◄ 48:5
Luku 48
48:7 ►

Morontiaelämä

6. Morontiamaailmojen serafit—Siirtymävaiheen hoivaajat

48:6.1

Vaikka kaikki enkelien luokat—planetaarisista auttajista korkeimpiin serafeihin—hoivaavatkin morontiamaailmoissa, osoitetaan näihin toimintoihin kuitenkin nimenomaisemmin siirtymävaiheen hoivaajia. Nämä enkelit kuuluvat serafipalvelijain kuudenteen luokkaan, ja heidän hoivansa keskittyy siihen, että he helpottavat aineellisten ja kuolevaisten luotujen siirtymistä lihallisessa ruumiissa eletystä ajallisesta elämästä ensimmäisiin morontiaolemassaolon vaiheisiin seitsemässä mansiomaailmassa.

48:6.2

Teidän tulisi ymmärtää, että ylösnousevan kuolevaisen morontiaelämä alkaa itse asiassa asutuissa maailmoissa sielun hedelmöitymisen hetkellä, sinä hetkenä, jolloin henkeä oleva Suuntaaja asettuu moraaliseen valintaan kykenevän luodun olennon mieleen. Ja siitä hetkestä lähtien tällä kuolevaisen sielulla on potentiaalinen kyky kuolevaisen tasoa korkeampaan toimintaan, jopa kyky tulla tunnistetuksi paikallisuniversumin morontiasfäärien korkeammilla tasoilla.

48:6.3

Tulette kuitenkin tietoisiksi siirtymäserafien antamasta hoivasta vasta päästessänne mansiomaailmoihin, joissa he uurastavat väsymättä viedäkseen kuolevaisoppilaansa eteenpäin, ja heidät on osoitettu palvelemaan seuraavissa seitsemässä jakautumassa:

48:6.4

1. Serafievankelistat. Järjestelmän rekistereissä teidät luokitellaan kehittyviksi hengiksi sinä hetkenä, kun tulette tajuihinne mansiomaailmoissa. Tosin ette todellisuudessa vielä ole henkiä, mutta ette ole enää kuolevaisia eli aineellisia olentojakaan; olette astuneet esihengen elämänvaiheeseen ja teidät on asianmukaisesti hyväksytty morontiaelämään.

48:6.5

Mansiomaailmoissa serafievankelistat auttavat teitä tekemään viisaan valinnan Edentiaan, Salvingtoniin, Uversaan ja Havonaan johtavien vaihtoehtoisten reittien välillä. Mikäli yhtä suositeltavia reittejä on useita, ne esitellään teille, ja teidän on lupa valita niistä houkuttelevimmalta tuntuva. Sitten nämä serafit tekevät Jerusemin neljällekolmatta neuvojalle suosituksen kullekin ylösnousemussielulle edullisimmasta kurssista.

48:6.6

Sinulle ei myönnetä rajoittamatonta valinnanvaraa tulevan kurssisi suhteen, mutta saat tehdä valintasi niiden rajojen puitteissa, jotka siirtymähoivaajat ja heidän ylempänsä viisaudessaan määrittelevät kaikkein sopivimmiksi tulevaa henkeyden saavuttamista ajatellen. Hengen maailmaa hallitaan sillä periaatteella, että vapaan tahtosi mukaista valintaa kunnioitetaan edellyttäen, ettei mahdollisesti valitsemasi kurssi ole haitallinen itsellesi tai vahingollinen tovereillesi.

48:6.7

Nämä serafievankelistat omistautuvat julistamaan evankeliumia ikuisesta edistyksestä, täydellisyyden saavuttamisen riemuvoitosta. Mansiomaailmoissa he julistavat suurenmoista lakia hyvyyden säilymisestä ja sen valta-asemasta: Yksikään hyvä teko ei koskaan mene kokonaan hukkaan. Sen merkitys voidaan pitkäksi aikaa tehdä tyhjäksi, mutta koskaan sitä ei voida kokonaan mitätöidä, ja se vaikuttaa ikuisesti sen motivaation jumalallisuuden mukaisessa laajuudessa.

