◄ 29:3
Luku 29
29:5 ►

Universumivoiman Ohjaajat

4. Fyysiset Päävalvojat

29:4.1

Nämä olennot ovat Korkeimpien Voimakeskusten paikasta toiseen liikkuvia alaisia. Fyysiset valvojat omaavat kyvyn senluontoiseen yksilöllisyyden muodonmuutokseen, että he voivat siirtää itsensä hyvin monella eri tavalla paikasta toiseen ja kykenevät kulkemaan paikallista avaruutta nopeuksilla, jotka lähenevät Yksinäisten Sanansaattajien nopeutta. Mutta avaruuden kaikkien muiden matkaajien tavoin hekin tarvitsevat aineelliselta sfääriltä lähtiessään sekä tovereidensa että tiettyjen muuntyyppisten olentojen apua vetovoiman vaikutuksen ja inertiavastuksen murtamiseen.

29:4.2

Fyysiset päävalvojat palvelevat suuruniversumin joka puolella. Seitsemän Voimanohjaajan suoraan Paratiisista käsin harjoittama hallinto kohdistuu heihin superuniversumien päämajoihin saakka; näiden jälkeen heidän ohjaamisestaan ja sijoittelustaan huolehtii Tasapainon Neuvosto. Se on valtaa käyttävistä pääkomissionääreistä koostuva elin, jonka Seitsemän Valtiashenkeä lähettävät Liitännäisten Vahvuuden Pääorganisoijien henkilökunnan keskuudesta. Näillä pääkomissionääreillä on valta tulkita mestarifrandalankien lukemia. Viimeksi mainitut ovat eläviä instrumentteja, jotka ilmoittavat kokonaisen superuniversumin sisältämän voiman paineen ja energiavarauksen.

29:4.3

Kun Paratiisin Jumaluuksien läsnäolo sulkee sisäänsä koko suuruniversumin ja kiertää ikuisuuden kehää, jokaisen Valtiashengen vaikutus rajoittuu sen sijaan yhteen ainoaan superuniversumiin. Jokaisella seitsemästä superluomuksesta on oma selkeästi erillistetty energiansa, ja niiden voimapiirit on erotettu toisistaan. Sen vuoksi valvontamenetelmienkin pitää olla superuniversumikohtaisia, ja sellaisia ne todellisuudessa ovatkin.

29:4.4

Fyysiset Päävalvojat ovat suoraan Korkeimmista Voimakeskuksista polveutuvia, ja heidän joukkoonsa kuuluvat:

29:4.5

1. Voiman Apulaisohjaajat.

29:4.6

2. Mekaaniset Valvojat.

29:4.7

3. Energianmuuntajat.

29:4.8

4. Energianvälittäjät.

29:4.9

5. Ensiasteiset Yhdistäjät.

29:4.10

6. Toisasteiset Erottajat.

29:4.11

7. Frandalankit ja kronoldekit.

29:4.12

Kaikki yllä mainittuihin yhteisöihin kuuluvat eivät ole persoonia siinä mielessä, että heillä olisi yksilökohtainen valta tehdä valintoja. Eritoten neljä viimeksi mainittua olentoluokkaa näyttävät olevan täysin automaattisia ja mekaanisia vastatessaan ylemmiltään tuleviin herätteisiin ja reagoidessaan vallitseviin energiaalisiin olosuhteisiin. Mutta vaikka tällainen reagointi vaikuttaa täysin mekaaniselta, se ei sitä kuitenkaan ole. He saattavat näyttää automaateilta, mutta heissä ilmenee kuitenkin kaikissa sellaista älyllistä toimintaa, joka erottaa heidät automaateista.

