◄ 25:1
Luku 25
25:3 ►

Avaruuden sanansaattajajoukot

2. Universaaliset Sovittelijat

25:2.1

Jokaista luotua Havonan servitaalia kohti tuodaan olevaisuuden piiriin seitsemän Universaalista Sovittelijaa, yksi kuhunkin superuniversumiin. Tässä luomistapahtumassa on kysymys tietystä, superuniversumeissa käytettävästä menetelmästä, joka heijastuksenomaisesti reagoi Paratiisissa suoritettuihin toimenpiteisiin.

25:2.2

Seitsemän superuniversumin päämajamaailmoissa toimii Seitsemän Valtiashengen seitsemän heijastumaa. Näiden Heijastavien Henkien olemusta on vaikea ryhtyä kuvailemaan aineellisille mielille. He ovat kiistämättömiä persoonallisuuksia, mutta jokainen superuniversumissa olevan ryhmän jäsen heijastaa silti täydellisesti vain yhtä Seitsemästä Valtiashengestä. Ja aina kun Valtiashenget kerääntyvät voimanohjaajien kanssa yhteen luodakseen yhden ryhmän Havonan servitaaleja, ilmenee samanaikainen kohdentuminen yhteen Henkeen jokaisessa superuniversumiryhmässä olevista Heijastavista Hengistä, ja niin superluomusten päämajamaailmoihin ilmaantuu samassa tuokiossa ja täysin kehittyneessä hahmossa yhtäläinen määrä Universaalisia Sovittelijoita. Jos Valtiashenki Numero Seitsemän tekisi aloitteen servitaalien luomiseksi, vain seitsemänteen ryhmään kuuluvat Heijastavat Henget kävisivät raskaiksi sovittelijoista; ja yhtäaikaisesti tuhannen Orvonton-luokan servitaalin luomisen kanssa ilmaantuisi kuhunkin superuniversumipääkaupunkiin tuhat seitsemänteen luokkaan kuuluvaa sovittelijaa. Näistä tapahtumista, jotka heijastavat Valtiashenkien seitsenkertaista olemusta, juontuvat kussakin superuniversumissa palvelevien sovittelijoiden seitsemän luotua yhteisöä.

25:2.3

Esiparatiisillisen statuksen omaavat sovittelijat eivät vaihda palveluspaikkaansa superuniversumista toiseen, vaan heidän palvelunsa rajoittuu luomistuloksen niihin osiin, joista he ovat peräisin. Jokainen superuniversumiyhteisö, joka käsittää seitsemäsosan kustakin luodusta ryhmästä, on sen vuoksi hyvin pitkän ajan yhden Valtiashengen vaikutuksen alaisena, ja näin ollen muiden vaikutus pysyy poissuljettuna, sillä vaikka kaikki seitsemän heijastuvat superuniversumipääkaupungeissa, vain yksi on kussakin superluomuksessa vallitsevana.

25:2.4

Jokainen seitsemästä superluomuksesta on tosiasiassa sen yhden Valtiashengen läpäisemä, joka johtaa sen kohtaloita. Jokaisesta superuniversumista tulee näin ikään kuin jättiläismäinen peili, joka heijastaa sitä valvovan Valtiashengen olemusta ja luonnetta, ja Luovien Äiti-Henkien läsnäolon ja toiminnan kautta tämä kaikki kertautuu edelleen jokaisessa paikallisessa alauniversumissa. Tämänkaltaisen ympäristön vaikutus evolutionaariseen kasvuun on niin perinpohjainen, että omassa superuniversumia seuraavassa elämänvaiheessaan sovittelijat yhdessä ilmentävät neljääkymmentäyhdeksää kokemuksellista näkökantaa tai näkemystä, jotka kaikki ovat kapea-alaisia—ja niin muodoin epätäydellisiä—mutta jotka kaikki toisiaan täydentäen ja yhteen saatettuina kattavat jokseenkin koko Korkeimmuuden piirin.

