◄ 28:4
Luku 28
28:6 ►

Superuniversumien hoivaavat henget

5. Toisen asteen Sekonafit

28:5.1

Toisasteisten sekonafien yhteisöön kuuluvat eivät ole yhtään sen vähemmän heijastavia kuin heidän ensiasteiset toverinsa. Se, että heidät on luokiteltu ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen asteeseen, ei sekonafien tapauksessa merkitse aseman tai toiminnan eriarvoisuutta, vaan se ilmoittaa vain menettelyjärjestyksen. Toiminnoissaan kaikki kolme ryhmää tuovat esille yhtäläisiä ominaisuuksia.

28:5.2

Toisen asteen sekonafien seitsemän heijastavaa tyyppiä osoitetaan Päivien Muinaisten suhteen rinnakkaisten Kolminaisuudesta polveutuvien työtovereiden palvelukseen seuraavalla tavalla:

28:5.3

Viisauden Täydellistäjien palvelukseen: Viisauden Äänet, Filosofian Sielut ja Sielujen Liitot.

28:5.4

Jumalallisten Neuvonantajien palvelukseen: Neuvon Sydämet, Olemassaolon Ilot ja Palvelun Tyydytykset.

28:5.5

Universaalisten Sensoreiden palvelukseen: Henkientunnistajat.

28:5.6

Ensiasteisen yhteisön tavoin tämäkin ryhmä luodaan sarjoittain; toisin sanoen ensiksi syntyi Viisauden Ääni, ja seitsemäs sen jälkeen syntynyt oli taas samanlainen, ja sama pätee näiden heijastavien enkeleiden kuuteen muuhunkin tyyppiin.

28:5.7

1. Viisauden Ääni. Jotkut puheena olevista sekonafeista ovat pysyvässä yhteydessä Paratiisin eläviin kirjastoihin, ensi asteen supernafeihin kuuluviin tiedonvarjelijoihin. Erikoistuneessa heijastuspalvelussaan Viisauden Äänet ovat eläviä, ajan tasalla olevia, täydellisiä ja kaikin puolin luotettavia universumien universumin koordinoidun viisauden keskittymiä ja kohdentumia. Superuniversumien pääyhteyspiireillä välittyvän lähes loputtoman tietomäärän suhteen nämä verrattomat olennot ovat sillä tavoin eritteleviä ja valikoivia, siinä mielessä herkkiä, että he pystyvät erottelemaan ja vastaanottamaan olennaisimman viisauden ja toimittamaan erehtymättömästi nämä hengentoiminnan helmet ylemmilleen, Viisauden Täydellistäjille. Ja he toimivat niin, että Viisauden Täydellistäjät eivät vain kuule tämän viisauden aktuaalisia ja alkuperäisiä ilmentymiä, vaan he myös heijasteisesti näkevät juuri ne ylhäistä tai alempaa alkuperää olevat olennot, joiden lausumia ne ovat.

28:5.8

Kirjoitettu on: ”Jos joltakulta puuttuu viisautta, niin hän sitä pyytäköön.” Milloin Uversassa on tarpeen tehdä viisaita päätöksiä superuniversumihallituksen monimutkaisissa tehtävissä esiintyvissä hämmentävissä tilanteissa, kun saatavilla pitäisi olla sekä täydellisyyttä edustavaa että käytäntöön soveltuvaa viisautta, Viisauden Täydellistäjät kutsuvat koolle kokonaisen patteriston Viisauden Ääniä, ja omalle yhteisölleen tyypillistä täydellistä taitavuutta osoittaen he virittävät ja suuntaavat mainittuja, universumien universumiin sisältyvän, mieleen kytkeytyvän ja kiertävän viisauden eläviä vastaanottimia niin, että näistä sekonafiäänistä tuossa tuokiossa kumpuaa jumalallisuutta olevan viisauden virta yläpuolella olevasta universumista ja käytännöllisyyttä edustavan viisauden tulva alapuolella olevien universumien korkeammista mielistä.

28:5.9

Mikäli näiden viisauden kahden version sopusointuunsaattamisessa ilmenee epäselvyyttä, vedotaan välittömästi Jumalallisiin Neuvonantajiin, jotka yhdessä hetkessä tekevät päätöksen toimintatapojen oikeasta yhdistämisestä. Kun on vähänkin epäilystä sellaisista maailmoista tulevan aineiston autenttisuuden suhteen, joissa kapina on ollut vallalla, vedotaan Sensoreihin, jotka Henkientunnistajineen kykenevät yhdessä tuokiossa määrittelemään, ”minkälaatuinen henki” elähdytti neuvojaa. Näin aikakautinen viisaus ja tämän hetken tieto ovat avoimen kirjan tavoin aina Päivien Muinaisten edessä heidän hyväntahtoisen katseensa alla.

