◄ 25:2
Luku 25
25:4 ►

Avaruuden sanansaattajajoukot

3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu

25:3.1

Sovittelijat pitävät ryhmäpäämajaansa oman superuniversuminsa pääkaupungissa, jossa on myös heidän ensisijainen reservinsä. Heidän toissijaiset reservinsä ovat sijoitettuina paikallisuniversumien pääkaupunkeihin. Nuoremmat ja kokemattomammat sovittelijat aloittavat palveluksensa alemmalla tasolla olevissa maailmoissa, sellaisissa kuin Urantia, ja niistä he kypsempää kokemusta omatessaan etenevät käsittelemään suurempia ongelmia.

25:3.2

Sovittelijoiden olentoluokka on ehdottoman luotettava; yksikään heistä ei ole koskaan harhautunut. Vaikkeivät he viisautensa ja arvostelukykynsä osalta olekaan erehtymättömiä, heidän luotettavuutensa on kiistatonta ja uskollisuutensa pettämätöntä. He ovat peräisin superuniversumin päämajasta, ja sinne he lopulta palaavat seuraavien universumipalvelun tasojen kautta edeten:

25:3.3

1. Maailmojen Sovittelijat. Aina kun yksittäisiä maailmoja valvovat persoonallisuudet joutuvat pahasti ymmälle tai ajautuvat suorastaan umpikujaan käsityksissään siitä, mikä jossakin tietyssä tilanteessa olisi paras menettelytapa, ja siinä tapauksessa, ettei asia ole riittävän tärkeä alistettavaksi alueen vakinaisten tuomioistuinten ratkaistavaksi, alkaa sovittelukomissio kahden persoonallisuuden pyynnöstä—yksi kummaltakin kiistapuolelta—välittömästi toimintansa.

25:3.4

Kun nämä hallinnolliset ja toimivaltuuksiin liittyvät vaikeudet on jätetty sovittelijoiden tutkittaviksi ja ratkaistaviksi, heille kuuluu silloin asian osalta korkein valta. Mutta he muotoilevat päätöksen, vasta kun koko todistusaineisto on kuultu, eikä ehdottomasti mikään rajoita heidän valtaansa kutsua todistajia mistä tahansa ja kaikkialta. Ja vaikka heidän päätöksistään ei voi valittaa, asiat kehittyvät joskus sillä tavalla, että komissio päättää asian käsittelyn tiettyyn kohtaan, lausuu omat käsityksensä ja siirtää koko jutun asianomaisen maailman korkeammille tribunaaleille.

25:3.5

Komission jäsenten päätökset merkitään planeettakohtaisiin aikakirjoihin ja, mikäli tarpeellista, ne pannaan täytäntöön jumalallisen täytäntöönpanijan toimesta. Hänen valtansa on varsin suuri, ja hänen toimikenttänsä asutussa maailmassa on hyvin laaja. Jumalalliset toimeenpanijat ovat mestareita muokkaamaan sitä, mikä on, sen suuntaiseksi, mitä sen tulisi olla. Toisinaan he suorittavat työnsä selvästi maailman hyvinvointia ajatellen ja toisinaan heidän toimensa ajallisuuden ja avaruuden maailmoissa ovat vaikeasti selitettävissä. Toimeenpanematta määräyksiä sen paremmin luonnonlakien kuin kyseisen maailman vakiintuneiden käytäntöjenkään vastaisesti he panevat monet kerrat toimeen oudoksuttavat tekonsa ja panevat täytäntöön sovittelijoiden määräykset järjestelmähallinnon korkeampien lakien mukaisesti.

25:3.6

2. Järjestelmäpäämajojen Sovittelijat. Evolutionaarisissa maailmoissa tapahtuneen palveluksen piiristä nämä nelijäseniset komissiot etenevät järjestelmäpäämajojen palvelukseen. Siellä heillä on paljon työtä, ja he osoittautuvat ihmisten, enkelien ja muiden henkiolentojen ymmärtäväisiksi ystäviksi. Välitystuomarikolmikot eivät niinkään välitä henkilökohtaisista erimielisyyksistä kuin ryhmien välisistä kiistoista ja eri luokkiin kuuluvien luotujen välillä syntyvistä väärinkäsityksistä. Ja järjestelmäpäämajassa elää sekä hengellisiä että aineellisia olentoja, kuin myös kummankin tyypin yhdistelmiä, sellaisia kuin Aineelliset Pojat.

