◄ 114:6
Verhandeling 114
115:0 ►

Het Serafijnse Bestuur van de planeet

7. Het korps der bestemmingsreservisten

114:7.1

Het korps der bestemmingsreservisten bestaat uit levende mannen en vrouwen die zijn toegelaten tot de speciale dienst van het bovenmenselijke bestuur van de zaken van deze wereld. Dit korps bestaat uit de mannen en vrouwen van iedere generatie die door de geest-bestuurders van het gebied worden gekozen om deel te nemen aan de uitvoering van het dienstbetoon van barmhartigheid en wijsheid aan de kinderen van de tijd op de evolutionaire werelden. Bij het bestuur der zaken die de plannen tot opklimming betreffen, is het algemeen gebruik om sterfelijke wilsschepselen op deze wijze als verbindingspersonen in te zetten zodra zij daartoe competent zijn en betrouwbaar genoeg om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Zodra er op het toneel van handeling in de tijd mannen en vrouwen verschijnen met voldoende mentaal vermogen, adequate morele status en de vereiste geestelijkheid, worden zij dan ook snel aan de juiste hemelse groep planetaire persoonlijkheden toegevoegd als menselijke contactpersonen, sterfelijke helpers.

114:7.2

Op het tijdstip dat mensen worden gekozen als behoeders van de bestemming van de planeet, wanneer zij centrale individuen worden in de plannen die de bestuurders der wereld willen uitvoeren, bevestigt het planetaire hoofd der serafijnen hun tijdelijke aanstelling bij het serafijnse korps en wijst hij persoonlijke bestemmingsbehoeders aan om samen met deze sterfelijke reservisten te dienen. Alle reservisten hebben zelf-bewuste Richters en de meesten van hen functioneren in de hogere kosmische cirkels van intellectuele prestaties en geestelijke verworvenheden.

114:7.3

Stervelingen van het gebied worden gekozen om dienst te doen in het korps van bestemmingsreservisten op de bewoonde werelden wegens:

114:7.4

1. een speciaal vermogen om in het verborgene te kunnen worden voorbereid op talrijke noodmissies bij de uitvoering van diverse activiteiten in de zaken der wereld;

114:7.5

2. oprechte toewijding aan een speciale sociale, economische, politieke, geestelijke of andere zaak, gepaard aan de bereidheid om zonder erkenning en beloning van mensen te dienen;

114:7.6

3. het bezit van een buitengewoon veelzijdige Gedachtenrichter met ervaring in het bestrijden van planetaire moeilijkheden en dreigende noodsituaties op een wereld, die hij waarschijnlijk reeds voor zijn verblijf op Urantia heeft verworven.

114:7.7

Iedere afdeling van de hemelse planetaire dienst heeft recht op een verbindingskorps van deze stervelingen met bestemmingsstatus. Op de gemiddelde bewoonde wereld dienen zeventig afzonderlijke bestemmingskorpsen, in nauwe verbinding met de bovenmenselijke leiding der lopende wereldzaken. Op Urantia zijn er twaalf korpsen bestemmingsreservisten, één voor iedere planetaire groep der serafijnse supervisie.

114:7.8

De twaalf groepen bestemmingsreservisten van Urantia bestaan uit sterfelijke bewoners van de wereld, die zijn voorbereid voor talrijke cruciale posities op aarde, en gereed worden gehouden om in mogelijke noodtoestanden op de planeet handelend op te treden. Dit gecombineerde korps bestaat thans uit 962 personen. Het kleinste korps telt 41 leden en het grootste 172. Met uitzondering van nog geen twintig contact-persoonlijkheden, zijn de leden van deze unieke groep zich volstrekt niet bewust van het feit dat zij erop worden voorbereid om bij bepaalde planetaire crises te kunnen functioneren. Deze sterfelijke reservisten worden gekozen door het korps waaraan zij respectievelijk worden verbonden, en ook zij worden in hun diepe bewustzijn getraind en voorbereid door de gecombineerde techniek van het dienstbetoon van de Gedachtenrichter en dat van de serafijnse behoeder. Vaak nemen ook talrijke andere hemelse persoonlijkheden deel aan deze onbewuste training, en bij al deze speciale voorbereidingen verlenen de middenwezens waardevolle, onontbeerlijke diensten.

114:7.9

Op vele werelden kunnen de beter geadapteerde secundaire middenwezens in uiteenlopende mate contact maken met de Gedachtenrichters van bepaalde stervelingen die een gunstige constitutie daarvoor hebben, door op kundige wijze door te dringen in het bewustzijn waarin de Richters wonen. (Het was ook door precies zo'n gelukkige combinatie van kosmische aanpassingen dat deze openbaringen op Urantia in de Engelse taal werden gematerialiseerd.) Dergelijke potentiële contact-stervelingen op de evolutionaire werelden worden verzameld in de talrijke reservekorpsen, en het is tot op zekere hoogte door deze kleine groepen vooruitziende persoonlijkheden dat de geestelijke beschaving wordt bevorderd en dat de Meest Verhevenen in de koninkrijken der mensen kunnen regeren. De mannen en vrouwen van deze korpsen van bestemmingsreservisten hebben aldus in uiteenlopende mate contact met hun Richter via het bemiddelend dienstbetoon van de middenwezens; maar deze zelfde stervelingen zijn bij hun tijdgenoten nauwelijks bekend, behalve in de zeldzame sociale noodsituaties en geestelijke noodgevallen waarbij deze reservepersoonlijkheden optreden ter voorkoming van de instorting van de evolutionaire beschaving of het uitdoven van het licht der levende waarheid. Op Urantia zijn deze bestemmingsreservisten zelden geprezen in de annalen van de menselijke geschiedenis.

