◄ 14:4
Luku 14
14:6 ►

Keskus- ja jumalallinen universumi

5. Elämä Havonassa

14:5.1

Elämänne alkuvaiheen, aineellisen olemassaolon, kuluessa käytte Urantialla läpi lyhyen ja ankaran kokeen. Mansiomaailmoissa ja sieltä edelleen järjestelmässänne, konstellaatiossanne ja paikallisuniversumissanne käytte läpi ylösnousemuksen morontiaaliset vaiheet. Superuniversumin koulutusmaailmoissa käytte läpi edistymisen todelliset henkiasteet ja valmennutte lopulta tapahtuvaa Havonaan-siirtoa varten. Havonan seitsemällä kehällä saavutatte älyllisiä, hengellisiä ja kokemuksellisia tavoitteita. Ja kunkin kehän jokainen maailma tarjoaa suoritettavaksenne jonkin tietyn tehtävän.

14:5.2

Elämä on keskusuniversumin jumalallisissa maailmoissa niin rikasta, niin täysinäistä, niin täysimääräistä ja yltäkylläistä, että se ylittää täysin ihmiskäsityksen kaikesta, mitä luotu olento ylipäätään voisi kokea. Tämän ikuisen luomuksen sosiaaliset ja taloudelliset toiminnat ovat tyystin erilaisia kuin urantiankaltaisissa kehittyvissä maailmoissa elävien aineellisten luotujen puuhat. Havonassa vallitseva ajattelun tekniikka eroaa jo yksin sekin urantialaisesta ajatteluprosessista.

14:5.3

Keskusuniversumissa vallitsevat säädökset ovat oivallisesti ja olennaisesti luonnollisia; käyttäytymissäännöt eivät ole mielivaltaisia. Jokaisessa Havonan vaatimuksessa tulee ilmi oikeamielinen perustelu ja laillisuus. Ja nämä kaksi tekijää yhdessä vastaavat sitä, mitä Urantialla kutsutaan tasapuolisuudeksi. Saapuessanne Havonaan nautitte luonnollisella tavalla siitä, että teette asiat niin kuin ne pitäisikin tehdä.

14:5.4

Älyllisten olentojen saavuttaessa keskusuniversumin heidät otetaan vastaan seitsemännen kehän ohjausmaailmassa, jonne heidät myös sijoitetaan asumaan. Kun uudet tulokkaat edistyvät hengellisesti, käsittävät oman superuniversuminsa Valtiashengen identiteetin, heidät siirretään kuudennelle kehälle. (Juuri näistä keskusuniversumissa noudatetuista järjestelyistä juontuu ihmismielen etenemiskehille annettu nimitys.) Sen jälkeen kun taivaaseennousijat ovat saavuttaneet käsityksen Korkeimmuudesta ja ovat sen myötä valmiit kohtaamaan Jumaluuden, heidät otetaan viidennelle kehälle; ja Äärettömän Hengen saavutettuaan heidät siirretään neljännelle kehälle. Iankaikkisen Pojan saavuttamisen jälkeen heidät siirretään kolmannelle; ja Universaalisen Isän tunnistettuaan he siirtyvät oleskelemaan toisella maailmojen kehällä, jossa he tutustuvat paremmin Paratiisin olentojoukkoihin. Havonan ensimmäiselle kehälle saapuminen merkitsee ajallisuudesta tulevien kandidaattien hyväksymistä Paratiisin palvelukseen. Luotujen ylösnousun pituudesta ja luonteesta riippuen he viipyvät etenevää hengellistä kehitystä edustavalla sisäkehällä ennalta määräämättömän ajan. Tällä sisäkehällä ylösnousemuspyhiinvaeltajat kulkevat sisäänpäin kohti Paratiisin-asuinpaikkaansa ja pääsyään Lopullisuuden Saavuttajakuntaan.

14:5.5

Ylösnousemuksen pyhiinvaeltajana Havonassa oleskellessasi sinun sallitaan vierailla vapaasti sen kehän maailmoissa, johon sinut on kulloinkin osoitettu. Sinulla on niin ikään lupa palata niiden kehien planeetoille, joiden kautta jo aikaisemmin olet kulkenut. Ja kaikki tämä on Havonan kehillä oleskeleville mahdollista ilman, että heidän tarvitsee turvautua supernafikuljetukseen. Ajallisuuden pyhiinvaeltajat kykenevät varustamaan itsensä tarpeellisin välinein kulkeakseen ”saavutetussa” avaruudessa, mutta heidän on turvauduttava tätä tarkoitusta varten säädettyyn tekniikkaan päästäkseen kulkemaan ”saavuttamattoman” avaruuden läpi. Pyhiinvaeltaja ei voi ilman kuljetussupernafien apua poistua Havonasta, ei liioin edetä siltä kehältä, johon hän kuuluu.

