◄ 48:4
Luku 48
48:6 ►

Morontiaelämä

5. Mansiomaailmojen Opettajat

48:5.1

Mansiomaailmojen Opettajat ovat joukko omilleen jätettyjä, mutta kunnialla kruunattuja kerubeja ja sanobeja. Ajallisuudesta saapuvan pyhiinvaeltajan edistyessä avaruuden koettelemusten maailmasta morontiakoulutusta antaviin mansio- ja niihin liittyviin maailmoihin hänen seurassaan on joko hänen henkilökohtainen tai hänen ryhmäserafinsa, kohtalonsuojelija. Serafi saa kuolevaisolomuodon maailmoissa kyvykästä apua kerubilta ja sanobilta, mutta kun hänen kuolevaissuojattinsa vapautuu lihallisuuden kahleista ja kun tämä astuu ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseensa, kun aineellista seuraava eli morontiaelämä alkaa, kuolevaisesta huolehtiva serafi ei enää tarvitse aiempien avustajiensa, kerubien ja sanobien, palveluksia.

48:5.2

Monissa tapauksissa nämä itsekseen jätetyt hoivaavien serafien apulaiset kutsutaan universumin päämajaan, jossa he pääsevät Universumin Äiti-Hengen läheistäkin läheisempään syleilyyn ja jatkavat sitten matkaansa järjestelmän koulutussfääreille Mansiomaailmojen Opettajiksi. Nämä opettajat vierailevat usein aineellisissa maailmoissa ja toimivat niissä alimmista mansiomaailmoista aina universumipäämajan yhteydessä oleville korkeimmille opetussfääreille asti. Omasta pyynnöstään he saavat palata entiseen, hoivaaviin serafeihin sidoksissa olevaan työhönsä.

48:5.3

Näitä opettajia Sataniassa on miljardi miljardin perään, ja heidän lukumääränsä kasvaa jatkuvasti, sillä useimmissa sellaisissa tapauksissa, jolloin serafi jatkaa yhdessä Suuntaajaan fuusioituneen kuolevaisen kanssa matkaansa sisäänpäin, sekä kerubi että sanobi jäävät tänne.

48:5.4

Useimpien muiden opettajien tapaan Mansiomaailmojen Opettajatkin saavat valtakirjansa Melkisedekeiltä. Yleensä heidän valvojinaan toimivat morontiaseuralaiset, mutta yksilöinä ja opettajina heitä valvovat niiden koulujen tai sfäärien senhetkiset päälliköt, joissa he kulloinkin toimivat opettajina.

48:5.5

Nämä ylennetyt kerubit työskentelevät tavallisesti pareittain, aivan kuten he tekivät ollessaan sidoksissa serafiin. He ovat olemukseltaan varsin lähellä olemassaolon morontiaalista tyyppiä ja ovat luonnostaan myötätuntoisia ylösnousemuskuolevaisten opettajia, jotka mitä tehokkaimmin vievät läpi mansiomaailmojen ja morontiaalisen opetusjärjestelmän mukaisen ohjelman.

48:5.6

Morontiaelämään kuuluvissa kouluissa nämä opettajat antavat henkilökohtaista, ryhmä-, luokka- ja massaopetusta. Tällaiset koulut on mansiomaailmoissa järjestetty kolmeksi yleisryhmäksi, joista kuhunkin kuuluu sata jakautumaa: ajattelun koulut, tuntemisen koulut ja tekemisen koulut. Konstellaation saavuttaessasi tulevat edellisten lisäksi vielä etiikan koulut, hallinnon koulut ja sosiaalisen sopeutumisen koulut. Universumin päämajamaailmoissa menet filosofian, jumalallisuuden ja puhtaan hengellisyyden kouluihin.

48:5.7

Asiat, jotka olisit voinut oppia maan päällä, mutta joita et onnistunut oppimaan, pitää omaksua näiden uskollisten ja kärsivällisten opettajien ohjauksessa. Paratiisiin ei johda mitään helppoja teitä, oikopolkuja eikä valtaväyliä. Reitin yksilökohtaisista vaihteluista riippumatta etenet toiselle sfäärille, vasta kun hallitset ensimmäisen sfäärin läksyt; ainakin tämä pitää paikkansa heti kun olet lähtenyt syntymämaailmastasi.

48:5.8

Yksi morontiaelämänvaiheen tarkoituksista on juuria kuolevaiseloonjääneistä pysyvästi pois sellaisten eläimellisten ominaisuuksien kuin vitkastelun, monimielisyyden, vilpistelyn, ongelmien karttelun, epäoikeudenmukaisuuden ja helppoudentavoittelun jäänteet. Elämä mansoniassa opettaa nuorille morontiaoppilaille jo varhain, ettei asioiden lykkääminen missään tapauksessa merkitse niiltä välttymistä. Lihallisena eletyn elämän jälkeen aika ei enää olekaan keino tilanteiden pakoilemiseksi eikä epämiellyttävien velvollisuuksien välttelemiseksi.

48:5.9

Mansiomaailmojen Opettajat aloittavat palvelunsa alimmilla viipymissfääreillä, ja kokemuksen karttuessa he ylenevät järjestelmän ja konstellaation opetussfäärien kautta Salvingtonin koulutusmaailmoihin. Heille ei anneta mitään erityiskoulutusta sen kummemmin ennen Universumin Äiti-Hengen syleilyä kuin sen jälkeenkään. He saivat koulutuksen työhönsä jo palvellessaan serafien kumppaneina mansiomaailmoissa oleskelevien oppilaidensa synnyinmaailmoissa. He ovat saaneet aktuaalista kokemusta asutuista maailmoista näiden edistyvien kuolevaisten seurassa. He ovat käytännöllisiä ja myötätuntoisia opettajia, viisaita ja ymmärtäväisiä ohjaajia, kyvykkäitä ja tehokkaita opastajia. He ovat täysin perillä ylösnousemusjärjestelmistä ja heillä on läpikotainen kokemus eteenpäin johtavan elämänkaaren alkuvaiheista.

48:5.10

Universumin Äiti-Henki syleilee toistamiseen monet varttuneemmat, pitkään Salvingtonin kehän maailmoissa palvelleet opettajat. Ja tästä toisesta syleilystä nämä kerubit ja sanobit ilmaantuvat serafin aseman saavuttaneina.


◄ 48:4
 
48:6 ►