29:4.13

Persoonallisuus ei välttämättä ole mieleen liittyvä ilmiö. Mieli voi ajatella, silloinkin kun siltä puuttuu kokonaan valta valintojen tekemiseen, kuten on laita lukuisten alemmantyyppisten eläinten kohdalla, ja sama pätee joihinkin näistä alisteisista fyysisistä valvojista. Monet näistä fyysisen voiman automaattisemmista säätelijöistä eivät tämän sanan missään merkityksessä ole persoonia. Niiden varustuksiin ei kuulu tahto eikä päätöksenteon itsenäisyys, vaan ne ovat täysin alistuvaisia sille mekaaniselle täydellisyydelle, joka on tarkoituksellisesti suunniteltua ajatellen niitä tehtäviä, jotka tulevat niiden osalle. Ne ovat kaikesta huolimatta kaikki suunnattoman älykkäitä olentoja.

29:4.14

Fyysiset valvojat puuhaavat pääasiassa sellaisten perusenergioiden säätöjen parissa, joita Urantialla ei ole löydetty. Nämä tuntemattomat energiat ovat hyvin tärkeitä planeettainväliselle kuljetusjärjestelmälle ja tietyille viestitysmenetelmille. Kun rakennamme energiaratoja välittääksemme niillä ääntä vastaavia signaaleja tai siirtääksemme näköhavaintoon perustuvaa aineistoa, niin elävät fyysiset valvojat ja heidän työtoverinsa käyttävät näitä vielä löytymättömiä energiamuotoja. Näitä samaisia energioita käyttävät tarpeen tullen myös keskiväliolennot omassa rutiininmukaisessa työssään.

29:4.15

1. Voiman Apulaisohjaajat. Näille ihmeteltävän tehokkaille olennoille on uskottu kaikkiin Fyysisten Päävalvojien eri olentoluokkiin kuuluvien tehtäväänosoittaminen ja tehtäväänlähettäminen maailmojen jatkuvasti muuttuvan energiatilanteen alati vaihtuvien tarpeiden mukaisesti. Fyysisten valvojien suurilukuista reserviä pidetään piensektoreiden päämajamaailmoissa. Voiman apulaisohjaajat lähettävät heitä näistä keskittymistä aika ajoin universumien, konstellaatioiden ja paikallisjärjestelmien päämajoihin sekä yksittäisille planeetoille. Fyysiset valvojat ovat tällaisen tehtävän saadessaan tilapäisesti sovittelukomissioihin kuuluvien jumalallisten toimeenpanijoiden määräysvallassa, mutta muutoin he ovat vastuussa yksinomaan ohjaaja-työtovereilleen ja Korkeimmille Voimakeskuksille.

29:4.16

Kuhunkin Orvontonin piensektoriin osoitetaan kolmemiljoonaa apulaisvoimanohjaajaa. Se merkitsee, että yhtä superuniversumia kohden näitä hämmästyttävän monitaitoisia olentoja tulee kolmemiljardia. Heidän omat reservinsä ovat sijoitettuina niihin samoihin piensektorin maailmoihin, joissa he myös opettavat kaikkia älyperäisen energianvalvonnan ja -muuntamisen menetelmiä käsittelevien tieteiden opiskelijoita.

29:4.17

Nämä ohjaajat vuorottelevat palvelemalla yhtä pitkät ajanjaksot toisaalta piensektoreiden toimeenpanotehtävissä ja toisaalta avaruuden maailmojen tarkastustoiminnan piirissä. Kussakin paikallisjärjestelmässä on läsnä aina vähintään yksi toimiva tarkastaja, ja siellä hänen päämajansa sijaitsee pääkaupunkisfäärillä. He pitävät koko valtaisan energiakasautuman harmonisessa synkroniassa.

29:4.18

2. Mekaaniset Valvojat. Nämä ovat apulaisvoimanohjaajien äärimmäisen monipuolisia ja liikkuvia avustajia. Heitä on osoitettu biljoonittain piensektoriinne Ensaan. Näitä olentoja kutsutaan mekaanisiksi valvojiksi siksi, että he ovat niin täysin ylempiensä hallinnassa, niin tyystin kuuliaisia sille, mikä on voiman apulaisohjaajien tahto. Siitä huolimatta he itse ovat varsin älykkäitä, ja he suorittavat työnsä taitavasti, vaikka se onkin konemaista ja tiukasti tosiasioihin pitäytyvää.

