◄ 47:1
Luku 47
47:3 ►

Seitsemän mansiomaailmaa

2. Lastenkoehoitola

47:2.1

Pikkulapsia vastaanottavat Satanian koulut sijaitsevat finaliittimaailmassa, ja tämä on Jerusemin siirtymäkulttuurin sfääreistä ensimmäinen. Nämä pienokaisia vastaanottavat koulut ovat ajallisuudesta tulevien lasten kasvatukseen ja opetukseen omistettuja laitoksia. Näihin lapsiin kuuluvat myös ne, jotka ovat kuolleet avaruuden evolutionaarisissa maailmoissa, ennen kuin heille on kehittynyt universumin rekistereihin merkittävä yksilöllisyys. Jos jompikumpi tällaisen lapsen vanhemmista jää eloon tai jos he molemmat jäävät eloon, kohtalonvartija määrää oman kerubikumppaninsa sijaisekseen lapsen potentiaalisen identiteetin varjelijaksi ja uskoo kerubin vastuulle tämän kehittymättömän sielun toimittamisen morontiamaailmojen koetteellisissa lastenhoitoloissa olevien Mansiomaailman Opettajien huostaan.

47:2.2

Nämä samaiset omilleen jääneet kerubit ylläpitävät Mansiomaailmojen Opettajien ominaisuudessa ja Melkisedekien valvonnan alaisuudessa tällaisia laajoja kasvatuspalveluja finaliittien vastuulla ja koeajalla olevien suojattien kouluttamiseksi. Nämä finaliittien suojatit, nämä ylösnousemuskuolevaisten pienokaiset, personoidaan jälkeläisten tuottamispotentiaalia lukuun ottamatta aina täsmälleen siihen fyysiseen tilaan, jossa he olivat kuoleman hetkellä. Tämä herääminen tapahtuu täsmälleen samana ajankohtana, jona lapsen vanhempi saapuu ensimmäiseen mansiomaailmaan. Ja sitten näille lapsille, sellaisina kuin he ovat, annetaan kaikki mahdollisuudet valita taivaallinen tie, aivan kuten he olisivat saaneet valita niissä maailmoissa, joissa kuolema heidän elämänkaarensa ennenaikaisesti päätti.

47:2.3

Hoitolamaailmassa koeajalla olevat luodut ryhmitellään sen mukaan, onko heillä Suuntaaja vai ei, sillä Suuntaajat saapuvat näiden aineellisten lasten sisimpään aivan kuten ajallisuuden maailmoissakin. Suuntaajan saamista edeltävässä iässä lapsia hoidetaan viiden lapsen perheissä, jolloin lasten iät vaihtelevat alle yhdestä vuodesta suunnilleen viiteen vuoteen eli ikään, jolloin Suuntaaja saapuu.

47:2.4

Myös kaikki ne kehittyvien maailmojen lapset, joilla on Ajatuksensuuntaaja, mutta jotka eivät ennen kuolemaansa olleet tehneet Paratiisiin johtavaa elämänvaihetta koskevaa päätöstä, personoidaan uudelleen järjestelmän finaliittimaailmassa. Siellä he varttuvat Aineellisten Poikien ja näiden kumppanien perheissä samalla tavoin kuin pikkulapset, jotka saapuivat Suuntaajatta, mutta jotka sittemmin saavat Salaperäisen Opastajan, kunhan ovat yltäneet ikään, joka mahdollistaa moraalisen valinnan tekemisen.

47:2.5

Kaikki Suuntaajan omaavat finaliittimaailman lapset ja nuoret kasvatetaan niin ikään viisilapsisissa perheissä, joissa heidän ikänsä vaihtelee kuudesta neljääntoista; keskimäärin nämä perheet koostuvat lapsista, joiden iät ovat kuusi, kahdeksan, kymmenen, kaksitoista ja neljätoista. Mikäli lopullinen valinta on tehty, he siirtyvät milloin tahansa kuudennentoista ikävuoden jälkeen ensimmäiseen mansiomaailmaan ja aloittavat nousunsa Paratiisiin. Jotkut tekevät valintansa jo ennen tätä ikää ja siirtyvät eteenpäin ylösnousemuksen sfääreille, mutta mansiomaailmoissa tavataan vain muutamia lapsia, jotka ovat—Urantian normien mukaan laskien—alle kuusitoistavuotiaita.

47:2.6

Finaliittimaailmassa näistä lastenkoehoitolassa olevista nuorista huolehtivat serafisuojelijat, aivan kuten he hengellisessä mielessä hoivaavat evolutionaaristen planeettojen kuolevaisia, samalla kun uskolliset spornagiaolennot huolehtivat heidän fyysisistä tarpeistaan. Ja näin nämä lapset varttuvat siirtymämaailmoissa niin kauan, kunnes he tekevät lopullisen valintansa.

47:2.7

Ellei valintaa ylösnousemuselämän hyväksi ole tehty aineellisen elämän tultua tiensä päähän, tai jos nämä ajallisuuden lapset kerta kaikkiaan päättävät hylätä Havonaan johtavan tutkimusmatkan, kuolema päättää automaattisesti heidän koeaikaisen elämänvaiheensa. Näitä tapauksia ei oteta oikeuskäsittelyyn. Tällaisesta toisesta kuolemasta ei ole kuolleistaheräämistä. He yksinkertaisesti vain lakkaavat olemasta ikään kuin heitä ei olisi koskaan ollutkaan.

47:2.8

Mutta jos he valitsevat täydellisyyteen johtavan Paratiisin-tien, heidät valmistetaan välittömästi ensimmäiseen mansiomaailmaan tapahtuvaa siirtoa varten. Monet heistä saapuvat sinne hyvissä ajoin noustakseen Havonaan yhdessä vanhempiensa kanssa. Havonan läpikäytyään ja Jumaluudet saavutettuaan nämä alkujaan kuolevaiset, pelastuneet sielut muodostavat Paratiisin vakinaisen ylösnousemuksellisten asujaimiston. Näitä lapsia, jotka ovat jääneet vaille kuolevaisten synnyinmaailmoissa saatavaa arvokasta ja välttämätöntä evolutionaarista kokemusta, ei liitetä Lopullisuuden Saavuttajakunnan jäseniksi.


◄ 47:1
 
47:3 ►