◄ 48:1
Luku 48
48:3 ►

Morontiaelämä

2. Morontian Voimanvalvojat

48:2.1

Nämä ainutlaatuiset olennot huolehtivat yksinomaisesti niiden toimintojen valvonnasta, jotka edustavat hengellisten ja fyysisten tai puoliaineellisten energioiden toiminnallista yhdistelmää. He omistautuvat pitämään huolta yksinomaan morontiaalisesta etenemisestä. Ei niin, että he paljonkaan hoivaisivat kuolevaisia siirtymäkokemuksen aikana, vaan pikemminkin niin, että he tekevät siirtymäympäristöstä asteittain etenevien morontialuotujen olemassaolon kannalta mahdollisen. He ovat niitä morontiavoiman kanavia, jotka pitävät yllä siirtymämaailmojen morontiavaiheet ja toimittavat niiden tarvitseman energian.

48:2.2

Morontiavoiman Valvojat ovat paikallisuniversumin Äiti-Hengen jälkeläisiä. Heidät on muovattu melko yhdenmukaisiksi, vaikka he olemuksensa puolesta toisistaan eri paikallisluomuksissa jonkin verran eroavatkin. Heidät luodaan erityistehtäväänsä, eivätkä he tarvitse mitään koulutusta, ennen kuin he ryhtyvät hoitamaan velvollisuuksiaan.

48:2.3

Ensimmäiset Morontiavoiman Valvojat luodaan samanaikaisesti kuin ensimmäinen kuolevaiseloonjäänyt saapuu paikallisuniversumissa jonkin ensimmäisen mansiomaailman rannoille. Heidät luodaan tuhannen valvojan ryhminä, jotka luokitellaan seuraavasti:

1. Virtapiiriensäätelijät. . . . 400
2. Järjestelmän koordinoijat . . 200
3. Planeettakohtaiset vartijat . 100
4. Yhdistetyt kontrolloijat. . . 100
5. Yhteydenvakauttajat . . . . . 100
6. Valikoivat lajittelijat. . . . 50
7. Rekisterinpitäjäkumppanit. . . 50
48:2.11

Voimanvalvojat palvelevat aina synnyinuniversumissaan. Heillä ei ole muuta ohjaajaa kuin Universumin Pojan ja Universumin Hengen yhteinen henkiaktiviteetti, mutta muutoin he ovat täysin itseään hallitseva ryhmä. Heillä on päämaja paikallisjärjestelmien jokaisessa ensimmäisessä mansiomaailmassa. Niissä he toimivat läheisessä yhteistyösuhteessa sekä fyysisiin valvojiin että serafeihin, mutta he toimivat omassa maailmassaan, silloin kun kyse on energian ilmenemisestä ja hengen tuomisesta sen päälle.

48:2.12

Toisinaan he toimivat myös evolutionaarisissa maailmoissa ilmenevien aineellisen tason ylittävien ilmiöiden yhteydessä väliaikaisen tehtäväänosoituksen saaneina palvelijoina. Mutta asutuilla planeetoilla he palvelevat perin harvoin; he eivät liioin toimi superuniversumin korkeamman koulutuksen maailmoissa, koska he suuntaavat ponnistuksensa pääasiassa paikallisuniversumissa tapahtuvan morontiaalisen etenemisen siirtymäjärjestelmän hyväksi.

48:2.13

1. Virtapiiriensäätelijät. Nämä ovat ainutlaatuisia olentoja, jotka sovittavat yhteen fyysistä ja hengellistä energiaa ja säätelevät sen virtaamista erillisiin morontiasfäärien kanaviin. Ja nämä virtapiirit ovat yksinomaan planeettakohtaisia, ne rajoittuvat vain yhteen ainoaan maailmaan. Morontiapiirit ovat siirtymämaailmoissa sekä fyysisistä että hengellisistä piireistä erillisiä sekä niitä täydentäviä, ja näitä säätelijöitä tarvitaan jo yksistään Satanian mansiomaailmajärjestelmän kaltaisen järjestelmän energiahuollon piirissä miljoonittain.

