◄ 30:3
Luku 30
31:0 ►

Suuruniversumin persoonallisuudet

4. Ylösnousemuskuolevaiset

30:4.1

Samalla kun ajallisuuden ja avaruuden eloon jääviä kuolevaisia kutsutaan ylösnousemuspyhiinvaeltajiksi heidän oikeutensa asteittain etenevään Paratiisiin-nousuun tultua tunnustetuksi, samalla nämä evolutionaari­set luodut täyttävät niin keskeisen paikan näissä kertomuksissa, että haluamme jo tässä yhteydessä luoda yleiskatsauksen taivaaseennousijan universumissa läpikäymän elämänjakson seuraaviin seitsemään vaiheeseen:

30:4.2

1. Planetaariset kuolevaiset.

30:4.3

2. Nukkuvat eloonjääneet.

30:4.4

3. Mansiomaailman opiskelijat.

30:4.5

4. Morontiaedistyjät.

30:4.6

5. Superuniversumien suojatit.

30:4.7

6. Havonan pyhiinvaeltajat.

30:4.8

7. Paratiisiin-saapujat.

30:4.9

Seuraava esitys kuvaa Suuntaajan asuttaman kuolevaisen universumissa elettävää elämänjaksoa. Jotkin tämän jakson osat ovat samoja, joita on Poikaan tai Henkeen fuusioituvan elämänvaiheissa, mutta olemme päätyneet kertomaan tämän tarinan sellaisena kuin se koskee Suuntaajaan fuusioituvia kuolevaisia, sillä sellaista määränpäätä voivat odottaa kaikki Urantian ihmissukukuntaan kuuluvat.

30:4.10

1. Planetaariset kuolevaiset. Kuolevaisia ovat kaikki eläimestä polveutuvat evolutionaariset olennot, joilla on ylösnousemuksen potentiaali. Alkuperältään, olemukseltaan ja määränpäältään nämä erilaiset ihmisolento­jen ryhmät ja tyypit eivät paljonkaan eroa urantialaisista. Jokaisen maailman ihmissukukunta saa Jumalan Pojilta osakseen samanlaista huolenpitoa, ja kaikkiin kohdistuu ajallisuuden hoivaavien henkien vaikutus. Luonnollisen kuoleman jälkeen taivasmatkalaisten kaikki tyypit tuntevat toisiaan kohtaan veljellisyyttä ja ovat kuin yksi mansiomaailmojen morontiaperhe.

30:4.11

2. Nukkuvat eloonjääneet. Kaikki eloonjäämisstatuksen omaavat kuolevaiset kulkevat henkilökohtaisten kohtalonsuojelijoidensa suojeluksessa luonnollisen kuoleman portista, ja kolmantena periodina he personoi­tuvat mansiomaailmoissa. Ylösnousemukseen oikeutetut olennot, jotka jostakin syystä eivät ole kyenneet saavuttamaan sitä älyn hallinnan ja hengellisyyden tasoa, joka oikeuttaisi heidät henkilökohtaiseen suojeli­jaan, eivät voi tällä tavoin oikopäätä ja suoraan mennä mansiomaailmoihin. Tällaisten eloonjäävien sielujen pitää levätä tiedottomassa unessa uuden aikakauden tuomiopäivään saakka, uuteen tuomiokauteen asti, eli siksi kunnes Jumalan Poika tulee pitämään aikakautisen nimenhuudon ja tuomitsemaan tuon maailman. Ja tämä on yleisenä käytäntönä koko Nebadonissa. Kristus Mikaelista sanottiin, kun hän maan päällä suoritta­mansa tehtävän päätteeksi nousi korkeuksiin: ”Hän johdatti suurta vangittujen joukkoa.” Ja nämä vangitut olivat nukkuvia eloonjääneitä Aatamin päivistä Mestarin Urantialla tapahtuneen kuolleistanousun päivään saakka.

