◄ 28:3
Luku 28
28:5 ►

Superuniversumien hoivaavat henget

4. Ensimmäisen asteen Sekonafit

28:4.1

Päivien Muinaisten palvelukseen osoitetut ensi asteen sekonafit ovat edellä mainittuja kolmiyhteisiä hallitsijoita palvelevia eläviä kuvastimia. Ajatelkaapa, mitä superuniversumin järjestelyjen kannalta merkitseekään se, että voi kääntyä ikään kuin elävän kuvastimen puoleen ja nähdä siinä ja kuulla sen kautta tuhannen tai sadantuhannen valovuoden päässä olevan toisen olennon selvät vastaukset ja reaktiot ja suoriutua tästä kaikesta silmänräpäyksessä ja erehtymättä. Muistiinmerkinnät ovat universumien johtamisen kannalta välttämättömiä, kaukotiedotuslähetykset ovat monikäyttöisiä, Yksinäisten ja muiden sanansaattajien työ on varsin hyödyllistä, mutta Päivien Muinaiset voivat asemapaikastaan asuttujen maailmojen ja Paratiisin puolitiessä, ihmisen ja Jumalan välissä, katsoa silmänräpäyksessä kumpaankin suuntaan, kuulla kummaltakin suunnalta ja tietää kumpaankin suuntaan.

28:4.2

Tätä kykyä—kaiken mahdollisen kuulemiseen ja näkemiseen, jos niin voisi sanoa—voivat superuniversumeissa käyttää täysimittaisesti hyväkseen vain Päivien Muinaiset, ja hekin vain kukin omassa päämajamaailmassaan. Mutta sielläkin törmätään rajoituksiin: Uversasta käsin tällainen yhteydenpito rajoittuu Orvontonin maailmoihin ja universumeihin, ja vaikkei tämä sama heijastamismenetelmä toimikaan superuniversumien välillä, silti se pitää kunkin niistä läheisessä kosketuksessa keskusuniversumiin ja Paratiisiin. Seitsemän superhallitusta, vaikka ne ovatkin toisistaan erotettuja, heijastavat näin ollen täydellisesti niiden yläpuolella olevaa valtiutta ja suhtautuvat täysin myötätuntoisesti alapuolellaan olevien tarpeisiin ja ovat niistä täysin perillä.

28:4.3

Siitä riippuen, minkäluontoisia ensiasteiset sekonafit syntyjään ovat, heidän huomataan omaavan taipumusta seitsemäntyyppiseen palveluun. Ja tähän sopii hyvin se, että tämän yhteisön ensimmäisen sarjan olennot omaavat luonnostaan kyvyn tulkita Hengen mieltä Päivien Muinaisille:

28:4.4

1. Myötätoimijan Ääni. Kussakin superuniversumissa ilmenee ensimmäisessä ensiasteisessa sekonafissa ja joka seitsemännessä myöhemmin luodussa tämän yhteisön jäsenessä korkeatasoista soveltuvuutta Äärettömän Hengen mielen ymmärtämiseen ja sen tulkitsemiseen Päivien Muinaisille ja heidän superhallituksissa palveleville työtovereilleen. Superuniversumien päämajojen kannalta tämä on erittäin suuriarvoista, sillä toisin kuin paikallisluomuksissa jumalallisine hoivaajineen, superhallituksen keskuksessa ei ole mitään Äärettömän Hengen erityispersonoitumaa. Niinpä nämä sekonafiäänet ovat varsin lähellä sellaista, että he olisivat Kolmannen Lähteen ja Keskuksen edustajia tällaisella pääkaupunkisfäärillä. Tosin siellä ovat seitsemän Heijastavaa Henkeä, mutta nämä sekonafijoukkojen äidit eivät heijasta yhtä täsmällisesti ja automaattisesti Myötätoimijaa kuin Seitsemää Valtiashenkeä.