14:5.6

Tälle laajalle keskusluomukselle on leimallista virkistävä omaperäisyys. Aineen fyysistä koostumusta sekä älyllisten olentojen ja muiden elollisten olevaisten perusluokkien pohjimmaista kokoonpanoa lukuun ottamatta Havonan maailmojen välillä ei ole mitään yhteistä. Jokainen näistä planeetoista on omintakeinen, ainutlaatuinen ja eksklusiivinen luomus; jokainen planeetta on verraton, ylevä ja täydellinen aikaansaannos. Ja tämä yksilöllisyyden moninaisuus ulottuu planetaarisen olemassaolon fyysisten, älyllisten ja hengellisten aspektien kaikkiin piirteisiin. Jokainen näistä miljardista täydellisestä sfääristä on kehitetty ja kaunistettu siellä asuvan Päivien Ikuisen suunnitelmien mukaan. Ja juuri sen vuoksi niiden joukossa ei ole kahta samanlaista.

14:5.7

Seikkailuntunteen tuoma piristys ja uteliaisuuden antama virike häviävät elämästäsi, vasta kun kuljet Havonan kehistä viimeisenkin läpi ja vierailet viimeisessä Havonan maailmassa. Silloin ikuisuuden tavoittelu, ikuisuuden eteenpäin työntävä kannustin korvaa edelläkävijänsä eli ajallisen seikkailunhalun.

14:5.8

Yksitoikkoisuus on osoituksena luovan mielikuvituksen kypsymättömyydestä ja epäaktiivisuudesta älyllisessä koordinoitumisessa hengellisen varustuksen kanssa. Siihen mennessä kun ylösnousemuskuolevainen aloittaa näiden taivaallisten maailmojen tutkimisen, hän on jo saavuttanut emotionaalisen, älyllisen ja sosiaalisen kypsyyden—vaikkakaan ei vielä hengellistä kypsyyttä.

14:5.9

Et kohtaa muutoksia—muutoksia, joista et ole osannut edes uneksia—vain Havonan kehältä toiselle edetessäsi, vaan hämmästyksesi on oleva sanoin kuvaamaton jo, kun matkaat kullakin kehällä planeetalta toiselle. Jokainen näistä miljardista opintomaailmasta on todellinen yllätysten yliopisto. Jatkuva hämmästely, päättymätön ihmettely, kuuluu niiden kokemukseen, jotka matkaavat näitä kehiä ja taittavat taivalta näillä jättiläismäisillä sfääreillä. Yksitoikkoisuus ei kuulu Havonassa elettävään elämänvaiheeseen.

14:5.10

Seikkailunhalua, uteliaisuutta ja yksitoikkoisuuden kammoa—näitä kehittyvän ihmisluonnon synnynnäisiä piirteitä—ei ole istutettu teihin vain ärsyttämään ja kiusaamaan teitä sen lyhyen aikaa, jonka oleskelette maan päällä, vaan pikemminkin vihjaamaan teille, että kuolema ei ole muuta kuin alku loputtomalle, seikkailuntäyteiselle elämänuralle, odotuksentäyteiselle ikuiselle elämälle, ikuiselle tutkimusmatkalle.

14:5.11

Tiedonhalu—selvilleottamisen henki, keksimisen tarve, tietämisen pakko—kuuluu avaruuden kehittyvien luotujen syntymässään saamiin ja jumalallisiin avuihin. Ei näitä luonnollisia yllykkeitä annettu teille, jotta te ne tukahduttaisitte tai torjuisitte. Näitä suurisuuntaisia haluja täytyy lyhyen maisen elämänne kuluessa toki tavan takaa hillitä; pettymykseltä ei voi useinkaan välttyä, mutta niiden pitkien aikakausien kuluessa, jotka ovat tulossa, ne muuttuvat täysimääräiseksi reaalisuudeksi ja saavuttavat loistavan täyttymyksen.


◄ 14:4
 
14:6 ►