30:4.12

Ajan kuluminen ei merkitse nukkuville kuolevaisille mitään; he ovat täysin tiedottomia eivätkä tajua leponsa pituutta. Persoonallisuuden uudelleenkokoamisen hetkellä, aikakauden lopulla, viisituhatta vuotta nukkuneet eivät reagoi lainkaan toisin kuin viisi päivää levänneet. Tätä aikaviivettä lukuun ottamatta nämä eloonjääneet läpikäyvät ylösnousemusjärjestelmän täysin samalla tavoin kuin ne, jotka välttyvät pitemmältä tai lyhyemmältä kuolon unelta.

30:4.13

Näitä maailmojen pyhiinvaeltajien tuomiokauden mukaisia luokkia käytetään paikallisuniversumien työskentelyn puitteissa ryhmänä suoritettaviin morontiatoimintoihin. Tällaisten valtavien ryhmien kokoami­seen sisältyy suuri etu: tällä tavoin niitä pidetään pitkät ajat koossa tehokasta palvelua varten.

30:4.14

3. Mansiomaailman opiskelijat. Kaikki mansiomaailmoissa heräävät eloonjäävät kuolevaiset kuuluvat tähän luokkaan.

30:4.15

Kuolevaista lihaa oleva fyysinen ruumis ei ole osa nukkuvan eloonjääneen uutta kokoonpanoa; fyysinen ruumis on palautunut tomuksi. Valtuutettu serafi toimittaa uuden ruumiin, morontiahahmon, uudeksi elämän apuvälineeksi kuolemattomalle sielulle ja asuinpaikaksi palanneelle Suuntaajalle. Suuntaaja on nukkuvan eloonjääneen mielen henkijäljennöksen hallussapitäjä. Valtuutettu serafi on eloonjäävän identitee­tin—kuolemattoman sielun—hallussapitäjä, siinä laajuudessa kuin tällainen sielu on kehittynyt. Ja kun nämä molemmat—Suuntaaja ja serafi—jälleenyhdistävät huostaansa uskotun persoonallisuuden, tämä uusi yksilö edustaa vanhan persoonallisuuden kuolleistaheräämistä, sielun kehittyvän morontiaidentiteetin eloonjäämis­tä. Tätä sielun ja Suuntaajan jälleenyhdistymistä kutsutaan aivan oikein kuolleistaheräämiseksi, persoonalli­suuden osatekijöiden uudelleenkokoamiseksi; muttei vielä tämäkään selitä kaikkea, mikä liittyy eloonjäävän persoonallisuuden uudelleenilmestymiseen. Vaikkette mahdollisesti koskaan käsitäkään tällaisen selittämättö­män tapahtuman faktaa, saatte kerran kokemuksen kautta tietää siihen sisältyvän totuuden, ellette torju kuolevaisten eloonjäämistä varten laadittua suunnitelmaa.

30:4.16

Orvontonissa toteutetaan lähes kaikkialla suunnitelmaa, jonka mukaan kuolevaisia pidätellään ensi vaiheessa seitsemässä edistyvän koulutuksen maailmassa. Kussakin, noin tuhannesta asutetusta planeetasta koostuvassa paikallisjärjestelmässä, on seitsemän mansiomaailmaa, jotka tavallisimmin ovat järjestelmän pääkaupungin satelliitteja tai satelliittien satelliitteja. Ne ovat maailmoja, joissa ylösnousemuskuolevaisten enemmistö otetaan vastaan.

30:4.17

Kaikkia kuolevaisten asuttamia koulutusmaailmoja kutsutaan toisinaan universumin ”mansioiksi”, ja juuri tällaisiin sfääreihin Jeesus viittasi sanoessaan: ”Isäni kodissa on monta asuinsijaa.” Tästä eteenpäin, tietyn mansiomaailmojenkaltaisten sfäärien ryhmän puitteissa, taivasmatkalaiset etenevät yksittäin sfääriltä toiselle ja yhdestä elämänvaiheesta toiseen, mutta aina he etenevät yhdeltä universumiopintojen tasolta toiselle luokkamuodostelmana.