29:4.19

Kaikista asuttuihin maailmoihin osoitetuista Fyysisistä Päävalvojista mekaaniset valvojat ovat verrattomasti kaikkein voimallisimpia. Koska he omaavat elävän, painovoimaa vastustavan kyvyn, joka ylittää kaikkien muiden olentojen vastaavan kyvyn, kullakin valvojalla on sellainen gravitaatiovastus, jonka vertaisia ovat vain suunnattomat, valtavalla nopeudella pyörivät sfäärit. Kymmenen tällaisen valvojan asemapaikka on nyt Urantialla, ja eräs heidän tärkeimmistä planetaarisista toimistaan on serafikuljetusten lähdön helpottaminen. Näin toimiessaan kaikki kymmenen mekaanista valvojaa työskentelevät yhdessä, samalla kun tuhannen energianvälittäjän muodostama patteristo antaa serafikuljetuksen lähtöön tarvittavan alkuvauhdin.

29:4.20

Mekaaniset valvojat kykenevät suuntaamaan energian virtausta ja helpottamaan sen keskittymistä erityisvirtoihin tai piireihin. Näillä voimallisilla olennoilla on paljonkin tekemistä fyysisten energioiden erottelun, suuntaamisen ja voimistamisen sekä planeettainvälisten virtapiirien paineentasauksen kanssa. He manipuloivat asiantuntevasti kahtakymmentäyhtä niistä kolmestakymmenestä avaruuden fyysisestä energiasta, jotka muodostavat superuniversumin voimavarauksen. He pystyvät saamaan aikaan paljon myös fyysisen energian yhdeksästä jäljellä olevasta—hienosyisemmästä—muodosta kuuden energiamuodon käsittelyn ja valvonnan alalla. Apulaisvoimanohjaajat kykenevät näitä valvojia sopivaan tekniseen suhteeseen toisiinsa ja tiettyihin voimakeskuksiin nähden saattamalla aikaansaamaan uskomattomia muutoksia voiman säätelyssä ja energian valvonnassa.

29:4.21

Fyysiset Päävalvojat toimivat usein patteristoina, jollaisiin heitä kuuluu satoja, tuhansia ja jopa miljoonia, ja asemaansa vaihtelemalla ja muodostelmaansa muuntelemalla he kykenevät suorittamaan energian valvontaa sekä kollektiivina että yksilöinä. Tarpeen vaatiessa he voivat lisätä ja kiihdyttää energian volyymiä ja liikettä tai pidätellä, tiivistää ja hidastaa energiavirtauksia. He vaikuttavat energian ja voiman muodonmuutoksiin vähän samalla tavalla kuin niin sanotut katalysaattorit vahvistavat kemiallisia reaktioita. Heidän toimintansa perustuu myötäsyntyiseen kykyyn, ja he toimivat yhteistyössä Korkeimpien Voimakeskusten kanssa.

29:4.22

3. Energianmuuntajat. Superuniversumissa on näitä olentoja uskomaton määrä. Yksistään Sataniassa heitä on miltei miljoona, ja tavallinen asutetun maailman kiintiö on sata.

29:4.23

Energianmuuntajat ovat Seitsemän Korkeimman Voimanohjaajan ja Seitsemän Keskusvalvojan yhdessä luomia. He kuuluvat fyysisten valvojien joukossa muita persoonallisempiin luokkiin, ja aina kun apulaisvoimanohjaaja ei ole läsnä asutetussa maailmassa, muuntajat toimivat siellä päällikön asemassa. He ovat kaikkien lähtevien serafikuljetusten planeettakohtaisia valvojia. Mitkään taivaallista elämänmuotoa edustavat olentoluokat eivät voi käyttää fyysisten valvojien vähemmän persoonallisia yhteisöjä muutoin kuin yhdessä enemmän persoonallisuutta omaavien apulaisohjaajien ja energianmuuntajien olentoluokkien kanssa.