48:6.8

Urantiallakin he neuvovat totuuden ja oikeamielisyyden ihmisopettajia pitäytymään opetukseen ”Jumalan hyvyydestä, joka johtaa parannukseen” ja julistamaan ”Jumalan rakkautta, joka karkottaa kaiken pelon.” Tälläkin tavoin näitä totuuksia on julistettu maailmassanne:

48:6.9

Jumalat pitävät minusta huolen, enkä minä harhaan joudu;

48:6.10

Rinnallani kulkien he taluttavat minut iankaikkisen elämän ihanille poluille ja vertaansa vailla olevaan virkistymiseen.

48:6.11

Siellä, Jumalten Edessä, en minä isoa ruokaa enkä janoa vettä.

48:6.12

Vaikka minä laskeutuisin alas epävarmuuden laaksoon tai nousisin ylös epäilyksen maailmoihin,

48:6.13

Vaikka minä vaeltaisin yksinäisyydessä tai kaltaisteni parissa,

48:6.14

Vaikka minä viettäisin voitonjuhlaa valon temppeleissä tai kompastelisin sfäärien syrjäisissä kolkissa,

48:6.15

Aina on hyvä henkesi minun hoivanani ja ihana enkelisi minun lohduttajanani.

48:6.16

Vaikka minä vaipuisin pimeyden syvyyksiin ja kuoleman pauloihin,

48:6.17

En minä sinua epäilisi enkä sinua kauhistuisi,

48:6.18

Sillä minä tiedän, että ajan täyttyessä ja nimesi kunniassa

48:6.19

Sinä nostat minut istumaan vierellesi korkeuksien varusmuureille.

48:6.20

Tämä on tarina, joka yön hetkenä kuiskattiin paimenpojan korvaan. Hän ei kyennyt pitämään sitä mielessään sanasta sanaan, mutta kaiken muistamansa hän kertoi suunnilleen niin kuin se on tänä päivänä kirjaan kirjoitettuna.

48:6.21

Nämä serafit ovat myös täydellisyyden saavuttamista julistavan evankeliumin evankelistoja koko järjestelmälle siinä kuin yksittäiselle taivasmatkalaisellekin. Jo nyt heidän opetuksiinsa ja suunnitelmiinsa Satanian nuoressa järjestelmässä sisältyy varustautuminen tulevia aikoja varten, jolloin mansiomaailmat eivät enää palvele ylösnousemuskuolevaisten astinkivinä korkeuksien sfääreille.

48:6.22

2. Rotujentulkitsijat. Eivät kaikki kuolevaisten olentojen rodut ole samanlaisia. On totta, että on olemassa planeettakohtainen kaava, joka kulkee tietyn maailman eri rotujen fyysisen, mentaalisen ja hengellisen olemuksen ja taipumusten läpi, mutta on olemassa myös selkeitä rodullisia tyyppejä, ja näiden ihmisolentojen erilaisten perustyyppien jälkeläisille ovat ominaisia tarkalleen määrätyt sosiaaliset tendenssit. Ajallisuuden maailmoissa rotujen serafitulkitsijat edistävät rotuvaltuutettujen pyrkimyksiä saattaa rotujen keskenään erilaiset näkökannat sopusointuun, ja he jatkavat toimintaansa mansiomaailmoissa, joissa nämä samat eroavaisuudet pyrkivät tietyssä määrin säilymään. Urantian kaltaisella sekasortoisella planeetalla näillä loistavilla olennoilla on tuskin ollut kunnollista toimintamahdollisuutta, mutta he ovat ensimmäisen taivaan taitavia sosiologeja ja viisaita etnologian alan neuvonantajia.

48:6.23

Miettikääpä ilmaisua ”taivas” ja ”taivaitten taivas”. Useimmat profeetoistanne käsittivät taivaaksi paikallisjärjestelmän ensimmäisen mansiomaailman. Kun apostoli puhui siitä, että ”hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen”, hän tarkoitti sillä kokemusta, jossa hänen Suuntaajansa unen aikana erkani hänestä ja pistäytyi tässä epätavallisessa tilassa seitsemän mansiomaailman kolmannessa maailmassa. Jotkut tietäjistänne näkivät näyn suuremmasta taivaasta, ”taivaitten taivaasta”, josta seitsenosainen mansiomaailman kokemus oli vasta ensimmäinen, kun Jerusem oli toinen, Edentia satelliitteineen kolmas, Salvington ympäröivine koulutussfääreineen neljäs, Uversa viides, Havona kuudes ja Paratiisi seitsemäs.