30:4.18

4. Morontiaedistyjät. Mansiomaailmoista alkaen ja sieltä edelleen paikallisjärjestelmän, konstellaation ja universumin sfääreille saakka kuolevaiset luokitellaan morontiaedistyjiksi; he käyvät läpi kuolevaisen ylösnousemukseen kuuluvia siirtymäsfäärejä. Alemmista morontiamaailmoista korkeampiin kulkiessaan ylösnousevat kuolevaiset palvelevat lukemattomissa tehtävissä yhdessä opettajiensa kanssa ja edistyneempien ja vanhempien veljiensä seurassa.

30:4.19

Morontiaaliseen edistymiseen kuuluu jatkuva älyn, hengen ja persoonallisuuden hahmon kehittyminen. Eloonjääneet ovat yhä kolmiolemuksisia olentoja. Koko morontiakokemuksensa ajan he ovat paikallisuniver­sumin suojatteja. Superuniversumin järjestelmä ulottuu heihin, vasta kun henkenä elettävä vaihe alkaa.

30:4.20

Kuolevaiset saavat reaalisen henki-identiteetin hetkeä ennen kuin he lähtevät paikallisuniversumin päämajasta superuniversumin piensektorin vastaanottomaailmoihin. Siirtyminen viimeiseltä morontiatasolta ensimmäiselle eli alimmalle henkiasteelle on vain vähäinen muutos. Tällainen askel eteenpäin ei muuta mieltä, persoonallisuutta eikä luonnetta; muuttuminen kohdistuu vain hahmoon. Mutta henkihahmo on aivan yhtä reaalinen kuin morontiaruumiskin, ja se on aivan havaittavissa.

30:4.21

Ennen kuin ajallisuuden kuolevaiset lähtevät syntymäpaikkansa paikallisuniversumista superuniversumin vastaanottomaailmoihin, he saavat Luoja-Pojalta ja paikallisuniversumin Äiti-Hengeltä henkikonfirmaation. Tästä hetkestä lähtien ylösnousemuskuolevaisen asema on ikiajoiksi ratkaistu. Superuniversumin suojattien ei tiedetä koskaan joutuneen harhaan. Myös ylösnousevat serafit kohoavat enkelien arvoasteikossa, silloin kun he lähtevät paikallisuniversumeista.

30:4.22

5. Superuniversumien suojatit. Kaikista superuniversumien koulutusmaailmoihin saapuvista taivasmatkalai­sista tulee Päivien Muinaisten suojatteja. He ovat suoriutuneet paikallisuniversumissa vietettävästä moron­tiaelämästä ja ovat nyt tunnustettuja henkiä. Nuorina henkinä he aloittavat superuniversumin koulutus- ja sivistysjärjestelmän mukaisen ylenemisen, joka jatkuu piensektorin vastaanottosfääreiltä kymmenen suursektorin opintomaailmojen kautta edelleen superuniversumin päämajan korkeamman sivistyksen sfääreille.

30:4.23

Opiskelijahenkiä on kolmea luokkaa riippuen siitä, oleskelevatko he piensektorissa, suursektoreissa vai hengen edistymistä edustavissa superuniversumien päämajamaailmoissa. Aivan kuten morontiaedistyjät opiskelivat ja työskentelivät paikallisuniversumin maailmoissa, samoin ylösnousemushenget oppivat tietoa yhä uusista maailmoista, samalla kun he harjaantuvat antamaan toisille, mitä ovat itse kokemuksellisen viisauden lähteistä ammentaneet. Mutta koulunkäynti henkiolennon ominaisuudessa superuniversumissa elettävän elämänvaiheen aikana poikkeaa perin juurin kaikesta, mitä koskaan on juolahtanut ihmisen aineellisen mielen fantasiamaailmaan.

