◄ 45:2
Przekaz 45
45:4 ►

Administracja systemu lokalnego

3. Rząd systemu

45:3.1

Główny administrator sytemu lokalnego, Władca Systemu, zawsze ma do pomocy dwóch albo trzech Synów Lanonandeków, którzy działają jako jego asystenci—pierwszy i drugi. Teraz jednak system Satania jest kierowany przez personel, złożony z siedmiu Lanonandeków:

45:3.2

1. Władca Systemu—Lanaforge, numer 2.709 klasy pierwszej, sukcesor odstępcy Lucyfera.

45:3.3

2. Pierwszy asystent Władcy—Mansurotia, numer 17.841 z Lanonandeków klasy trzeciej. Wysłany do Satanii razem z Lanaforge.

45:3.4

3. Drugi asystent Władcy—Sadib, numer 271.402 z klasy trzeciej. Sadib również przybył do Satanii z Lanaforge.

45:3.5

4. Opiekun systemu—Holdant, numer 19 z korpusu klasy trzeciej, przetrzymujący i kontrolujący wszystkie internowane duchy, wyższe od klasy śmiertelnego bytu. Holdant tak samo przybył do Satanii z Lanaforge.

45:3.6

5. Rejestrator systemu—Vilton, sekretarz służby Lanonandeków w Satanii, numer 374 trzeciej klasy. Vilton był członkiem pierwotnej grupy Lanaforge.

45:3.7

6. Kierownik obdarzenia—Fortant, numer 319.847 z rezerw Lanonandeków drugiej klasy, tymczasowy szef wszystkich operacji wszechświatowych, przeniesionych do Jerusem od czasu obdarzenia Urantii przez Michała. Fortant przydzielony został do personelu Lanaforge tysiąc dziewięćset lat temu, według czasu Urantii.

45:3.8

7. Wysoki radca—Hanavard, numer 67 z Synów Lanonandeków klasy pierwszej, członek wysokiego korpusu radców i koordynatorów wszechświata. Działa on jako tymczasowy przewodniczący rady wykonawczej Satanii. Hanavard jest dwunastym członkiem tej klasy, służącym na takim stanowisku na Jerusem od czasu buntu Lucyfera.

45:3.9

Grupa kierownicza, złożona z siedmiu Lanonandeków, stanowi poszerzoną administrację nadzwyczajną, której istnienie jest konieczne ze względu na bunt Lucyfera. Na Jerusem istnieją tylko sądy niższej instancji, ponieważ system jest jednostką administracyjną a nie orzekającą, tym niemniej administracji Lanonandeka pomaga rada wykonawcza, najwyższe ciało doradcze Satanii. Rada ta składa się z dwunastu członków:

45:3.10

1. Hanavard, Lanonandek przewodniczący.

45:3.11

2. Lanaforge, Władca Systemu.

45:3.12

3. Mansurotia, pierwszy asystent Władcy.

45:3.13

4. Szef Melchizedeków w Satanii.

45:3.14

5. Zastępca dyrektora Nosicieli Życia w Satanii.

45:3.15

6. Szef finalistów w Satanii.

45:3.16

7. Pierwszy Adam w Satanii, szef Synów Materialnych.

45:3.17

8. Kierownik zastępów seraficznych Satanii.

45:3.18

9. Szef kontrolerów fizycznych Satanii.

45:3.19

10. Kierownik Nadzorców Mocy Morontialnej systemu.

45:3.20

11. Zastępca szefa istot pośrednich systemu.

45:3.21

12. Zastępca szefa korpusu wznoszących się śmiertelników.

45:3.22

Rada ta okresowo wybiera trzech członków, aby reprezentowali system lokalny w najwyższej radzie zarządu wszechświata, ale reprezentacja taka została zawieszona ze względu na bunt. Satania posiada teraz obserwatora w zarządzie wszechświata lokalnego, jednak od czasu obdarzenia, dokonanego przez Michała, system zaczął na nowo wybierać dziesięciu członków do ciała prawodawczego Edentii.


◄ 45:2
 
45:4 ►