◄ 39:1
Przekaz 39
39:3 ►

Zastępy seraficzne

2. Zwierzchni serafini

39:2.1

Zwierzchni serafini otrzymali tą nazwę nie dlatego, że są w jakimkolwiek sensie jakościowo wyżsi od innych klas aniołów, ale dlatego, że są odpowiedzialni za wyższe funkcje wszechświata lokalnego. Znaczną większość pierwszej grupy tego, seraficznego korpusu, stanowią serafini dostąpienia, ci aniołowie, którzy służyli we wszystkich stadiach szkolenia i wrócili do gloryfikowanego zadania, jako kierownicy swego rodzaju, na sferze gdzie działali wcześniej. Wszechświat Nebadon jest młody i nie ma wielu serafinów tej klasy.

39:2.2

Zwierzchni serafini działają w siedmiu następujących grupach:

39:2.3

1. Korpus informacyjny. Serafini ci należą do osobistego personelu Gabriela, Gwiazdy Jasnej i Porannej. Przebiegają wszechświat lokalny, zbierając informacje z różnych dziedzin, potrzebne Gabrielowi do kierowania Nebadonem. Stanowią korpus informacyjny potężnych zastępów, którym przewodzi Gabriel jako namiestnik Syna-Mistrza. Serafini ci nie są bezpośrednio związani ani z systemami ani z konstelacjami, a ich informacja płynie bezpośrednio do Salvingtonu stałym, bezpośrednim i niezależnym obwodem.

39:2.4

Korpusy informacyjne różnych wszechświatów lokalnych mogą komunikować się wzajemnie i to czynią, ale tylko w obrębie danego superwszechświata. Istnieje zróżnicowanie energii, które skutecznie oddziela sprawy i funkcje różnych superrządów. Normalnie, jeden superwszechświat może komunikować się z innym superwszechświatem tylko przez urządzenia i mechanizmy rajskiego centrum analitycznego.

39:2.5

2. Głos miłosierdzia. Miłosierdzie jest myślą przewodnią działalności seraficznej i służby anielskiej. Jest zatem stosowne, że powinien istnieć korpus aniołów, którzy w sposób szczególny obrazują miłosierdzie. Serafini ci prawdziwie służą miłosierdziem wszechświatom lokalnym. Są natchnionymi przewodnikami, ożywiającymi wyższe impulsy i świętsze uczucia ludzi i aniołów. Obecnie szefami takich legionów są nieodmiennie serafini kompletności, którzy ukończyli także służbę opiekunów ludzkiego przeznaczenia; oznacza to, że każda para anielska prowadziła co najmniej jedną duszę zwierzęcego pochodzenia przez jej życie w ciele, następnie przeszła okręgi Serafingtonu i została przyjęta do Seraficznego Korpusu Kompletności.

39:2.6

3. Koordynatorzy duchowi. Trzecia grupa zwierzchnich serafinów ma swoją bazę na Salvingtonie, ale działa wszędzie tam we wszechświecie lokalnym, gdzie służba tych aniołów może być owocna. Chociaż ich zadania są zasadniczo duchowe, tym samym przekraczają możliwości ich zrozumienia ludzkim umysłem, pojmiecie być może co nieco z ich działalności na rzecz śmiertelników, gdy się wam wyjaśni, że aniołom tym powierzono zadanie przygotowania wznoszących się istot, przebywających na Salvingtonie, do ich ostatniej przemiany we wszechświecie lokalnym—od najwyższych poziomów morontialnych do stanu nowo narodzonych istot duchowych. Tak jak planiści umysłu na światach-mieszkaniach pomagają przetrwałym istotom dostosować się do potencjałów umysłu morontialnego i skutecznie go używać, tak ci serafini nauczają absolwentów morontii na Salvingtonie o nowo nabytych zdolnościach umysłu duchowego. I na wiele innych jeszcze sposobów służą wznoszącym się śmiertelnikom.

39:2.7

4. Asystenci nauczycieli. Asystenci nauczycieli są pomocnikami i towarzyszami swych braci serafinów, doradców nauczania. Są oni również osobiście związani z rozległymi instytucjami nauczającymi wszechświata lokalnego, szczególnie z siedmiorakim schematem szkolenia, funkcjonującym na światach-mieszkaniach systemów lokalnych. Wspaniały korpus tej klasy serafinów działa na Urantii, aby ożywiać i wypracowywać dzieła prawdy i prawości.

39:2.8

5. Transportowcy. Wszystkie grupy posługujących duchów posiadają swój korpus transportu, klasę anielską służącą do przenoszenia tych osobowości, które same nie mogą się przenosić z jednej sfery do drugiej. Piąta grupa zwierzchnich serafinów ma swą centralę na Salvingtonie, gdzie służą jako transportowcy, przemierzając przestrzeń do i od zarządu wszechświata lokalnego. Podobnie jak w przypadku innych podgrup zwierzchnich serafinów, niektórzy z nich byli stworzeni jako tacy, podczas gdy inni awansowali z niższych albo gorzej uzdolnionych grup.

39:2.9

„Zakres energii” serafina jest zupełnie wystarczający we wszechświecie lokalnym i jest nawet odpowiedni dla potrzeb superwszechświata, jednak serafini nigdy nie mogą sprostać wymaganiom energetycznym, potrzebnym do tak długiej podróży jak z Uversy do Havony. Tak wyczerpująca podróż wymaga mocy specjalnych sekonafinów pierwszej klasy z wyposażeniem transportowym. Transportowcy pobierają energię potrzebną do lotu podczas przemieszczania się a po zakończeniu podróży regenerują swą osobistą moc.