30:4.24

Ennen kuin nämä ylösnousemushenget lähtevät superuniversumista Havonaan, heille annetaan samanlai­nen perusteellinen oppikurssi superuniversumin hallinnosta, jollainen heille annettiin heidän morontiakoke­muksensa aikana paikallisuniversumin johtamisesta. Ennen Havonaan-saapumistaan henkikuolevaisten pääasiallisena opintojen kohteena, joskaan ei heidän ainoana tehtävänään, on paikallis- ja superuniversumien hallinnon oppiminen. Mikä on syynä tähän kaikkeen kokemiseen, ei ole tällä hetkellä täysin nähtävillä, mutta tämä koulutus on epäilemättä viisasta ja välttämätöntä, jos ajatellaan heidän mahdollista tulevaa päämääräänsä Lopullisuuden Saavuttajakunnan jäseninä.

30:4.25

Superuniversumin ohjelma ei ole kaikille ylösnouseville kuolevaisille sama. He saavat saman yleiskoulu­tuksen, mutta erityisryhmät ja -luokat käyvät läpi erityisoppikursseja ja suorittavat alakohtaisia harjoituskurs­seja.

30:4.26

6. Havonan pyhiinvaeltajat. Kun hengeksikehittyminen on päätöksessään, vaikkei vielä täysimääräistä olekaan, silloin eloonjäänyt kuolevainen valmistautuu pitkälle lennolle Havonaan, evolutionaaristen henkien turvasatamaan. Maan päällä olit lihaa ja verta oleva luotu olento; paikallisuniversumissa olit morontiaolento; superuniversumissa olit kehittyvä henki. Saavuttuasi Havonan vastaanottomaailmoihin alkaa hengellinen koulutuksesi toden teolla ja vakavissaan; lopulta tapahtuva ilmestymisesi Paratiisiin tulee toteutumaan täydellistyneenä henkenä.

30:4.27

Matka superuniversumin päämajasta Havonan vastaanottosfääreille suoritetaan aina yksin. Tästä lähtien ei luokissa tai ryhmissä tapahtuvaa opetusta enää anneta. Ajallisuuden ja avaruuden evolutionaaristen maailmojen tekninen ja hallinnollinen koulutus on kohdaltasi ohitse. Nyt alkaa henkilökohtainen koulutukse­si, yksilöllinen hengellinen opetuksesi. Alusta loppuun saakka, koko Havonan läpi, opetus on henkilökoh­taista ja luonteeltaan kolminaista: älyllistä, hengellistä ja kokemuksellista.

30:4.28

Havonassa tapahtuvan elämänvaiheesi ensimmäisenä tekona annat tunnustuksen kuljetussekonafillesi ja kiität häntä pitkästä ja turvallisesta matkasta. Sitten sinut esitellään olennoille, jotka opastavat sinua ensimmäisissä Havonassa suorittamissasi toimissa. Seuraavaksi menet rekisteröimään saapumisesi ja laatimaan kiitosta ja jumalointia uhkuvan viestisi lähetettäväksi paikallisuniversumisi Luoja-Pojalle, sille universumin Isälle, joka mahdollisti elämänurasi Jumalan poikana. Siihen päättyvät Havonaan-saapumiseen liittyvät muodollisuudet. Sen jälkeen sinulle myönnetään pitkä loma, jonka voit käyttää vapaaseen havaintojente­koon, ja tämä tarjoaa sinulle tilaisuuden etsiä käsiisi ystäviäsi, tovereitasi ja kumppaneitasi pitkän ylös­nousemuskokemuksen ajalta. Voit myös tutkia kaukoviestintäsanomia päästäksesi selville siitä, ketkä pyhiinvaeltajatovereistasi ovat Uversasta-lähtösi jälkeen lähteneet Havonaan.

30:4.29

Tieto saapumisestasi Havonan vastaanottomaailmoihin lähetetään asianmukaisesti paikallisuniversumisi päämajaan, ja se välitetään henkilökohtaisesti serafisuojelijallesi, olipa tuo serafi missä hyvänsä.