29:4.24

Kyseiset muuntajat ovat voimakkaita ja tehokkaita eläviä kytkimiä, jotka kykenevät asettumaan jotakin tiettyä voiman sijoittumaa tai suuntautumista vastaan tai sen puolesta. He osoittavat myös suurta taitoa pyrkiessään eristämään planeetat niitä vahvoja energiavirtauksia vastaan, jotka kulkevat jättiläismäisten planeetta- ja tähtinaapurusten välillä. Energiaa muuntavien ominaisuuksiensa perusteella he soveltuvat mitä parhaiten suorittamaan tärkeää tehtävää universaalisen energiabalanssin eli voimatasapainon ylläpitämiseksi. Toisena hetkenä he näyttävät kuluttavan tai varastoivan energiaa, toisena hetkenä he taas näyttävät luovuttavan ja vapauttavan energiaa. Muuntajat pystyvät lisäämään tai vähentämään kukin oman maailmansa eläviä ja elottomia energioita sitovan ”varastoivan akun” potentiaalia. Mutta he käsittelevät vain fyysisiä ja puoliaineellisia energioita; heidän elollisuuden maailmaan kohdistuvat toimensa ovat välillisiä, eivätkä he muuta elävien olentojen hahmoja.

29:4.25

Joissakin suhteissa energianmuuntajat ovat kaikkien puoliaineellisten elävien luotujen joukossa kaikkein merkittävimmät ja salaperäisimmät. Jollakin tuntemattomalla tavalla he ovat fyysisesti erilaistuneita, ja keskinäisiä yhteyssuhteitaan vaihtelemalla he pystyvät vaikuttamaan syvällisesti siihen energiaan, joka kulkee heidän yhteenliittyneiden läsnäolojensa läpi. Fyysisten maailmojen status näyttää muuntuvan heidän taitavassa käsittelyssään. He voivat muuttaa ja he myös muuttavat avaruuden energioiden fyysistä muotoa. Valvojatovereidensa avulla he kykenevät tosiasiallisesti muuttamaan superuniversumin voimavarauksen sisältämistä kolmestakymmenestä fyysisestä energiasta kahdenkymmenenseitsemän energian muotoa ja potentiaalia. Se, että kolme näistä energioista on heidän valvontansa ulkopuolella, todistaa, etteivät he ole Kvalifioimattoman Absoluutin välikäsiä.

29:4.26

Fyysisten Päävalvojien jäljellä olevat neljä ryhmää ovat tuskin persoonia tämän sanan missään käypäisessä merkityksessä. Nämä välittäjät, yhdistäjät, erottajat ja frandalankit ovat reaktioiltaan kokonaan automaattisia. Siitä huolimatta ne ovat joka suhteessa älyllisiä. Tietomme näistä ihmeellisistä entiteeteistä ovat sangen rajoittuneita, sillä emme pysty kommunikoimaan niiden kanssa. Ne näyttävät ymmärtävän alueen kieltä, mutta ne eivät pysty kommunikoimaan kanssamme. Näyttää siltä, että ne ovat täysin kykeneviä vastaanottamaan meidän sanomaamme, mutta ne itse eivät kerta kaikkiaan kykene meille vastaamaan.

29:4.27

4. Energianvälittäjät. Nämä olennot toimivat pääasiassa, mutteivät yksinomaan, planeettakohtaisesti. Ne ovat yksittäisissä maailmoissa esiintyvän energian ihmeellisiä välittäjiä.

