◄ 108:3
Verhandeling 108
108:5 ►

Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters

4. Het verband met andere geestelijke invloeden

108:4.1

Afgezien van hun mogelijke coördinatie met andere Godheidsfragmenten, zijn de Richters geheel alleen in de sfeer van hun activiteit in het sterfelijk bewustzijn. De Geheimnisvolle Mentoren zijn een welsprekend getuigenis van het feit dat, ook al heeft de Vader blijkbaar afstand gedaan van alle rechtstreekse persoonlijke macht en gezag in het hele groot universum, hij niettegenstaande deze daad van zelfverloochening ten behoeve van de Allerhoogste Schepper-kinderen van de Paradijs-Godheden, zich zeker het onbetwistbare recht heeft voorbehouden aanwezig te zijn in het bewustzijn en de ziel van zijn evoluerende schepselen, zodat hij zodanig kan handelen, dat hij de gehele schepping van stervelingen tot zich trekt, in coördinatie met de geestelijke zwaartekracht van de Paradijs-Zonen. Uw geschonken Zoon uit het Paradijs heeft gezegd toen hij nog op Urantia was: ‘Ik zal, wanneer ik verheven word, alle mensen tot mij trekken’. Wij onderkennen en begrijpen deze geestelijke aantrekkingskracht van de Paradijs-Zonen en hun scheppende partners, maar de methoden volgens welke de alwijze Vader functioneert in en door deze Geheimnisvolle Mentoren, die zo moedig in het menselijke bewustzijn werken en wonen, doorzien wij niet geheel en al.

108:4.2

Hoewel deze geheimnisvolle tegenwoordigheden niet ondergeschikt zijn aan, en noch gecoördineerd noch kennelijk verbonden zijn met het werk van het universum van universa, en ofschoon zij onafhankelijk optreden in het bewustzijn van de mensenkinderen, sporen zij de schepselen bij wie zij inwonen toch zonder ophouden aan tot het nastreven van goddelijke idealen, en lokken zij hen steeds omhoog naar de doeleinden en plannen van een toekomstig, beter leven. Deze Geheimnisvolle Mentoren zijn voortdurend behulpzaam bij het vestigen van de geestelijke heerschappij van Michael in het hele universum Nebadon, terwijl zij op mysterieuze wijze ook bijdragen tot de stabilisatie van de soevereiniteit van de Ouden der Dagen in Orvonton. De Richters zijn de wil van God, en aangezien de Allerhoogste Schepper-kinderen van God diezelfde wil persoonlijk belichamen, is het onvermijdelijk dat de daden van de Richters en de soevereiniteit van de universum-regeerders onderling van elkaar afhankelijk zijn. Ofschoon zij niet met elkaar verbonden lijken, moeten de Vader-tegenwoordigheid van de Richters en de Vader-soevereiniteit van Michael van Nebadon wel uiteenlopende manifestaties zijn van dezelfde goddelijkheid.

108:4.3

Gedachtenrichters lijken geheel onafhankelijk van alle andere geestelijke tegenwoordigheden te komen en te gaan: zij schijnen te functioneren volgens universum-wetten die geheel los staan van de wetten die de verrichtingen van alle andere geest-invloeden regelen en beheersen. Maar hoe onafhankelijk zij ook mogen lijken, observatie op lange termijn maakt duidelijk dat zij in het menselijke bewustzijn ontegenzeggelijk functioneren in volmaakte synchronie en coördinatie met alle andere vormen van geest-dienstbetoon, waaronder de assistent-bewustzijnsgeesten, de Heilige Geest, de Geest van Waarheid en andere invloeden.

108:4.4

Wanneer een wereld tengevolge van rebellie wordt geïsoleerd, wanneer een planeet van alle inkomende communicatielijnen wordt afgesneden, zoals het geval was met Urantia na de Caligastia-beroeringen, blijft er, afgezien van persoonlijke boodschappers, slechts één mogelijkheid over tot rechtstreekse communicatie tussen de planeten of binnen het universum, en dat is door middel van de verbinding tussen de Richters van de betrokken werelden. Wat er op een wereld of in een universum ook gebeurt, de Richters zijn er nooit rechtstreeks in betrokken. De isolatie van een planeet heeft geen enkele invloed op de Richters en op hun vermogen om met ieder deel van het plaatselijk universum, het superuniversum of het centrale universum te communiceren. Dit is dan ook de reden waarom zo dikwijls contacten worden gelegd met de allerhoogste en zelf-handelende Richters van het korps der bestemmingsreservisten op de werelden in quarantaine. Men neemt zijn toevlucht tot deze techniek als een middel om de hindernissen van het planetaire isolement te omzeilen. De laatste jaren functioneert het circuit van de aartsengelen op Urantia, maar dit middel tot communicatie is grotendeels beperkt tot de verrichtingen van het korps der aartsengelen zelf.

108:4.5

Wij zijn op de hoogte van vele geest-verschijnselen in het wijdverbreide universum die wij niet geheel kunnen begrijpen. Wij hebben ons nog niet alles wat zich rondom ons afspeelt eigen gemaakt, en ik geloof dat veel van dit ondoorgrondelijke werk wordt verricht door de Zwaartekrachtboodschappers en bepaalde typen Geheimnisvolle Mentoren. Ik geloof niet dat de Richters zich uitsluitend wijden aan het omwerken van het bewustzijn van stervelingen. Ik ben ervan overtuigd dat de Gepersonaliseerde Mentoren evenals niet-geopenbaarde, voorpersoonlijke geesten van andere orden, representatief zijn voor het rechtstreekse, onverklaarde contact van de Universele Vader met de stervelingen op de werelden.


◄ 108:3
 
108:5 ►