48:6.24

3. Mielensuunnittelijat. Nämä serafit omistautuvat morontiaolentojen tehokkaaseen ryhmittelemiseen ja heidän ryhmätyönsä organisoimiseen mansiomaailmoissa. He ovat ensimmäisen taivaan psykologeja. Tämän serafihoivaajien erityisosaston jäsenten enemmistöllä on ajallisuuden lasten suojelusenkeleinä hankittua aiempaa kokemusta, mutta heidän suojattinsa eivät jostakin syystä personoituneet mansiomaailmoihin tai jääneet Henkeen fuusioitumisen menetelmällä muutoin eloon.

48:6.25

Mielensuunnittelijoiden tehtävänä on tutkia mansiomaailmojen läpi kulkevien Suuntaaja-sielujen olemusta, kokemusta ja statusta sekä helpottaa näiden ryhmittämistä tehtäväänosoittamista ja ylentämistä varten. Mutta nämä mielensuunnittelijat eivät juonittele eivätkä keinottele mansiomaailman opiskelijoiden tietämättömyydellä tai muilla rajoittuneisuuksilla, eivätkä he muutoinkaan väärinkäytä opiskelijoiden tilaa. He ovat täysin vilpittömiä ja korostuneen oikeudenmukaisia. He kunnioittavat vastasyntynyttä morontiatahtoanne; he pitävät teitä itsenäisinä, tahdollisina olentoina ja pyrkivät rohkaisemaan nopeaa kehittymistänne ja edistymistänne. Olette nyt kasvokkain todellisten ystävien ja ymmärtäväisten neuvonantajien kanssa, sellaisten enkelten kanssa, jotka todella pystyvät auttamaan teitä ”näkemään itsenne sellaisina kuin muut teidät näkevät” ja ”tuntemaan itsenne sellaisina kuin enkelit teidät tuntevat”.

48:6.26

Nämä enkelit opettavat jo Urantialla seuraavaa ikuista totuutta: Ellei oma mielesi palvele sinua hyvin, voit vaihtaa sen Jeesus Nasaretilaisen mieleen. Hän palvelee sinua aina hyvin.

48:6.27

4. Morontianeuvonantajat. Nämä hoivaajat saavat nimensä siitä, että heidät on osoitettu opettamaan, ohjaamaan ja neuvomaan ihmisten synnyinmaailmoista saapuvia kuolevaiseloonjääviä, sieluja, jotka ovat siirtymässä korkeampiin järjestelmän päämajan kouluihin. He opettavat niitä, jotka koettavat ymmärtää toisistaan poikkeavien elämäntasojen kokemuksellista yhtenäisyyttä, niitä jotka pyrkivät merkitysten yhdentämiseen ja arvojen yhdistämiseen. Tämä on filosofian tehtävä kuolevaisten elämänpiirissä, se on motan tehtävä morontiasfääreillä.

48:6.28

Mota on enemmän kuin korkeampaa filosofiaa; filosofian kannalta mota on kuin kaksi silmää yhteen verrattuna; sillä on stereoskooppinen vaikutus merkityksiin ja arvoihin. Aineellinen ihminen näkee maailmankaikkeuden ikään kuin vain yhdellä silmällä—kaksiulotteisena. Mansiomaailmojen opiskelijat saavuttavat kosmisen perspektiivin—syvyyden—liittämällä morontiaelämän havainnot fyysisen elämänpiirin antamien havaintojen päälle. Ja he kykenevät saamaan nämä aineelliset ja morontiaaliset näkökulmat oikeaan tarkennukseensa suurelta osin serafineuvonantajiensa väsymättömän hoivan ansiosta, nämä kun niin perin kärsivällisesti opettavat mansiomaailmojen opiskelijoita ja morontiaedistyjiä. Monet serafien korkeimpaan luokkaan kuuluvat opettavat neuvonantajat aloittivat uransa ajallisuuden kuolevaisten vasta vapahdettujen sielujen neuvojina.

