◄ 49:1
Przekaz 49
49:3 ►

Światy zamieszkałe

2. Planetarne typy fizyczne

49:2.1

W każdym systemie istnieje standardowy, podstawowy wzór życia roślinnego i zwierzęcego. Jednak Nosiciele Życia stają często w obliczu konieczności modyfikacji tych podstawowych wzorów, żeby sprostać zróżnicowanym warunkom fizycznym, napotykanym na licznych światach w przestrzeni. Wypracowują typ istoty śmiertelnej generalny dla całego systemu, ale jest siedem odmiennych typów fizycznych, jak również wiele tysięcy pomniejszych wariantów tych siedmiu głównych zróżnicowań:

49:2.2

1. Typy atmosferyczne.

49:2.3

2. Typy środowiskowe.

49:2.4

3. Typy grawitacyjne.

49:2.5

4. Typy temperaturowe.

49:2.6

5. Typy elektryczne.

49:2.7

6. Typy energetyczne.

49:2.8

7. Typy nienazwane.

49:2.9

System Satania zawiera wszystkie te typy oraz liczne grupy pośrednie, chociaż niektóre z nich reprezentowane są tylko w niewielkich ilościach.

49:2.10

1. Typy atmosferyczne. Na zróżnicowanie fizyczne światów zamieszkałych przez śmiertelników wpływa zasadniczo rodzaj atmosfery; inne wpływy, przyczyniające się do planetarnego zróżnicowania życia, są relatywnie drugorzędne.

49:2.11

Obecny stan atmosfery Urantii jest niemal idealny dla podtrzymywania człowieka typu oddychającego, jednak gatunek ludzki może być tak dalece zmodyfikowany, że może żyć zarówno na planetach superatmosferycznych jak i na subatmosferycznych. Modyfikacje takie rozciągają się również na życie zwierzęce, które jest bardzo urozmaicone na różnych sferach zamieszkałych. Zarówno na światach subatmosferycznych jak i na superatmosferycznych istnieje wielka różnorodność gatunków zwierzęcych.

49:2.12

Około dwa i pół procentu, pośród typów atmosferycznych w Satanii, stanowią suboddychający, około pięciu procent superoddychający a ponad dziewięćdziesiąt jeden procent średniooddychający; razem wszystkie te typy zajmują dziewięćdziesiąt osiem i pół procentu światów Satanii.

49:2.13

Istoty takie jak gatunek ludzki Urantii zalicza się do średniooddychających; reprezentujecie średnią albo typową klasę bytu śmiertelników. Jeśli istoty inteligentne istniałyby na planecie z atmosferą podobną do tej, jaką ma sąsiadująca z wami Wenus, zaliczałyby się one do grupy superoddychających, podczas gdy te, które zamieszkiwałyby planetę z atmosferą tak rozrzedzoną, jaką ma wasz zewnętrzny sąsiad Mars, określane byłyby jako suboddychający.

49:2.14

Jeśli śmiertelnicy zamieszkiwaliby planetę pozbawioną powietrza, tak jak wasz Księżyc, należeliby do oddzielnej klasy nie oddychających. Typ ten reprezentuje radykalne albo ekstremalne dostosowanie do otoczenia planetarnego i rozważany jest oddzielnie. Nie oddychający zajmują pozostałe półtora procentu światów Satanii.

49:2.15

2. Typy środowiskowe. Tego rodzaju zróżnicowania związane są z relacją śmiertelników do wody, powietrza i lądu, a istnieją cztery różne gatunki życia inteligentnego, uwzględniwszy stosunek do tych środowisk. Gatunek Urantii jest klasy lądowej.

49:2.16

Trudno wam wyobrazić sobie warunki środowiskowe, jakie panują na niektórych światach w ich wczesnych epokach. Te niezwykłe warunki zmuszają rozwijające się życie zwierzęce do pozostawania w swej morskiej ochronce przez czas dłuższy niż na tych planetach, które bardzo wcześnie dostarczyły gościnnego środowiska lądowego i atmosferycznego. I na odwrót, na niektórych światach, gdzie żyją istoty superoddychające, kiedy planeta nie jest zbyt wielka, czasami celowe jest stworzenie typu śmiertelnika gotowego do podróżowania w atmosferze. Ci podróżnicy powietrzni czasami wkraczają pomiędzy grupę wodną a lądową i zawsze żyją w pewnym stopniu na lądzie, przekształcając się ostatecznie w mieszkańców lądu. Jednak na niektórych światach wciąż latają całe epoki, nawet po tym, jak zostaną gatunkiem istot lądowych.

49:2.17

Jest to zarówno fascynujące jak i zadziwiające, kiedy się obserwuje, jak wczesna cywilizacja istot ludzkich nabiera kształtu, o świcie powstawania gatunków na takich niezwykłych sferach, w jednym przypadku w powietrzu i na wierzchołkach drzew, w innym w płytkich wodach osłoniętych, tropikalnych basenów jak również na ich dnie, na brzegach i na obrzeżach morskich ogrodów. Nawet na Urantii długo trwała ta epoka, kiedy to człowiek prymitywny chronił się i rozwijał swą prymitywną cywilizację, żyjąc najczęściej na wierzchołkach drzew, jak to czynili jego nadrzewni przodkowie. Na Urantii wciąż macie grupę drobnych ssaków (rodzina nietoperzy), które latają w powietrzu a wasze foki i wieloryby ze środowiska morskiego także należą do gatunku ssaków.

