessa. Uversassa tähän hyväntahdon siirtokuntaan kuuluu tällä haavaa yli miljardi persoonaa. Toiset näistä vierailijoista viipyvät kenties vain päivän, toiset taas jäävät vuodeksi. Kaikki riippuu kokonaan heidän tehtäviensä luonteesta. Tähän siirtokun­taan kuuluu olentoja miltei jokaisesta maailmankaikkeuden olentoluokasta luojapersoonallisuuksia ja morontiakuolevaisia lukuun ottamatta.

30:3.12

Morontiakuolevaiset toimivat vierailevina opiskelijoina vain alkuperäisen paikallisuniversuminsa puitteissa. Superuniversaalisissa puitteissa he saavat vierailla vasta hengen statuksen saavutettuaan. Hyvinkin puolet vierailijasiirtokunnastamme koostuu ”pistäytyjistä” eli olennoista, jotka ovat matkalla muualle, mutta jotka pysähtyvät vierailemaan Orvontonin pääkaupungissa. Nämä persoonallisuudet voivat olla suorittamassa jotakin universumitoimeksiantoa tai viettämässä lomaa—olla vapaina tehtävistään. Oikeus matkailuun ja havaintojentekoon universumin rajojen sisällä on osa kaikkien ylösnousemuksellisten olentojen elämänuraa. Inhimillinen halu matkustella ja nähdä uusia kansoja ja maailmoja tulee täysin tyydytetyksi pitkän ja vaiheikkaan, paikallis-, super- ja keskusuniversumien kautta tapahtuvan Paratiisiin-nousun kuluessa.

30:3.13

7. Ylösnousemuspyhiinvaeltajat. Kun taivaaseen nousevat pyhiinvaeltajat Paratiisiin-etenemisen yhteydessä saavat toimeksiantoja erilaisiin palvelutehtäviin, heidät asutetaan hyväntahdon siirtokunnaksi eri päämajasfää­reille. Eri puolilla koko superuniversumin piiriä toimiessaan nämä ryhmät ovat suurelta osin itsehallinnollisia. Ne ovat kokoonpanoltaan lakkaamatta vaihtuva siirtokunta, johon kuuluu jäseniä evolutionaaristen kuolevaisten ja heidän ylösnousemuskumppaniensa kaikista yhteisöistä.


◄ 30:2
 
30:4 ►