◄ 25:3
Luku 25
25:5 ►

Avaruuden sanansaattajajoukot

4. Tekniset Neuvojat

25:4.1

Nämä henkimaailman lainoppineet ja tekniset ajattelijat eivät ole sellaisiksi luotuja. Ääretön Henki valitsi ensimmäisten supernafien ja omniafien parista miljoona järjestelmällisintä ja selkeimmin ajattelevaa tämän laajan ja monitaitoisen ryhmän kantajoukoksi. Ja aina tuosta ikuisuuksien takaisesta ajankohdasta lähtien kaikilta, jotka toivovat pääsevänsä Teknisiksi Neuvojiksi, on vaadittu todellista kokemusta täydellisyyttä edustavien lakien soveltamisesta evolutionaarista luomakuntaa koskeviin suunnitelmiin.

25:4.2

Tekniset Neuvojat kutsutaan palvelukseen seuraavien persoonallisuusluokkien riveistä:

25:4.3

1. Supernafit.

25:4.4

2. Sekonafit.

25:4.5

3. Tertiafit.

25:4.6

4. Omniafit.

25:4.7

5. Serafit.

25:4.8

6. Tietyntyyppiset ylösnousemuskuolevaiset.

25:4.9

7. Tietyntyyppiset ylösnousemukselliset keskiväliolennot.

25:4.10

Ellei lukuun oteta vain tilapäisesti tähän yhteisöön liitettyjä kuolevaisia ja keskiväliolentoja, on nykyinen Uversassa rekisteröityjen ja Orvontonissa toimivien Teknisten Neuvojien lukumäärä hieman yli kuusikymmentäyksibiljoonaa.

25:4.11

Tekniset Neuvojat työskentelevät vähän väliä yksilöinä, mutta heidät on kuitenkin organisoitu palvelua varten, ja he pitävät yhteistä päämajaa toimeksiantonsa kohdesfääreissä seitsenjäsenisinä ryhminä. Kussakin ryhmässä pitää olla vähintään viisi vakinaista jäsentä kahden jäsenen ollessa vain tilapäisesti ryhmään liitettyjä. Ylösnousemuskuolevaiset ja ylösnousemukselliset keskiväliolennot palvelevat näissä neuvoa-antavissa komissioissa osana Paratiisiin-nousuaan, mutta he eivät osallistu Teknisiä Neuvojia varten järjestetyille säännöllisille koulutuskursseille, eikä heistä koskaan tule tämän olentoluokan vakinaisia jäseniä.

25:4.12

Tilapäisesti neuvojien mukana toimivat kuolevaiset ja keskiväliolennot valitaan tähän työhön siksi, että heillä on asiantunteva käsitys universaalisesta laista ja korkeimmasta oikeudenmukaisuudesta. Matkatessanne kohti Paratiisissa olevaa määränpäätänne samalla tietojanne ja taitojanne jatkuvasti kartuttaen teillä on kaiken aikaa tilaisuus jakaa muille jo keräämäänne viisautta ja kokemusta. Koko sisäänpäin kohti Havonaa suuntautuvan matkanne ajan esitätte oppilas-opettajan roolia. Taitatte matkaanne tämän laajan kokemuksellisen yliopiston kerta kerralta ylempien tasojen läpi jakamalla heti alapuolellanne oleville edistyvän matkanne varrella vasta löytämäänne tietoa. Universaalisen hallintojärjestelmän piirissä katsotaan, ettette ole omaksuneet tietoa ja totuutta, ennen kuin olette osoittaneet olevanne sekä kykeneviä että halukkaita jakamaan tätä tietoa ja totuutta muille.

25:4.13

Pitkän koulutuksen ja aktuaalisen kokemuksen jälkeen jokaisen hoivaaviin henkiin kuuluvan, kerubien asemaa korkeammalla olevan, sallitaan ottaa vastaan vakinainen nimitys Tekniseksi Neuvojaksi. Kaikki ehdokkaat astuvat vapaaehtoisesti tämän palvelujärjestelmän piiriin; mutta tällaiset velvoitteet kerran vastuulleen otettuaan he eivät voi niistä enää luopua. Vain Päivien Muinaiset voivat siirtää näitä neuvojia muihin tehtäviin.

25:4.14

Paikallisuniversumien Melkisedek-opistoissa alkanut Teknisten Neuvojien koulutus jatkuu Päivien Muinaisten oikeusistuimiin saakka. Tämän superuniversumissa tapahtuneen koulutuksen jälkeen he etenevät ”seitsemän kehän kouluihin”, jotka sijaitsevat Havonan kehien ohjausmaailmoissa. Ja ohjausmaailmoista heidät siirretään ”Korkeimmuuden oikeusetiikan ja -menettelyn korkeakouluun”, joka on Paratiisissa oleva Teknisten Neuvojien täydellistymiseen tähtäävä harjoituskoulu.