39:2.10

Nawet na Salvingtonie wznoszący się śmiertelnicy nie mają form, umożliwiających indywidualne przemieszczanie się. Wznoszące się istoty muszą polegać na transporcie seraficznym, gdy awansują ze świata do świata, do tego momentu, gdy po ostatnim spoczynku we śnie na wewnętrznej orbicie Havony, obudzą się do wieczności w Raju. Potem nie będziecie już zależni od aniołów, żeby się przenosić z wszechświata do wszechświata.

39:2.11

Proces objęcia serafinem podobny jest do śmierci albo snu, za wyjątkiem tego, że podczas drzemki przemieszczania działa automatyczny czynnik czasu. Podczas seraficznego odpoczynku jesteście świadomie nieświadomi. Dostrajacz Myśli jest jednak całkowicie i w pełni świadomy, faktycznie wyjątkowo aktywny, skoro nie możecie przeciwstawiać się, opierać czy skądinąd przeszkadzać w jego twórczej i przekształcającej pracy.

39:2.12

Gdy zostajecie objęci serafinem, zasypiacie na jakiś czas i budzicie się w odpowiednim momencie. Podczas snu tranzytowego długość podróży nie ma znaczenia. Bezpośrednio nie zdajecie sobie sprawy z upływu czasu. To tak jak byście zasnęli w środku lokomocji w jednym mieście i po nocnym odpoczynku w spokojnym śnie, obudzili się w innym, odległym mieście. Podróżowaliście, gdy spaliście. I tak, gdy odpoczywacie, gdy śpicie, lecicie przez przestrzeń objęci serafinem. Tranzytowy sen wywołany jest przez związek między Dostrajaczem a transportowcami seraficznymi.

39:2.13

Aniołowie nie mogą przenosić ciał, które się palą—krwi i kości—takich, jakie macie teraz, ale mogą przenosić wszystkie inne formy, od najniższych morontialnych do wyższych duchowych. Nie działają podczas naturalnej śmierci. Kiedy skończycie waszą ziemską egzystencję, wasze ciało zostanie na tej planecie. Wasz Dostrajacz Myśli udaje się na łono Ojca a ci aniołowie nie biorą bezpośrednio udziału w ponownym połączeniu waszej osobowości, na świecie-mieszkaniu waszego utożsamienia. Tutaj wasze ciało jest formą morontialną, taką, która może zostać objęta serafinem. Do grobu „zasiewacie ciało śmiertelne”; „zbieracie formę morontialną” na światachmieszkaniach.

39:2.14

6. Rejestratorzy. Osobowości te zajmują się zasadniczo przyjmowaniem, segregowaniem i rozsyłaniem zapisów Salvingtonu oraz związanych z nim światów. Służą także jako rejestratorzy specjalni dla mieszkających we wszechświecie grup osobowości superwszechświatowych i wyższych, oraz jako urzędnicy sądów Salvingtonu i sekretarze jego władców.

39:2.15

Transmitujący—odbiorcy i nadawcy—są specjalną podgrupą seraficznych rejestratorów, zajmującą się wysyłaniem zapisów i rozpowszechnianiem ważnych informacji. Ich działalność jest tak zaawansowana i tak wieloobwodowa, że 144.000 wiadomości może biec równocześnie tymi samymi liniami energii. Używają oni wyższych, ideograficznych technik superaficznych głównych rejestratorów i przy pomocy tych popularnych symboli utrzymują obustronny kontakt, zarówno z koordynatorami informacji supernafinów klasy trzeciej jak i z gloryfikowanymi koordynatorami informacji Seraficznego Korpusu Kompletności.

39:2.16

Seraficzni rejestratorzy są wyższą klasą, tym samym mają bliskie kontakty z korpusem informacyjnym swej własnej klasy, jak i ze wszystkimi podwładnymi rejestratorami, podczas gdy transmisje dają im możność utrzymywania stałej łączności z wyższymi rejestratorami superwszechświata a tym kanałem, z rejestratorami Havony oraz kuratorami wiedzy w Raju. Wielu rejestratorów wyższych klas to ci serafini, którzy się wznieśli, pełniąc uprzednio podobne obowiązki w niższych sekcjach wszechświata.

39:2.17

7. Rezerwy. Na Salvingtonie utrzymywane są znaczne rezerwy wszystkich typów serafinów zwierzchnich, gotowych do natychmiastowego wyprawienia do najdalszych światów Nebadonu, zgodnie z decyzją kierowników od przydziału lub na żądanie administratorów wszechświata. Na wniosek szefa Gwiazd Błyszczących Wieczornych, któremu powierzono opiekę nad wszystkimi indywidualnymi wiadomościami i ich wysyłkę, rezerwy zwierzchnich serafinów dostarczają też posłańców pomocniczych. Wszechświat lokalny dobrze jest zaopatrzony w odpowiednie środki komunikacji, ale zawsze pozostają wiadomości, które muszą być wysłane przez posłańców osobowych.

39:2.18

Podstawowe rezerwy serafinów dla całego wszechświata lokalnego utrzymywane są na seraficznych światach Salvingtonu. W korpusie tym znajdują się wszystkie typy, wszystkich grup aniołów.


◄ 39:1
 
39:3 ►