◄ 109:5
Verhandeling 109
109:7 ►

De betrekking van Richters tot universum-schepselen

6. Het voortbestaan van echte waarden

109:6.1

Richters falen nooit, niets dat waard is om te overleven gaat ooit verloren, elke zinvolle waarde in ieder wilsschepsel blijft zeker bestaan, ongeacht het al of niet overleven van de persoonlijkheid die deze zin en bedoeling ontdekt of evalueert. En zo kan een sterveling het overleven afwijzen terwijl zijn levenservaring niet verloren gaat; de eeuwige Richter draagt de waardevolle aspecten van zulk een leven van ogenschijnlijke mislukking over naar een andere wereld en schenkt deze voortbestaande bedoelingen en waarden aan een hoger type sterfelijk bewustzijn, een bewustzijn dat wel de capaciteit heeft om tot overleving te komen. Geen enkele waardevolle ervaring vindt ooit tevergeefs plaats: geen ware bedoeling of reële waarde gaat ooit verloren.

109:6.2

Wat betreft de betrekking van een Geheimnisvolle Mentor met een kandidaat voor fusie: indien hij door zijn sterfelijke partner in de steek wordt gelaten, indien de menselijke partner de opklimmingsloopbaan niet wil volgen, neemt de Richter, wanneer hij wordt bevrijd door de natuurlijke dood (of reeds daarvoor), alles met zich mee wat aan overlevingswaarde is ontwikkeld is in het bewustzijn van dat niet-overlevende schepsel. Indien een Richter er herhaalde malen niet in zou slagen om fusie-persoonlijkheid te verwerven, doordat zijn achtereenvolgende menselijke subjecten niet tot overleving komen, en indien deze Mentor vervolgens gepersonaliseerd zou worden, zou alle ervaring die hij heeft verworven door de inwoning in, en het leren beheersen van, het bewustzijn van al deze stervelingen, het daadwerkelijk bezit worden van zulk een nieuw Gepersonaliseerde Richter, een bezit dat hij in alle toekomstige eeuwen zal genieten en gebruiken. Een Gepersonaliseerde Richter van deze orde is een samengesteld geheel van alle overlevingselementen van alle schepselen bij wie hij eerder te gast is geweest.

109:6.3

Wanneer Richters met een lange ervaring in het universum zich aanbieden om in te wonen in goddelijke Zonen tijdens schenkingsmissies, weten zij heel goed dat zij door dit dienstbetoon nimmer kunnen bereiken dat zij persoonlijkheid verwerven. Dikwijls schenkt de Vader der geesten echter persoonlijkheid aan deze vrijwilligers en stelt hij hen aan als leiders van hun soortgenoten. Dit zijn de persoonlijkheden die op Divinington met eervol gezag worden bekleed. Hun unieke natuur belichaamt dan ook het mozaïek der veelvuldige menselijke ervaringen die zij gedurende het inwonen bij stervelingen hebben opgedaan, en ook de geest-kopie van de menselijke goddelijkheid van de geschonken Zoon uit het Paradijs bij wie zij hun laatste ervaring van inwoning hebben doorgemaakt.

109:6.4

De activiteiten van Richters in uw plaatselijk universum worden bestuurd door de Gepersonaliseerde Richter van Michael van Nebadon, dezelfde Mentor die Michael stap voor stap begeleidde toen hij zijn leven als mens leefde in het vlees van Joshua ben Joseph. Deze buitengewone Richter was waarlijk getrouw aan zijn opdracht, deze heldhaftige Mentor gaf wijze leiding aan de menselijke natuur, door het sterfelijk bewustzijn van de Paradijs-Zoon steeds de weg te wijzen bij het kiezen van het pad van de volmaakte wil van de Vader. Deze Richter had eerder bij Machiventa Melchizedek gediend in de dagen van Abraham, en had heroïsche prestaties geleverd zowel vóór deze inwoning als tussen deze schenkingservaringen in.

109:6.5

Deze Richter zegevierde inderdaad in het menselijke bewustzijn van Jezus—het bewustzijn dat in alle kritieke situaties die zich steeds weer in zijn leven voordeden, volhardde in een geheiligde toewijding aan de wil van de Vader, zeggende: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’ Zulk een vastbesloten toewijding vormt het ware paspoort om vanuit de beperkingen van de menselijke natuur de volkomenheid van goddelijke bekwaamheid te bereiken.

109:6.6

Deze zelfde Richter weerspiegelt nu in de ondoorgrondelijke natuur van zijn machtige persoonlijkheid de menselijkheid van Joshua ben Josef vóór zijn doop—de eeuwige, levende weergave van de eeuwige, levende waarden die de grootste van alle Urantianen schiep uit de bescheiden omstandigheden van een gewoon leven dat hij op zulk een wijze leidde, dat alle geestelijke waarden die in de ervaring van een sterveling bereikbaar zijn, volledig waren benut.

109:6.7

Alles wat van blijvende waarde is en aan een Richter wordt toevertrouwd, is verzekerd van eeuwig voortbestaan. In bepaalde gevallen bewaart de Mentor dit bezit om het te kunnen verlenen aan het bewustzijn van een sterveling bij wie hij in de toekomst zal gaan inwonen; in andere gevallen, en nadat hij gepersonaliseerd is, blijven deze voortlevende, bewaarde realiteiten onder zijn hoede om in de toekomst te worden gebruikt in dienst van de Architecten van het Meester-Universum.


◄ 109:5
 
109:7 ►