114:7.10

De reservisten treden onbewust op als conservatoren van essentiële planetaire informatie. Bij de dood van een reservist worden dikwijls bepaalde vitale gegevens uit het bewustzijn van de stervende reservist overgedragen aan een jongere opvolger, door een verbinding tussen de twee Gedachtenrichters. De Richters functioneren in verband met deze korpsen van reservisten ongetwijfeld op nog vele andere manieren die ons niet bekend zijn.

114:7.11

Op Urantia heeft het korps der bestemmingsreservisten weliswaar geen permanent hoofd, maar wel zijn eigen permanente raden die samen de bestuursorganisatie van het korps vormen. Deze omvatten de gerechtelijke raad, de raad voor de historiciteit, de raad voor politieke soevereiniteit en vele andere. Van tijd tot tijd zijn, in overeenstemming met de organisatie van het korps, titulaire (sterfelijke) hoofden van het gehele reservistenkorps belast geweest met specifieke functies. Deze hoofden der reservisten bekleden hun ambt gewoonlijk maar een paar uur, want dit is beperkt tot de vervulling van een specifieke onmiddellijke taak.

114:7.12

Het reservistenkorps op Urantia had de meeste leden in de dagen der Adamieten en Andieten. Naarmate het violette bloed verdund raakte, daalde het aantal leden gestaag en bereikte een dieptepunt rond de tijd van Pinksteren, maar sindsdien zijn de leden van het reservistenkorps weer gestaag in aantal toegenomen.

114:7.13

(Het kosmische reservekorps van burgers van Urantia die zich van het universum bewust zijn, telt nu meer dan duizend stervelingen wier inzicht in het kosmische burgerschap veel verder reikt dan de wereld waar zij hun aardse leven leiden, maar het is mij verboden de werkelijke aard van de functie van deze uitzonderlijke groep levende mensen te openbaren.)

114:7.14

Stervelingen op Urantia moeten zich door de betrekkelijke geestelijke isolatie van hun wereld van bepaalde circuits in het plaatselijke universum niet laten verleiden tot een gevoel van kosmische verlatenheid of verweesdheid van hun planeet. Er wordt op de planeet een zeer welomlijnd en doeltreffend bovenmenselijk toezicht gehouden op de zaken der wereld en op de bestemmingen der mensen.

114:7.15

Maar het is waar dat ge hoogstens een pover idee kunt hebben van een ideale planetaire regering. Sinds de vroege tijden van de Planetaire Vorst heeft Urantia geleden onder de mislukking van het goddelijke plan voor de ontwikkeling der wereld en de ontplooiing der rassen. De loyale bewoonde werelden van Satania worden niet zo geregeerd als Urantia. Niettemin zijn de regeringen van uw planeet, vergeleken met de andere geïsoleerde werelden, niet zo inferieur geweest; van slechts één of twee werelden kan gezegd worden dat zij slechter zijn, en een paar zijn misschien iets beter, maar de meerderheid staat op gelijk niveau met u.

114:7.16

In het plaatselijk universum lijkt niemand te weten wanneer de onzekere status van het bestuur van de planeet zal worden beëindigd. De Melchizedeks van Nebadon zijn over het algemeen van mening dat er vóór Michaels tweede persoonlijke komst naar Urantia weinig zal veranderen in de regering en het bestuur van de planeet. Zonder twijfel zullen er op dit tijdstip, zoniet eerder, vèrreikende veranderingen worden bewerkstelligd in het bestuur van de planeet. Maar niemand lijkt zelfs maar te kunnen gissen wat de aard van dergelijke wijzigingen in het wereldbestuur zal zijn. In de gehele geschiedenis van de bewoonde werelden van het universum Nebadon is er geen precedent voor een dergelijke gebeurtenis. Bij de vele aspecten van de toekomstige regering van Urantia die moeilijk te begrijpen zijn, valt vooral het feit in het oog dat er zich hier een circuit en afdelingshoofdkwartier van de aartsengelen bevinden.

114:7.17

Uw geïsoleerde wereld wordt niet vergeten in de raadsvergaderingen van het universum. Urantia is geen kosmische wees die door zonde is gestigmatiseerd en door rebellie onbereikbaar is voor de goddelijke, wakende zorg. Van Uversa tot Salvington en nog verder, op Jerusem en zelfs in Havona en op het Paradijs, weten allen dat wij hier zijn; en gij stervelingen die nu op Urantia woont, wordt net zo liefdevol gekoesterd en even getrouwelijk behoed alsof de wereld nooit door een trouweloze Planetaire Vorst verraden is, zelfs nog meer. Het is eeuwig waar: 'de Vader zelf heeft u lief.'

114:7.18

[Aangeboden door het Hoofd der Serafijnen die op Urantia zijn gestationeerd.]


◄ 114:6
 
Verhandeling 115 ►
 

Nederlandse vertaling © Stichting Urantia. Alle rechten voorbehouden.