48:2.14

Virtapiiriensäätelijät panevat aineellisissa energioissa alulle ne muutokset, jotka tekevät niistä heidän kumppaniensa harjoittaman valvonnan ja säätelyn kohteita. Nämä olennot ovat morontiavoiman generaattoreita sekä myös piiriensäätelijöitä. Paljolti niin kuin dynamo näyttää kehittävän sähköä ilmakehästä, nämä elävät morontiadynamotkin näyttävät muuntavan kaikkialla olevia avaruuden energioita aineiksi, joista morontiavalvojat kutovat ylösnousemuskuolevaisten ruumiin ja elintoiminnot.

48:2.15

2. Järjestelmän koordinoijat. Koska kullakin morontiamaailmalla on erillinen morontiaenergian luokkansa, ihmisten on äärimmäisen vaikea hahmottaa mielessään näitä sfäärejä. Mutta kuolevaiset huomaavat toinen toistaan seuraavilla siirtymäsfääreillä, että kasvikunta ja kaikki muu morontiaaliseen olemassaoloon liittyvä esiintyy niistä jokaisella asteittain muuntuvana niin, että se vastaa ylösnousemuksellisen eloonjääneen yhä pitemmälle menevää henkistymistä. Ja koska kunkin maailman energiajärjestelmä on tällä tavoin yksilöllinen, nämä koordinoijat toimivat siten, että he saattavat sopusointuun ja yhdistävät nämä toisistaan eroavat voimajärjestelmät yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi jokaiseen erilliseen ryhmään kuuluvien sfäärien tarpeisiin.

48:2.16

Taivaaseen nousevat kuolevaiset siirtyvät vähitellen fyysisestä hengelliseen, sitä mukaa kun he etenevät yhdestä morontiamaailmasta toiseen; tämän vuoksi on välttämätöntä, että on olemassa morontiasfäärien nouseva asteikko ja morontiahahmojen kohoava skaala.

48:2.17

Mansiomaailman ylösnousemuksellisten siirtyessä sfääriltä toiselle kuljetusserafit toimittavat heidät järjestelmän koordinoijiin kuuluville vastaanottajille korkeammalla olevassa maailmassa. Täällä, niissä seitsemänkymmenen säteittäisen siipirakennuksen keskustassa olevissa ainutlaatuisissa temppeleissä, joissa Maasta peräisin olevien kuolevaisten ensimmäisen vastaanottomaailman kuolleistaheräämissalien kaltaiset siirtymäkamarit sijaitsevat, järjestelmän koordinoijat suorittavat taitavasti ne muutokset, jotka luodun olennon hahmon suhteen on välttämätöntä tehdä. Näiden varhaisten morontiahahmon muutosten toteuttaminen vaatii aikaa suunnilleen seitsemän päivää standardiajanlaskun mukaan.

48:2.18

3. Planeettakohtaiset vartijat. Alkaen mansiosfääreiltä ja päätyen universumin päämajaan jokainen morontiamaailma on—morontia-asioiden osalta—seitsemänkymmenen vartijan valvonnassa. He muodostavat paikallisen planeettaneuvoston, jolla on korkein päätäntävalta morontia-asioissa. Tämä neuvosto myöntää kaikkien näille sfääreille laskeutuvien ylösnousemusluotujen morontiahahmoihin tarvittavan materiaalin, ja se myös antaa valtuudet tehdä luodun hahmoon ne muutokset, jotka mahdollistavat taivasmatkalaisen etenemisen seuraavalle sfäärille. Sen jälkeen kun mansiomaailmat on käyty läpi, siirryt morontiaelämän yhdestä vaiheesta toiseen ilman, että tietoisuuden menettäminen on välttämätöntä. Tiedottomuus liittyy vain varhaisempiin muodonvaihdoksiin sekä myöhempiin siirtoihin universumista toiseen ja Havonasta Paratiisiin.

48:2.19

4. Yhdistetyt kontrolloijat. Morontiamaailman kunkin hallintoyksikön keskuksessa on aina yhden tällaisen varsin mekaanisen olennon asemapaikka. Yhdistetty kontrolloija on herkkä ja toiminnallinen fyysisten, hengellisten ja morontiaalisten energioiden suhteen; ja tämän olennon seurassa on aina kaksi järjestelmän koordinoijaa, neljä virtapiiriensäätelijää, yksi planeettakohtainen vartija, yksi yhteydenvakauttaja ja joko rekisterinpitäjäkumppani tai valikoiva lajittelija.