29:4.28

Kun energia on määrä kääntää uuteen virtapiiriin, silloin välittäjät asettuvat jonoon halutulle energiapolulle, ja ainutlaatuisten energiaa puoleensa vetävien ominaisuuksiensa ansiosta ne pystyvät tosiaankin taivuttamaan paisuvan energiavirran haluttuun suuntaan. Tämän ne tekevät aivan yhtä konkreettisesti kuin tietyt metallijohtimet suuntaavat sähköenergian tiettyjen muotojen virtaa. Ne ovat eläviä superjohtimia, joita myöten voidaan johtaa yli puolta kaikista kolmestakymmenestä fyysisen energian muodosta.

29:4.29

Välittäjät muodostavat taitavia yhdistelmiä, jotka ovat tehokkaita saattamaan ennalleen ne erityisenergian heikkenevät virrat, jotka kulkevat planeetalta planeetalle ja yksittäisellä planeetalla asemalta asemalle. Ne pystyvät havaitsemaan virtoja, jotka ovat aivan liian heikkoja minkään muuntyyppisen elävän olennon havaittaviksi, ja ne voivat voimistaa näitä energioita niin, että niiden mukana kulkeva sanoma käy täysin ymmärrettäväksi. Niiden palvelukset ovat kaukoviestintälähetysten vastaanottajien kannalta korvaamattomia.

29:4.30

Energian välittäjät voivat toimia kaikkien kommunikointiin kelpaavien havainnointimuotojen suhteen; ne voivat tehdä etäisen tapahtuman ”näkyväksi”, samoin kuin ne voivat tehdä kaukaisen äänen ”kuuluvaksi”. Ne järjestävät käyttöön paikallisjärjestelmien ja yksittäisten planeettojen hätäviestityslinjat. Näitä palveluja joutuvat käyttämään käytännöllisesti katsoen kaikki luodut yhteydenpidossaan säännöllisten yhteyspiirien ulkopuolelle.

29:4.31

Puheena olevat olennot ovat yhdessä energianmuuntajien kanssa kuolevaisten olemassaolon ylläpitämisen kannalta korvaamattomia niissä maailmoissa, joissa on niukka ilmakehä, ja ne ovat erottamaton osa elämän ylläpitämismenetelmiä hengittämättömien olentojen planeetoilla.

29:4.32

5. Ensiasteiset Yhdistäjät. Nämä mielenkiintoiset ja korvaamattomat entiteetit ovat mestarillisia energian säilyttäjiä ja varjelijoita. Vähän samaan tapaan kuin kasvi varastoi auringonvaloa, nämä elävät organismit varastoivat energiaa, silloin kun sitä esiintyy viljalti. Ne työskentelevät jättiläismäisen mittakaavan puitteissa muuntaen avaruuden energioita sellaiseen fyysiseen tilaan, joka on tuntematon Urantialla. Ne kykenevät myös viemään tämän muuntumisen niin pitkälle, että ne tuottavat joitakin aineellisen olemassaolon piiriin kuuluvia alkukantaisia yksiköitä. Nämä olennot toimivat yksinkertaisesti vain läsnä olemalla. Tämä toiminta ei millään muotoa kuluta loppuun tai tyhjennä näitä olentoja; ne toimivat elävien katalysaattoreiden tapaan.

29:4.33

Energiavajeen aikana niille annetaan valta vapauttaa edellä mainittuja akkumuloituneita energioita. Mutta tietonne energiasta ja aineesta ei ole riittävän pitkälle edistynyttä, jotta olisi mahdollista selittää niiden työn tässä vaiheessa käytettyä menetelmää. Ne työskentelevät aina universaalista lakia noudattaen, ja ne käsittelevät ja manipuloivat atomeja, elektroneja ja ultimatoneja paljolti samaan tapaan kuin te käsittelette ladottavia kirjasimia pannaksenne samat aakkossymbolit kertomaan keskenään varsin erilaisia tarinoita.