25:4.15

Nämä neuvojat ovat enemmän kuin lakiasiantuntijoita, sillä he ovat sovelletun lain opiskelijoita ja opettajia. Nämä lait ovat maailmankaikkeuden lakeja, joita sovelletaan kaikkien kaukaisuuksiin ulottuvan luomistuloksen suunnattomilla alueilla asuvien elämään ja kohtaloihin. Ajan myötä heistä kehittyy ajallisuuden ja avaruuden eläviä lakikirjastoja, jotka estävät muutoin loputtomat vaikeudet ja tarpeettomat viivytykset sillä, että he neuvovat ajallisille persoonallisuuksille menettelytavat ja -muodot, jotka ovat ikuisuuden hallitsijoille mieluisimpia. He pystyvät niin neuvomaan avaruuden työntekijöitä, että nämä voivat toimia sopusoinnussa Paratiisin vaatimusten kanssa; he opettavat kaikille luoduille Luojien menettelytapoja.

25:4.16

Tällaista sovelletun lain elävää kirjastoa ei olisi ollut mahdollista luoda, vaan kyseiset olennot pitää kehittää aktuaalisen kokemisen kautta. Infiniittiset Jumaluudet ovat eksistentiaalisia, näin ollen he ovat kokemuksen puuttumisen osalta kompensoituja; he tietävät kaiken, jo ennen kuin he kokevat kaikkea, mutta he eivät anna tätä ei-kokemuksellista tietoa alaisilleen luoduille.

25:4.17

Tekniset Neuvojat omistautuvat työhönsä, jonka tarkoituksena on viivytyksen estäminen, etenemisen helpottaminen ja edistymisen neuvominen. Aina on olemassa paras ja oikea toimintatapa; aina on olemassa täydellisyyttä osoittava menetelmä, jumalallinen metodi, ja nämä neuvojat osaavat ohjata meitä kaikkia löytämään tämän paremman tavan.

25:4.18

Nämä ylen määrin viisaat ja käytännölliset olennot liittyvät aina läheisesti Universaalisten Sensoreiden palveluun ja työhön. Melkisedekien käytettävissä heitä on kyvykäs joukko. Järjestelmien, konstellaatioiden, universumien ja superuniversumisektoreiden hallitsijoilla on näitä hengellisen maailman teknisiä eli lainopillisia hakuteospersoonallisuuksia käytössään runsain määrin. Erityinen neuvojien ryhmä toimii Elämänkantajain lainopillisina neuvonantajina, jotka antavat näille Pojille neuvoja siitä, missä laajuudessa on luvallista poiketa säädetystä elollisuuden levittämisjärjestyksestä, ja antavat muutoinkin ohjeita Elämänkantajien erityisoikeuksista ja toimivaltuuksista. He ovat kaikkien olentoluokkien neuvojia kysymyksissä, jotka liittyvät kaikkiin henkimaailman toimintojen oikeisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin. Mutta he eivät ole suoraan eivätkä henkilökohtaisesti tekemisissä maailmojen aineellisten luotujen kanssa.

25:4.19

Paitsi että Tekniset Neuvojat antavat lainmukaista menettelyä koskevia neuvoja, he omistautuvat niin ikään kaikkien luotuja olentoja—fyysisiä, mielellisiä ja hengellisiä—koskevien lakien tulokselliseen tulkitsemiseen. He ovat Universaalisten Sovittelijoiden ja kaikkien muidenkin käytettävissä, jotka haluavat tietää lakiin sisältyvän totuuden, jotka toisin sanoen haluavat tietää, miten Jumaluuden Korkeimmuuden voidaan varmuudella ajatella reagoivan tietyssä tilanteessa, jossa on mukana vakiintuneeseen fyysiseen, mielelliseen tai hengelliseen luokkaan kuuluvia tekijöitä. He yrittävät jopa valaista sitä, miten Perimmäinen menettelee.

25:4.20

Tekniset Neuvojat ovat valikoituja ja koeteltuja olentoja. En tiedä yhdenkään heistä harhautuneen. Meillä ei ole Uversassa ainoatakaan merkintää siitä, että heistä ketään olisi koskaan tuomittu niiden jumalallisten lakien halveksimisesta, joita he niin tuloksekkaasti tulkitsevat ja sujuvasti selittävät. Heidän toimipiirillään ei tiedetä olevan mitään rajoja. Mitään rajoja ei liioin ole pantu heidän etenemiselleen. He jatkavat neuvojina aivan Paratiisin porteille asti. Koko lain ja kokemuksen universumi on heille avoinna.


◄ 25:3
 
25:5 ►