◄ 14:3
Luku 14
14:5 ►

Keskus- ja jumalallinen universumi

4. Keskusuniversumin luodut olennot

14:4.1

Havonan maailmoissa on seitsemän elollisten olevaisten ja olentojen perusmuotoa, ja jokainen näistä perusmuodoista on olemassa kolmessa eri vaiheessa. Kukin näistä kolmesta vaiheesta jakaantuu seitsemäänkymmeneen suurjakautumaan, ja jokainen suurjakautuma koostuu tuhannesta pienjakautumasta, joissa vielä on alajakautumia ja niin edelleen. Nämä elämän perusryhmät olisi mahdollista luokitella seuraavasti:

14:4.2

1. Aineelliset.

14:4.3

2. Morontiaaliset.

14:4.4

3. Hengelliset.

14:4.5

4. Absoniittiset.

14:4.6

5. Perimmäiset.

14:4.7

6. Ko-absoluuttiset.

14:4.8

7. Absoluuttiset.

14:4.9

Hajoaminen ja kuolema eivät Havonan maailmoissa kuulu elämän kiertokulkuun. Alemmat elolliset olevaiset kokevat keskusuniversumissa aineellistumisen muodonmuutoksen. Ne todellakin muuttavat muotoaan ja ilmiasuaan, mutta ne eivät häviä hajaantumisprosessin eikä solukuoleman kautta.

14:4.10

Syntyperäiset Havonan asukkaat ovat kaikki Paratiisin-Kolminaisuuden jälkeläisiä. Heillä ei ole luotuja vanhempia, eivätkä he itse tuota jälkeläisiä. Emme kykene kuvailemaan näiden keskusuniversumin kansalaisten luomistapahtumaa, olentojen, joita ei koskaan luotu. Koko kertomus Havonan luomisesta on yritys ajallis-avaruudellistaa sellainen ikuisuuteen kuuluva tosiasia, jolla ei ole mitään tekemistä ajallisuuden eikä avaruuden kanssa, sellaisina kuin kuolevainen ihminen ne käsittää. Mutta meidän täytyy tällaisen alkupisteen muodossa tehdä myönnytys ihmisfilosofialle; eivätkä paljon ihmisen tasoa korkeammalla olevat persoonallisuudetkaan tule toimeen ilman ”alkujen” käsitettä. On muistettava, että Paratiisi–Havonan järjestelmä on kuitenkin ikuinen.

14:4.11

Syntyperäiset Havonan asukkaat elävät keskusuniversumin miljardilla sfäärillä samassa mielessä kuin muut vakinaisten kansalaisten lajit elävät omilla synnyinsfääreillään. Samalla tavoin kuin Jumalan aineellisten poikien olentoluokka huolehtii jonkin, minkä hyvänsä superuniversumin miljardin paikallisjärjestelmän aineellisen, älyllisen ja hengellisen järjestelmän jatkuvuudesta, samalla tavoin ja laajemmassa mielessä Havonankin syntyperäiset asukkaat elävät ja toimivat keskusuniversumin miljardissa maailmassa. Saattaisitte mahdollisesti pitää näitä havonalaisia aineellisina luotuina siinä mielessä, että sana ”aineellinen” olisi laajennettavissa niin, että se kuvaa jumalallisen universumin fyysisiä realiteetteja.

14:4.12

On olemassa sellainen elollisuuden muoto, joka on syntyjään Havonasta ja jolla on oma itsenäinen merkityksensä. Havonalaiset huolehtivat monin tavoin niistä, jotka laskeutuvat alas Paratiisista tai jotka nousevat ylös superuniversumeista, mutta he elävät myös omaa elämäänsä, joista jokainen on keskusuniversumissa ainutlaatuinen ja jolla on oma suhteellinen merkityksensä täysin Paratiisista tai superuniversumeista riippumatta.

14:4.13

Siinä kun evolutionaaristen maailmojen uskonpoikien osoittama palvonta edistää Universaalisen Isän rakkauden täyttymistä, siinä Havonan luotujen harjoittama ylevä jumalointi täyttää jumalallisen kauneuden ja totuuden täydelliset ihanteet. Kun kuolevainen ihminen pyrkii täyttämään Jumalan tahdon, nämä keskusuniversumin olennot elävät täyttääkseen Paratiisin-Kolminaisuuden ihanteet. Jo yksin olemukseltaan he ovat Jumalan tahto. Ihminen iloitsee Jumalan hyvyydestä, havonalaiset riemuitsevat jumalallisesta kauneudesta, samalla kun te molemmat saatte osaksenne sitä huolenpitoa, joka ilmenee elävän totuuden luomana vapautena.