25:2.5

Universaaliset Sovittelijat huomaavat kussakin superuniversumissa olevansa merkillisesti ja myötäsyntyisesti erotettuja neljän jäsenen ryhmiksi, yhdistelmiksi, joiden puitteissa he jatkuvasti työskentelevät. Kussakin ryhmässä on kolme henkipersoonallisuutta, ja yksi on—servitaalien neljänsien luotujen tapaan—puoliaineellinen olento. Tämä nelikkö muodostaa sovittelukomission, ja siihen kuuluvat:

25:2.6

1. Tuomari-sovittelija. Se, jonka muut kolme ovat yksimielisesti nimittäneet pätevimpänä ja edellytykset parhaiten täyttävänä toimimaan ryhmän oikeudellisena päällikkönä.

25:2.7

2. Henkipuolustaja. Se, jonka tuomari-sovittelija on nimittänyt esittämään todistusaineiston ja suojelemaan kaikkien kulloisessakin sovittelukomission käsittelyyn määrätyssä asiassa osallisina olevien persoonallisuuksien oikeuksia.

25:2.8

3. Jumalallinen täytäntöönpanija. Se sovittelija, joka synnynnäisen olemuksensa puolesta soveltuu parhaiten ottamaan yhteyttä maailmojen aineellisiin olentoihin ja panemaan täytäntöön komission päätökset. Jumalalliset täytäntöönpanijat, jotka ovat neljänsiä luotuja—kvasimateriaalisia olentoja—ovat miltei, mutteivät aivan, kuolevaisten ihmissukukuntien lyhytulotteisen näkökyvyn tavoitettavissa.

25:2.9

4. Kirjaaja. Komission jäljellä olevasta jäsenestä tulee automaattisesti kirjaaja, tuomioistuimen sihteeri. Hän varmistaa, että kaikki pöytäkirjat superuniversumin arkistoja ja paikallisuniversumin tallennekokoelmia varten laaditaan asianmukaisesti. Mikäli komissio palvelee evolutionaarisessa maailmassa, laaditaan toimeenpanijan avustuksella kolmas raportti oikeudenkäyttöpiirin paikallisjärjestelmähallituksen fyysisiä arkistoja varten.

25:2.10

Komission istunto työskentelee kolmen jäsenen ryhmänä, sillä asianajaja on puolueeton päätöksenteon aikana ja osallistuu tuomion laatimiseen, vasta kun asianosaisia on kuultu. Tästä syystä näitä komissioita kutsutaan toisinaan välitystuomarikolmikoiksi.

25:2.11

Sovittelijoilla on suuri arvo universumien universumin elämän kitkattoman sujumisen kannalta. Matkaamalla avaruuden halki serafeille ominaista kolminkertaisen nopeuden vauhtia he palvelevat maailmojen kiertävinä oikeusistuimina, komissioina, jotka ovat omistautuneet vähäisempien ongelmien nopeaan ratkaisemiseen. Ilman näitä liikkuvia ja verrattoman oikeudenmukaisia komissioita sfäärien tribunaalit olisivat toivottoman ylikuormitettuja asioin, jotka koskevat toimipiirien vähäisiä erimielisyyksiä.

25:2.12

Nämä välitystuomarikolmikot eivät tuomitse asioissa, joilla on ikuisuusmerkitystä; sielua, ajallisuudesta olevan luodun ikuisuusnäköaloja, ei heidän toiminnallaan koskaan vaaranneta. Sovittelijat eivät käsittele kysymyksiä, jotka ulottuvat ajallisuuden luotujen ajallisen olemassaolon ja kosmisen hyvinvoinnin tuolle puolen. Mutta kun komissio kerran on jonkin ongelman ottanut käsiteltäväkseen, sen päätökset ovat lopullisia ja aina yksimielisiä; tuomari-sovittelijan päätöksestä ei voi valittaa.


◄ 25:1
 
25:3 ►