48:6.29

5. Teknikot. Kysymyksessä ovat ne serafit, jotka auttavat uusia taivasmatkalaisia sopeutumaan morontia-sfäärien uuteen ja verrattain outoon ympäristöön. Elämä siirtymämaailmoissa tuo mukanaan todellisen kosketuksen sekä fyysisen että morontiaalisen tason energioihin ja materiaaleihin sekä tietyssä määrin hengellisiin todellisuuskohteisiin. Taivasmatkalaisten on totuttauduttava jokaiseen uuteen morontiatasoon, ja tässä kaikessa serafiteknikot auttavat heitä suuresti. Nämä serafit toimivat yhdysupseereina Morontiavoiman Valvojien ja Fyysisten Päävalvojien välillä, ja laajalti he myös toimivat ylösnousemuspyhiinvaeltajien opettajina asioissa, jotka koskevat siirtymäsfääreillä käytettävien energioiden luonnetta. He palvelevat hätätilanteissa käytettävinä avaruusmatkaajina ja suorittavat lukuisia muita säännöllisiä ja erikoistehtäviä.

48:6.30

6. Kirjuri-opettajat. Nämä serafit kirjaavat hengellisen ja fyysisen välisen raja-alueen toimintoja, ihmisten ja enkelten välisiä yhteyksiä, universumin alempien toimipiirien morontiatapahtumia. He palvelevat myös tosiasiatiedon muistiinmerkitsemisen tehokkaiden ja pätevien menetelmien opettajina. Toisiinsa liittyvien tietojen älylliseen kokoamiseen ja yhteensovittamiseen sisältyy aimo annos taiteellisuutta, ja tätä taidetta kohottaa entistäkin korkeammalle yhteistyö taivaallisten taidetyöntekijöiden kanssa, ja tällä tavoin ylösnousemuskuolevaisetkin tulevat tekemisiin kirjuriserafien kanssa.

48:6.31

Kaikkien serafiyhteisöjen kirjurit omistavat tietyn osan ajastaan morontiaetenijöiden opettamiseen ja kouluttamiseen. Nämä ajallisuuden tosiasioiden enkelivarjelijat ovat kaikkien tosiasioita etsivien ihanteellisia opettajia. Ennen Jerusemista-lähtöänne tulette hyvinkin tutuiksi Satanian ja sen 619 asutun maailman historian kanssa, ja suurin osa tästä tarinasta on kirjuriserafien kertomaa.

48:6.32

Kaikki nämä enkelit kuuluvat siihen muistiinmerkitsijöiden ketjuun, joka ulottuu ajallisten tosiasioiden ja ikuisten totuuksien alimmista varjelijoista korkeimpiin. Jonain päivänä he vielä opettavat sinua etsimään sekä totuutta että faktaa, laajentamaan sekä sieluasi että mieltäsi. Sinun pitäisi jo nyt oppia kastelemaan sydämesi puutarhaa yhtä hyvin kuin etsimään tiedon kuivia hiekka-aavikoita. Muodot ovat arvottomia, kun läksyt on opittu. Kananpoikaa ei voi saada ilman munankuorta, mutta kuorella ei ole enää mitään arvoa sitten, kun poikanen on kuoriutunut. Mutta joskus erhe on niin suuri, että sen oikaiseminen ilmoituksen avulla olisi kohtalokasta niille hitaasti ilmaantuville totuuksille, jotka ovat välttämättömiä kokemuksen kautta tapahtuvalle erheen hylkäämiselle. Kun lapsilla on ihanteensa, älkää karkottako niitä; antakaa niiden kasvaa. Ja samalla kun opitte ajattelemaan kuin aikuiset, samalla teidän tulisi myös oppia rukoilemaan kuin lapset.

48:6.33

Laki on elämä itse, eivät sen viettämistä koskevat säännöt. Paha on lain rikkomista, ei elämän viettämistä koskevien sääntöjen loukkaamista, elämän, joka on laki. Valheellisuus ei ole sitä, millä tavoin asia kerrotaan, vaan jotakin, joka on jo edeltäkäsin harkittu totuuden vääristelyksi. Uusien kuvien luominen vanhoista tosiasioista, vanhempien elämän uudelleen ilmentäminen jälkeläisten elämässä—nämä ovat totuuden taiteellisia riemuvoittoja. Hiuksenhienokin vivahde, joka on ennalta harkittu käytettäväksi valheellisessa tarkoituksessa, vähäisinkin pääasian vääntely tai vääristely—näistä muodostuu valheellisuus. Mutta tosiasiaksi muutetun totuuden fetissi, kivettynyt totuus, niin kutsutun muuttumattoman totuuden rautavanne pitää ihmisen sokeana kylmän faktatiedon suljetussa piirissä. On mahdollista olla teknisesti oikeassa, kun kysymys on faktatiedosta, ja ikuisesti väärässä, kun kysymys on totuudesta.

