◄ 39:3
Przekaz 39
39:5 ►

Zastępy seraficzne

4. Serafini administratorzy

39:4.1

Czwarta klasa serafinów ma przydzielone obowiązki administracyjne w systemach lokalnych. Są oni stałymi mieszkańcami stolic systemów, ale stacjonują w znacznej liczbie na sferach mieszkań i morontialnych oraz na światach zamieszkałych. Serafini czwartej klasy z natury posiadają niezwykłe zdolności administracyjne. Sprawnie służą swą pomocą kierownikom niższych sekcji wszechświatowego rządu Syna Stwórcy a zajmują się głównie sprawami systemów lokalnych oraz ich światów składowych. Do celów służby zorganizowani są następująco:

39:4.2

1. Asystenci administracyjni. Ci utalentowani serafini są najbliższymi asystentami Władcy Systemu, Syna Lanonandeka pierwszej klasy. Służą nieocenioną pomocą przy wypracowywaniu zawiłych szczegółów postępowania wykonawczego w zarządzie systemu. Służą też jako osobiści przedstawiciele władców systemu, spora ich liczba jeździ w tę i z powrotem do różnych światów przejściowych oraz na zamieszkałe planety i prowadzi wiele misji dla dobra systemu, jak również dla fizycznego i biologicznego dobra jego zamieszkałych światów.

39:4.3

Ci sami, seraficzni administratorzy, przydzielani są również do rządów władców światów, do Książąt Planetarnych. Większość planet w każdym wszechświecie podlega jurysdykcji Syna Lanonandeka drugiej klasy, jednak na pewnych światach, takich jak Urantia, boski plan rozwoju nie został zrealizowany. W wypadku odstępstwa Księcia Planetarnego, serafini tacy zostają przyłączeni do zarządców komisarycznych, Melchizedeków, oraz do ich następców w rządzie planetarnym. Obecnemu zastępcy władcy Urantii pomaga korpus, złożony z tysiąca serafinów tej wszechstronnej klasy.

39:4.4

2. Doradcy sprawiedliwości. Aniołowie ci prezentują wyciągi z ewidencji, w sprawach dotyczących wiecznego dobra ludzi i aniołów, kiedy sprawy takie rozpatrywane są w trybunałach systemu czy planety. Przygotowują oświadczenia we wszystkich rozprawach wstępnych, dotyczących wiecznego życia śmiertelnika, które następnie dostarcza się wraz z aktami takich spraw do wyższych trybunałów wszechświata i superwszechświata. We wszystkich takich sprawach kwestionowanego przetrwania, obronę przygotowują ci serafini, którzy doskonale rozumieją wszystkie szczegóły, każdą cechę wszystkich wykroczeń, zawartych w oskarżeniach wnoszonych przez administratorów sprawiedliwości wszechświata.

39:4.5

Udaremnianie czy opóźnianie sprawiedliwości nie jest misją tych aniołów, raczej zapewnienie tego, żeby nieomylna sprawiedliwość była wymierzana wszystkim istotom, razem z obfitością miłosierdzia i rzetelności. Serafini ci częstokroć działają na światach lokalnych, występując zazwyczaj przez triami arbitrażowymi komisji rozjemczych—sądami zajmującymi się drobnymi nieporozumieniami. Wielu tych, którzy kiedyś służyli jako doradcy sprawiedliwości w niższych domenach, pojawia się potem jako Głosy Miłosierdzia na wyższych sferach i na Salvingtonie.

39:4.6

W czasie buntu Lucyfera w Satanii utracono tylko kilku doradców sprawiedliwości, ale ponad czwarta część innych serafinów administratorów i niższych klas opiekunów seraficznych została zwiedziona i poszła za ułudą sofistyki rozpasanej wolności osobistej.