49:2.18

Wśród typów środowiskowych Satanii, siedem procent stanowią typy wodne, dziesięć procent powietrzne, siedemdziesiąt procent lądowe a trzynaście procent mieszane typy powietrzno-lądowe. Jednak te modyfikacje wczesnego życia istot inteligentnych nie są ani ludzkimi rybami ani ludzkimi ptakami. Są to typy ludzkie i przedludzkie, nie superryby czy gloryfikowane ptaki, ale wyraźnie ludzie.

49:2.19

3. Typy grawitacyjne. Dzięki modyfikacji stwórczego planu istoty inteligentne są tak skonstruowane, że mogą funkcjonować bez przeszkód zarówno na sferach mniejszych jak i na większych niż Urantia, będąc tym samym w pewnym stopniu przystosowane do ciążenia na tych planetach, które nie mają idealnych rozmiarów i gęstości.

49:2.20

Poszczególne, planetarne typy śmiertelników, różnią się między sobą wzrostem, średnia wzrostu w Nebadonie wynosi około dwóch metrów. Niektóre, większe światy, zaludnione są istotami o wysokości około trzech czwartych metra. Wzrost śmiertelników rozciąga się od tej wysokości, poprzez średnią na średniej wielkości planetach, do około trzech metrów na mniejszych sferach zamieszkałych. W Satanii jest tylko jeden gatunek o wysokości około jednego metra. Dwadzieścia procent światów zamieszkałych w Satanii zaludnione jest śmiertelnikami zmodyfikowanych typów grawitacyjnych, którzy zajmują większe i mniejsze planety.

49:2.21

4. Typy temperaturowe. Można stwarzać istoty żywe, wytrzymujące temperatury zarówno znacznie wyższe jak i znacznie niższe, niż życiowa skala temperaturowa gatunku ludzkiego z Urantii. Istnieje pięć odrębnych rodzajów istot, jak są klasyfikowane w odniesieniu do mechanizmów regulacji ciepła. Na tej skali gatunek Urantii zajmuje trzecią pozycję. Trzydzieści procent światów Satanii zaludnione jest gatunkami zmodyfikowanych typów temperaturowych. Dwanaście procent należy do zakresu temperatur wyższych, osiemnaście do niższych, porównując z Urantianami, funkcjonującymi w grupie temperatur średnich.

49:2.22

5. Typy elektryczne. Środowiska elektryczne, magnetyczne i elektroniczne światów są bardzo zróżnicowane. Istnieje dziesięć modeli życia śmiertelnego, różnie kształtowanych, żeby mogły znosić zróżnicowanie energii różnych sfer. Te dziesięć odmian reaguje także w nieco odmienny sposób na chemiczne działanie promieni zwykłego światła słonecznego. Jednak to nieznaczne zróżnicowanie fizyczne w żaden sposób nie wpływa na życie intelektualne czy duchowe.

49:2.23

W elektrycznym pogrupowaniu życia śmiertelnego prawie dwadzieścia trzy procent należy do klasy czwartej—do egzystencji typu Urantii. Występowanie tych typów jest następujące: 1, jeden procent; 2, dwa procent; 3, pięć procent; 4, dwadzieścia trzy procent; 5, dwadzieścia siedem procent; 6, dwadzieścia cztery procent; 7, osiem procent; 8, pięć procent; 9, trzy procent; 10, dwa procent ogółu.

49:2.24

6. Typy zasilania energią. Nie wszystkie światy są takie same, gdy idzie o sposoby pobierania energii. Nie wszystkie światy zamieszkałe posiadają ocean atmosferyczny, nadający się do oddechowej wymiany gazów, jaki teraz ma Urantia. We wcześniejszych oraz końcowych stadiach istnienia wielu planet, istoty waszej obecnej klasy nie mogą istnieć; i kiedy warunki do oddychania na planecie osiągają bardzo wysokie lub bardzo niskie parametry, a wszystkie inne warunki dla istnienia inteligentnego życia są odpowiednie, Nosiciele Życia często wprowadzają na takich światach zmodyfi- kowaną formę ludzkiej egzystencji, istoty zdolne do bezpośredniego metabolizmu życiowego przy pomocy światła-energii oraz do przeobrażeń mocy z pierwszej ręki, od Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych.

49:2.25

Jest sześć różnych metod odżywiania się zwierząt i śmiertelników: suboddychający używają pierwszego sposobu odżywiania, mieszkańcy morza drugiego, średniooddychający trzeciego, tak jak na Urantii. Superoddychający posługują się czwartą metodą pobierania energii, podczas gdy nie oddychający należą do piątej kategorii odżywiania się i stosowania energii. Szósta metoda zasilania energią stosowana jest tylko wobec istot pośrednich.

49:2.26

7. Typy nienazwane. Są liczne dodatkowe warianty fizyczne życia planetarnego, jednak wszystkie takie odmiany są wyłącznie sprawą modyfikacji anatomicznej, fizjologicznego zróżnicowania i elektrochemicznego dostosowania. Różnice takie nie mają wpływu na życie intelektualne czy duchowe.


◄ 49:1
 
49:3 ►