◄ 14:1
Luku 14
14:3 ►

Keskus- ja jumalallinen universumi

2. Havonan koostumus

14:2.1

Henkiolennot eivät asu pilvimäisessä avaruudessa; he eivät asuta eteerisiä maailmoja, vaan heidän asuinsijansa ovat aineellisluontoisilla, aktuaalisilla sfääreillä, maailmoissa, jotka ovat aivan yhtä reaalisia kuin ne, joissa kuolevaiset elävät. Havonan maailmat ovat todellisia ja konkreettisia, olkoonkin että niiden konkreettinen aines eroaa siitä, miten seitsemän superuniversumin planeetat ovat aineellisesti organisoituneet.

14:2.2

Havonan fyysiset realiteetit edustavat sellaista energiaorganisaation luokkaa, joka eroaa täysin kaikista avaruuden evolutionaarisissa universumeissa vallitsevista. Havonan energiat ovat kolminaisia, kun super-universumeina ilmenevät energia-aineelliset yksiköt taas sisältävät kaksinaisen energiavarauksen, vaikka yksi energiamuoto esiintyykin negatiivisessa ja positiivisessa vaiheessa. Keskusuniversumin luomisteos on kolminaista (Kolminaisuus); paikallisuniversumien luominen (suoraan) on kaksinaista, ja se tapahtuu Luoja-Pojan ja Luovan Hengen toimesta.

14:2.3

Havonan materiaali koostuu täsmälleen tuhannen kemiallisen peruselementin organisoitumisesta ja seitsemän havonaenergiamuodon tasapainotetusta toiminnasta. Jokainen näistä perusenergioista tuo esille seitsemän ärsyketasoa, niin että Havonan syntyperäisasukkaat reagoivat neljäänkymmeneenyhdeksään erilaiseen aistiärsykkeeseen. Keskusuniversumin asukkailla on toisin sanoen puhtaasti fyysiseltä kannalta katsottuna, neljäkymmentäyhdeksän aistimuksen erityismuotoa. Morontia-aisteja on seitsemänkymmentä, ja reagointi korkeampaa hengellistä lajia oleviin ärsykkeisiin vaihtelee erityyppisten olentojen kohdalla seitsemästäkymmenestä kahteensataankymmeneen.

14:2.4

Yksikään keskusuniversumin fyysisistä olennoista ei olisi urantialaisille näkyväinen. Mikään noiden etäisten maailmojen fyysinen ärsyke ei myöskään saisi aikaan mitään reaktiota karkeasyisissä aistielimissänne. Jos Urantian kuolevainen voitaisiin kuljettaa Havonaan, hän olisi siellä kuuro ja sokea, eikä hän siellä tuntisi mitään muitakaan aistimuksia; hän kykenisi toimimaan vain rajoitettuna itsetajuisena olentona, vailla kaikkia ympäristön tarjoamia virikkeitä ja niihin reagoimista.

14:2.5

Keskusluomakunnassa esiintyy lukuisia sellaisia fyysisiä ilmiöitä ja hengellisiä reagointeja, jotka ovat tuntemattomia urantiankaltaisissa maailmoissa. Kolminaisen luomistuloksen perusorganisaatio on täysin erilainen kuin on rakenteeltaan kaksinaisten, ajallisuuden ja avaruuden luotujen universumien organisaatio.

14:2.6

Kaikki luonnonlait on koordinoitu kokonaan eri pohjalta kuin evolutionaaristen luomistulosten kaksienergiajärjestelmissä. Koko keskusuniversumi on organisoitu täydellisen ja symmetrisen valvonnan kolminkertaisen järjestelmän mukaisesti. Kautta koko Paratiisi-Havona-järjestelmän kaikkien kosmisten todellisuuskohteiden ja kaikkien hengellisten voimien välillä vallitsee täydellinen tasapaino. Aineellisesta luomistuloksesta pitämällään ehdottomalla otteella Paratiisi säätelee täydellisesti tämän keskusuniversumin fyysisiä energioita ja ylläpitää ne. Kaiken käsittävän hengen vetovoimansa osana Iankaikkinen Poika pitää yllä mitä täydellisimmin kaikkien Havonassa asuvien hengellisen statuksen. Paratiisissa mikään ei ole kokeellista, ja Paratiisi-Havona-järjestelmä on luovaa täydellisyyttä oleva yksikkö.

14:2.7

Iankaikkisen Pojan universaalinen hengellinen gravitaatio on hämmästyttävän aktiivinen kautta koko keskusuniversumin. Kaikkia hengen arvoja ja hengellisiä persoonallisuuksia vedetään lakkaamatta sisäänpäin, kohti Jumalien asuinsijaa. Tämä kiihkeä tarve päästä Jumalan luo on hellittämätön ja väistämätön. Kiihkeä pyrkimys Jumalan saavuttamiseksi on voimakkaampi keskusuniversumissa, ei siksi että henkigravitaatio siellä olisi voimakkaampi kuin sen ulkopuolella olevissa universumeissa, vaan siksi, että Havonan saavuttaneet olennot ovat täydellisemmin hengellistyneitä ja sen vuoksi herkempiä Iankaikkisen Pojan aina läsnä olevalle universaalisen henkigravitaation vaikutukselle.

14:2.8

Samoin Ääretön Henki vetää kaikkia älyllisiä arvoja kohti Paratiisia. Kautta koko keskusuniversumin toimii Äärettömän Hengen mieligravitaatio yhdessä Iankaikkisen Pojan henkigravitaation kanssa, ja nämä yhdessä saavat aikaan ylösnousevien sielujen tunteman ja yhdessä vaikuttavan halun Jumalan löytämiseksi, Jumaluuden saavuttamiseksi, Paratiisiin pääsemiseksi ja Isän tuntemiseksi.

14:2.9

Havona on hengellisesti täydellinen ja fyysisesti vakaa universumi. Keskusuniversumin valvonta ja järkkymätön stabiliteetti näyttävät olevan täydelliset. Kaikki fyysinen ja hengellinen on täydellisesti ennalta arvattavaa, mutta mielen ilmiöt ja persoonallisuuksien tahto eivät sitä ole. Päättelemme vakaasti, että synnin ilmaantuminen on katsottava mahdottomaksi, mutta teemme näin siltä pohjalta, etteivät Havonan syntyperäiset vapaatahtoiset luodut ole koskaan syyllistyneet Jumaluuden tahdon rikkomiseen. Nämä verrattomat olennot ovat kautta ikuisuuden olleet johdonmukaisen kuuliaisia Päivien Ikuisille. Syntiä ei liioin ole ilmennyt yhdessäkään luodussa, joka on pyhiinvaeltajana saapunut Havonaan. Milloinkaan ei ole tapahtunut, että yksikään Havonan keskusuniversumissa luotu tai sinne hyväksytty luotu olento, kuuluipa hän mihin persoonallisuuksien ryhmään hyvänsä, olisi hairahtunut väärinkäytökseen. Niin täydelliset ja niin jumalalliset ovat ajallisuuden universumeissa noudatetut valintamenetelmät ja -tavat, ettei Havonan muistiinmerkintöjen mukaan ole milloinkaan yhtäkään hairahdusta sattunut; yhtään taivaaseen nousevaa sielua ei ole koskaan hyväksytty keskusuniversumiin ennenaikaisesti.


◄ 14:1
 
14:3 ►