48:2.20

5. Yhteydenvakauttajat. Nämä ovat tietyn toimialueen fyysisiin ja henkisiin voimiin liittyvän morontiaenergian säätelijöitä. He mahdollistavat morontiaenergian muuttamisen morontiamateriaaliksi. Koko olemassa oleva morontiaalinen rakennelma on vakauttajien varassa. He hidastavat energian kiertoliikkeet siihen pisteeseen, että fyysistyminen voi tapahtua. Mutta en tiedä mitään oppisanoja, joilla näiden olentojen toimintaa voisi verrata johonkin tai joilla sitä voisi havainnollistaa. Toiminta ylittää täysin sen, mitä ihminen kykenee kuvittelemaan.

48:2.21

6. Valikoivat lajittelijat. Edetessäsi yhdestä morontiamaailman luokasta tai vaiheesta toiseen sinut pitää virittää uudelleen eli soinnuttaa ennakkoon, ja juuri valikoivien lajittelijoiden tehtävänä on pitää sinut eteenpäin kulkevassa synkroniassa morontiaelämän kanssa.

48:2.22

Vaikka elämän ja aineen morontiaaliset perusmuodot ovat identtisiä ensimmäisestä mansiomaailmasta viimeiselle universumin siirtymäsfäärille, niissä ilmenee toiminnallista edistystä, joka laajenee asteittain aineellisesta hengelliseen. Sopeutumisesi tähän pohjimmiltaan yhdenmukaiseen mutta jatkuvasti edistyvään ja henkistyvään luomakuntaan toteutuu tämän valikoivan uudelleenvirittämisen avulla. Tällaista persoonallisuuden mekanismin virittämistä voidaan täydellä syyllä verrata uuteen luomiseen siitäkin huolimatta, että morontiahahmosi säilyy samana.

48:2.23

Saat niin monta kertaa kuin haluat antautua näiden tutkinnonpitäjien testattavaksi, ja niin pian kuin osoitat päässeesi henkistymisessä riittävän pitkälle, he antavat sinulle mielellään korkeampaan statukseen oikeuttavan todistuksen. Nämä eteenpäin vievät muutokset johtavat muutoksiin reagoimisessa morontiaympäristöön, muutoksiin ravintovaatimuksissa ja lukuisissa muissa henkilökohtaisissa toimintatavoissa.

48:2.24

Valikoivat lajittelijat ovat suureksi avuksi myös, kun morontiapersoonallisuuksia ryhmitellään opiskelua, opetustyötä tai muita hankkeita silmällä pitäen. Heillä on luontainen kyky osoittaa, ketkä tulevat tilapäisissä yhteistyösuhteissa parhaiten toimeen keskenään.

48:2.25

7. Rekisterinpitäjäkumppanit. Morontiamaailmalla on omat kirjaajansa, jotka palvelevat yhdessä henkikirjaajien kanssa morontialuomuksista peräisin olevien merkintöjen ja muiden asiatietojen valvonnan ja säilyttämisen alalla. Morontia-arkistot ovat kaikkien persoonallisuusluokkien käytettävissä.

48:2.26

Kaikkiin morontiaalisiin siirtymämaailmoihin on pääsy niin aineellisilla olennoilla kuin henkiolennoillakin. Morontiaedistyjinä teillä säilyy täysi yhteys aineelliseen maailmaan ja aineellisiin persoonallisuuksiin, samalla kun erotatte yhä useampia henkiolentoja ja seurustelette tuttavallisesti heidän kanssaan. Ja siihen mennessä, kun olette lähdössä morontiajärjestelmän piiristä, olette nähneet jo kaikki henkien luokat muutamia korkeampiin tyyppeihin lukeutuvia lukuun ottamatta; näihin kuuluvat muiden muassa Yksinäiset Sanansaattajat.


◄ 48:1
 
48:3 ►