28:4.5

2. Seitsemän Valtiashengen Ääni. Toinen ensi asteen sekonafi ja joka seitsemäs sen jälkeen luotu osoittavat taipumusta kuvastella Seitsemän Valtiashengen kollektiivista olemusta ja reaktioita. Vaikka kutakin Valtiashenkeä superuniversumin pääkaupungissa jo edustaakin joku sinne määrätyistä seitsemästä Heijastavasta Hengestä, on tällainen edustus yksilöllistä eikä kollektiivista. Kollektiivina he ovat läsnä vain heijastettuina. Sen vuoksi Valtiashenget ottavat mielihyvin vastaan näiden hyvinkin persoonallisten enkelien palvelukset, enkelien, jotka kuuluvat ensiasteisten sekonafien toiseen sarjaan ja ovat varsin päteviä edustamaan heitä Päivien Muinaisten edessä.

28:4.6

3. Luoja-Poikien Ääni. Äärettömällä Hengellä on täytynyt olla jotakin tekemistä Mikaelien yhteisöön kuuluvien Paratiisin-Poikien luomisen tai koulutuksen kanssa, sillä kolmannella ensimmäisen asteen sekonafilla, ja sen jälkeen tässä sarjassa joka seitsemännellä on ainutlaatuinen kyky heijastaa näiden Luoja-Poikien mieltä. Siinä tapauksessa, että Päivien Muinaiset haluaisivat tietää—todella tietää—Nebadonin Mikaelin mielipiteen jostakin pohdittavana olevasta asiasta, heidän ei tarvitse kutsua häntä avaruuden viestilinjoilla, vaan heidän tarvitsee vain kutsua luokseen Nebadonin Äänten Päällikkö, joka pyynnöstä esittelee rekisterissä olevan Mikaelin sekonafin, ja samalla hetkellä ja siinä paikassa Päivien Muinaiset kuulevat Nebadonin Mestari-Pojan äänen.

28:4.7

Mikään muu Poikien luokka ei ole tällä tavoin ”heijastettavissa”, eikä mikään muu enkeliyhteisö pysty näin toimimaan. Emme täysin ymmärrä, miten tämä saadaan aikaan, ja epäilemme suuresti, ymmärtävätkö Luoja-Pojat sitä täysin itsekään. Mutta varmuudella tiedämme vain, että se toimii. Ja sen me myös tiedämme, että se toimii ehdottoman hyväksyttävällä tavalla, sillä Uversan koko historiassa sekonafiäänet eivät ole koskaan suorituksissaan erehtyneet.

28:4.8

Nyt alatte aavistuksenomaisesti ymmärtää jotakin tavasta, jolla jumalallisuus sulkee sisäänsä ajallisen avaruuden ja hallitsee avaruuden ajallisuutta. Luotte nyt ensimmäisiä ohikiitäviä silmäyksiä ikuisuuden syklin tekniikkaan, joka tällä hetkellä on eriytynyttä, jotta se auttaisi ajallisuuden lapsia suoriutumaan tehtävistään avaruuden vaikeat esteet voittaen. Ja nämä ilmiöt kuuluvat lisänä Heijastavien Henkien vakiintuneeseen universumitekniikkaan.

28:4.9

Vaikka näyttää siltä ikään kuin Päivien Muinaiset olisivat vailla yläpuolellaan olevien Valtiashenkien ja alapuolellaan olevien Luoja-Poikien henkilökohtaista läsnäoloa, heidän määräysvallassaan on kuitenkin eläviä olentoja, jotka on viritetty heijastavaa täydellisyyttä ja äärimmäistä täsmällisyyttä edustaviin kosmisiin mekanismeihin. Ja näin he pääsevät osallisiksi kaikkien niiden ylevien olentojen heijasteisesta läsnäolosta, joiden henkilökohtaisesta paikallaolosta he eivät pääse nauttimaan. Näillä ja muilla—teille tuntemattomilla—tavoilla Jumala on potentiaalisesti läsnä superuniversumien päämajoissa.

