◄ 30:0
Luku 30
30:2 ►

Suuruniversumin persoonallisuudet

1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu

30:1.1

Elävät olennot luokitellaan Paratiisissa sen mukaan, mikä on heidän myötäsyntyinen ja saavutettu suhteensa Paratiisin Jumaluuksiin. Keskusuniversumin ja superuniversumien suurtapaamisten läsnäolijat ryhmitellään usein alkuperän perusteella kolmiyhteisalkuisiin tai Kolminaisuuden saavuttaneisiin; kahdesta polveutuviin ja yhdestä polveutuviin. Paratiisissa käytettyä elävien olentojen luokittelua on vaikea tulkita kuolevaisen mielelle, mutta meidät on valtuutettu esittämään seuraavaa:

30:1.2

I. KOLMIYHTEISALKUISET OLENNOT. Kaikkien kolmen Paratiisin-Jumaluuden joko yhdessä tai Kolminaisuuden ominaisuudessa luomat olennot sekä Kolminaistetut Yhteisöt, joka nimitys tarkoittaa kolminaistettujen olentojen kaikkia ryhmiä: paljastettuja ja paljastamattomia.

30:1.3

A. Korkeimmat Henget.

30:1.4

1. Seitsemän Valtiashenkeä.

30:1.5

2. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa.

30:1.6

3. Seitsemän Heijastavien Henkien luokkaa.

30:1.7

B. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat.

30:1.8

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet.

30:1.9

2. Päivien Ikuiset.

30:1.10

3. Päivien Muinaiset.

30:1.11

4. Päivien Täydelliset.

30:1.12

5. Päivien Äskettäiset.

30:1.13

6. Päivien Yhdistyneet.

30:1.14

7. Päivien Uskolliset.

30:1.15

8. Viisauden Täydellistäjät.

30:1.16

9. Jumalalliset Neuvonantajat.

30:1.17

10. Universaaliset Sensorit.

30:1.18

C. Kolminaisuudesta polveutuvat ja kolminaistetut olennot.

30:1.19

1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat.

30:1.20

2. Inspiroidut Kolminaisuushenget.

30:1.21

3. Havonan syntyperäisasukkaat.

30:1.22

4. Paratiisin kansalaiset.

30:1.23

5. Paljastamattomat kolminaisuusalkuiset olennot.

30:1.24

6. Paljastamattomat Jumaluuden kolminaistamat olennot.

30:1.25

7. Perillepääsyn kolminaistetut Pojat.

30:1.26

8. Valikoidut kolminaistetut Pojat.

30:1.27

9. Täydellisyyden kolminaistetut Pojat.

30:1.28

10. Luotujen kolminaistamat Pojat.

30:1.29

II. KAHDESTA POLVEUTUVAT OLENNOT. Keistä tahansa kahdesta Paratiisin Jumaluudesta polveutuvat olennot tai keiden tahansa kahden Paratiisin Jumaluuksista suoraan tai välillisesti polveutuvan olennon muulla tavoin luomat olennot.

30:1.30

A. Alaslaskeutuvat olentoluokat.

30:1.31

1. Luoja-Pojat.

30:1.32

2. Hallinnolliset Pojat.

30:1.33

3. Kirkkaat Aamutähdet.

30:1.34

4. Isä-Melkisedekit.

30:1.35

5. Melkisedekit.

30:1.36

6. Vorondadekit.

30:1.37

7. Lanonandekit.

30:1.38

8. Loistavat Iltatähdet.

30:1.39

9. Arkkienkelit.

30:1.40

10. Elämänkantajat.

30:1.41

11. Paljastamattomat Universumiavustajat.

30:1.42

12. Paljastamattomat Jumalan Pojat.

30:1.43

B. Stationaariset olentoluokat.

30:1.44

1. Abandonterit.

30:1.45

2. Susatia.

30:1.46

3. Univitatia.

30:1.47

4. Spironga.

30:1.48

5. Paljastamattomat kahdesta polveutuvat olennot.

30:1.49

C. Ylösnousevat olentoluokat.

30:1.50

1. Suuntaajaan fuusioituneet kuolevaiset.

30:1.51

2. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset.

30:1.52

3. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset.

30:1.53

4. Taivaaseen otetut keskiväliolennot.

30:1.54

5. Paljastamattomat ylösnousemusolennot.

30:1.55

III. YHDESTÄ POLVEUTUVAT OLENNOT. Kenestä tahansa Paratiisin Jumaluudesta polveutuvat olennot tai Paratiisin Jumaluuksista suoraan tai välillisesti polveutuvan olennon muulla tavoin luomat olennot.