28:5.10

Voit vain aavistuksenomaisesti tajuta, mitä tämä kaikki merkitsee superuniversumihallitusten johtamisesta vastuussa oleville. Näiden toimintojen suunnattomuutta ja kaikenkattavuutta ei finiittisen olennon käsityskyky juurikaan tavoita. Seistessäsi, kuten minä olen monet kerrat seissyt, Uversan viisaudentemppelin erityisissä vastaanottokamareissa ja nähdessäsi, miten tämä kaikki aktuaalisesti toimii, liikutut jumalointiin saakka siitä, miten täydellistä ja toimintavarmaa monimutkainen universumien planeettainvälinen viestintä on. Osoitat kunnioitusta niiden Jumalten jumalalliselle viisaudelle ja hyvyydelle, jotka laativat suunnitelmia ja toteuttavat ne näin suurenmoisin menetelmin. Ja tämä kaikki tapahtuu tosiasiassa täsmälleen niin kuin olen sen kuvaillut.

28:5.11

2. Filosofian Sielu. Myös näitä suurenmoisia opettajia kiinnitetään Viisauden Täydellistäjien palvelukseen, ja aina milloin heitä ei suunnata toisaalle, he ovat pysyvästi Paratiisin Filosofian Mestareihin kohdentuneita ja näiden suhteen synkroniassa. Kuvittele astuvasi ikään kuin suunnattoman suuren elävän peilin eteen, mutta sen sijaan, että katselisit omaa finiittisen ja aineellisen minuutesi kuvajaista, näkisitkin edessäsi jumalallisen viisauden ja Paratiisin filosofian heijastuman. Ja mikäli halutaan ”ruumiillistaa” tämä täydellinen filosofia, laimentaa sitä, jotta se soveltuu vähäisempien maailmojen vaatimattomien ihmisten käyttöön ja heidän omaksuttavakseen, näiden elävien kuvastimien tarvitsee vain kääntää katseensa alaspäin heijastaakseen jonkin toisen maailman tai universumin normeja ja tarpeita.

28:5.12

Juuri tällaisin menetelmin Viisauden Täydellistäjät muokkaavat päätökset ja suositukset tarkasteltavina olevien ihmisten ja maailmojen todellisia tarpeita ja kulloistakin statusta vastaaviksi. Ja he toimivat aina yksissä neuvoin Jumalallisten Neuvonantajien ja Universaalisten Sensoreiden kanssa. Mutta näiden toimintojen ylevä täysipainoisuus ylittää jopa minunkin käsityskykyni.

28:5.13

3. Sielujen Liitto. Nämä eettisiin suhteisiin kuuluvien ihanteiden ja näiden suhteiden kulloisenkin tilan heijastajat tekevät Viisauden Täydellistäjien palvelukseen kiinnitetystä kolmiyhteisestä henkilöstöstä täysimääräisen. Universumien kaikista niistä ongelmista, joiden ratkaisu edellyttää kokemuksen ja soveltuvuuden tuoman viisauden käyttämistä, eivät mitkään ole älyllisten olentojen välisistä suhteista ja keskinäisistä yhdistymistä juontuvia tärkeämpiä. Olipa kysymys ihmisten välisistä yhteenliittymistä kaupan ja liike-elämän, ystävyyden ja avioliiton puitteissa tai enkeliarmeijoiden välisistä yhteyksistä, niissä ilmenee jatkuvasti pientä kitkaa, vähäisiä väärinkäsityksiä, jotka ovat liian mitättömiä herättämään edes sovittelijoiden huomiota, mutta tarpeeksi ärsyttäviä ja häiritseviä haitatakseen universumin sujuvaa toimintaa siinä tapauksessa, että niiden sallitaan kertautua ja jatkua. Niinpä Viisauden Täydellistäjät antavatkin oman yhteisönsä viisaan kokemuksen koko superuniversumin käyttöön ”sovitteluöljyksi”. Kaikessa tässä työssä näitä superuniversumien viisaita miehiä avustavat taitavasti heidän heijastavat työtoverinsa, Sielujen Liitot, jotka tuovat saataville ajankohtaista tietoa universumin tilasta ja samanaikaisesti heijastavat paratiisillista ihannetta siitä, miten nämä hämmentävät ongelmat parhaiten selvitettäisiin. Ellei näitä sekonafeja erityisesti suunnata muuanne, he pysyvät heijastusyhteydessä Paratiisissa oleviin etiikantulkitsijoihin.

