◄ 44:2
Przekaz 44
44:4 ►

Niebiańscy twórcy

3. Niebiańscy budowniczowie

44:3.1

Są miasta, „których architektem i budowniczym jest sam Bóg”. W duchowych odpowiednikach mamy wszystko to, co znane jest wam śmiertelnikom oraz nieopisanie więcej. Mamy domy, zaspokojenie potrzeb duchowych i warunków morontialnych. Na każde materialne zaspokojenie potrzeb, które może zadowalać ludzi, przypada u nas tysiące rzeczywistości duchowych, służących wzbogaceniu i poszerzeniu naszej egzystencji. Niebiańscy budowniczowie działają w siedmiu grupach:

44:3.2

1. Projektanci i budowniczowie mieszkań—to są ci, którzy budują i przerabiają miejsca zamieszkania, przydzielone jednostkom i grupom roboczym. Te morontialne i duchowe osiedla są rzeczywiste. Dla waszego, wąskiego zakresu wzroku, byłyby niewidzialne, ale dla nas są one bardzo realne i piękne. W pewnym stopniu wszystkie istoty duchowe mogą uczestniczyć, razem z budowniczymi, w planowaniu i tworzeniu pewnych szczegółów swych morontialnych i duchowych miejsc pobytu. Domy wyposażone są i ozdobione zgodnie z potrzebami tych istot morontialnych i duchowych, które je zamieszkują. Istnieje znaczna różnorodność tych konstrukcji i są duże możliwości nadawania im indywidualnego charakteru.

44:3.3

2. Budowniczowie budowli roboczych—to są ci, którzy pracują przy projektowaniu i montażu miejsc pobytu dla stałych i rutynowych pracowników domen duchowych i morontialnych. Budowniczych tych można porównać do tych, którzy na Urantii konstruują fabryki i inne obiekty przemysłowe. Światy przejściowe posiadają odpowiednią organizację wzajemnej służby i wyspecjalizowany podział pracy. Nie wszyscy robimy wszystko; wśród istot morontialnych i rozwijających się duchów istnieje zróżnicowanie funkcjonalne a budowniczowie budowli roboczych nie tylko budują lepsze pracownie, ale przyczyniają się także do fachowego kształcenia pracownika.

44:3.4

3. Budowniczowie budowli rozrywkowych. Ogromne budowle służą do celów odpoczynku, do tego, co śmiertelnicy nazywają rekreacją i w pewnym sensie zabawą. Odpowiednie warunki pracy zapewnione są organizatorom powrotu, humorystom światów morontialnych, czyli tych sfer przejściowych, gdzie odbywa się nauczanie wznoszących się istot, które niedawno odeszły z planet ewolucyjnych. Nawet wyższe duchy zajmują się pewną formą humorystycznych reminiscencji podczas duchowej odnowy.

44:3.5

4. Budowniczowie obiektów czczenia—to doświadczeni twórcy świątyń duchowych i morontialnych. Wszystkie światy, gdzie wznoszą się śmiertelnicy, posiadają świątynie przeznaczone do czczenia i są to najznakomitsze dzieła domen morontialnych i sfer duchowych.

44:3.6

5. Budowniczowie budowli edukacyjnych—są to ci, którzy budują główne obiekty szkolenia morontialnego i zaawansowanego nauczania duchowego. Zawsze otwarta jest droga dla zdobywania większej ilości wiedzy, dla przyswajania dodatkowych informacji o czyjejś obecnej i przyszłej pracy, jak również powszechnej wiedzy i kultury, w celu kształtowania inteligencji wznoszących się śmiertelników i zrobienia z nich bardziej wartościowych obywateli światów morontialnych i duchowych.

44:3.7

6. Planiści morontialni—to są ci, którzy budują dla partnerskich stowarzyszeń wszystkich osobowości ze wszystkich domen, dla tych zrzeszeń, jakie kiedykolwiek mogą zaistnieć na każdej sferze. Planiści ci współpracują z Nadzorcami Mocy Morontialnej, aby usprawnić koordynację progresywnego życia morontialnego.

44:3.8

7. Budowniczowie budowli publicznych—to są ci twórcy, którzy planują i budują miejsca przeznaczone na zgromadzenia nie związane z czczeniem. Wielkie i wspaniałe są te miejsca wspólnych zgromadzeń.

44:3.9

Chociaż ani te struktury ani ich zdobnictwo nie byłyby zupełnie rzeczywiste dla zmysłowego pojmowania materialnych śmiertelników, dla nas są one bardzo rzeczywiste. Nie moglibyście dostrzec tych świątyń, gdybyście znaleźli się przed nimi w ciele; tym niemniej wszystkie te nadmaterialne budowle istnieją naprawdę, dostrzegamy je wyraźnie i w pełni z nich korzystamy.


◄ 44:2
 
44:4 ►