30:1.56

A. Korkeimmat Henget.

30:1.57

1. Gravitaatiosanansaattajat.

30:1.58

2. Havonakehien Seitsemän Henkeä.

30:1.59

3. Havonakehien Kaksitoistakertaiset Apulaiset.

30:1.60

4. Heijastusavustajat.

30:1.61

5. Universumien Äiti-Henget.

30:1.62

6. Seitsenkertaiset Mielenauttajahenget.

30:1.63

7. Paljastamattomat Jumaluudesta polveutuvat olennot.

30:1.64

B. Ylösnousemukselliset olentoyhteisöt.

30:1.65

1. Personoidut Suuntaajat.

30:1.66

2. Ylösnousemukselliset Aineelliset Pojat.

30:1.67

3. Evolutionaariset serafit.

30:1.68

4. Evolutionaariset kerubit.

30:1.69

5. Paljastamattomat ylösnousemukselliset olennot.

30:1.70

C. Äärettömän Hengen Perhe.

30:1.71

1. Yksinäiset Sanansaattajat.

30:1.72

2. Universumien Piirienvalvojat.

30:1.73

3. Väestönlaskennan Johtajat.

30:1.74

4. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat.

30:1.75

5. Apulaistarkastajat.

30:1.76

6. Valtuutetut Vartiomiehet.

30:1.77

7. Kandidaattien Opastajat.

30:1.78

8. Havonan Servitaalit.

30:1.79

9. Universaaliset Sovittelijat.

30:1.80

10. Morontiakumppanit.

30:1.81

11. Supernafit.

30:1.82

12. Sekonafit.

30:1.83

13. Tertiafit.

30:1.84

14. Omniafit.

30:1.85

15. Serafit.

30:1.86

16. Kerubit ja sanobit.

30:1.87

17. Paljastamattomat Hengestä polveutuvat olennot.

30:1.88

18. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa.

30:1.89

19. Korkeimmat Voimakeskukset.

30:1.90

20. Fyysiset Päävalvojat.

30:1.91

21. Morontiavoiman Valvojat.

30:1.92

IV. OLEVAISTETUT TRANSSENDENTAALISET OLENNOT. Paratiisissa on valtava joukko transsendentaalisia olentoja, joiden alkuperä tavallisesti paljastetaan ajallisuuden ja avaruuden universumeille, vasta kun ne ovat asettuneet valoon ja elämään. Nämä transsendentaalit eivät ole luojia eivätkä luotuja, vaan he ovat jumalallisuuden, perimmäisyyden ja ikuisuuden olevaistettuja lapsia. Nämä ”olevaistuneet” eivät ole finiittisiä eivätkä infiniittisiä—he ovat absoniittisia; ja absoniittisuus ei ole infiniittisyyttä eikä absoluuttisuut­ta.

30:1.93

Nämä, joita ei luoda ja jotka eivät luo, ovat iäti uskollisia Paratiisin-Kolminaisuudelle ja kuuliaisia Perimmäiselle. Heitä on olemassa persoonallisuustoiminnan neljällä perimmäisellä tasolla, ja he toimivat seitsemällä absoniittisuuden tasolla kahtenatoista suurjakautumana, joihin kuhunkin kuuluu tuhat seitsemäs­tä luokasta koostuvaa suurtyöryhmää. Näihin olevaistettuihin olentoihin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

30:1.94

1. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit.

30:1.95

2. Transsendentaaliset Kirjurit.

30:1.96

3. Muut transsendentaalit.

30:1.97

4. Ensiasteiset Olevaistetut Vahvuuden Pääorganisoijat.

30:1.98

5. Liitännäiset Transsendentaaliset Vahvuuden Pääorganisoijat.

30:1.99

Superpersoonan ominaisuudessa Jumala olevaistaa; persoonana Jumala luo; esipersoonana Jumala fragmentoi; ja tällainen hänestä itsestään oleva Suuntaajafragmentti kehittää henki-sielun aineellisen ja kuolevaisen mielen päälle, sen persoonallisuuden vapaatahtoisen päätösvallan mukaisesti, jonka Jumala on vanhemman ominaisuudessa ja Isän asemassa tällaiselle kuolevaiselle luodulle lahjoittanut.

30:1.100

V. JUMALUUDEN FRAGMENTOIDUT ENTITEETIT. Tätä Universaalisesta Isästä alkunsa saavaa elollisen olemassaolon luokkaa edustavat parhaiten Ajatuksensuuntaajat, vaikkeivät nämä entiteetit millään muotoa olekaan ainoita Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen esipersoonallisen todellisuussubjektin fragmen­toitumia. Muiden kuin Suuntaaja-osasten toiminnat ovat moninaisia ja vähän tunnettuja. Fuusioituminen Suuntaajaan tai johonkin muuhun tällaiseen osaseen tekee luodusta Isään fuusioituneen olennon.

30:1.101

Kolmannen Lähteen ja Keskuksen esimielellisen hengen fragmentoitumat, vaikkeivät ne oikeastaan ole Isän fragmentteihin verrattavissa, tulisi kuitenkin panna merkille tässä yhteydessä. Nämä entiteetit eroavat varsin suuresti Suuntaajista: Ne eivät sellaisinaan asu Spiritingtonissa, eivätkä ne sellaisinaan kulje mieligravi­taation yhteyspiireissä; eivät ne liioin asu kuolevaisissa luoduissa näiden lihallishahmoisen elämän aikana. Ne eivät ole esipersoonallisia samassa merkityksessä kuin Suuntaajat, mutta tällaisia esimielellisen hengen osasia lahjoitetaan tietyille eloonjääville kuolevaisille, ja fuusioituminen niiden kanssa tekee heistä Henkeen fuusioituneita kuolevaisia erotuksena Suuntaajaan fuusioituneista kuolevaisista.