39:4.7

3. Interpretatorzy obywatelstwa kosmicznego. Kiedy wznoszący się śmiertelnicy ukończą szkołę światów-mieszkań, pierwszą studencką praktykę we wszechświatowej egzystencji, mogą mieć przejściową satysfakcję względnej dojrzałości—obywatelstwo stolicy systemu. Podczas gdy dotarcie do każdego celu jest istotnym osiągnięciem dla wznoszącej się istoty, w szerszym znaczeniu takie cele są po prostu kamieniami milowymi na długiej drodze wznoszenia się do Raju. Jakkolwiek względne mogą być takie sukcesy, żadna istota ewolucyjna nigdy nie jest pozbawiona choćby chwilowego zadowolenia z osiągniętego celu. Co jakiś czas następuje przerwa we wznoszeniu się do Raju, krótki okres wytchnienia, kiedy horyzonty wszechświata są nieruchome, status istoty jest stały a osobowość odczuwa słodycz realizacji celu.

39:4.8

Na drodze wznoszenia się śmiertelnika, pierwszy taki okres ma miejsce w stolicy systemu lokalnego. Podczas tej przerwy, już jako obywatele Jerusem, będziecie próbować wyrazić w życiu istoty stworzonej te rzeczy, które sobie przyswoiliście podczas ośmiu poprzednich doświadczeń życiowych, obejmujących Urantię i siedem światów-mieszkań.

39:4.9

Seraficzni interpretatorzy obywatelstwa kosmicznego są przewodnikami nowych obywateli stolic systemów i pomagają tym obywatelom docenić te obowiązki, jakie pełni rząd wszechświatowy. Kiedy ci serafini obrazują materialnym śmiertelnikom ze światów zamieszkałych odpowiedzialność i moralność obywatelstwa kosmicznego, współpracują blisko z Synami Materialnymi z administracji systemu.

39:4.10

4. Stymulatorzy moralności. Na światach-mieszkaniach zaczynacie uczyć się samorządu, funkcjonującego dla dobra wszystkich tych, których to dotyczy. Umysły wasze uczą się współpracować, uczą się planować wraz z innymi, mądrzejszymi istotami. W zarządzie systemu seraficzni nauczyciele dalej będą rozwijać wasz szacunek dla moralności kosmicznej—oddziaływań wzajemnych wolności i lojalności.

39:4.11

Czym jest lojalność? Jest to owoc inteligentnej oceny kosmicznego braterstwa; nikt nie może brać za dużo, sam nic nie dając. Kiedy awansujecie na skali osobowości, najpierw uczycie się być lojalni, potem kochać, potem być synami a potem możecie być wolni, ale nie wcześniej, aż zostaniecie finalistami; nie możecie uświadomić sobie finalizmu wolności dopóki nie osiągniecie perfekcji lojalności.

39:4.12

Serafini ci nauczają o korzyściach płynących z cierpliwości, uczą, że stagnacja oznacza pewną śmierć, ale zbyt szybki rozwój jest równie samobójczy; tak jak kropla wody spada z wysokich poziomów na niskie i płynąc dalej zawsze podąża w dół, szeregiem krótkich spadków, tak i postęp jest zawsze ku górze, w morontii i światach ducha i tylko powolny, tylko przez równie stopniowe stadia.

39:4.13

Stymulatorzy moralności ukazują światom zamieszkałym życie moralne, jako nieprzerwany łańcuch wielu ogniw. Wasz krótki pobyt na Urantii, na sferze niemowlęctwa moralności, jest tylko pojedynczym ogniwem, dokładnie pierwszym w długim łańcuchu, rozciągającym się przez wszechświaty i przez epoki wieczności. Nie jest tak ważne, czego nauczycie się w tym pierwszym życiu; to doświadczenie życia tym życiem jest ważne. Nawet praca na tym świecie, choćby była najwznioślejsza, nie jest aż tak ważna, jak sposób, w jaki tę pracę wykonujecie. Nie ma materialnego wynagrodzenia za prawe życie, ale jest głęboka satysfakcja—świadomość sukcesu—i ona przewyższa każde wyobrażalne, materialne wynagrodzenie.