28:5.14

Kysymys on enkeleistä, jotka vaalivat ja edistävät kaikkea Orvontonin puitteissa harjoitettavaa ryhmätyötä. Yksi tärkeimmistä kuolevaisena kokemanne elämänvaiheen aikana opittavista läksyistä on ryhmätyö. Täydellisyyden sfäärejä kansoittavat ne, jotka ovat oppineet tämän taidon työskennellä yhdessä muiden olentojen kanssa. Harvalukuiset ovat ne velvollisuudet, jotka maailmankaikkeudessa osoitetaan yksinäisen palvelijan suoritettaviksi. Mitä ylemmäs nouset, sitä yksinäisemmäksi tunnet itsesi, aina kun olet väliaikaisesti ilman kumppaniesi seuraa.

28:5.15

4. Neuvon Sydän. Tämä on ensimmäinen ryhmä tässä käsitellyistä Jumalallisten Neuvonantajien valvontaan asetettavista heijastavista suojelushengistä. Tähän tyyppiin kuuluvilla sekonafeilla on hallussaan avaruuden tosiasiat, sillä he valitsevat tällaisen tietoaineiston ajallisuuden yhteyspiireiltä. He heijastavat erityisesti tiedonkoordinoijasupernafeja, mutta he heijastavat valikoiden myös kaikkien olentojen neuvoja, olivatpa nämä korkeassa tai vähäisessä asemassa. Aina kun Jumalallisten Neuvonantajien puoleen käännytään tärkeitten neuvojen tai päätösten saamiseksi, nämä pyytävät heti luokseen ryhmän Neuvon Sydämiä, ja tuossa tuokiossa annetaan päätös, jossa tosiasiallisesti ruumiillistuu koko superuniversumin pätevimpien mielten yhteen sovitettu viisaus ja neuvo. Ja se on kaikilta puoliltaan tarkastettu ja tarkistettu Havonan ja jopa Paratiisin ylevien mielten tuottaman neuvon valossa.

28:5.16

5. Olemassaolon Ilo. Nämä olennot ovat luonnostaan heijasteisesti viritetyt sopusointua valvoviin supernafeihin ylhäällä ja tiettyihin serafeihin alhaalla, mutta on vaikea selittää, mitä täsmällisesti sanottuna tämän kiinnostavan ryhmän jäsenet todellisuudessa tekevät. Heidän pääasialliset toimintansa kohdistuvat ilontuntemusten edistämiseen enkelijoukkojen eri yhteisöjen ja alempien tahdollisten luotujen keskuudessa. Jumalalliset Neuvonantajat, joiden palvelukseen heidät on kiinnitetty, käyttävät heitä harvoin minkään nimenomaisen ilonaiheen etsimiseen. Yleisemmällä tasolla ja yhteistyössä vaihtelunohjaajien kanssa he toimivat ilon selvittelypisteinä, jotka pyrkivät kohottamaan elinpiirien mielihyväntuntemuksia, samalla kun he yrittävät parantaa huumorin makusuuntaa, kehittää kuolevaisten ja enkelien keskuudessa superhuumoria. He pyrkivät osoittamaan, että vapaatahtoiseen olemassaoloon kuuluu luonnostaan ilo, joka on riippumatonta kaikista ulkopuolisista vaikutteista; ja he ovat oikeassa, vaikka he kohtaavatkin suuria vaikeuksia teroittaessaan tätä totuutta alkukantaisten ihmisten mieleen. Korkeammat henkipersoonallisuudet ja enkelit reagoivat nopeammin näihin kasvatusponnistuksiin.

28:5.17

6. Palvelun Tyydytys. Nämä enkelit heijastavat aivan erityisesti Paratiisissa toimivien käytöksenohjaajien asennetta; ja toimimalla paljolti samoin kuin Olemassaolon Ilot he pyrkivät lisäämään palvelemisen arvoa ja enentämään siitä saatavia tyydytyksentunteita. He ovat tehneet paljon selvittääkseen sitä, miten epäitsekkääseen palveluun sisältyy vastaisuudessa saatavia palkintoja, palveluun, joka tähtää totuuden valtakunnan laajentamiseen.