25:3.7

Kun Luojat tuovat olemassaolon piiriin valinnanvapauden omaavia kehittyviä yksilöitä, samalla hetkellä irrottaudutaan jumalallisen täydellisyyden mukaisesta kitkattomasta toiminnasta. Väärinkäsityksiä syntyy vääjäämättä, ja on varauduttava näiden rehellisten mielipide-erojen oikeudenmukaiseen selvittelemiseen. Meidän kaikkien olisi muistettava, että kaikkiviisaat ja kaikkivaltiaat Luojat olisivat voineet tehdä paikallisuniversumeista täsmälleen yhtä täydellisiä kuin Havona. Minkään sovittelukomission toimintaa ei keskusuniversumissa tarvita. Mutta kaikinpuolisessa viisaudessaan Luojat eivät halunneet tehdä niin. Ja koska he ovat luoneet universumeista sellaisia, ettei niistä eroavuuksia puutu eivätkä vaikeudet lopu, he ovat niin ikään huolehtineet siitä, että käytettävissä on mekanismit ja keinot kaikkien näiden eroavuuksien sovittamiseksi ja kaiken tämän näennäisen sekavuuden sopusointuun saattamiseksi.

25:3.8

3. Konstellaation Sovittelijat. Paikallisjärjestelmissä suoritetun palvelun jälkeen sovittelijat ylennetään käsittelemään konstellaation pulmakysymyksiä. Tällöin he saavat selvitettävikseen asutuista maailmoista koostuvien sadan paikallisjärjestelmän välillä esiintyvät vähäisemmät vaikeudet. Monikaan konstellaatiopäämajassa kehkeytyvä ongelma ei kuulu heidän toimivaltansa piiriin, mutta heille riittää kiirettä siinä, että he matkustelevat järjestelmästä toiseen keräämässä todistusaineistoa ja valmistelemassa alustavia lausuntoja. Jos kiista on rehellinen, jos vaikeudet johtuvat vilpittömistä mielipide-eroista ja rehellisistä näkemyseroavuuksista, niin olipa asiaan sekaantuneitten osapuolten lukumäärä miten vähäinen tahansa tai olipa väärinymmärrys kuinka vähäpätöinen hyvänsä, voidaan sovittelukomissio aina panna antamaan päätös kiistan asiasisällyksestä.

25:3.9

4. Paikallisuniversumien Sovittelijat. Tässä suurimittaisemmassa, universumia koskevassa työssä komission jäsenistä on paljon apua sekä Melkisedekeille että Hallinnollisille Pojille samoin kuin konstellaatioiden hallitsijoille ja sadan konstellaation koordinoinnista ja hallinnosta huolehtiville lukemattomille persoonallisuuksille. Myös eri serafiyhteisöt ja muut paikallisuniversumin päämajasfäärien asujaimet käyttävät hyväkseen välitystuomarikolmikon apua ja ratkaisuja.

25:3.10

On miltei mahdotonta selittää niiden erimielisyyksien luonnetta, joita saattaa syntyä järjestelmän, konstellaation tai universumin asioiden yksityiskohdista. Vaikeuksia toki esiintyy, mutta ne ovat kovasti erilaisia kuin aineelliseen olemassaoloon kuuluvat pikku koettelemukset ja vaivat, joita koetaan elettäessä evolutionaarisissa maailmoissa.

25:3.11

5. Superuniversumin Piensektoreiden Sovittelijat. Paikallisuniversumien pulmien parista komission jäsenet ylennetään tutkimaan kysymyksiä, jotka nousevat esille superuniversumin piensektoreissa. Kuta kauemmas sisäänpäin he yksittäisiltä planeetoilta nousevat, sitä harvinaisemmiksi käyvät jumalallisen täytäntöönpanijan materiaaliset velvollisuudet; vähä vähältä hän omaksuukin armon ja oikeuden tulkitsijan uuden roolin, samalla hän—kvasiaineellinen kun on—pitää komission kokonaisuudessaan myötätuntoisessa kosketuksessa tutkimustensa aineellisiin näkökohtiin.