29:4.34

Yhdistäjät ovat ensimmäinen elollinen ryhmä, joka ilmestyy organisoituvalle aineelliselle sfäärille, ja ne voivat toimia sellaisissa fysikaalisissa lämpötiloissa, jotka te katsoisitte elävien olentojen olemassaolon kannalta täysin mahdottomiksi. Ne edustavat sellaista elollisuuden muotoa, joka yksinkertaisesti menee ihmisen mielikuvituksen yli. Työtovereidensa, erottajien, kanssa ne ovat kaikista älyllisistä olennoista orjamaisimpia.

29:4.35

6. Toisasteiset Erottajat. Ensi asteen yhdistäjiin verrattuina nämä olennot suunnattomine antigravitatorisine kykyineen ovat toiminnassaan vastakkaisia. Koskaan ei ole vaaraa, että fyysisen energian erikoiset ja muunnellut muodot ehtyisivät paikallisista maailmoista tai paikallisjärjestelmistä, sillä näillä elävillä organisaatioilla on ainutlaatuinen kyky kehittää rajattomat määrät energiaa. Ne huolehtivat pääasiallisesti erään senmuotoisen energian kehittämisestä, jota Urantialla tuskin tunnetaan. Ja ne kehittävät sitä eräästä aineen muodosta, jota Urantialla tunnetaan vieläkin vähemmän. Ne ovat totta tosiaan avaruuden alkemisteja ja ajallisuuden ihmeidentekijöitä. Mutta kaikkia näitä ihmeitä tehdessään ne eivät koskaan riko Kosmisen Korkeimmuuden antamia toimivaltuuksia.

29:4.36

7. Frandalankit. Nämä olennot ovat kaikkien kolmen energiaa valvovan luokan, ensiasteisten ja toisasteisten vahvuudenorganisoijien sekä voimanohjaajien, yhdessä luomia. Kaikista Fyysisistä Päävalvojista frandalankit ovat monilukuisimmat; yksistään Sataniassa työskentelevien frandalankien lukumäärä ylittää sen, mitä kykenette numerollisesti käsittämään. Niitä on sijoitettu kaikkiin asuttuihin maailmoihin, ja ne ovat aina kiinnitettyinä fyysisten valvojien korkeampien olentoluokkien palvelukseen. Ne työskentelevät vaihtovuoroisesti keskusuniversumissa ja superuniversumeissa sekä ulkoavaruuden toimipiireissä.

29:4.37

Frandalankit luodaan kolmenakymmenenä jakautumana, yksi kutakin universumivahvuuden perusmuotoa varten, ja ne toimivat yksinomaisesti läsnäolon, paineen ja nopeuden elävinä ja automaattisina mittareina. Nämä elävät barometrit huolehtivat pelkästään vahvuus-energian kaikkien muotojen statuksen automaattisesta ja virheettömästä rekisteröimisestä. Ne merkitsevät fyysiselle universumille, mitä laajamittainen heijastelumekanismi merkitsee mielelliselle universumille. Frandalankeja, jotka energian määrällisen ja laadullisen läsnäolon lisäksi rekisteröivät aikaa, kutsutaan kronoldekeiksi.

29:4.38

Tiedän frandalankien olevan älyllisiä, mutta minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin luokitella ne eläviksi koneiksi. Milteipä ainoa tapa, jolla voin auttaa teitä ymmärtämään näitä eläviä koneistoja, on verrata niitä lähes älyllisenkaltaisella täsmällisyydellä ja tarkkuudella toimiviin mekaanisiin laitteisiinne. Jos sitten mielitte käsittää näitä olentoja, turvautukaa mielikuvitukseenne niin pitkälle, että tiedostatte meidän suuruniversumissa tosiaankin omaavan sellaisia älyllisiä ja eläviä mekanismeja (entiteettejä), jotka pystyvät suoriutumaan vieläkin vaikeammista ja vieläkin valtavampia laskutoimituksia edellyttävistä tehtävistä jopa teidän laitteittennekin tarkkuutta suuremmalla tarkkuudella, jopa äärimmäisellä täsmällisyydellä.


◄ 29:3
 
29:5 ►