39:4.14

Kluczami do królestwa niebieskiego są: szczerość, więcej szczerości i jeszcze więcej szczerości. Wszyscy mają te klucze. Ludzie ich używają—posuwają się w swym statusie duchowym—poprzez decyzje, więcej decyzji i jeszcze więcej decyzji. Najwyższym wyborem moralnym jest wybór najwyższych możliwych wartości i zawsze—na każdej sferze i na wszystkich sferach—jest to wybór czynienia woli Boga. Gdy człowiek dokonuje tego wyboru jest wielki, choćby był najskromniejszym obywatelem Jerusem albo nawet najmniejszym ze śmiertelników Urantii.

39:4.15

5. Transportowcy. Są to serafini transportujący, działający w systemach lokalnych. W waszym systemie, w Satanii, przenoszą pasażerów do Jerusem i z powrotem a poza tym służą jako transportowcy międzyplanetarni. Rzadko zdarza się taki dzień, kiedy serafini transportujący nie przywiozą jakiegoś odwiedzającego badacza lub jakiegoś innego podróżnika, duchowego lub częściowo duchowego, na powierzchnię Urantii. Ci właśnie, kosmiczni wędrowcy, będą was kiedyś przenosić z jednych światów do drugich w grupie zarządu systemu, a kiedy skończycie wasze jerusemskie zadania, poniosą was dalej ku Edentii. Ale w żadnym wypadku nie poniosą was z powrotem do świata waszych ludzkich początków. Śmiertelnik nigdy nie wraca do swojej rodzimej planety, w czasie trwania systemu sprawiedliwości jego doczesnego bytu a jeśli wróciłby podczas następnego systemu sprawiedliwości, miałby asystę serafina transportującego z grupy zarządu wszechświata.

39:4.16

6. Rejestratorzy. Serafini ci są opiekunami potrójnych zapisów w systemach lokalnych. Świątynia zapisów w stolicy systemu jest unikalną strukturą, w jednej trzeciej materialną, zbudowaną z błyszczących metali i kryształów; w jednej trzeciej morontialną, wytworzoną z połączenia energii duchowej i materialnej, ale niewidzialną dla wzroku śmiertelnika; w jednej trzeciej duchową. Rejestratorzy tej klasy zarządzają i opiekują się trojakim systemem zapisów. Wznoszący się śmiertelnicy z początku zaglądać będą do archiwów materialnych, Synowie Materialni i wyższe istoty przejściowe będą sprawdzać zapisy w halach morontialnych, podczas gdy serafini i wyższe osobowości duchowe takiej domeny czytać będą zapisy w sekcji duchowej.

39:4.17

7. Rezerwy. Rezerwowy korpus serafinów-administratorów spędza większość czasu swego oczekiwania na Jerusem na odwiedzaniu, w charakterze duchowych towarzyszy, nowo przybyłych, wznoszących się śmiertelników z różnych światów systemu—akredytowanych absolwentów światów-mieszkań. W czasie waszego pobytu na Jerusem, jedną z wielu radości będzie, w czasie wakacji, rozmowa i przebywanie w towarzystwie tych dużo podróżujących i bardzo doświadczonych serafinów z oczekującego korpusu rezerwowego.

39:4.18

To właśnie takie przyjazne związki sprawiają, że wznoszący się śmiertelnicy bardzo się przywiązują do stolicy systemu. Na Jerusem najpierw poznacie się z Synami Materialnymi, aniołami i wznoszącymi się pielgrzymami. Zbratacie się tutaj z istotami w pełni duchowymi i częściowo duchowymi oraz z jednostkami dopiero co wyłaniającymi się z materialnego bytu. Formy istot śmiertelnych są tutaj tak bardzo przekształcone a ludzki zakres reagowania na światłość tak bardzo poszerzony, że wszyscy mogą się tutaj wzajemnie rozpoznać i wzajemnie zrozumieć.


◄ 39:3
 
39:5 ►