14:4.14

Havonalaisilla on sekä valinnanvarainen nykyinen että tuleva paljastamaton kohtalonsa. Ja syntyperäisillä havonalaisilla on oma etenemistiensä, joka on vain keskusuniversumille ominainen. Se on etenemistie, joka ei merkitse sen paremmin Paratiisiin-nousua kuin superuniversumien läpikäymistäkään. Tämä etenemistie, joka vie korkeampaan havonastatukseen, on hahmoteltavissa seuraavasti:

14:4.15

1. Kokemusperäinen eteneminen ulospäin ensimmäiseltä seitsemännelle kehälle.

14:4.16

2. Eteneminen sisäänpäin, seitsemänneltä ensimmäiselle kehälle.

14:4.17

3. Eteneminen kehän sisällä—edistyminen tiettyyn kehään kuuluvissa maailmoissa.

14:4.18

Keskusuniversumin asukkaisiin lukeutuu syntyperäisten havonalaisten lisäksi lukuisia eri universumiryhmien esikuvaolentojen luokkia—kuten kaltaistensa olentojen neuvonantajia, ohjaajia ja opettajia, jotka neuvovat, ohjaavat ja opettavat kaltaisiaan olentoja koko luomistuloksen puitteissa. Kaikkien universumien kaikki olennot on muovattu jonkin Havonan miljardissa maailmassa elävän esikuvaolentoluokan olennoimien suuntaviivojen mukaisesti. Jopa ajallisuuden kuolevaisilla on omaa olento-olomuotoaan koskevat tavoitteensa ja ihanteensa näiden korkeuksissa olevien mallisfäärien ulkokehillä.

14:4.19

Sitten siellä on lisäksi olentoja, jotka ovat saavuttaneet Universaalisen Isän ja jotka ovat oikeutettuja tulemaan ja menemään vapaasti ja jotka on osoitettu erityispalvelutehtäviin eri puolille universumeja. Ja jokaisessa Havonan maailmassa on myös perillepääsyehdokkaita, niitä, jotka ovat fyysisesti saavuttaneet keskusuniversumin, mutta jotka eivät vielä ole saavuttaneet sitä hengellistä kehitystä, joka antaisi heille oikeuden pyytää asuinsijaa Paratiisista.

14:4.20

Ääretöntä Henkeä edustaa Havonan maailmoissa suuri joukko persoonallisuuksia, ihania ja loistavia olentoja, jotka huolehtivat keskusuniversumin hienosyisten älyllisten ja hengellisten asioiden yksityiskohdista. Näissä jumalallisen täydellisyyden maailmoissa he suorittavat sitä työtä, joka kuuluu luonnostaan tämän laajan luomakunnan normaaliin asiainhoitoon, ja sen lisäksi he hoitavat ne moninaiset tehtävät, jotka liittyvät ylösnousevien valtavien olentojoukkojen opettamiseen, harjaannuttamiseen ja hoivaamiseen—olentojen, jotka ovat nousseet avaruuden pimeistä maailmoista kirkkauteen.

14:4.21

Paratiisi–Havona-järjestelmän syntyperäisiin olentoryhmiin kuuluu monia, jotka eivät millään tavoin suoranaisesti liity luotujen olentojen täydellisyydensaavuttamista palvelevaan ylösnousemusjärjestelmään. Siksi ne on jätetty pois kuolevaisten sukukunnille esitetystä persoonallisuusluokittelusta. Käsillä oleva esitys kattaa vain ihmisen yläpuolella olevien olentojen pääryhmät sekä suoranaisesti eloonjäämiskokemukseenne liittyvät olentoluokat.

14:4.22

Havona kihisee kaikentasoista älyllisten olentojen elämää, ja nämä olennot pyrkivät etene­mään siellä alemmilta korkeammille kehille tarkoituksenaan saavuttaa jumalallisuuden tajuamisen korkeampia tasoja sekä korkeimpien tarkoitusten, perimmäisten arvojen ja absoluuttisen todellisuuden laajempaa arvostamista.


◄ 14:3
 
14:5 ►