48:6.34

7. Hoivaavat reservit. Kaikkiin luokkiin kuuluvista siirtymäserafeista koostuvaa monilukuista joukkokuntaa pidetään ensimmäisessä mansiomaailmassa. Kohtalonvartijoiden jälkeen nämä siirtymävaiheen hoivaajat ovat kaikista serafien luokista lähimpänä ihmistä, ja heidän seurassaan tulette viettämään monet vapaahetkenne. Enkelit nauttivat palvelemisesta, ja aina kun heitä ei ole osoitettu mihinkään tehtävään, he palvelevat monesti vapaaehtoisina. Palvelunhalun jumalallisen tulen on monen taivaaseen nousevan kuolevaisen sieluun ensi kerran sytyttänyt henkilökohtainen ystävyys serafireserveihin kuuluvien vapaaehtoisten palvelijoiden kanssa.

48:6.35

Heiltä opitte, miten annetaan paineen kehittää tasapainoisuutta ja varmuutta; miten ollaan uskollisia ja vilpittömiä ja kaiken lisäksi iloisia; miten otetaan valittamatta vastaan haasteita ja kohdataan pelotta vaikeudet ja epävarmuudet. He kysyvät: Jos epäonnistut, nousetko lannistumatta yrittämään uudelleen? Jos onnistut, säilytätkö tasapainoisuutesi—vakaan ja hengellistyneen asenteen—pitkän kamppailun jokaisessa ponnistuksessa aineellisen jähmeyden kahleiden murtamiseksi, henkiolemassaoloon kuuluvan vapauden saavuttamiseksi?

48:6.36

Niin kuin ovat kuolevaiset niin ovat nämä enkelitkin toimineet monien pettymysten aiheuttajina, ja he tähdentävät, että masentavimmat pettymyksesi ovat toisinaan koituneet suurimmiksi siunauksiksesi. Toisinaan siemenen kylväminen tekee sen kuolemasta välttämättömän, hellityimpien toiveittesi kuolemasta, ennen kuin se voi uudestisyntyä kantamaan uuden elämän ja uuden mahdollisuuden hedelmiä. Ja heiltä opit kärsimään vähemmän surun ja pettymyksen takia—ensiksikin sillä, että teet vähemmän henkilökohtaisia suunnitelmia muiden persoonallisuuksien suhteen, ja sitten hyväksymällä osasi, kun olet uskollisesti velvollisuutesi suorittanut.

48:6.37

Tulet oppimaan, että vain lisäät taakkaasi ja vähennät onnistumisen todennäköisyyttä, kun otat itsesi liian vakavasti. Mikään ei voi olla tärkeämpää kuin työsi statuksesi mukaisella sfäärillä, tässä maailmassa tai seuraavassa. Valmistelutyö seuraavaksi korkeampaa sfääriä ajatellen on varsin tärkeää, mutta mikään ei tärkeydessä vedä vertoja siinä maailmassa tehtävälle työlle, jossa tosiasiallisesti elät. Mutta vaikka työ onkin tärkeää, minä ei ole. Kun tunnet itsesi tärkeäksi, menetät energiaa egon omanarvontunnon kulumiseen käytössä, joten sitä liikenee varsin vähän työn tekemiseen. Minän tärkeys, ei suinkaan työn tärkeys, uuvuttaa kypsymättömiä luotuja; juuri tämä minätekijä uuvuttaa, ei suinkaan tavoitteellinen ponnistelu. Voit tehdä tärkeää työtä, ellei sinusta tule tärkeilevä; voit puuhata monia asioita yhtä vaivattomasti kuin yhtä, jos jätät minuutesi ulkopuolelle. Vaihtelu on lepuuttavaa; yksitoikkoisuus sen sijaan kuluttaa ja uuvuttaa. Päivä toisensa jälkeen on samanlainen—pelkkää elämää, tai sen vaihtoehtona kuolema.


◄ 48:5
 
48:7 ►