30:4.30

Ylösnousemuskuolevaiset ovat saaneet läpikotaisen koulutuksen avaruuden evolutionaaristen maailmojen asioista; nyt he aloittavat pitkän ja antoisan tutustumisensa täydellisyyden luotuihin sfääreihin. Minkälaisen valmennuksen jotakin tulevaa työtä varten tarjoaakaan tämä moniosainen, ainutlaatuinen ja merkillinen kokemus! Mutta Havonasta en voi teille kertoa; teidän pitää nähdä nämä maailmat niiden loistavuutta arvostaaksenne tai niiden suurenmoisuutta ymmärtääksenne.

30:4.31

7. Paratiisiin-saapujat. Saapuessasi Paratiisiin sen asukkaan oikeuksin aloitat asteittain etenevän kurssin jumalallisuudessa ja absoniittisuudessa. Se että asut Paratiisissa, merkitsee, että olet löytänyt Jumalan ja että sinut on määrä liittää Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Kaikista suuruniversumin olennoista vain Isään fuusioituneet otetaan Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Vain tällaiset yksilöt antavat finaliittien valan. Muita paratiisillista täydellisyyttä tai sen saavuttamista edustavia olentoja voidaan liittää tähän finaliittikuntaan tilapäisesti, mutta heille ei anneta ikuista osoitusta tämän ajallisuuden ja avaruuden evolutionaaristen ja täydellistyneiden veteraanien jatkuvasti kasvavan armeijan tuntemattomiin ja paljastumattomiin tehtäviin.

30:4.32

Paratiisiin-saapujille myönnetään vapaa-aikaa, jonka jälkeen he aloittavat kanssakäymisensä ensiasteisten supernafien seitsemän ryhmän kanssa. Kun he ovat päättäneet palvonnanohjaajien johtaman kurssin, heitä sanotaan Paratiisin loppututkinnon suorittaneiksi, ja sitten—finaliitteina—heitä osoitetaan tarkkailu- ja yhteistyöpalveluun kaukaisuuksiin ulottuvan luomistuloksen äärille asti. Toistaiseksi ei Kuolevaisfinaliittien Yhteisölle näytä olevan mitään varsinaista eikä vakinaista tehtävää, vaikkakin he palvelevat monessa eri ominaisuudessa maailmoissa, jotka ovat asettuneet valoon ja elämään.

30:4.33

Vaikkei Kuolevaisfinaliittien Yhteisöllä olisikaan mitään tulevaa tai paljastumatonta päämäärää, olisi näiden ylösnousemusolentojen nykyinenkin tehtävä silti kaikin puolin riittävä ja kunniakas. Heidän nykyinen määränpäänsä tekee universaalisen, kehittymiseen perustuvan ylösnousemussuunnitelman täysin oikeutetuksi. Mutta tulevat ulkoavaruuden sfäärien kehityksen aikakaudet tulevat epäilemättä antamaan lisää tietoa ja luomaan yhä täydellisempää jumalallista valaistusta Jumalien viisaudesta ja rakastavasta hyvyydestä heidän toteuttaessaan jumalallista suunnitelmaansa, joka tähtää ihmisen eloonjäämiseen ja kuolevaisen ylösnousemukseen.

30:4.34

Tämä kertomus—sen ohella, mitä teille on ilmoitettu ja mitä voitte omaksua omaa maailmaanne käsittelevän opetuksen yhteydessä—esittää ylösnousemuskuolevaisen elämänuran peruspiirteet. Kertomus vaihtelee melkoisesti eri superuniversumeissa, mutta tämä esitys antaa välähdyksenomaisen näkemyksen kuolevaisten edistymiseen tähtäävästä keskimääräissuunnitelmasta sellaisena kuin se toimii Nebadonin paikallisuniversumissa ja suuruniversumin seitsemännessä lohkossa, Orvontonin superuniversumissa.

30:4.35

[Esittänyt eräs Uversan Voimallisista Sanansaattajista.]


◄ 30:3
 
Luku 31 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.