28:4.10

Päivien Muinaiset pääsevät täydellisesti perille Isän tahdosta rinnastamalla ylhäältä tulevan Hengen äänivälähdyksen ja alhaalta tulevat Mikaelien äänivälähdykset. Tällä tavoin he pystyvät erehtymättömän varmasti saamaan selville, mikä on Isän tahto paikallisuniversumien hallintoasioiden osalta. Mutta päätelläkseen, mikä on Jumalten joukossa yhden tahto, sen tiedon pohjalta, jonka he ovat saaneet kahdelta muulta, kolmen Päivien Muinaisen pitää toimia yhdessä, sillä kaksi ei kykenisi saamaan vastausta selville. Ja tästä syystä, vaikkei muita syitä olisikaan, superuniversumeja johtaa aina kolme Päivien Muinaista, ei yksi eikä edes kaksi.

28:4.11

4. Enkelijoukkojen Ääni. Neljäs ensi asteen sekonafi ja hänen jälkeensä joka seitsemäs osoittautuvat enkeleiksi, jotka ovat erityisen herkkiä kaikkien enkeliluokkien näkemyksille—ylhäällä olevat supernafit ja alhaalla olevat serafit mukaan luettuina. Näin minkä tahansa komentavan tai valvovan enkelin mielipide on yhdessä hetkessä saatavilla Päivien Muinaisten minkä tahansa neuvoston pohdittavaksi. Teidän maailmassanne ei koskaan kulu päivääkään, etteikö Urantian serafipäällikön tietoisuuteen tulisi tapausta heijasteisesta näkemyksensiirrosta eli siitä, että Uversasta on jotakin tarkoitusta varten turvauduttu häneen; mutta ellei hän ole siitä Yksinäisen Sanansaattajan kautta saanut ennakolta tietoa, hän jää täysin tietämättömäksi siitä, mitä kaivataan ja miten se saadaan. Nämä ajallisuuden hoivaavat henget toimittavat lakkaamatta tämänkaltaista tiedostamatonta—ja siksi varmasti puolueetonta—todistusaineistoa siitä loputtomasta asiamäärästä, joka vaatii osakseen Päivien Muinaisten ja heidän työtovereidensa huomiota ja edellyttää heidän neuvojaan.

28:4.12

5. Kaukoviestintälähetysten Vastaanottajat. On olemassa sellainen kaukoviestintäsanomien erityislaji, että vain nämä ensiasteiset sekonafit ottavat niitä vastaan. Vaikkeivät he ole Uversan vakinaisia kaukoviestittäjiä, he ja heijastavien äänien enkelit työskentelevät yhdessä synkronoidakseen Päivien Muinaisten heijastusvision maailmankaikkeuden vakiintuneiden viestityspiirien kautta saapuvien tiettyjen ajankohtaisten viestien kanssa. Kaukoviestintälähetysten vastaanottajat ovat viidettä sarjaa eli viidenneksi luotu ensiasteen sekonafi ja tämän jälkeen luoduista aina joka seitsemäs.

28:4.13

6. Kuljetuspersoonallisuudet. Nämä ovat niitä sekonafeja, jotka kuljettavat ajallisuuden pyhiinvaeltajat superuniversumien päämajamaailmoista Havonan ulkokehälle. He muodostavat superuniversumien kuljetusjoukot, jotka operoivat sisäänpäin, Paratiisiin, ja ulospäin, omien sektoreidensa maailmoihin. Tähän joukkokuntaan kuuluu kuudes ensiasteinen sekonafi, ja sen jälkeen luoduista joka seitsemäs.

28:4.14

7. Varajoukko. Hyvin suurta sekonafien ryhmää eli ensimmäisen asteen seitsemättä sarjaa, pidetään reservissä määrittelemättömiä tehtäviä ja maailmojen hätätilatehtäviä varten. Koskeivät he ole kovinkaan erikoistuneita, he voivat kokolailla hyvin toimia erilaisten kumppaniensa sijaisina missä ominaisuudessa tahansa. Mutta tämänlaatuisiin erityistoimiin ryhdytään vain hätätapauksissa. Heidän tavanomaisiin tehtäviinsä kuuluu niiden yleisluontoisten superuniversumivelvollisuuksien suorittaminen, jotka eivät kuulu erityistehtäviin asetettujen enkeleiden toimialaan.


◄ 28:3
 
28:5 ►