◄ 31:2
Luku 31
31:4 ►

Lopullisuuden Saavuttajakunta

3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset

31:3.1

Suuntaajaan fuusioituneet ylösnousemuskuolevaiset muodostavat ensiasteisen Lopullisuuden Saavuttajakunnan rungon. Yhdessä adoptoitujen ja glorifioitujen serafien kanssa heitä on kussakin finaliittikomppaniassa tavallisesti 990. Kussakin ryhmässä on kuolevaisia ja enkeleitä vaihtelevassa suhteessa, mutta kuolevaisia on joka tapauksessa huomattavasti serafeja enemmän. Syntyperäiset havonalaiset, glorifioidut Aineelliset Pojat, glorifioidut keskiväliolennot, Gravitaatiosanansaattajat sekä tuntematon ja puuttuva jäsen muodostavat yhdessä vain yhden prosentin kunkin yhteisön jäsenkunnasta. Kussakin tuhannen finaliitin komppaniassa on vain kymmenen paikkaa näille persoonallisuuksille, jotka eivät ole kuolevaisia eivätkä serafeja.

31:3.2

Me, jotka olemme Uversasta, emme tiedä ajallisuuden ylösnousemuskuolevaisten ”lopullista määränpäätä”. Nykyisellään he asuvat Paratiisissa ja palvelevat väliaikaisesti Valon ja Elämän Yhteisössä, mutta taivaaseennousijan osalle tulleen näin valtavan koulutuksen ja universumissa saadun näin pitkäaikaisen harjoituksen täytyy olla suunniteltuja pätevöittämään heidät vieläkin suurempiin luottamuksellisiin koetuksiin ja yhä ylevämpiin vastuullisiin tehtäviin.

31:3.3

Siitäkin huolimatta, että nämä ylösnousemuskuolevaiset ovat saavuttaneet Paratiisin, että heidät on otettu Lopullisuuden Saavuttajien jäsenyyteen ja että heitä on suurin määrin lähetetty takaisin paikallisuniversumeihin osallistumaan niiden johtamiseen ja avustamaan superuniversumien asiainhoidossa jopa tästä ilmeiseltä näyttävästä määränpäästä huolimatta jäljelle jää kuitenkin se merkittävä tosiasia, että heidät on merkitty kirjoihin vain kuudennen asteen henkinä. Kuolevaisfinaliittien Yhteisön elämänuralla on epäilemättä otettava vielä yksi askel. Emme tunne tämän askelen luonnetta, mutta olemme panneet merkille kolme seikkaa, joihin pyydämme teitä tässä yhteydessä kiinnittämään huomiota:

31:3.4

1. Merkintöjen perusteella tiedämme kuolevaisten piensektoreissa oleskelunsa ajan olevan ensimmäisen luokan henkiä ja tiedämme heidän etenevän toiseen luokkaan, silloin kun heidät siirretään suursektoreihin, ja kolmanteen luokkaan, kun he edistyvät superuniversumin keskuskoulutusmaailmoihin. Kuolevaisista tulee neljännen asteen eli kandidaattihenkiä, sen jälkeen kun he ovat saavuttaneet Havonan kuudennen kehän, ja heistä tulee viidennen luokan henkiä, kun he löytävät Universaalisen Isän. Sittemmin he saavuttavat henkiolomuodon kuudennen vaiheen, kunhan he ensin ovat vannoneet valan, joka liittää heidät ainiaaksi Kuolevaisfinaliittien Yhteisön ikuisuustehtäviin.

31:3.5

Havaitsemme, että henkiluokituksen tai -nimityksen on määrittänyt tosiasiallinen eteneminen yhdestä universumipalvelun maailmasta toiseen universumipalvelun maailmaan tai yhdestä universumista toiseen universumiin; ja arvelemme, että seitsemännen asteen henkeä tarkoittava luokitus annetaan Lopullisuuden Saavuttajain Kuolevaisyhteisölle, samalla kun heidät ylennetään ikuiseen palvelutehtävään nyt vielä rekisteröimättömillä ja paljastamattomilla sfääreillä ja samanaikaisesti kun he saavuttavat Korkeimman Jumalan. Mutta näitä rohkeita otaksumia lukuun ottamatta emme todellisuudessa tästä kaikesta tiedä sen enempää kuin tekään; tietämyksemme kuolevaisten elämänurasta ei ulotu nykyistä Paratiisi-päämäärää kauemmas.

31:3.6

2. Kuolevaiset lopullisuuden saavuttajat ovat täysin noudattaneet kaikkia aikakausia koskevaa kehotusta: ”Olkaa täydelliset”; he ovat nousseet kuolevaisen perillepääsyyn johtavan universaalisen tien; he ovat löytäneet Jumalan, ja heidät on asianmukaisesti otettu Lopullisuuden Saavuttajakuntaan. Tällaiset olennot ovat päässeet henkiedistymisen nykyisille äärirajoille, mutta he eivät ole saavuttaneet perimmäisen henkistatuksen lopullisuutta. He ovat saavuttaneet luodulle mahdollisen täydellisyyden nykyisen rajan, mutta he eivät ole saavuttaneet luodun olennon palvelun lopullisuutta. He ovat kokeneet jumaluudenpalvonnan täyteyden, mutta heiltä puuttuu kokemuksellisen Jumaluuden saavuttamisen lopullisuus.

31:3.7

3. Paratiisin Finaliittikuntaan kuuluvat glorifioidut kuolevaiset ovat ylösnousemuksellisia olentoja, joilla on hallussaan kokemuksellinen tietämys jokaisesta vaiheesta siinä, millaista on todellisuudessa elää älylliseen olemassaoloon kuuluva mahdollisimman täyteläinen elämä ja mikä on sen filosofia, sillä tähän ylösnousemukseen alimmista aineellisista maailmoista Paratiisin hengellisiin korkeuksiin käytettävien aikakausien kuluessa on näitä eloonjääviä luotuja koulutettu heidän kykyjensä äärirajoille saakka opettamalla heille ajallisuuden ja avaruuden koko universaalisen luomakunnan oikeudenmukaisen ja tehokkaan ja samalla armeliaan ja kärsivällisen hallinnon jokaisen jumalallisen periaatteen jokainen yksityiskohta.

31:3.8

Mielestämme ihmisillä on oikeus tulla mukaan mielipiteiden vaihtoomme ja olemme sitä mieltä, että teillä on vapaus arvailla kanssamme Paratiisin Finaliittikunnan perimmäisen kohtalon salaisuutta. Meistä näyttää ilmeiseltä, että täydellistyneiden evolutionaaristen luotujen nykyiset tehtävät muistuttavat luonteeltaan loppututkinnon jälkeisiä universumien ymmärtämisen ja superuniversumin hallinnon kursseja; ja me kaikki kysymme: ”Minkähän vuoksi Jumalat näin huolehtivat siitä, että eloonjäävät kuolevaiset saavat läpikotaisen koulutuksen maailmankaikkeuden hallintomenetelmissä?”


◄ 31:2
 
31:4 ►