◄ 122:8
122. írás
122:10 ►

Jézus megszületése és kisgyermekkora

9. Jézus bemutatása a templomban

122:9.1

Mózes azt tanította a zsidóknak, hogy minden elsőszülött fiú az Úré, és hogy az ő feláldozása hiányában, amint az a pogány nemzeteknél szokás volt, e fiú életben maradhatott, feltéve, hogy a szülei megváltották őt öt sékelnek bármely arra feljogosított papnál való megfizetésével. Volt egy olyan mózesi parancs is, mely elrendelte, hogy az anyának (vagy valakinek, aki őérte elvégzi a kellő áldozatot) egy bizonyos idő elteltével megtisztulás céljából meg kell jelennie a templomban. Szokás volt e két szertartást egyidejűleg végezni. Ennek megfelelően József és Mária személyesen ment el a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák Jézust a papoknak és megváltsák őt és hogy elvégezzék a megfelelő áldozást abból a célból, hogy biztosítsák Mária szertartásos megtisztulását a gyermekszülés állítólagos tisztátalanságától.

122:9.2

Ekkoriban mindig a templomudvar környékén tartózkodott két jellegzetes személy, Simeon, aki énekes volt, és Anna, a költő. Simeon júdeai volt, Anna pedig galileai. E pár gyakorta mutatkozott egymás társaságában, és mindketten Zakariás pap bizalmasai voltak, aki megosztotta velük János és Jézus titkát. Simeon és Anna is vágyott a Messiás eljövetelére, és a Zakariásba vetett bizalmuk miatt hittek abban, hogy Jézus a zsidó nép várva várt megszabadítója.

122:9.3

Zakariás tudta, hogy József és Mária melyik napon fogja Jézust a templomba elhozni, és megbeszélte Simeonnal és Annával, hogy felemelt kézzel való köszöntéssel jelzi majd, hogy a bemutatott elsőszülött gyermekek közül melyik Jézus.

122:9.4

Erre az alkalomra Anna verset írt, melyet Simeon el is kezdett énekelni, József, Mária és mindazok nagy csodálkozására, akik a templomudvarban összegyűltek. Az elsőszülött fiú megváltói voltáról szóló dicsőítő énekük ez volt:

122:9.5

Áldott legyen az Úr, Izráel Istene,

122:9.6

Mert eljött hozzánk és megváltást hozott az ő népének;

122:9.7

Mindünk számára az üdvözülés szaruját emelte fel

122:9.8

Az ő Dávid szolgája házában.

122:9.9

Éppen úgy, ahogy az ő szent prófétáinak szájából szólt—

122:9.10

Megszabadulást az ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek bennünket;

122:9.11

Hogy irgalmat mutasson a mi atyáinknak, és emlékezzen az ő szent szövetségére—

122:9.12

Az esküre, melyet atyánknak, Ábrahámnak tett,

122:9.13

Hogy miután megszabadulunk az ellenségeink kezéből, megadja nekünk, hogy

122:9.14

Félelem nélkül szolgáljuk őt,

122:9.15

Szentségben és igazságosságban őelőtte minden napunkban.

122:9.16

Igen, és te, ígéret gyermeke, a Fenséges prófétájának neveztessél;

122:9.17

Mert te fogod az Úr színe előtt megalapítani az ő királyságát;

122:9.18

Megismertetni az ő népével a megszabadulást

122:9.19

A bűneik megbocsátásában.

122:9.20

Örvendezzetek a mi Istenünk gyöngéd irgalmában, mert a magasból a hajnal reánk köszöntött,

122:9.21

Hogy megvilágítsa azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában kucorognak;

122:9.22

Hogy lépteinket a béke útjára vezesse.

122:9.23

És most hadd menjen a te szolgád békével, ó Uram, a szavad szerint,

122:9.24

Mert a szemem már látta a megszabadításodat,

122:9.25

Melyet minden nép színe előtt készítettél elő;

122:9.26

Fényt, még a pogányok megvilágosítására is

122:9.27

És a te Izráel néped dicsőségét.

122:9.28

A Betlehembe való visszatérésük alatt József és Mária hallgatag volt—összezavarodottnak érezték magukat és féltek is. Máriát nagyon felkavarták Annának, az élemedett költőnek a búcsúszavai, és József nem tudta elfogadni ezt az éretlen törekvést, hogy Jézust a zsidó nép várva várt Messiásának tüntessék fel.


◄ 122:8
 
122:10 ►