◄ 113:4
Verhandeling 113
113:6 ►

De Serafijnse Bestemmingsbehoeders

5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen

113:5.1

Engelen dringen niet binnen in het heiligdom van het menselijke bewustzijn; de wil van stervelingen wordt door hen niet gemanipuleerd en en zij staan ook niet in verbinding met de inwonende Richter. De bestemmingsbehoeder beïnvloedt u op iedere mogelijke manier die verenigbaar is met de waardigheid van uw persoonlijkheid; onder geen enkele omstandigheid maken deze engelen inbreuk op de vrije werking van de menselijke wil. Noch engelen, noch persoonlijkheden van enige andere universum-orde, hebben de macht of het gezag om de prerogatieven van ’s mensen vrije keuze te beperken of te beknotten.

113:5.2

Engelen zijn zo dicht bij u en zorgen zo gevoelvol voor u, dat zij figuurlijk ‘wenen wegens uw eigenzinnige onverdraagzaamheid en koppigheid.’ Serafijnen vergieten geen fysieke tranen, zij hebben geen materieel lichaam en bezitten ook geen vleugels. Maar wel hebben zij geestelijke emoties en ondervinden zij gevoelens en sentimenten van geestelijke aard, die in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met menselijke emoties.

113:5.3

De serafijnen handelen ten voordele van u geheel onafhankelijk van uw directe verzoeken; zij voeren de opdrachten van hun superieuren uit, en zo functioneren zij ongeacht uw voorbijgaande grillen of veranderlijke stemmingen. Dit betekent niet dat ge hun taken niet gemakkelijker of moeilijker kunt maken, maar veeleer dat uw smeekbeden en gebeden de engelen niet direct aangaan.

113:5.4

Tijdens het leven in het vlees staat de intelligentie van engelen niet rechtstreeks ter beschikking van stervelingen. Zij zijn geen opperheren of bestuurders, zij zijn eenvoudig behoeders. De serafijnen behoeden u, zij trachten niet u rechtstreeks te beïnvloeden. Ge moet uw eigen koers uitzetten, maar deze engelen handelen dan zo, dat zij het best mogelijke gebruikmaken van de koers die ge gekozen hebt. Zij komen (gewoonlijk) niet willekeurig tussenbeide in de routinezaken van het menselijk leven. Maar wanneer zij instructies ontvangen van hun superieuren om een ongebruikelijke heldendaad te verrichten, kunt ge ervan verzekerd zijn dat deze behoeders wel een middel zullen vinden om deze opdrachten uit te voeren. Daarom dringen zij zich niet op in het beeld van het menselijk handelen, behalve in noodgevallen, en dan gewoonlijk op direct bevel van hun superieuren. Zij zijn de wezens die u vele eeuwen lang zullen volgen, en op deze wijze worden zij ingeleid in hun toekomstige werk en hun toekomstige persoonlijke omgang met u.

113:5.5

Serafijnen kunnen in bepaalde omstandigheden in materiële gedaante mensen bijstaan, maar zij handelen slechts zeer zelden in deze hoedanigheid. Met de hulp van de middenwezens en de fysische controleurs, zijn zij in staat om in een wijd scala van activiteiten ten behoeve van mensen te functioneren, zelfs om daadwerkelijk contact te leggen met de mens, maar gebeurtenissen van deze soort zijn zeer ongewoon. In de meeste gevallen vinden de omstandigheden van het materiële gebied ongewijzigd door daden van serafijnen voortgang, ofschoon er zich wel gelegenheden hebben voorgedaan waarbij vitale verbindingen in de keten der menselijke evolutie op het spel stonden en serafijnse behoeders op eigen initiatief hebben gehandeld, en juist hebben gehandeld.


◄ 113:4
 
113:6 ►