28:5.18

Jumalalliset Neuvonantajat, joiden palvelukseen tämä olentoluokka on kiinnitetty, käyttävät sen jäseniä heijastamaan maailmasta toiseen tietoa siunauksista, jotka ovat saatavissa hengellisestä palvelemisesta. Ja käyttämällä hyväksi parhaitten saavuttamia tuloksia keskinkertaisia innostaakseen ja rohkaistakseen nämä sekonafit antavat suunnattoman panoksen siihen, että antaumuksellinen palvelu on superuniversumeissa laadukasta. Veljellisen kilpailun henkeä käytetään tehokkaasti hyödyksi levittämällä jokaiseen maailmaan tietoa, joka kertoo, mitä muut, eritoten parhaat, tekevät. Virkistävää ja tervettä kilpailua edistetään jopa serafijoukkojen keskuudessa.

28:5.19

7. Henkientunnistaja. Erityinen yhteys vallitsee toisen havonakehän neuvonantajien ja neuvojien sekä nyt esillä olevien heijastavien enkelien välillä. He ovat ainoat Universaalisten Sensoreiden palvelukseen asetetut sekonafit, mutta he ovat todennäköisesti kaikista tovereistaan ainutlaatuisimmin erikoistuneita. Välittämättä siitä, mikä on kulloisenkin tiedon lähde tai kanava tai siitä, miten vähäistä on käsillä oleva todistusaineisto, kun se alistetaan näiden tunnistajien heijasteisesti tutkittavaksi, he ilmoittavat meille samassa hetkessä, mikä on tutkittavan kohteen todellinen motiivi, tosiasiallinen tarkoitusperä ja kohteen alkuperän todellinen olemus. Minua ihmetyttää näiden enkeleiden suurenmoinen toiminta, enkeleiden, jotka näin erehtymättömästi heijastavat jokaisen tutkittavan yksilön todellisen moraalisen ja hengellisen luonteen.

28:5.20

Henkientunnistajat suorittavat nämä monimutkaiset palvelukset myötäsyntyisen ”hengellisen ymmärryksen” avulla, mikäli sallitte minun käyttää tällaisia sanoja koettaessani välittää ihmismielelle ajatuksen, että nämä heijastavat enkelit näin toimiessaan toimivat intuitiivisesti, luonnostaan ja erehtymättä. Kun Universaaliset Sensorit katselevat näitä esityksiä, he ovat kasvokkain heijastetun yksilön alastoman sielun kanssa; ja juuri tämä luonnehdinnan täsmällisyys ja täydellisyys selittää osaltaan, miksi Sensorit kykenevät aina toimimaan niin oikeudenmukaisesti oikeamielisinä tuomareina. Tunnistajat ovat aina Sensorien seurassa jokaisella Uversasta muualle suuntautuvalla tehtäväkäynnillä, ja he ovat aivan yhtä pystyviä ulkona avaruudessa kuin he ovat omassa Uversan päämajassaan.

28:5.21

Vakuutan teille, että kaikki nämä henkimaailman tapahtumat ovat todellisia, että ne tapahtuvat vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti ja sopusoinnussa universaalisten toimipiirien muuttumattomien lakien kanssa. Jokaiseen vasta luotuun luokkaan kuuluvat olennot heijastuvat heti elämän henkäyksen saatuaan välittömästi korkeuksissa; elävä luonnehdinta luodun olemuksesta ja potentiaalista toimitetaan salamana superuniversumin päämajaan. Tunnistajien välityksellä saatetaan näin Sensoreiden tietoon tarkasti se, ”minkälainen henki” on syntynyt avaruuden maailmoissa.

28:5.22

Samoin on myös kuolevaisen ihmisen laita: Salvingtonin Äiti-Henki tuntee sinut läpikotaisin, sillä maailmasi Pyhä Henki ”tutkii kaikki olevaiset”, ja mitä ikinä jumalallinen Henki sinusta tietää, se on välittömästi käytettävissä, silloin kun tunnistajasekonafit Hengen kanssa heijastavat sitä tietoa, jonka Henki sinusta omaa. On kuitenkin mainittava, että Isän osasten tieto ja suunnitelmat eivät ole heijastettavissa. Tunnistajat voivat heijastaa ja he myös heijastavat Suuntaajien läsnäolon (ja Sensorit julistavat nämä jumalallisiksi), mutta he eivät pysty tulkitsemaan Salaperäisten Opastajien mielellisyyden sisältöä.


◄ 28:4
 
28:6 ►