25:3.12

6. Superuniversumin Suursektorien Sovittelijat. Komission jäsenten työn luonne muuttuu heidän etenemisensä myötä jatkuvasti. Väärinkäsityksiä joutuu heidän käsiteltävikseen aina vain harvemmin, ja yhä useammin heidän selitettävikseen ja tutkittavikseen tulee mystisiä ilmiöitä. Vaihe vaiheelta he kehittyvät erimielisyyksien sovittelutuomareista mysteerien selittäjiksi—tuomareista kehittyy tulkitsevia opettajia. Kerran he olivat sovittelutuomareita niille, jotka tietämättömyydessään päästävät asiat siihen pisteeseen, että seurauksena on vaikeuksia ja väärinymmärryksiä; mutta nyt he alkavat opastaa niitä, jotka ovat riittävän älykkäitä ja suvaitsevia välttääkseen mielipideselkkaukset ja näkemykselliset kiistat. Mitä korkeampi on luodun koulutus, sitä enemmän hän kunnioittaa toisten tietämystä, kokemusta ja mielipiteitä.

25:3.13

7. Superuniversumin Sovittelijat. Täällä sovittelijoista tulee tasavertaisia—neljä toisiaan ymmärtävää ja täydellisesti toimivaa sovittelija-opettajaa. Jumalalliselta täytäntöönpanijalta riisutaan valta määrätä seuraamukset, ja hänestä tulee henkikolmikon fyysinen puhetorvi. Näistä neuvonantajista ja opettajista on tähän mennessä tullut asiantuntijamaisen perehtyneitä superuniversumien tehtävien hoidossa esiintyvien useimpien aktuaalisten ongelmien ja vaikeuksien osalta. Näin heistä tulee superuniversumien päämajamaailmoja ympäröivillä koulutussfääreillä oleskelevien ylösnousemuspyhiinvaeltajien oivallisia neuvojia ja viisaita opettajia.

25:3.14

Kaikki sovittelijat palvelevat Päivien Muinaisten yleisen valvonnan ja Heijastusavustajien välittömän ohjauksen alaisina aina siihen saakka, kunnes heidät siirretään Paratiisiin. Paratiisissa olonsa aikana he raportoivat heidän alkuperänsä mukaista universumia johtavalle Valtiashengelle.

25:3.15

Superuniversumin rekistereihin ei luetteloida sovittelijoita, jotka ovat siirtyneet pois sen hallintopiiristä, ja tällaisia komissioita esiintyy laajalti kautta koko suuruniversumin. Viimeisin Uversan rekisteröinneistä tehty raportti ilmoittaa Orvontonissa toimivien komissioiden lukumääräksi miltei kahdeksantoistabiljoonaa—yli seitsemänkymmentäbiljoonaa yksilöä. Mutta nämä ovat vain pieni murto-osa Orvontonissa luotujen sovittelijoiden valtavasta lukumäärästä. Kyseinen luku on kokonaan toista suuruusluokkaa, ja se vastaa Havonan servitaalien kokonaismäärää, kun otetaan huomioon Kandidaattien Opastajiksi muuntumiset.

25:3.16

Aika ajoin ja sitä mukaa kun superuniversumien sovittelijoiden lukumäärä kasvaa, heitä korotetaan Paratiisin täydellisyyden neuvostoon, josta he myöhemmin ilmaantuvat Äärettömän Hengen universumien universumia varten kehittämänä koordinoivana joukkokuntana. Se on ihmeteltävä olentoryhmä, jonka lukumäärä ja tehokkuus kaiken aikaa enentyvät. Kokemuksellisen ylösnousemuksensa ja Paratiisissa tapahtuneen koulutuksensa pohjalta he ovat hankkineet ainutlaatuisen käsityksen kehkeytyvästä Korkeimman Olennon reaalisuudesta, ja he kiertelevät universumien universumia suorittamassa erityisesti heille osoitettuja toimeksiantoja.

25:3.17

Sovittelukomission jäseniä ei koskaan eroteta toisistaan. Tämä neljän jäsenen ryhmä palvelee ikuisesti yhdessä täsmälleen alkuperäisessä kokoonpanossaan. Vielä kunnialla kruunattuinakin palvellessaan he toimivat edelleen nelikköinä, jotka omaavat karttunutta kosmista kokemusta ja täydellistynyttä kokemuksellista viisautta. He ovat ikuisesti yhteen liittyneitä, ja heissä ruumiillistuu ajallisuuden ja avaruuden korkein oikeudenmukaisuus.


◄ 25:2
 
25:4 ►