30:1.102

Vielä edellistäkin vaikeampi kuvailtava on yksilöllisyyden saavuttanut Luoja-Pojan henki, johon liittyminen tekee luodusta Poikaan fuusioituneen kuolevaisen. Vielä muitakin Jumaluuden osasia on olemassa.

30:1.103

VI. SUPERPERSOONALLISET OLENNOT. On olemassa valtava joukko ei-persoonallisia jumalallista alkuperää olevia olentoja, jotka palvelevat moninaisissa universumien universumin tehtävissä. Jotkut näistä olennoista asuvat Pojan paratiisimaailmoissa; toisia taas, niin kuin Iankaikkisen Pojan superpersoonallisia edustajia, tavataan muualla. Näissä kertomuksissa he jäävät enimmältään maininnatta, ja olisikin melko lailla turhaa yrittää kuvata heitä luoduille.

30:1.104

 VII. LUOKITTELEMATTOMAT JA ESITTELEMÄTTÄ JÄÄVÄT OLENTOLUOKAT. Kulumassa olevana universumiaikakautena ei olisi mahdollista sijoittaa kaikkia olentoja, persoonallisia tai muita, nykyistä universumiaikakautta koskeviin jaotteluihin; eikä kaikkia kyseisiä luokkiakaan ole paljastettu näissä kertomuksissa; niinpä näistä luetteloista onkin jätetty pois lukuisia olentoluokkia. Ajatelkaapa seuraavia:

30:1.105

Universumipäämäärän Kruunaaja.

30:1.106

Perimmäisyyden Kvalifioidut Sijaishallitsijat.

30:1.107

Korkeimman Kvalifioimattomat Valvojat.

30:1.108

Päivien Muinaisten Paljastamattomat Luovat Edustajat.

30:1.109

Paratiisin Majeston.

30:1.110

Majestonin Nimeämättömät Heijastusyhteyshenkilöt.

30:1.111

Paikallisuniversumien Midsoniittiset Olentoluokat.

30:1.112

Näiden olentoluokkien yhdessäluetteloimiseen ei tarvitse liittyä mitään erityismerkitystä, paitsi sikäli ettei niistä yksikään esiinny tässä kirjassa paljastetussa Paratiisin käyttämässä luokituksessa. Edellä mainitut ovat harvat luokittelemattomat; teidän on vielä saatava tietää lukuisista paljastamattomista.

30:1.113

On olemassa henkiä: henkientiteettejä, henkiläsnäoloja, persoonallisia henkiä, esipersoonallisia henkiä, superpersoonallisia henkiä, henkieksistenssejä, henkipersoonallisuuksia, muttei kuolevaisen kieli eikä kuolevaisen äly ole niiden tasalla. Voimme kuitenkin todeta, ettei ole olemassa ”pelkkää mieltä” olevia persoonallisuuksia; yhdelläkään entiteetillä ei ole persoonallisuutta, ellei sitä ole antanut Jumala, joka on henki. Mikään mielientiteetti ei ole persoonallisuus, ellei se liity joko hengelliseen tai fyysiseen energiaan. Mutta samassa merkityksessä kuin on olemassa henkipersoonallisuuksia, joilla on mieli, on olemassa mielipersoonallisuuksia, joilla on henki. Majeston ja hänen työtoverinsa ovat varsin hyviä havainnollistuksia mielen hallitsemista olennoista, mutta on olemassa parempiakin esimerkkejä tästä teille tuntemattomasta persoonallisuustyypistä. Tällaisia mielipersoonallisuuksia on olemassa jopa kokonaisin paljastamatta jäävin yhteisöin, mutta ne liittyvät aina henkeen. On tiettyjä muita, nyt paljastamattomia luotuja, joita voitaisiin kutsua mielellisen ja fyysisen energian persoonallisuuksiksi. Tähän tyyppiin kuuluva olento ei reagoi henkigravi­taatioon, mutta on siitä huolimatta kiistämätön persoonallisuus—hän kuuluu Isän yhteyspiiriin.

30:1.114

Käsillä olevat kirjoitukset eivät kerro—eivätkä voi kertoa—edes alustavasti koko tarinaa elävistä luoduista, luojista, olevaistuneista ja vielä muulla tavoin olemassa olevista olennoista, jotka elävät, palvovat ja palvelevat elämää kuhisevissa, ajallisissa universumeissa ja ikuisessa keskusuniversumissa. Te kuolevaiset olette persoonia; niinpä voimme kuvailla teille personoituja olentoja, mutta miten teille koskaan voitaisiin selittää absonitisoitua olentoa?


◄ 30:0
 
30:2 ►