◄ 45:6
Przekaz 45
46:0 ►

Administracja systemu lokalnego

7. Szkoły Melchizedeków

45:7.1

Melchizedecy są szefami dużego korpusu instruktorów—częściowo uduchowionych, obdarzonych wolą istot oraz innych—którzy działają efektywnie na Jerusem i na związanych z nim światach, a zwłaszcza na siedmiu światach-mieszkaniach. Są to planety przetrzymania, na których ci śmiertelnicy, którym nie uda się osiągnąć zespolenia z zamieszkującymi ich Dostrajaczami za życia w ciele, są rewalidowani w formie przejściowej, aby mogli otrzymać dalszą pomoc i korzystać z szerszych możliwości przy kolejnych próbach osiągania sukcesów duchowych, aby mogli kontynuować te wysiłki, które zostały przedwcześnie przerwane przez śmierć. Albo, jeśli z jakichkolwiek innych przyczyn, przeszkód dziedzicznych, niesprzyjającego otoczenia czy zbiegu okoliczności, ich dusze nie osiągnęły sukcesu—bez względu na przyczynę—wszyscy, których zamiary były szczere i są w duchu wartościowi, odnajdą siebie i jako samych siebie na tych planetach, gdzie kontynuować będą swój byt, gdzie muszą się uczyć nabywać biegłości w zasadniczych elementach wiecznej egzystencji, posiąść te przymioty, których nie mogli zdobyć, albo skądinąd nie zdobyli za życia w ciele.

45:7.2

Gwiazdy Błyszczące Wieczorne (oraz ich nienazwani partnerzy) często służą jako nauczyciele w różnych instytucjach edukacyjnych wszechświata, znajdujących się pod opieką Melchizedeków. Nauczyciele-Synowie Trójcy także z nimi współpracują, przydając odrobiny rajskiej doskonałości tym szkołom progresywnego instruktażu. Jednak nie całe to nauczanie poświęcone jest wyłącznie rozwojowi wznoszących się śmiertelników; znaczna jego część poświęcona jest, w takim samym stopniu, coraz szerszemu nauczaniu osobowości duchowych, rodzimych dla Nebadonu.

45:7.3

Synowie Melchizedecy prowadzą na Jerusem ponad trzydzieści różnych centrów edukacyjnych. Te szkoły przygotowawcze zaczynają się od kolegium samooceny a kończą się szkołami obywatelstwa Jerusem, w których Materialni Synowie i Córki dołączają się do Melchizedeków i innych, w swych intensywnych wysiłkach przygotowania żyjących wiecznie śmiertelników do podjęcia wysokich odpowiedzialności rządu przedstawicielskiego. Cały wszechświat zorganizowany jest i zarządzany według planu przedstawicielskiego. Rząd przedstawicielski jest boskim ideałem samorządu, funkcjonującego wśród istot niedoskonałych.

45:7.4

Co sto lat czasu wszechświatowego, każdy system wybiera dziesięciu swoich przedstawicieli, aby zasiadali w ciele prawodawczym konstelacji. Są oni wybierani przez jerusemską radę, złożoną z tysiąca istot, przez ciało wyborcze, któremu powierzono obowiązki reprezentowania grup systemu we wszystkich tych sprawach, które dotyczą oddelegowania czy nominowania kogokolwiek. Wszyscy przedstawiciele albo inni delegaci wybierani są przez radę, złożoną z tysiąca wyborców i muszą być absolwentami najwyższych szkół Kolegium Administracyjnego Melchizedeków, jak również muszą być to ci, którzy stanowią grupę tysiąca wyborców. Kolegium to prowadzone jest przez Melchizedeków a ostatnio pomagają w nim finaliści.

45:7.5

Na Jerusem istnieje wiele ciał obieralnych i są one od czasu do czasu powoływane do rządzenia, w wyniku głosowania trzech klas obywatelstwa—Materialnych Synów i Córek, serafinów oraz ich towarzyszy, jak również istot pośrednich oraz wznoszących się śmiertelników. Aby otrzymać nominację na ten zaszczyt, żeby być kandydatem do wybrania, należy zyskać odpowiednią aprobatę ze szkół administracyjnych Melchizedeków.

45:7.6

Głosowanie jest powszechne u tych trzech grup obywatelstwa na Jerusem, ale głos sumowany jest w sposób zróżnicowany, odpowiednio do należycie odnotowanego, osobistego władania motą—mądrością morontialną. Głos oddany w wyborach jerusemskich przez dowolną osobowość posiada wartość, rozciągającą się od jednego aż do tysiąca. Obywatele Jerusem są zatem klasyfikowani zgodnie z przyswojeniem sobie moty.

45:7.7

Od czasu do czasu obywatele Jerusem stają przed egzaminatorami, Melchizedekami, którzy poświadczają nabycie przez nich wiedzy morontialnej. Potem udają się przed ciało egzaminacyjne Gwiazd Błyszczących Wieczornych albo istot przez nich wyznaczonych, ustalających stopień wnikliwości duchowej. Potem stają przed dwudziestoma czterema radcami i ich towarzyszami, którzy potwierdzają status empirycznych osiągnięć w uspołecznieniu. Te trzy czynniki są potem wnoszone do rejestrów obywatelskiego rządu przedstawicielskiego, który szybko oblicza status moty i zgodnie z nim określa prawo głosowania.

45:7.8

Wznoszący się śmiertelnicy, zwłaszcza ci, którzy są opieszali w konsolidacji swej osobowości na nowych poziomach morontialnych, są pod nadzorem Melchizedeków przekazywani w ręce Synów Materialnych i poddawani intensywnemu szkoleniu, żeby skorygować takie niedobory. Żaden wznoszący się śmiertelnik nie opuści zarządu systemu, żeby iść dalej ku szerszemu i bardziej zróżnicowanemu uspołecznieniu w konstelacji, zanim Synowie Materialni nie poświadczą przyswojenia moty osobowości—to znaczy indywidualności, zawierającej pełnię bytu śmiertelnego, w empirycznym związku z rozwijającą się misją morontialną, przy czym obie te cechy powinny być odpowiednio złączone po duchową kontrolą Dostrajacza Myśli.

45:7.9

[Przedstawione przez Melchizedeka, tymczasowo przydzielonego do Urantii].


◄ 45:6
 
Przekaz 46 ►
 

© Fundacji Urantii. Wszelkie prawa zastrzeżone.