◄ 38:7
Luku 38
38:9 ►

Paikallisuniversumin hoivaavat henget

8. Kerubien ja sanobien kehitys

38:8.1

Kerubeille ja sanobeille on avoinna lukuisia väyliä, joita myöten he pääsevät palvelussaan yhä pitemmälle ja jotka johtavat statuksen kohoamiseen, ja tätä statusta voi edelleenkin korottaa Jumalallisen Hoivaajan syleily. Kehityspotentiaalin osalta kerubit ja sanobit jakautuvat kolmeen suureen luokkaan:

38:8.2

1. Etenemisehdokkaat. Nämä olennot ovat luontaisesti ehdokkaita saavuttamaan serafin statuksen. Tähän luokkaan kuuluvat kerubit ja sanobit ovat lahjakkaita, vaikkeivät synnynnäisten kykyjensä puolesta serafien vertaisia; mutta uutteruuden ja kokemuksen kautta heidän on mahdollista saavuttaa täysi serafin asema.

38:8.3

2. Keskivaiheen kerubit. Kaikki kerubit ja sanobit eivät ole ylösnousemuspotentiaaliltaan yhtäläisiä, ja keskivaiheen kerubit ovatkin enkeliluotujen myötäsyntyisesti rajoittuneet olennot. Useimmat heistä jäävät kerubeiksi ja sanobeiksi, vaikka lahjakkaammat yksilöt saattavatkin päästä rajoitettuun serafipalveluun.

38:8.4

3. Morontiakerubit. Nämä enkeliyhteisöjen ”neljännet luodut” säilyttävät aina kvasimateriaaliset ominaispiirteensä. He jatkavat kerubeina ja sanobeina—yhdessä keskivaiheen veljiensä enemmistön kanssa—odoteltaessa Korkeimman Olennon faktuaalistumisen täyttymystä.

38:8.5

Vaikka toinen ja kolmas ryhmä ovatkin kasvupotentiaaliltaan jossain määrin rajoittuneita, ylösnousemusehdokkaat saattavat kuitenkin päästä universaalisen serafipalvelun kukkuloille. Monia kokeneempia näiden kerubien joukosta liitetään kohtalon serafisuojelijoiden riveihin, ja näin he tulevat suoraan Mansiomaailman Opettajiksi ylentämistä odottavien joukkoon, sitä mukaa kun heitä vanhemmat serafit jättävät paikkansa täytettäväksi. Kohtalonsuojelijoilla ei ole kerubeja ja sanobeja auttajina, silloin kun heidän kuolevaiset suojattinsa pääsevät morontiaelämään. Ja silloin kun muuntyyppisille evolutionaarisille serafeille myönnetään lähtölupa Serafingtoniin ja Paratiisiin, heidän on Nebadonin rajojen taakse siirtyessään jätettävä aikaisemmat alaisensa. Universumin Äiti-Henki tavallisesti syleilee tänne jääneet kerubit ja sanobit, jotka sitten pääsevät serafin statuksen saavuttamisen osalta Mansiomaailman Opettajaa vastaavalle tasolle.

38:8.6

Kun kertaalleen syleillyt kerubit ja sanobit ovat palvelleet pitkän aikavälin Mansiomaailman Opettajina alimmalta morontiasfääriltä korkeimmalle, ja kun heidän yhteisössään Salvingtonissa on liikaa jäseniä, Kirkas Aamutähti kutsuu nämä ajallisuuden luotujen uskolliset palvelijat eteensä. Heiltä otetaan persoonallisuudenmuuntovala, ja sen jälkeen Universumin Äiti-Henki syleilee toistamiseen nämä edistyneet ja vanhemmat kerubit ja sanobit seitsentuhantisina ryhminä. Tästä toisesta syleilystä he ilmaantuvat täysin kehittyneinä serafeina. Siitä lähtien näille uudestisyntyneille kerubeille ja sanobeille on avoinna serafin elämänura koko mitassaan ja täydessä määrässään, kaikkine Paratiisiin-pääsymahdollisuuksineen. Tällaisia enkeleitä voidaan määrätä jonkun kuolevaisolennon kohtalonsuojelijaksi, ja jos kuolevaissuojatti jää eloon, he ovat kelpoisia ylennettäviksi Serafingtoniin ja serafien saavutettavissa oleville seitsemälle kehälle, jopa Paratiisiin ja Lopullisuuden Saavuttajakuntaan.


◄ 38:7
 
38:9 ►